CONTEXT: la lectura i entorn

QÜESTIONARI DE DIAGNOSI

Aspectes generals

No

El centre participa en un Pla d’Entorn o en un Projecte Educatiu de ciutat.

En aquest Pla o Projecte hi ha activitats de foment de la lectura.

S’impulsa el treball en xarxa amb altres centres o amb altres entitats de l’entorn per promoure la lectura.

El centre participa en programes institucionals de foment de la lectura (El Gust per la Lectura, Itineraris de lectura, Lectura en Veu alta...)

Es promou la participació en rutes literàries d’autors locals, comarcals o nacionals.

Es participa en els concursos literaris que sorgeixen a l’entorn (premis locals, Atrapallibres, Protagonista Jove, Premi Sambori d’Òmnium Cultural, Concurs El Gust per la Lectura...)

Es promou la participació de l’alumnat en les exposicions de caire literari que es fan a l’entorn

Tota la comunitat educativa es fa partícip de les activitats de lectura que es fan al centre (especialment participació en concursos interns o externs).

La pàgina web del centre (o, si és el cas, la pàgina web o bloc de la biblioteca escolar) difon les activitats de promoció de la lectura que sorgeixen en l’entorn escolar.

Hi ha un espai en els llocs citats en l’anterior apartat, per tal que la comunitat educativa (familiars, personal no docent, docents, alumnat) exposi alguns aspectes relacionats amb la seva experiència lectora.

La revista escolar, si és el cas, també té algun espai reservat a la lectura.

Famílies[1]

Molt sovint

Sovint

Alguna

vegada

Gairebé

mai

Es fa participar les famílies de les lectures que farà l’alumnat a l’escola i se les convida a alguna activitat relacionada amb aquestes lectures

Es promou i facilita la participació de les famílies en les activitats de foment de la lectura del centre

Es difon entre les famílies les diferents activitats de foment de la lectura que es puguin fer en l’àmbit local, comarcal  o nacional.

S’explica a les famílies la importància de la lectura en general i de la comprensió lectora en particular com una de les bases per a l’aprenentatge dels seus fills.

Es comparteix amb les famílies algunes de les principals estratègies de comprensió lectora.

Es comparteix amb les famílies criteris per tal que ajudin els fills amb la gestió de la informació a la qual tenen accés.

Es fa conèixer a les famílies els diversos tipus de lectura que poden fer amb els seus fills (lectura en veu alta, lectura compartida, comentari del que s’ha llegit...).

Se les convida a participar en les activitats de lectura organitzades pel centre (hora del conte, clubs de lectura...).

La biblioteca escolar, si n’hi ha, és oberta també a les famílies.

El fons de la biblioteca escolar té en compte la realitat sociocultural i lingüística de les famílies.

Si escau, les famílies participen en la gestió de la biblioteca escolar.

L’AMPA organitza activitats relacionades amb el foment de la lectura.

Recursos de l’entorn

Molt sovint

Sovint

Alguna

vegada

Gairebé mai

Des del centre es promou l’ús de la biblioteca pública com espai cultural i social inclusiu.

S’afavoreix la cooperació entre la xarxa de lectura pública i el centre.

Pel que fa al fons, la xarxa de lectura pública respon a les necessitats de l’alumnat del centre.

Pel que fa a l’horari, la xarxa de lectura pública respon a les necessitats de l’alumnat i es complementa amb els serveis que pugui donar el centre.

Es fan visites guiades a les biblioteques públiques de l’entorn.

La biblioteca pública assessora, quan escau, la biblioteca del centre.

Hi ha coordinació entre el centre i la biblioteca pública per treballar conjuntament les necessitats que tenen l’alumnat  i les famílies del centre.

Els serveis educatius (CRP, LIC…) donen suport i faciliten formació i/o assessoraments sobre lectura.

S’aprofiten els recursos de promoció de la lectura que ofereixen les editorials.

S’aprofiten els recursos de promoció de la lectura que ofereixen les llibreries, si és el cas, de l’entorn.


[1] Si es vol concretar aquest aspecte en el moment de l’aprenentatge inicial de la lectura, podeu consultar la fitxa “L’aprenentatge inicial de la lectura / Relació amb les famílies”.