K fi coNCELLO ES O BARCO DE VALDEORRAS 7. ConcELLARIA DE SErvozos socAlis e inguALoade

CONCELL_C} } } }ÀFICO REXSTRQX注RA。 CCOO

'ನ್ತಿ Praza do Concello, 2 DATA 3 - UN, 2O7 32315 O BarCO

AXUDAS MUNICIPAIS PARA A COMPRA DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL.ESCOLAR PARA O CURSO 20162017 DE EDUCCAC IL (29 ΕΤΑΡΑ 气公t Poño no seu coñecemento que a partir do diá-၌ ဓ၌မိန်းဂဲt publicación-no-Bop da provincia abrirase o prazo de presentación para solicitar as Bolsas Para A Compra De Libros. E Material Escolar. De Educación Infantil para o curso 2017-2018, no Concello de O Barco de Valdeorras. Para ter dereito a estas axudas os ingresos familiares terán que ser inferiores a 16.000 euros anuais/netos ou superando esa cantidade non exceda a R.P.C. da unidade familiar de 4.030 euros, entre outros requisitos que aparecen mas bases. Calquera consulta ou aclaración en relación Coas solicitudes ou documentación a presentar poderá facerse no departamento de Servicios Sociais, así mesmo as bases publicaranse na paxina web do Concello, e no BOP, O prazo permanecera aberto desde o día seguinte da publicación das Bases no BOP da provincia ata o 30 de xuño de 2017. As solicitudes presentaranse no rexistro de entrada do Concello do Barco de Valdeorras nos día hábiles de en horario 9:00 a 14:00 ou no rexistro Electrónico do Concello do Barco (https://sede.concello dobarco.org), no prazo sinalado. A documentación a aportar polas persoas Solicitantes e a seguinte: O Anexo I: solicitude O Anexos II : Declaración responsable de non ter recibidas outras axudas polo mesmo concepto, e aceptación das bases, O Anexo lll Autorización asinada pola persoa solicitante onde se dea o consentimento para que o concello incorpore de oficio ó expediente os documentos sina lados e sinatura das declaracións esixidas. O Fotocopias compulsadas dos documentos identificativos da persoa que solicita e do cónxuxe ou parella, estea formalizada ou non, D.N.i., NIE, etc) . No caso de non ter presentaran pasaporte ou documento análogo O Fotocopia compulsada de todas as páxinas do libro de familia das nais, pais, fillas e fillos e falecementos. En caso de non dispoñer de libro de familia, achegaranse certificado de nacemento das/os menores, Se existen máis fillos/fillas dos que constan no libro de familia, deberanse achegar os certificados de nacemento para xustificar o número total. O Certificado do centro escolar de estar matriculado ou ter realizada a preinscrición para o curso 2017-2018 a nome do/a neno/a para o que se solicita a axuda. En dito certificado farase constar o curso no que se matricula o/a menor O Volante de empadroamento colectivo onde figure o menor e a persoa solicitante O Fotocopia compulsada (por Notario ou unidade Competente do Concello) ou fotocopia con código de verificación se foi entregada por medios telemáticas da Declaración da Renda do ano 2015 de todos os membros da unidade familiar computables, ou se non presentaron declaración certificado de Negativo de facenda do ano 2015, se esta non ten imputacións terá que presentar: certificado de prestacións SEPE, pensións ou 3 ultimas nóminas se fora o caso. O Certificado de atoparse ó corrente das súas obrigas coa Seguridade Social dos proxenitores do menor/es (no caso de separación ou divorcio so será ou que teña a custodia) (pode solicitalo no INSS, no Paseo do Malecón, 27 baixo (O Barco) ou chamando ó número de teléfono 901-502050 sempre e cando teñan actualizados os seus datos respecto do domicilio neste Organismo), O Certificado de atoparse ó corrente das súas obrigas con Facenda Estatal dos proxenitores do menor/es (no caso de separación ou divorcio so será ou que teña a custodia) solicitante (( deberá solicitalo na Delegación de Facenda en O Barco, r / Lugo 1) cita previa 901, 200 351 ou 91 290 1340) O Certificado de atoparse ó corrente das súas obrigas con Facenda Autonómica dos proxenitores do menor/es (no caso de separación ou divorcio so será ou que teña a custodia). Pode solicitarse a través do rexistro de Presidencia da Xunta (Casa Grande de Villoria) con oficio dirixido a Delegación Territorial da Xunta en Ourense. O No caso de separación, divorcio cesamento da Convivencia ou non convivencia das nais/pais de ou da menor solicitante, achegarase, segundo proceda: Sentenza xudicial e/ou Convenio regulador ou documento público de medidas sobre o Coidado e educación dos fillos. O Documentación adicional para os descontos se o caso. O Fotocopia compulsada do último recibo da hipoteca/alugueiro ou contrato de aluguer (se é o caso). O Fotocopia compulsada do título de familia numerosa (se él o caso). O Fotocopia compulsada do certificado de discapacidade, resolución do grao de dependencia e resolución de incapacidade laboral (se él o caso), O Outra documentación que poida ser requirida polo Concello. As fotocopias compúlsanse no Concello (edificio Multiusos), no primeiro andar (DE BALDE), ou ante Notario. Prégolle lle de a máxima difusión.

Praza do Concello, 2 - 32300 O BARCO DE VALDEORRAS (Ourense) • T. 98832 02 02 - 9883204 06 • F. 9883259 78 - www.concellodobarco, org