STATUTUL CLUBULUI SPORTIV "RO CLUB MARATON"

(actualizat 2013)

 

 

Capitolul I. Denumire, natura juridica, sediu, durata Clubului

Art. 1. CLUBUL SPORTIV “RO CLUB MARATON” (denumit in continuare Clubul) se constituie ca persoana juridica romana de drept privat, fara scop lucrativ, non-guvemamentala, apolitica, care isi desfasoara activitatea conform dispozitiilor prezentului statut, ale regulamentelor adoptate in temeiul prezentului statut si in conditiile stabilite de Iegislatia privitoare la activitatea sportiva si Ia persoanele juridice de drept privat din Romania.

Art. 2. Denumirea, dobandita in baza dovezii de disponibilitate denumire nr. 62299/07.05.2008, eliberata de Ministerul Justitiei, va fi inscrisa pe toate actele si documentele emise, urmata de sediul si numarul de inregistrare din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Clubul poate avea sigiliu propriu.

Clubul va avea emblema (sigla) si stampila proprie.

Website ul oficial al Clubului este www.maraton.info. ro

Art. 3. Clubul are sediul social in Bucuresti 032758, Aleea Barajul Dunarii 12, Bl.M8, Sc. B, Et. 1, Ap. 43, Sector 3.

Art. 4. Clubul va functiona pe durata nelimitata.

Art. 5. Activitatea clubului se poate desfasura la nivel local, national si/sau intemational.

Capitolul ll. Scopul, obiectivele si principiile Clubului

Art. 6. Scopul fundamental al clubului este asigurarea climatului optim, organizatoric si financiar pentru desfasurarea de activitati sportive care au legatura cu alergarea.

 

Obiectivele Clubului sunt:

1.    Promovarea alergarii in toate formele ei, cu accent pe alergarea de lunga distanta (maraton), atat pe plan national cat si international.

2.    Reprezentarea membrilor clubului in relatiile cu organismele guvemamentale, administratia centrala si Iocala, Agentia Nationala pentru Sport (ANS), Federatia Romana de Atletism (FRA), Asociatia Internationala a Federatiilor de Atletism (IAAF), Asociatia Maratoanelor Internationale si a altor Curse pe Distanta Lunga (AIMS) si alte cluburi similare de profil din tara si strainatate, in vederea promovarii alergarii.

3.    Organizarea si administrarea activitatii sportive proprii, precum si organizarea si/sau participarea la competitii de alergare, pe plan local, national si international.

31.    Organizarea şi administrarea de campanii/programe/acţiuni cu caracter social care să aibe legătură cu scopul fundamental al clubului.

4.    Crearea unel baze de informatii proprii, de editare si circulatie de material informativ - editarea de pagini web, reviste, pliante, brosuri, alte materiale tiparite pentru evidentierea activitatii sportive proprii si pentru mediatizarea rezultatelor sportive in randul publicului.

5.    Organizarea de conferinte, seminarii, proiectii foto si video pe teme Iegate de alergare si maraton.

6.    Participarea membrilor sportivi ai clubului Ia competitii de atletism, pe plan national si international.

7.    Colaborarea cu structuri sportive similare din tara si strainatate in vederea promovarii alergarii.

8.    Organizarea de stagii, tabere, cantonamente, alte forme de pregatire si refacere.

Pentru atingerea scopului si obiectivelor propuse, Clubul poate desfasura activitati economice accesorii scopului nepatrimonial pentru care a fost constituit, cum ar fi:

●     imprimarea si vanzarea de materiale ce promoveaza emblema si culorile asociatiei sau ale sponsorilor (tricouri, mape, calendare, etc);

●     vanzarea revistei proprii sau a altor publicatii proprii (inclusiv pagini web);

●     vanzarea de material sportiv (echipament de joc, suplimente nutritive etc);

●     organizarea de cursuri de initiere si perfectionare.

 

Toate aceste activitati urmeaza a fi supuse reglementarilor legale in vigoare si dispozitiilor Regulamentului Intern care se va intocmi ulterior constituirii Clubului.

Art. 7. Principii de functionare ale Clubului:

1.    nediscriminare pe criterii de apartenenta de sex, varsta, rasa, educatie, pregatire profesionala, capacitate fizica, performante anterioare etc.;

2.     voluntariat: activitatile din cadrul programelor clubului sunt desfasurate in mod preponderent in regim de voluntariat de catre membri clubului sau persoane ce se alatura acestuia doar pentru realizarea unor activitati;

3.    autonomia clubului. Clubul decide in privinta integrarii sale in programele initiate pe plan national. Clubul poate desfasura activitati daca acestea nu contravin scopului asociatiei.

 

Capitolul lll. Patrimoniul clubului

Art. 8. (1) Patrimoniul clubului se compune din bunuri mobile si imobile, mijloace banesti, titluri de valoare, provenite din taxa de club, donatii, Iegate, subventii, sponsorizari si alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, precum si din venituri realizate din activitati economice, directe sau indirecte, conform legii.

(2) Bunurile mentionate mai sus, ce sunt obtinute de catre club, vor fi administrate de catre acesta pe intreaga perioada a existentei sale. Consiliul Director este responsabil de buna administrare a intregului patrimoniu al clubului.

Art. 9. (1) Donatiile si legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, actiuni, titluri de valoare sau alte drepturi, daca acestea sunt libere de orice sarcina. Donatiile si legatele vor fi inscrise in registrul electronic de donatii al clubului.

(2) Donatiile pot fi neconditionate sau conditionate de realizarea unui scop, daca acesta este in concordanta cu obiectivele clubului. Clubul, prin Consiliul Director, refuza orice donatie sau legat oferite in termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut.

Art.10. Valoarea taxei de club este 50 euro pe an (contravaloarea in lei, la cursul zilei). Taxa se poate achita integral anual sau semestrial, în funcţie de data înscrierii în Asociaţie a fiecărui membru. Taxa poate fi actualizată anual de către Consiliul Director cu avizul Comisiei de Cenzori. Hotararea Consiliului Director în acest sens trebuie luată cu majoritate calificată de 75% din numărul de membri. În aceeaşi modalitate, Consiliul Director poate hotări scutirea sau reducerea valorii cotizaţiei anuale pentru unii membri în funcţie de situaţia materială a acestora şi de activitatea lor în cadrul Asociaţiei.

Art.11. Patrimoniul initial al clubului, in valoare de 550 RON la data constituirii, este alcatuit din aportul in bani al asociatilor.

Anul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. lnchiderea exercitiului bugetar pentru anul ce se incheie si aprobarea bugetului pentru anul ce urmeaza se fac - in ordinea indicata - cu prilejul Adunarii generale a Clubului. Sumele nefolosite in exercitiul bugetar incheiat se fac venit la bugetul pe noul an.

Capitolul IV. Membrii clubului

Art.12. Clubul are urmatoarele categorii de membri:

●     membri fondatori;

●     membri;

●     membri de onoare;

●     membri juniori.

Art.13 Membrii fondatori sunt persoanele inscrise in Actul Constitutiv al Clubului.

Noii membri sunt admisi pe baza completării on-line a formularului de înscriere membri afisat pe site-ul asociatiei, a aprobării de către Consiliul Director, cu conditia efectuării plăţii cotizaţiei. La înscrierea în Asociaţie, noii membri aderă la statutul acesteia.

Poate deveni membru orice persoana care se antreneaza si participa la competitii de atletism (in special maraton).

Membrii de onoare fac parte de drept din Comitetul de Onoare al clubului. Calitatea de membru de onoare nu da drept de vot in adoptarea hotararilor Adunarii Generale .

Adunarea Generala a Clubului va fi informata la fiecare intrunire cu privire la evidenta numerica a clubului.

Art.131 În club pot fi înscrisi şi membri juniori (persoane sub 18 ani) în urmatoarele conditii: juniorii sub 14 ani vor putea deveni membri juniori ai clubului în baza completării de către unul din părinţi a formularului de înscriere şi a unei cereri exprese a unuia din parinţi în sensul inscrierii în club a minorului; juniorii intre 14 şi 18 ani pot deveni membri juniori ai clubului prin completarea personala a formularului de înscriere, însoţit de acordul scris al unuia dintre părinţi. Membrii juniori vor primi acordul de înscriere în club din partea Consiliului Director care va verifica îndeplinirea condiţiilor menţionate în statut pentru a deveni membru junior de către solicitant. Membrii juniori sunt scutiţi de la plata cotizaţiei de membru. Aceştia vor deveni membri plătitori, cu drepturi depline, la implinirea varstei de 18 ani când vor face o cerere de schimbare a statutului de membru către Comitetul Director. Membrii juniori nu au drept de vot în Adunarea Generală şi nu pot fi aleşi în structurile de conducere ale Clubului.

Art.14. Membrii clubului au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga si sa fie alesi in structurile de conducere, daca indeplinesc conditiile impuse de prezentul statut. Membrii de onoare nu au acest drept;

b) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale (cu exceptia membrilor de onoare); toti membrii cotizanti ai clubului au drepturi egale. Numai membrii cu cotizatia platita la zi au drept de vot in Adunarile Generale;

c) sa fie informati cu privire la deciziile referitoare la desfasurarea activitatii clubului; dreptul de a face propuneri si de a se implica efectiv in activitatile Clubului, chiar daca nu detin functii de conducere in cadrul acestuia;

d) sa participe la activitatile organizate de club, in conformitate cu regulile de desfasurare ale acestor activitati;

e) sa participe la diferite evenimente si activitati, in numele clubului, daca au mandat de reprezentare;

f) sa se bucure de sprijinul tehnic, moral si material al clubului;

g) dreptul de a fi retribuiti pentru activitatile desfasurate in folosul Clubului, daca acestea sunt de natura a fi remunerate, iar statutul si regulamentele Clubului prevad aceasta;

h) dreptul de a solicita diminuarea temporara a cotizatiei ori a altor cote de contributie catre asociatie (taxe, etc);

i) in favoarea unor persoane-membri ai Clubului pot fi constituite o serie de drepturi si obligatii suplimentare, cum ar fi: dreptul de a primi o indemnizatie de conducere, pentru componentii Consiliului Director; dreptul de a primi o cota-parte din valoarea contractelor de sponsorizare, pentru persoana care a intermediat contractul dintre Club si sponsor etc.

Art.15. Membrii clubului au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale structurilor de conducere;

b) sa isi indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat fata de club;

c) sa respecte obligatiile ce le revin in urma exercitarii unei functii in cadrul clubului si orice angajament catre Club;

d) sa nu prejudicieze moral si material clubul prin comportament necorespunzator;

e) sa trateze cu respect pe oricare membru al clubului, eventualele divergente intre membri clubului solutionandu-se prin Consiliul Director;

f) sa contribuie activ la dezvoltarea atletismului, la imbunatatirea activitatii clubului si la cresterea veniturilor clubului;

g) sa participe la Adunarile Generale ale Clubului;

f) sa plateasca cotizatia anuala stabilita de Consiliul Director.

Art.16. Calitatea de membru se obtine pe baza completarii unui formular online de afiliere si in urma platii cotizatiei de membru.

Art.17 (1) Calitatea de membru, indiferent de categoria din care face parte, se pierde prin:

a) renuntare;

b) excludere, in cazul incalcarii statutului, regulamentelor sau hotararilor structurilor de conducere, a comiterii unei nereguli financiare, a prejudicierii grave a imaginii clubului sau a unui comportament incompatibil cu normele de conduita morala;

c) deces.

(2) Excluderea este hotarata de catre Consiliul Director cu o majoritate de 75% din numarul de membri. Conditiile specifice vor fi detaliate intr-un Regulament aprobat de catre Consiliul Director.

(3) Hotararea de excludere din club poate fi contestata in scris, in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta. Contestatia va fi discutata in Consiliul Director. Solutia va fi comunicata contestatorului in termen de 48 de ore.

(4) Hotararea definitiva a Consiliului Director, cu privire la excluderea din club, poate fi contestata in termen de 15 zile la instantele de judecata competente.

Art.18. Membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului clubului, ei ramanand obligati sa-si plateasca obligatiile asumate fata de club, scadente anterior datei incetarii calitatii de membru.

Capitolul V. Organizarea clubului

Art. 19. (1) Structurile de conducere ale clubului sunt:

a) Adunarea Generala a Clubului

b) Consiliul Director

c) Comisia de cenzori.

(2) Persoanele alese in cadrul structurilor de conducere pot fi retribuite pentru activitatea desfasurata conform atributiilor functiei pentru care au fost alese. Stabilirea remuneratiei se va face prin hotarare a Consiliului Director, cu avizul Comisiei de cenzori.

(3) O persoana nu poate exercita simultan doua functii alese in cadrul clubului.

(4) O persoana nu poate exercita simultan o functie aleasa si una executiva sau de control in cadrul clubului.

Art. 20. Controlul financiar se exercita de catre cenzor sau, daca este cazul, Comisia de Cenzori in conditiile legii. Incepand cu anul financiar 2011, controlul financiar se va exercita prin intermediul unei Comisii de cenzori.

Art. 21. In cadrul clubului, se pot infiinta structuri specializate, al caror mod de functionare va fi stabilit prin regulamentele de functionare ale acestora, aprobate de catre structura de conducere competenta.

Sectiune I-a. Adunarea Generala a clubului

Art.22. Conducerea clubului se exercita de catre Adunarea Generala a clubului. Aceasta este fomata din toti membrii clubului cu drept de vot. Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului Director.

Art. 23. Adunarea Generala a clubului are urmatoarele atributii:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale clubului in conformitate cu scopul clubului;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului anual pentru club;

c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

d) numirea si revocarea cenzorului sau a membrilor Comisiei de cenzori; in situatia vacantei uneia din pozitiile de cenzor, Consiliul Director poate numi cu caracter provizoriu un membru al Comisiei de cenzori care va trebui validat de catre Adunarea Generala in prima sedinta;

e) modificarea statutului clubului. Reglementarile privitoare la functionarea clubului din statutul acestuia trebuie sa fie identice cu cele din statutul asociatiei. ln acest sens, orice modificari aduse in textul statutului asociatiei trebuie sa fie operate in cel mai scurt timp posibil si in statutul clubului;

f) dizolvarea si lichidarea clubului, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

g) deleaga, in Iimita propriei vointe, diverse competente catre Consiliul Director;

h) aproba propunerile de modificare a Statutului si Regulamentului inaintate pentru dezbatere in cadrul Adunarii Generale a Clubului de catre clubul respectiv, precum si componenta si mandatul delegatiei care va reprezenta clubul la evenimentul mentionat;

i) infiintarea de sucursale sau filiale;

j) orice alte atributii prevazute in lege.

Art. 24 Adunarea Generală a clubului este convocata de către Consiliul Director şi va desfasura o sedinta ordinara o data pe an, sedintele extraordinare convocandu-se, după caz, de către Consiliul Director sau de către cel puţin 1/4 din numărul membrilor Adunării Generale a clubului cu drept de vot. Şedinţele Adunării Generale se convoacă cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurare. Convocarea se face de către Preşedinte sau Secretar, trebuind sa cuprindă locul, data şi ora convocării, precum şi ordinea de zi. Membrii clubului care doresc să voteze în Adunarea Generală, dar nu pot fi prezenţi fizic, pot să-şi exercite votul prin una din urmatoarele modalităţi: a. prin intermediul unui alt membru care va fi prezent, dând acestuia o imputernicire specială de reprezentare pentru Adunarea Generală, sub formă notarială sau sub semnătură privată atestată de către un avocat (un membru nu poate primi mai mult de 3 (trei) imputerniciri de reprezentare); b) prin corespondenţă scrisă, transmisă pe adresa clubului până la data convocării, cu menţiunea pe plic "vot"; c) prin corespondenţă electronică transmisă pe adresa Preşedintelui sau Secretarului, până la data convocării, având drept subiect al mesajului "vot Adunare Generală (data)".

Numai membrii cu cotizaţia anuală platita la zi au drept de vot în Adunarea Generală. Pentru validarea voturilor, Secretarul Clubului va prezenta în secretariatul lucrarilor Adunării Generale, lista actualizata la zi a membrilor al caror drept de vot este suspendat pentru neplata cotizatiei.

Art. 25 (1) Sedintele Adunarii Generale a clubului se considera legal constituite in cazul in care numarul celor ce sunt prezenti, al celor care au transmis vot prin corespondenta scrisa sau electronica este de cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept de vot.

(2) Deciziile vor fi adoptate cu majoritate simpla (jumătate plus unul din numărul celor prezenţi, reprezentaţi sau care au transmis votul prin corespondenţă scrisă sau electronică). Hotărârile privind propunerile de modificare a statutului se iau cu voturile a 2/3 din numărul voturilor valabil exprimate.

(3) În cazul în care, cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus, nu sunt prezenţi, reprezentaţi sau nu sunt întrunite voturile inclusiv prin corespondenta, a jumătate plus unu din numărul membrilor, Adunarea Generală a clubului este reconvocată, în cel mult 2 săptămâni şi cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data întrunirii, dată la care Adunarea va fi considerată legal constituită indiferent de numărul celor prezenţi şi al numărului de voturi primite prin corespondenţă scrisă sau electronică. Voturile transmise pentru prima dată a convocării vor fi luate în considerare de către Adunare, nemaifiind necesară transmiterea altor voturi.

Art. 251 (1) Asociatul care, într-o anumita problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

(2) Asociatul care incalca dispozitiile alin. 1 este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art. 252 (1) Hotarârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membri asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

(2) Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membri asociaţi cu drept de vot care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinta, după caz.

(3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscriptia căreia asociaţia îşi are sediul. Hotarârea instanţei este supusă numai recursului, conform prevederilor Codului de Procedură Civilă.

Sectiunea a ll—a. Consiliul Director al clubului

Art. 26. (1) Consiliul Director este structura care conduce activitatea clubului intre doua reuniuni ale Adunarii Generale.

(2) Consiliul Director este format din 7 membri, alesi de catre Adunarea Generala a clubului prin vot direct si secret: Preşedinte, Vicepresedinte, Secretar General şi 4 consilieri. Actualul Secretar se va numi Secretar General prin schimbarea denumirii funcţiei. Membrii Consiliului Director, afară de cei prevăzuţi în actele de infiinţare, vor fi aleşi pentru un mandat de 3 (trei) ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia în cazul realegerii sale sau al revalidării, în lipsa vreunei candidaturi depuse potrivit prevederilor statutare.

(3) In caz de vacanta in structura Consiliului Director, se organizeaza alegeri partiale. Pe durata până la organizarea alegerilor parţiale, Consiliul Director va numi un membru provizoriu care va avea drept de vot până la data întrunirii Adunării Generale, afară de vacanţa pozitiei de Preşedinte, caz în care aceasta funcţie va fi exercitată de către Vicepreşedinte până la data primei Adunări Generale.

(4) Candidaturile trebuie anunţate cu cel puţin 20 de zile înainte de data când se va ţine Adunarea Generală prin transmiterea unui mesaj către Secretarul General. Alegerile se vor desfăşura pe 2 etape: prima etapă - alegerea preşedintelui, cea de-a doua etapă - alegerea celorlalţi membri ai Consiliului Director. Orice membru care îndeplineşte condiţiile legale îşi poate depune candidatura atât pentru prima, cât şi pentru a doua etapă. Prima etapă se finalizează cu alegerea preşedintelui cu votul majorităţii voturilor valabil exprimate, care poate fi şi reconfirmat. În a doua etapă, se votează restul membrilor Consiliului Director. Persoana care obţine cele mai multe voturi îşi poate alege poziţia pe care vrea sa o ocupe în Consiliu, a doua persoană ca şi număr de voturi îşi poate alege din poziţiile vacante şi aşa mai departe.

Art. 27. Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a) defineste elementele de strategie ale clubului;

b) promoveaza imaginea publica a clubului;

c) participa la strangerea de fonduri pentru club;

d) este responsabil de buna administrare a intregului patrimoniu al clubului;

e) incheie acte juridice in numele si pe seama clubului in limitele de competenta stabilite de catre Adunarea Generala a clubului;

f) urmareste punerea in aplicare a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala;

g) stabileste calendarul activitatilor clubului;

h) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor clubului;

i) adopta si modifica regulamentele clubului. Daca in termen de 15 de zile de Ia comunicarea unor noi prevederi, acestea sunt contestate de cel putin 1/3 din numarul membrilor, Consiliul Director va suspenda imediat aplicarea lor si va organiza in termen de 7 zile un referendum cu privire la reglementarile contestate. Ridicarea suspendarii sau revocarea reglementarilor contestate se decide cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor;

j) decide structura organizatorica, organigrama si atributiile compartimentelor functionale Ia nivel de club;

k) numeste, daca este cazul, directorul clubului si stabileste limitele sale de competenta;

I) angajeaza personalul clubului sau aprobă remunerarea unuia dintre membri pentru anumite servicii prestate Asociaţiei, pe baza votului Consiliului Director cu majoritate calificată. În cazul existenţei unui director al clubului, acesta preia aceasta atribuţie. ln cazul existentei unui director al clubului, acesta preia aceasta atributie;

m) aproba acceptarea donatiilor negrevate de sarcini stabilind de asemenea limitele in care se poate face aceasta acceptare;

n) poate decide retragerea statutului de membru al clubului;

o) decide schimbarea sediului;

p) numeste vicepresedintele, secretarul general si consilierii, membri ai Consiliului Director, cu caracter provizoriu in caz de vacanta a uneia dintre functii, pana la organizarea de alegeri conform prevederilor statutare;

q) stabileste anual valoarea taxei de club, ca parte a cotizatiei pe care o datoreaza asociatiei fiecare membru;

r) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

Art.28. (1) Consiliul Director se intruneste cel putin odata la trei luni, sedintele extraordinare convocandu-se, dupa caz, de catre Presedintele clubului sau de catre cel putin 2/7 din numarul membrilor Consiliului Director, ori de cate ori este nevoie.

(2) Sedintele Consiliului Director se convoaca cu cel putin 10 zile inainte de data intrunirii, convocarea trebuind sa cuprinda Iocul si data, precum si ordinea de zi. Prin acordul membrilor Consiliului Director se poate renunta la formalitatile de convocare.

(3) Sedintele se considera legal constituite in cazul in care sunt prezenti 5/7 din numarul membrilor, deciziile urmand sa fie adoptate prin consens sau, in cazul in care acesta nu poate fi obtinut, cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti, in afara de cele pentru care este necesara majoritatea calificata conform prevederilor statutare.

(4) Pe durata reuniunilor comitetului, toti membrii comitetului sunt egali in drepturi. ln caz de balotaj, votul presedintelui de club este decisiv.

(5) Fiecare reuniune este prezidata, prin rotatie, de catre un membru al comitetului.

(6) In cazul in care un membru lipseste la un numar de 5 (cinci) sedinte ale Consiliului Director, acesta isi pierde mandatul, iar pozitia lui va fi vacanta.

(7) ln functie de marimea si obiectivele clubului, pot sa existe si alte functii si responsabilitati, pe langa cele din Consiliul Director, care pot fi sau nu remunerate in baza Deciziei Consiliului Director cu votul majoritatii calificate (75%) a membrilor sai si cu avizul Comisiei de cenzori.

(8) Dispozitiile art. 25 indice 1 se aplica in mod corespunzator si membrilor Consiliului Director. Deciziile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 25 indice 2.

Sectiunea a III-a. Presedintele clubului

Art. 30. (1) Presedintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generala prin vot secret.

(2) Atributiile presedintelui de club sunt cele ce decurg din calitatea de membru al Consiliului Director, Ia care se adauga:

a) reprezinta clubul in raporturile cu tertii;

b) poate decide delegarea de competenta (prin mandat special) in favoarea unui alt membru al Consiliului Director;

c) acorda calitatea de membru de onoare al clubului, conform hotararilor Consiliului Director.

Sectiunea a IV-a. Cenzorul sau Comisia de Cenzori

Art. 31. (1) Controlul financiar al clubului este realizat de catre un cenzor sau, daca este cazul, o comisie de cenzori, numit sau demis de catre Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director. In cazul comisiei de cenzori, aceasta va avea 3 membri, din care cel putin unul trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

(2) Calitatea de cenzor este incompatibila cu tinerea evidentei financiar-contabile a asociatiei si nu poate fi nici membru al Consiliului Director.

(3) Regulile generale de organizare şi functionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală, la propunerea comisiei de cenzori, cu avizul Consiliului Director. Regulamentul propus de comisia de cenzori şi avizat de către Consiliul Director se va aplica cu caracter interimar până la data aprobării de către adunarea generală.

Art. 32. Pentru activitatea depusa, fiecare cenzor poate primi o indemnizatie. Fiecare cenzor poate renunta la functie cu un preaviz de treizeci de zile, fiind raspunzator pentru retragerea intempestiva si pentru eventualele neglijente in indeplinirea atributiilor sale.

Art. 33. Atributii:

●     verifica activitatea financiar-contabila si gestionarea patrimoniului clubului, precum si a structurilor teritoriale ale acesteia;

●     verifica concordanta cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri si cheltuieli si programele aprobate;

●     prezinta rapoarte Consiliului Director la solicitarea acestuia. Anual va prezenta, in fata Adunarii Generale, un raport referitor la bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli ale clubului;

●     are dreptul sa participe la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot.

Capitolul VI. Comitetul de Onoare — Rol, atributii si modul de functionare

Art. 34. Comitetul de onoare este o structura intema de sprijin a asociatiei, alcatuita din personalitati publice.

Art. 35. Fiecare membru de onoare este membru de drept al Comitetului de Onoare. Aceasta calitate poate fi pierduta in urmatoarele conditii:

a) printr-o hotarare a Consiliului Director;

b) prin renuntare;

c) prin deces.

Art. 36. Comitetul de Onoare are urmatoarele atributii:

a) ofera sprijin moral Asociatiei la cererea acesteia;

b) membrii ai Comitetului de Onoare pot fi delegati sa reprezinte clubul la diferite actiuni si manifestari.

Art. 37. Membrii Comitetului de Onoare pot participa, fara drept de vot, la sedintele Adunarii Generale a clubului.

Capitolul VlI. Administrarea Clubului

Art. 38. Structura organizatorica, organigrama clubului si atributiile compartimentelor functionale se stabilesc de catre Consiliul Director, in functie de activitatile propuse.

Art. 39. Gestiunea clubului se tine in conformitate cu legislatia in vigoare. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.

Art. 40. Gestiunea financiara este controlata de catre Comisia de cenzori.

Capitolul VllI. Dispozitii finale

Art. 41. Dizolvarea si lichidarea

(1) Clubul se dizolva:

a) de drept;

b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;

c) prin hotararea adunarii generale.

(2) Clubul se dizolva de drept prin:

a) implinirea duratei pentru care a fost constituit;

b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituit, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia sa se constituie;

d) reducerea numarului de asociati sub Iimita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

(3) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

(4) Clubul se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

a) cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;

d) cand asociatia a devenit insolvabila;

e) in cazul prevazut Ia art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu modificarile ulterioare.

(5) lnstanta competenta sa hotarasca dizolvarea este judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.

(6) Clubul se poate dizolva si prin hotararea adunarii generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotararea adunarii generale se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor. ln cazul dizolvarii clubului, bunurile ramase in urma lichidarii nu se vor transmite catre persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura ce va fi stabilita ulterior inscrierii clubului in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(7) ln cazurile de dizolvare de drept sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti, lichidatorii vor fi numiti prin hotarare judecatoreasca. ln cazul dizolvarii hotarate de adunarea generala, lichidatorii vor fi numiti de catre Adunarea Generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare. In toate cazurile, mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor.

(8) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

(9) Asociatia inceteaza a fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 42. Prevederile statutului se completeaza cu normele legale in vigoare si cu dispozitiile regulamentelor de functionare ale clubului.

 

Prezentul statut reprezinta vointa Iibera a partilor si a fost incheiat in Bucuresti, azi data atestarii, intr-un numar de 5 exemplare originale.

 

Membrii fondatori:

DAMIAN SERBAN·COSM

IONICA ALEXANDRU

CERNAT DANUT

BICA CONSTANTIN LIVIU

BOLDIZSAR SANDOR

OPRINA STEFAN

LIXANDRU ION-DANIEL

VLAD VICTOR

BUSTAN COSMIN·VLADIMIR

CIURAR ADINA

TUDORICA MARIN-NICOLAE

ORLEANU MIHAI-CONSTANTIN

CHIRIAC MARIAN