Hou vol en kijk naar Jezus en zijn beloften!

Plaatje van iemand die veel te dragen heeft. Een zware last en toch volharden, doorzetten. Persoonlijk, maar ook als gemeente. Soms is het zwaar om vol te houden. Een taak die je misschien al lang doet en waar je soms bij denkt: wat heeft het voor zin? Waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom is er niet iemand anders? Je ervaart de kleinheid van je krachten soms zo sterk, omdat de omstandigheden zo zwaar worden, ontmoediging ligt op de loer. Dat is wat de gelovigen in Filadelfia ervoeren. En Jezus heeft een boodschap voor hen. Hou vol, kijk naar Mij en luister naar mijn beloften!  

De tekst voor vandaag komt uit Openbaring 3:7-13.

Filadelfia, een stad in West Turkije (kaartje). Ze ligt op de route naar het Oosten. Ze werd wel de poort naar het Oosten genoemd. Veel wegen gingen via deze stad, onder andere de belangrijkste handelsroute van Troas naar het centrale hoogplatteau van Turkije. Een stad die zo centraal ligt, wordt haast vanzelf groot. Een bruisende stad, met veel festiviteiten, de spelen werden ook hier georganiseerd, veel handel, veel afgodentempels. Eigenlijk heel vergelijkbaar met die andere zes steden. Maar er is één minpunt aan deze stad: ze lag in een aardbevingsgebied. In 17 AD werden 12 steden, waaronder Sardis en Filadelfia in één nacht verwoest en vooral Filadelfia kreeg het extra zwaar te verduren, vanwege het epicentrum dat er dichtbij lag en de vele zware naschokken. De stad was in de tijd van Johannes nog lang niet weer opgebouwd. Er woonden nog steeds mensen buiten de stad, in de velden rondom, omdat hun huis nog niet hersteld was of vanwege het gevaar dat men ervoer van naschokken….

En daar woonde een groepje christenen. We weten niet wanneer of door wie ze gesticht is, we weten ook niet hoe groot de groep was, maar de woorden uit vers 8 ‘u hebt weinig kracht’ lijken te wijzen op een kleine groep met weinig invloed, weinig slagkracht. Jezus wil hen bemoedigen en wijst daarbij eerst op zichzelf: Net als in de andere zes brieven stelt Jezus zich voor. Hij vestigt de aandacht eerst op zichzelf en zegt daarmee: kijk naar Mij! Hij noemt zichzelf de Heilige, de waarachtige. Woorden uit het OT, waarmee God zelf werd betiteld. Nu zijn ze voor Jezus, Zijn Zoon. De Heilige en de getrouwe, degene die te vertrouwen is. En Hij voegt er aan toe: Hij die de sleutels heeft van het huis van David, Die opent en niemand sluit, en die sluit en niemand opent. Johannes gebruikt deze woorden uit het OT, uit Jes. 22:15-22. In dat gedeelte gaat het over een sleuteldrager, Shebna, die ontrouw is gebleken en die wordt vervangen door Eljakim. De sleuteldrager was een belangrijke functie in het huis van een rijke: hij bepaalde wie er binnen kwam en wie niet, dus een soort poortwachter, maar dan met veel bredere en grotere taken dan zitten in zijn wachthuisje en het controleren van persoonsbewijzen. Hij was ook het hoofd van de inkoop, het hele huishouden rustte op zijn schouders. In Jes. 22 lees je hoe Eljakim een pin wordt genoemd die in de muur wordt geslagen en waaraan het hele huishouden hangt. Uiteindelijk staat er dat die pin het zal begeven vanwege de druk, maar dit plaatje van een pin, een haak waaraan iets hangt, is het beeld dat Jezus gebruikt voor zichzelf: Hij houdt alles bij elkaar, Hij draagt alles. Het hele huishouden van Gods koninkrijk hangt aan Hem. En Hij kan het aan, Hij is almachtig! Hij is te vertrouwen, Hij is de getrouwe, de Heilige, zo anders dan mensen die vaak niet te vertrouwen zijn….

Wat hadden de gelovigen in Filadelfia dit beeld nodig van Jezus! Een gemeente met weinig kracht, weinig invloed, ploeterend op de harde rotsen van de totaal heidense stad Filadelfia Zij die niets te zeggen hadden, maar overal buiten vielen, horen woorden van iemand die zegt: Ik ben sterk, ik kan alles dragen, bij Mij glipt niets tussen mijn vingers door. Ik heb de sleutels stevig in handen en er gebeurt niets in mijn koninkrijk wat Ik niet wil. Als Ik iets beslis, dan gebeurt het en als Ik iets niet wil, dan gebeurt het niet. Vertrouw Mij. Hij wijst hen op zichzelf als de Betrouwbare, degene met macht, almacht!

Hoe weet je of iemand betrouwbaar is? Het is deels gebaseerd op het verleden waarin die persoon zich betrouwbaar heeft opgesteld. Maar verder is het een stap in geloof, een gok om de ander te vertrouwen. Je vertrouwt iemand omdat die hij je dingen belooft die jij graag wilt. Jezus geeft ons veel beloften! Sommige van die beloften zijn onvoorwaardelijk (zijn liefde, zijn genade, eeuwig leven, enz.). Je krijgt ze sowieso, andere zijn voorwaardelijk. De Heer wil ze je geven als jij dichtbij Hem blijft. Als we trouw blijven, ondanks tegenslag, ondanks onrecht wat ons wordt aangedaan, ondanks teleurstellingen, ondanks tegenvallende resultaten, ondanks achteruitgang. In ons tekstgedeelte zien we er drie. Laten we ze één voor één bekijken.

De eerste belofte vinden we in vers 8: “Ik heb voor Uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten.” Jezus, de deurwachter, de sleuteldrager heeft een deur geopend, een poort. Zoals de stad als poort functioneerde naar de wereld naar het Oosten, zo heeft Jezus een poort geopend voor de gemeente in Filadelfia. Wat bedoelt Jezus daarmee? Op andere plaatsen zien we dat deze uitdrukking betekent dat Jezus het mogelijk maakt dat er mensen tot geloof komen in bepaalde plaatsen (1 Kor. 16:9; 2 Kor. 2:12; Kol. 4:3). We zien dit ook concreet gebeuren in vers 9: Ik geef jullie enkele uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar die het niet zijn. Die uitdrukking kwamen we al eerder tegen in 2:9 (Smyrna). Nepjoden. Waarschijnlijk doelt Johannes hier op wat Jezus al zegt in Joh. 8: Als jullie Mij niet erkennen, dan is de duivel jullie vader…. Heftige woorden voor de kinderen van het verbond, maar door hun levensstijl en hun afwijzing van Jezus zijn ze geworden tot vijanden van het verbond. Waarschijnlijk zijn de gelovigen in Filadelfia door deze nepjoden uit de synagoge gegooid. De deur is dicht…. Maar Jezus belooft dat er vanuit deze vijandige groep enkelen tot geloof zullen komen. De deur is open en Jezus zal zorgen dat er mensen tot geloof gaan komen. Wat een belofte! Manfred is iemand uit onze gemeente die de belichaming is van deze belofte van Jezus. Helemaal zonder Jezus opgegroeid en nu tot geloof gekomen! De deur is open en we mogen mensen daarop wijzen en welkom heten. Het is nog genadetijd! Wij kunnen mensen nog uitnodigen om die deur binnen te gaan en vanmorgen wil ik dat ook weer nadrukkelijk tegen jullie zeggen: al wie nog niet weet wie Jezus is, kom binnen en leer Hem kennen!

De tweede belofte vinden we in vers 10: “Omdat jullie mijn Woord van volharding hebben bewaard, oftewel, omdat jullie trouw zijn gebleven aan Jezus’ woorden, zal Ik ook jullie bewaren voor het uur (dat is de periode, niet letterlijk een uur) van verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” Ik heb besloten om deze belofte helemaal te laten liggen voor vandaag. Ik heb hier namelijk veel over te zeggen. Deze tekst is een kerntekst als het gaat om de gedachte van de opname, de eindtijd. Daar wil ik apart een keer met jullie naar kijken…. Maar oppervlakkig zien we hier de belofte van de Heer dat ons zal bewaren voor de verzoeking die over de hele wereld zal komen. Hoe die bewaring zal zijn, zullen we later dan nog eens onder de loep nemen, maar op zich is het al genoeg om dit te horen!

De derde belofte vinden we in vers 12. In vers 11 bevestigt Jezus nog eens dat Hij spoedig zal komen. Dit betekent dat er geen vertraging zal zijn voor Zijn komst, hoewel het wel lang kan gaan duren…. Opnieuw de oproep om trouw te blijven en te volharden, want als jullie dit doen, dan zal Ik jullie maken tot een zuil in Gods tempel, en hij zal daaruit niet meer weggaan. Vanwege de trouw op aarde, zal je een eeuwige plaats gegeven worden in de hemel. Een zuil in Gods tempel. Dit is beeldspraak en geen letterlijke beschrijving van hoe wij zullen zijn in de hemel…. In Openb. 21 lezen we immers dat er geen tempel zal zijn…. Het beeld geeft stabiliteit aan. Jelle Horius heeft een tijdje geleden ook over dit vers gesproken en hij zei het toen heel treffend: op aarde was de gemeente een gammele tentstok, kwetsbaar, wankelbaar, met weinig kracht, maar in de hemel een stevige zuil, een pijler die veel last kan dragen. Wat een prachtige belofte voor mensen die wankelen, voor gemeenten die wankelen onder de druk van de samenleving en nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Ondanks dat jij misschien het idee hebt dat er veel aan jouw hangt en dat je het misschien helemaal niet voldoende vindt, blijf volhouden. Hou vol! Blijf trouw aan Jezus en je zult een pijler worden, een zuil! Hou vol en je wordt beloond!

Deze zuil wordt beschreven met namen. Zoals vele zuilen, wanden en poorten in onze cultuur worden beschreven met graffiti, zo zal God ons beschrijven met drie namen: Gods naam, de naam van het nieuwe Jeruzalem (wat een contrast met de wankelbare stad Filadelfia) en de naam van Jezus zelf. Een drievoudige naam, passend bij een drie-enig God. Als je de naam van iemand op je leven krijgt geschreven, is dat beeldspraak voor het eigendom worden van die persoon. God schrijft zijn naam op het leven van de volhardende christen als teken van Zijn eigendom: Je hoort bij Mij! Je bent van Mij! God siert je met de kostelijke naam van Zichzelf, Zijn eeuwige stad Jeruzalem en met die van Zijn eeuwige Zoon. Een prachtige bevestiging van wie je bent. In een wereld waar velen bezig zijn met de vraag ‘wie ben ik?’, vestigt God telkens de aandacht op het feit dat je van Iemand bent. Je bent van de Heer en dat geeft je identiteit en stevigheid en fundament onder je leven.

Lieve mensen, velen van jullie worstelen in het leven, onze gemeente worstelt ook met wie ze is en welke plaats ze heeft in Almelo, ze heeft weinig kracht, heeft weinig invloed, maar laten we volhouden en steunen op de beloften van de Heer die Hij geeft aan iedereen die volhoudt!