Referat af generalforsamling i

KRATLUSKERNE

Mandag den 31.maj 2021 i Restaurant Passebækgård

1.     Valg af dirigent: Generalforsamlingen, der var udskudt på grund af Coruna, var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 24 medlemmer deltog. Søren Rasmussen blev valgt til dirigent.

2.     Fremlæggelse af årsberetning: Formanden, Gerda Mejlby, oplyste i sin beretning, at klubben nu har 31 medlemmer. Corona pandemien havde bevirket, at 2 planlagte udflugter var blevet aflyst i 2020, ligesom det heller ikke havde været muligt af afholde en række månedsmøder og julefrokosten. Til gengæld havde en udflugt til Tikøb Golf været en stor succes, og det samme var tilfældet med turen til Næstved i efteråret 2020. Der var opnået klarhed over spilletiderne for indeværende sæson, hvor der var reserveret tider til klubben om mandagen fra kl. 8,45-9,37 – dog 7,00 til 10,30 den sidste mandag i måneden. Formanden takkede den øvrige bestyrelse for indsatsen og rettede en særlig tak til Peter Kristensen for arbejdet med spilleplanen samt til Kurt Plambech, for vedligeholdelse af hjemmesiden. Beretningen blev godkendt.

3.     Fremlæggelse af årsregnskab:  Niels Per Larsen fremlagde og kommenterede årsregnskabet for 2020, som var udsendt til alle medlemmer. Regnskabet, der var godkendt af den valgte revisor, viste et overskud på 1.407 kr. og en egenkapital på 5.425 kr. Regnskabet blev godkendt.

4.     Behandling af aktivitetsplan og budget for det kommende år – herunder fastsættelse af årskontingent: Aktivitetsplanen, der var udsendt til medlemmerne og gennemgået under beretningen, forudsatte at der den anden og tredje mandag i hver måned spilles individuelt stableford med indberetning af score. Den første og sidste mandag spilles holdspil eller andre varierende spilformer. Budgettet for 2021 var indeholdt i en særlig kolonne i regnskabet og indeholdt et forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af kontingentet til 300 kr. for sæsonen. Aktivitetsplan, budget samt kontingentforhøjelsen blev vedtaget. Alle medlemmer indbetaler snarest kontingentet på 300 kr. for sæsonen 2021 ved bankoverførsel på sædvanlig vis med tydelig angivelse af indbetaler. (konto 6620 0003697180).

5.     Behandling af indkomne forslag:

a.     Reglement. Bestyrelsen forelagde forslag om erstatning af de gældende vedtægter med et reglement med væsentligt færre formalia vedrørende klubbens organisation. Først og fremmest skulle bestyrelsen erstattes af en arbejdsgruppe, ligesom generalforsamlingen afløses af månedsmøderne, hvor ændringer i klubbens liv kunne drøftes og besluttes. Det blev anført, at en sådan afbürokratisering kunne være problematisk i tilfælde af konflikter, men der blev udtrykt tillid til, at sådanne kunne undgås. Forslaget blev vedtaget. Reglementet erstatter med omgående virkning vedtægterne.

b.     Regelsæt for spil, præmier og månedsmøder: Det udsendte forslag, som bl.a. indeholdt ændrede regler for præmieuddeling, blev vedtaget.

c.      Valg af arbejdsgruppe: De på dagsordenens punkt 6 og 7 opførte valg af formand og bestyrelsesmedlemmer bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af reglementet under punkt 5.a. I stedet blev følgende valgt til den i reglementet omtalte arbejdsgruppe:

Anne-Mette B. Madsen

Birthe Grønborg

Gerda Mejlby

Grethe Højbye Hansen

Niels Per Larsen

Suppleant: Børge Storm

d.     Kratluskergolf afsluttes med spil sidste mandag i oktober: Vedtaget med den tilføjelse, at det forventedes at julefrokosten blev erstattet af et afslutningsarrangement i oktober.

6.     Valg af revisor: Erik Jakobsen blev valgt.

7.     Eventuelt: Den nye forpagter af restauranten blev præsenteret. Medlemmerne opfordrede arbejdsgruppen til at arbejde for, at restauranten var åben om mandagen eller at andre muligheder for køb af drikkevarer forefandtes. En idé om at ændre spilledagen fra mandag til tirsdag gav anledning til diskussion. En så vidtgående ændring, som ikke fandt genklang hos alle, forudsatte indgående overvejelser og forudgående drøftelser.                 

 

Søren Rasmussen                            Gerda Mejlby

Dirigent og referent