Referat af generalforsamling i

KRATLUSKERNE

Mandag den 29.april 2019 i Restaurant Gilleleje Golfklub

1.     Valg af dirigent: Søren Rasmussen blev valgt.

2.     Fremlæggelse af årsberetning: Formanden, Erik Vrou, oplyste i sin beretning, at foreningen nu havde 47 medlemmer – 1 medlem mindre end sidste år – hvilket var positivt set i lyset af de problemer, der havde været i hovedklubben. Formanden beklagede, at det havde været nødvendigt at lægge generalforsamlingen uden for Passebækgård, men der var en manglende forståelse hos ejeren af Passebækgård for den sociale del af medlemskabet af en golfklub. Dette gav også vanskeligheder for afviklingen af månedsmøderne, hvor man måtte ty til en midlertidig løsning i det gamle posthus i Gilleleje. Som ønsket af medlemmerne havde man introduceret andre spilformer til afveksling for stableford. Fra den 6.5.2019 ville indrapportering af scores på ny finde sted, men medlemmer kunne bede sig fritaget herfor. De nye golfregler blev omtalt ligesom formanden kommenterede de ture, man havde gennemført til Nivå og Trelleborg og de planlagte udflugter i 2019. Formanden takkede den øvrige bestyrelse for dens indsats og rettede en særlig tak til Peter Kristensen for arbejdet med spilleplanen samt til Kurt Plambech, som havde påtaget sig vedligeholdelsen af hjemmesiden.

Beretningen blev godkendt.

3.     Fremlæggelse af årsregnskab: Merete Fyner fremlagde og kommenterede årsregnskabet, som var udsendt til alle medlemmer. Regnskabet, der var godkendt af den valgte revisor, viste et pænt overskud, bl.a. som følge af besparelser ved afviklingen af månedsmøderne. Regnskabet blev godkendt.

4.     Behandling af aktivitetsplan og budget for det kommende år – herunder fastsættelse af årskontingent: Aktivitetsplanen var gennemgået under beretningen og budgettet var indeholdt i en særlig kolonne i regnskabet. Begge blev uden yderligere bemærkninger taget til efterretning. Årskontingentet fastsattes uændret til 200 kr.

5.     Behandling af indkomne forslag: Ingen.

6.     Valg af formand: Punktet bortfaldt.

7.     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Inger Aagesen og Lillian Andreasen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. De blev takket for deres indsats for klubben. Anne-Mette B. Madsen og Iben Bertelsen blev nyvalgt til bestyrelsen og Knud M. Olsen blev genvalgt som suppleant.

8.     Valg af revisor: Niels Per Larsen blev genvalgt.

9.     Eventuelt: Der fremkom bemærkninger om praksis ved optælling af slag – mest rettet mod herrerne - samt ønske om tydeligere beskrivelse af reglerne for de alternative spilformer.

Erik Vrou                                          Søren Rasmussen

Formand                                          Dirigent og referent