Published using Google Docs
Mikrobiologický test
Updated automatically every 5 minutes

Specifikace produktu:

Koloidní stříbro ARGENA je disperze stříbrných nanočástic ve zvlášť čisté destilované vodě, připravené speciálním postupem. Obsah stříbrných nanočástic je 10±3 ppm (mg/l). Produkt má snížený obsah kationtů Ag+, čehož se dosahuje velmi nízkou proudovou hustotou na elektrodách generátoru nanočástic. Tímto postupem je zachovaná vysoká mikrobiologická aktivita vodní disperze i  při dlouhodobém skladování. Na přiložených mikrofotografiích je vidět tzv. oligodynamický efekt n-Ag na kmeny vodních bakterií a prvoků kmene Ciliophora (Paramecium caudatum).

Kontrola kvality produktu:

Chemická analýza:

Obsah stříbra – potenciometricky s použitím Ag+ ISE

Obsah příměsí jiných kovů – polarograficky metodou FSDPP    

                                   

Mikrobiologický test:

Mikrobiologická aktivita – mikroskopicky na kmenech vodních bakterií a prvoků kmene

                                        Ciliophora (Paramecium caudatum):                                

 

Před aplikací n-Ag ARGENA                            Po aplikaci n-Ag ARGENA

                                                               

 minisee0007.jpg              minisee0008.jpg

 

 

 

 

 

 

Specification of product:

Colloidal  silver  ARGENA  is a variance silver nano-particles (n-Ag) in a very  cleans destilling water,  prepare  by  special  advance. Contents  silver  nano-particles  move   round   10±3 ppm (mg/l). Product has reduced contents Ag+ cations, achieving ultralow current density on electrodes of the nano-particles generator. Herewith advance is holdback tall microbiological movement water variance   in the long term storage. An application video record and photos shows so-called oligodynamic effect of n-Ag particles on phylum of water bacterium and protozoan phylum Ciliophora (Paramecium caudate).

Quality control assistance:

Chemical analysis:

Contents silver – potentiometric- by Ag+ ISE

Contents mixture by other metal – polarographic system FSDPP    

                                       

Microbiological test:

Mikrobiological activity – microscopically on phylum water bacterium and protozoan phylum

                                       Ciliophora (Paramecium caudate):                               

 

Before an application of n-Ag ARGENA               After an application of n-Ag ARGENA

                                                               

 

 minisee0007.jpg             minisee0008.jpg