La fragmentació política de l'imperi Romà

1.Quin any es produí la divisió de l'imperi romà?

   L’any 395

2.Com quedà dividida la conca mediterrània?

   Es va quedar dividida en l’Imperi Bizantí, L’Europa occidental i els dominis musulmans

L'imperi Bizantí

1.On estava situada Bizanci?

   En la part orient d’Europa

2.En quina data va ser presa del turcs? Quin significat especial té aquesta data?

   Al 1453, que cau sota el dmoni turc i l’Imperi Bizantí desapareix.

L'expansió de l'islam: El naixement de l'islam

1.A quin segle neix l'Islam?

   Al segle VI

2.On s'originà l'Islam?

    A la península d’Aràbia

La conquesta de la Península Ibèrica

1.Quan es va iniciar la conquesta musulmana de la península Ibèrica?

    A l’any 711

2.Digues les fases per les que va passar l'ocupació musulmana?

-Emirat dependent

-Emirat independent

-Califat de Córdoba

-Regnes de Taifas

-Regne Taifa de Granada

3.En quina data va acabar la predominància musulmana a la Península Ibèrica? Quin significat especial té aquesta data?

Al 1492 , apareixen els Reis Catlòlics que fan desaparèixer el Regne Taifa

Els orígens de Catalunya

1.Quin poble es va establir a la Península Ibèrica amb la desaparició de l'imperi Romà?

Els visigots

Els comtats catalans independents

1.Què era la Marca Hispànica? Com estava organitzada?

Era una organització en comtats i els comtes eren designats pels reis francs, amb qui tenien una relació de dependència

2.Com es va aconseguir la independència dels comtats catalans?

En morir Guifré (840?-897), els comtats catalans van esdevenir hereditaris i deixaren de ser designats pels reis francs a causa del desmembrament de l’imperi Carolingi i la feblesa de l’autoritat reial.

3.Quina casa comtal va prendre més importància a través d'aquest procès?

El Casal de Barcelona.

1. Què es el feudalisme?

Es sistema de govern i d'organització econòmica , social i política de l'Edat Mitjana, basat en una sèrie de llaços i obligacions que vinculaven vassalls i senyors.

1.Fes un esquema de la societat feudal.

La societat feudal s’organitza en tres estaments: oratores, bellatores i laboratores i també es divideix entre els vassalls privilegiats i vassalls no privilegiats.

-Els bellatores (els qui lluiten), que està integrat per nobles i cavallers. Els primers són grans propietaris que controlen la vida dels seus vassalls mentre que els cavallers tenen com a única possessió el cavall, l’equip de protecció i armes i viuen al castell del seu senyor sota el deure de defensar-lo si aquell els ho demana.

-Els oratores (els qui preguen), que està format per la clerecia. Es dediquen a l’oració i a pregar per als altres dos estaments. Hem de diferenciar l’alta clerecia, formada per bisbes, abats, etc., és a dir, per fills de famílies nobles, i la baixa clerecia, formada per sacerdots i per frares.

-Els no privilegiats són els laboratores (els qui treballen), que han de mantenir els privilegiats amb el seu treball.

1.En què va consistir la “treva de Déu?

La treva de Déu imposa la prohibició de cometre actes violents en determinats dies de la setmana i durant algunes festivitats religioses senyalades.

1.Explica com era el domini feudal.

El domini és la terra del senyor feudal i es divideix en dues parts:

-El domini directe. Comprèn les terres més bones del feu, que són conreades pels serfs del senyor i pels vilans com a pagament. Produeixen quantitat suficient d’aliments per a mantenir els habitants del castell i el que sobra, es ven en els mercats de les ciutats.

-El domini útil. És el territori que treballen a compte propi els vilans. Està dividit en parcel·les i amb el producte del seu hort han d’alimentar la família, pagar els imposts al senyor feudal i, si els sobra alguna cosa, vendre-la en el mercat.

1.En què consistia la relació de vassallatge? Quins avantatges tenia pels privilegiats?

El concepte de fidelitat articula qualsevol tipus de relació entre els habitants d’un regne, des del rei fins als pagesos.

Els privilegiats estableixen pactes de fidelitat entre ells, el vassallatge.

Els grans nobles juren fidelitat al monarca i els senyors que tenen vassalls a qui han repartit feus més petits, reben el jurament de vassallatge .

L’acte del jurament, ratificat per l’Església té dues parts:

-En l’homenatge, el senyor concedeix un feu i ofereix protecció al vassall, el qual, a canvi, li jura fidelitat i obediència i li ofereix respecte, consell i ajut militar quan el senyor li reclami.

-En la investidura, el senyor li lliura una espasa si és seglar o un bàcul si és religiós, com a símbol de poder sobre el castell i les terres.

Característiques Art Romànic

1. On i quan apareix l'art romànic?

A l’Europa Occidental del segle X.

2. Quines característiques comunes va tenir l'art romànic?

-Formes simples i austeres.

-Sobrietat en la decoració.

-Preocupació per la simetria i per les proporcions.

Arquitectura

1. Quins trets caracteritzen l'arquitectura romànica?

Es caracteritza per tenir:

-Planta de creu llatina, dues naus creuades en què la principal era més ampla i més llarga

-Absis o petites capelles circulars situades a la capçalera

-Sostre en forma de volta de canó, aconseguida per mitjà d’arcs de mig punt.

-Murs massissos, baixos i amb finestres petites .

-Contraforts que reforçaven els murs des de l’exterior

2. Quines dependències tenia un monestir romànic?

-L’església, on els monjos resaven.

-El claustre, que era un pati amb un jardí central al voltant del qual es disposaven totes les altres dependències .

-L’escriptori, on els copistes reproduïen els manuscrits.

-El refectori, lloc en què els monjos menjaven.

-La sala capitular, en la qual es feien les reunions dels monjos.

-L’hostatgeria que acollia els pelegrins i els viatgers.

L’escultura

1. Quina era la funció de l'escultura romànica?

Decorativa i doctrinal

2. Quin material era emprat per l'escultura?

Pedra, fusta (generalment policromada), marfil i metall

3. Quina era la temàtica recurrent de l'escultura?

Religiosa (La Bíblia, vides de sants) i profana (animals, florals, geomètrics)

Pintura

1. Quines eren les característiques principals de la pintura romànica?

-Influència de l’art bizantí.

-Ús de la tècnica del fresc.

-Poc domini de la perspectiva.

-Colors plans.

-Imatges rígides, hieràtiques.

-Absència de fons o de paisatges.

2. Quina era la funció principal de la pintura?

Funció evangelitzadora molt important, ja que s’empraven per narrar passatges de les sagrades escriptures amb les quals els capellans i els monjos complementaven els seus sermons i ensenyaments.

3. Quina tècnica es feia servir a la pintura

Complexa: els frescs eren la base de les seves pintures i la seva iconografia representava pantòcrators