Preguntes de l’art romànic

1.Quin any es produí la divisió de l'imperi romà?

L’any 395 l’imperi Romà es dividí en dos territoris independents: l’imperi Romà d’Orient i l'imperi Romà d’Occident

2.Com quedà dividida la conca mediterrània?

-Imperi Bizantí, continuació de l’imperi Romà d’Orient.

-L’Europa occidental, dividida en diversos regnes germànics.

-Els dominis musulmans, fruit dels territoris conquerits pels àrabs o per pobles convertits a l’islam

1.On estava situada Bizanci?

L’imperi Romà d’Orient va resistir les invasions dels pobles bàrbars i continuà existint fins al segle XV amb el nom d’imperi Bizantí.

2.En quina data va ser presa del turcs? Quin significat especial té aquesta data?

Al final del segle XI entrà en decadència; els musulmans van aconseguir molts territoris i els turcs van prendre Bizanci el 1453.

1.A quin segle neix l'Islam?

 Al segle VI estava format pels pobles de l’est, que eren nòmades i es dedicaven a la ramaderia, i els de l’oest, que eren sedentaris, vivien en ciutats i treballaven en l’agricultura i el comerç.

2.On s'originà l'Islam?

Península d’Aràbia

1.Quan es va iniciar la conquesta musulmana de la península Ibèrica?

La conquesta àrab del regne visigot va iniciar-se l’any 711, i ja el 715 els musulmans havien conquerit la major part del territori

2.Digues les fases per les que va passar l'ocupació musulmana?

Els musulmans havien conquerit la major part del territori, gairebé incruentament, basant-se en el respecte per les persones i els béns i les pràctiques religioses de cristians i jueus i simplement pagant un impost. L’expansió islàmica s’estengué fins a la Gàl·lia, on van ser derrotats pels francs a la batalla de Poitiers, l’any 732.

Les valls cantàbriques i algunes zones dels Pirineus van quedar fora del control musulmà. La resta de la Península va quedar sota el domini del califat omeia i va rebre el nom de l'Àndalus, i esdevingué una gran potència cultural i econòmica a l’Europa occidental

1.Quin poble es va establir a la Península Ibèrica amb la desaparició de l'imperi Romà?

Amb la desaparició de l’imperi Romà d’Occident, els visigots es van establir a la Península Ibèrica.

3.En quina data va acabar la predominància musulmana a la Península Ibèrica? Quin significat especial té aquesta data?

L’any 1212, fruit de la derrota a la batalla de Las Navas de Tolosa,

1.Què era la Marca Hispànica? Com estava organitzada?

El rei franc Lluís I el Piadós (781-817), davant l’amenaça islàmica, va entrar a Catalunya i va conquerir Girona i Barcelona, tot establint una frontera entre els rius Llobregat-Cardener-Segre. Aquest territori va rebre el nom de Marca Hispànica i tenia una funció protectora i defensiva enfront de l’Àndalus. Amb el temps esdevingué la Catalunya Vella.La Marca Hispànica estava organitzada en comtats i els comtes eren designats pels reis francs, amb qui tenien una relació de dependència.

2.Com es va aconseguir la independència dels comtats catalans?

Els sarraïns van realitzar nombroses ràtzies a la Catalunya Vella, com el saqueig de Barcelona el 985 per part d’Almansor. Els francs, ocupats en altres qüestions, no van atendre la demanda d’ajut dels comtes catalans i quan, el 987, el rei franc Hug Capet (987-996) va demanar a Borrell II (947-992) , comte de Barcelona, la renovació del jurament de fidelitat, aquest l’hi va negar. En trencar-se la relació feudal es va establir la independència dels comtats catalans.

3.Quina casa comtal va prendre més importància a través d'aquest procès?

Va ser Barcelona

1.Quin poble es va establir a la Península Ibèrica amb la desaparició de l'imperi Romà

Amb la desaparició de l’imperi Romà d’Occident, els visigots es van establir a la Península Ibèrica.

1. Què es el feudalisme?

El feudalisme és el sistema que configura l’organització política i social de la major part dels països de l'Occident europeu.

1.Fes un esquema de la societat feudal.

1.En què va consistir la “treva de Déu?

La treva de Déu imposa la prohibició de cometre actes violents en determinats dies de la setmana i durant algunes festivitats religioses senyalades.

1.Explica com era el domini feudal.

El domini és la terra del senyor feudal i es divideix en dues parts:

El domini directe. Comprèn les terres més bones del feu, que són conreades pels serfs del senyor i pels vilans com a pagament. Produeixen quantitat suficient d’aliments per a mantenir els habitants del castell i el que sobra, es ven en els mercats de les ciutats.

El domini útil. És el territori que treballen a compte propi els vilans. Està dividit en parcel·les i amb el producte del seu hort han d’alimentar la família, pagar els imposts al senyor feudal i, si els sobra alguna cosa, vendre-la en el mercat.

1.En què consistia la relació de vassallatge? Quins avantatges tenia pels privilegiats?

El concepte de fidelitat és el que articula qualsevol tipus de relació entre els habitants d’un regne, des del rei fins als pagesos.Els privilegiats estableixen pactes de fidelitat entre ells, el vassallatge.

Els grans nobles juren fidelitat al monarca , i, alhora, els senyors que tenen vassalls a qui han repartit feus més petits, reben el jurament de vassallatge .

1. On i quan apareix l'art romànic?

L’estil romànic va aparèixer a l’Europa Occidental del segle X

2. Quines característiques comunes va tenir l'art romànic?

-Formes simples i austeres.

-Sobrietat en la decoració.

-Preocupació per la simetria i per les proporcions.

1. Quins trets caracteritzen l'arquitectura romànica?

-Planta de creu llatina, és a dir, dues naus creuades en què la principal era més ampla i més llarga

-Absis o petites capelles circulars situades a la capçalera

-Sostre en forma de volta de canó , aconseguida per mitjà d’arcs de mig punt.

-Murs massissos, baixos i amb finestres petites .

-Contraforts que reforçaven els murs des de l’exterior

2. Quines dependències tenia un monestir romànic?

-L’església, on els monjos resaven.

-El claustre, que era un pati amb un jardí central al voltant del qual es disposaven totes les altres dependències .

-L’escriptori, on els copistes reproduïen els manuscrits.

-El refectori, lloc en què els monjos menjaven.

-La sala capitular, en la qual es feien les reunions dels monjos.

-L’hostatgeria que acollia els pelegrins i els viatgers.

1. Quina era la funció de l'escultura romànica?

La seva funció era decorativa i doctrinal

2. Quin material era emprat per l'escultura?

A l’interior d’esglésies i de monestirs les escultures eren de fusta i representaven, sobretot, marededéus , crucifixions i davallaments

3. Quina era la temàtica recurrent de l'escultura?

Religió, profana, animals, florals i geomètrics

1. Quines eren les característiques principals de la pintura romànica?

-Influència de l’art bizantí.

-Ús de la tècnica del fresc.

-Poc domini de la perspectiva.

-Colors plans.

-Imatges rígides, hieràtiques.

-Absència de fons o de paisatge

2. Quina era la funció principal de la pintura?

En aquella època, en què la majoria de la població era analfabeta, la pintura i l’escultura tenien una funció evangelitzadora molt important ja que s’empraven per narrar passatges de les sagrades escriptures amb les quals els capellans i els monjos complementaven els seus sermons i ensenyaments.

3. Quina tècnica es feia servir a la pintura

 La tècnica que empraven els pintors catalans era complexa: els frescs eren la base de les seves pintures i la seva iconografia representava pantòcrators , és a dir, Crist representat com a senyor de l’univers