LỊCH HỌC CÁC LỚP TIN HỌC CHỨNG CHỈ A, B, C

Ca học

Giờ học

Ca 1

8h00 Đến 10h00

Ca 2

14h00 Đến 16h00

Ca 3

17h00 Đến 19h00

Ca 4

18h00 Đến 20h00

Lưu ý: