KHOA ĐỊA CHẤT

BỘ MÔN THẠCH HỌC VÀ KHOÁNG SẢN

----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG KÍNH PHÂN TÍCH LÁT MỎNG

Kính gửi: Trưởng Bộ môn Thạch học và Khoáng sản

Học viên/sinh viên: …………………………………, khóa/lớp………MSHV/MSSV:……….

Đang thực hiện đề tài (luận văn/ khóa luận/ đồ án/ NCKH): …………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Người hướng dẫn (nếu có): ………..............................................................................................

Kính đề nghị Bộ môn Thạch học và Khoáng sản cho phép học viên/sinh viên/…. được sử dụng kính hiển vi trong PTN. Khoáng vật – Thạch học do Bộ môn quản lý phân tích mẫu lát mỏng để đề tài được hoàn thành đúng tiến độ.

Thời gian sử dụng kính của PTN dự kiến: từ…………….........đến……………………

Số lượng mẫu cần phân tích: …… mẫu.

Trân trọng cảm ơn!

             Xác nhận của người hướng dẫn                      Học viên/Sinh viên/ Người đề nghị

                             (Ký và ghi rõ họ tên)                                 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                     


Ý kiến của Trưởng BM. Thạch học và Khoáng sản