Vrijwilligersbeleid

Stichting Onze Speeltuin

Auteur: Nicky Walraven

Vrijwilligersbeleid

Buurt- en speeltuinvereniging de Waag

Visie op vrijwilligerswerk

De rol van de speeltuincoördinator

Algemene rechten en plichten voor vaste vrijwilligers

Diverse functies voor vrijwilligers binnen de stichting

Werving, selectie en begeleiding

Bijlage - Gedragscode

Omgangsregels

Functieomschrijving

Speeltuinouder

Groengroep

Klusgroep

Activiteitenouders

Gastvrouw/Gastheer

Bijlage - Vrijwilligerscontract


Inhoudsopgave


Buurt- en speeltuinvereniging de Waag

Introductie

Speeltuinvereniging De Waag is een buurt- en speeltuinvereniging, waarvan de historie teruggaat tot 1922, het jaar waarin de speeltuin werd aangelegd. ‘Afdeling’ De Waag maakte toen deel uit van het ‘Amsterdams Speeltuin Verbond’. Inmiddels is die vereniging ontbonden en is De Waag een zelfstandige vereniging, die verschillende activiteiten organiseert voor kinderen én ouderen in de Nieuwmarktbuurt en (verre) omstreken. Deze activiteiten worden niet alleen gefinancierd met de contributie van de leden en een kleine bijdrage van de deelnemers aan de activiteiten, maar ook (en vooral) met subsidie van het stadsdeel. Ook het ‘clubhuis’ is eigendom van het stadsdeel en wordt aan de  vereniging verhuurd.

De speeltuin (dus alles buiten) wordt beheerd door Stichting Onze Speeltuin. Zij hebben de speeltuincoordinator in dienst, die de speeltuinvereniging ondersteund bij het organiseren van de speeltuin. Dat betekend concreet dat de speeltuincoordinator vaak op de speeltuin is om activiteiten te begeleiden of coordineren, vrijwilligers aanstuurt en begeleid en samen met de vereniging beleidsstukken schrijft en uitvoert.

Doelstelling

Voor de speeltuin heeft de vereniging de volgende doelstelling:

Kinderen uit de buurt kunnen lekker buiten spelen in een veilige omgeving.

Er worden regelmatige leuke activiteiten georganiseerd.

Er heerst een leuke sfeer waarin iedereen zich welkom voelt

Voor de buurtvereniging hebben we de volgende doelstelling:

Een plek in de buurt creeëren die als ontmoetingspunt voor nieuwe activiteiten fungeert en waar de buurt zelf het klimaat in de buurt gaat bepalen door zich in te zetten voor de verschilende groepen in de wijk.         


Visie op vrijwilligerswerk

Waarom werken we met vrijwilligers

Stichting Onze Speeltuin (verder afgekort als SOS) heeft als doel: 'Het ondersteunen van speeltuinverenigingen in Amsterdam bij het zelfbeheer van een speeltuin'. De stichting heeft een speeltuincoordinator in dienst wiens belangrijkste functie is: “het vinden, begeleiden en coordineren van vrijwilligers die de speeltuinen die zijn aangesloten bij SOS gaan beheren en onderhouden”.

De gemeente Amsterdam volgt een landelijke trend waarin er steeds minder geld beschikbaar is voor sociale en maatschappelijke projecten. De gemeente wil een participatie-cultuur creeeren waarin 'de burger' weer zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar buurt. In het kader van de speeltuinen betekend dat dat ouders en bezoekers weer zelf verantwoordelijk gehouden worden voor taken waar voorheen een betaalde kracht verantwoordelijk was.

Dat ouders en bezoekers weer zelf de verantwoordelijkheid over de speeltuin krijgen, betekend ook dat ze zelf de regie mogen gaan voeren. Ouders (en belangrijker natuurlijk, hun kinderen) komen regelmatig in de speeltuin en weten daardoor ook goed wat er nodig is op de tuin. Zij hebben de contacten en het netwerk in de buurt om van de speeltuin een uitnodigende buurt-ontmoetingsplaats te maken, de speeltuin als spin in de buurt waar locale ondernemingen, scholen, buurtbewoners, ouderen en kinderen van allerlei nationaliteiten bij elkaar komen en samen spelen, lachen, leren, vallen en opstaan.

Het is dus een logische keuze om deze mensen, die al een breed netwerk hebben en geworteld zijn in de buurt, aan te spreken op hun kwaliteiten en hen motiveren zich in te zetten als vrijwilliger voor de speeltuin. Zonder deze vrijwilligers word de speeltuin nooit die plek, die het in potentie kan zijn!

Wat verstaan wij onder vrijwilligerswerk

Er zijn altijd wel ouders te vinden die helpen met opruimen na een lange dag buitenspelen, die de limonade aanvullen als dit op is, die het hek van de speeltuin sluiten 's avonds omdat ze hier toch langslopen bij het uitlaten van hun hond. Er is echter een verschil tussen de 'actieve ouder/buurtbewoner' en een vrijwilliger. In dit beleidsdocument willen we graag de definitie van vrijwilligerswerk helder uitwerken, zodat iedereen weet welke verwachtingen, rechten, plichten met deze definitie samenhangen.

Onder de term 'vrijwilliger' verstaan wij in dit beleidsdocument de volgende persoon/personen:

Een vaste vrijwilliger van de speeltuin is iemand die zich voor langere tijd inzet voor de sfeer,         activiteiten en/of het beheer van en in de buitenruimte van de speeltuin. Vaste vrijwilligers zijn vrijwilligers die met ons een contract hebben getekend; zij hebben ook andere rechten dan         incidentele vrijwilligers. Er zijn een aantal functies waarin deze vrijwilliger zich kan bevinden:         

Vrijwillige speelgoed ouder (Het toezicht houden op de speeltuin, zorgen dat kinderen en ouders zich aan de regels houden en zorgen voor een prettige sfeer op de                 speeltuin)

Vrijwilliger in een van de comissies (Werkzaam in een van de los opgezette groepen, te denken valt aan de groengroep die zich bezig houdt met het onderhoud en beheer van het groen op de speeltuin, of de klusgroep, die zich bezig houdt met reparatie van klein materiaal en onderhoud aan de speeltoestellen of de activiteitencomissie)

Een incidentele vrijwilliger van de speeltuin is iemand die zich af en toe, vaak spontaan, inzet voor de sfeer, activiteiten en/of beheer van en in de buitenruimte van de speeltuin. Niet alle delen van dit beleidsdocument zijn op deze vrijwilligers van toepassing.         

Een uitgebreidere definitie van bovenstaande functies volgt later in dit document.

Ouders of buurtbewoners die acitiviteiten organiseren op de speeltuin, waarbij de speeltuin slechts als facilitator word gezien, vallen niet onder dit beleidsdocument. Hierbij valt te denken aan Sciandri, die wekelijks een buitensportactiviteit organiseert, of een ouder die kinderen traint voor het schoolvoetbaltoernooi.

Vaste vrijwilligers voor de speeltuin worden altijd in overleg met de speeltuincoordinator aangesteld. Incidentele vrijwilligers zijn wel met naam en adresgegevens bij de speeltuincoordinator bekend en kunnen wanneer zij dit zelf ook willen ook later nog als vaste vrijwilliger worden aangesteld.

De rol van de speeltuincoördinator

In de functieomschrijving van de speeltuincoördinator staat ten aanzien van vrijwilligers het volgende beschreven:

Concreet houdt dat het volgende in:

Is de speeltuincoordinator verhinderd dan kan iemand van het bestuur van de vereniging deze taak overnemen.         


Algemene rechten en plichten voor vaste vrijwilligers

Er zijn binnen de speeltuin een aantal functies waar we vrijwilligers voor nodig hebben. We maken onderscheid in vaste en incidentele vrijwilligers. Vaste vrijwilligers krijgen een grotere verantwoordelijkheid, hebben meer rechten (mogen bijvoorbeeld meedenken over nieuwe activiteiten, krijgen hier ook budget voor en kunnen ook de binnenruimte gebruiken). Hieronder volgen de algemene rechten en plichten voor vaste vrijwilligers.

Plichten.

Vaste vrijwilligers zijn verplicht om een intakegesprek te voeren met de speeltuincoordinator en iemand van het bestuur van de vereniging.         

Na de proefperiode ondertekent hij/zij het vrijwilligers contract. Ook vragen we voor de vaste vrijwilligers een VOG aan. Bij het ondertekenen van het contract geeft de vrijwilliger hier ook toestemming voor.

Alle vrijwilligers moeten ook akkoord gaan met de gedragscode die we voor de speeltuin op papier hebben gezet. Iedere vrijwilliger krijgt hier een kopie van mee naar huis.          

Vaste vrijwilligers verplichten zich bij hun aanstelling tot een aantal uur vrijwilligerswerk. Mocht         hier onverhoopt iets tussenkomen waardoor de vrijwilliger niet het vooraf besproken aantal uur kan maken of niet kan op een bepaalde dag, dan zoekt de vrijwilliger eerst zelf een oplossing (door een vervanger te regelen of een andere dag af te spreken). Lukt dit niet, dan helpt de coordinator mee.         

Vaste vrijwilligers hebben regelmatig een gesprek met de speeltuincoordinator of iemand van het bestuur van de vereniging over de gang van zaken op de speeltuin. De termijn van deze gesprekken wisselt per functie; voor de groengroep heeft zo’n gesprek minder vaak plaats dan voor de speeltuinouders.                 

Rechten

De vaste vrijwilligers voor de speeltuin zetten zich hard in om voor iedereen een leuke sfeer te creeren; daar mag ook wat tegenover staan!

Alle vaste vrijwilligers zijn via de ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Amsterdam verzekerd. Schade die ontstaat aan derden door het werk wat je als vrijwilliger doet, word hierdoor vergoed. Er word altijd eerst gekeken of het door je eigen WA verzekering gedekt kan worden, zeg deze dus niet op!         

Vaste vrijwilligers kunnen deelnemen aan verschillende cursussen die worden aangeboden; denk bijvoorbeeld aan een cursus EHBO, positief opvoeden of wellicht een training op het gebied van sport/spel-begeleiding.         

Vaste vrijwilligers mogen het         gebouw van de speeltuin ook twee keer per jaar gebruiken voor een eigen activiteit (kinderfeestje of een andere activiteit die past binnen de doelstelling van de speeltuinvereniging).

Vaste vrijwilligers mogen gratis meedoen met activiteiten van de speeltuin waar een eigen bijdrage voor vereist is.

Diverse functies voor vrijwilligers binnen de stichting

Zoals hiervoor al beschreven kunnen vrijwilligers op de speeltuin in een aantal functies werkzaam zijn. De precieze omschrijving van de taken vindt u in de functieomschrijvingen bijlage.

Werving, selectie en begeleiding

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, niet vrijblijvend. We willen graag een goede kwaliteit kunnen bieden op de speeltuin en daarom is het belangrijk de juiste vrijwilliger op de juiste plek in te zetten. Ook willen we zorgen dat onze vrijwilligers goed begeleid worden, zodat ze het werk nog lang leuk blijven vinden en er genoeg voldoening uit krijgen.

Daarom heeft Speeltuin de Waag een vrijwilligersbeleid, waarin staat omschreven hoe de werving, selectie en begeleiding van onze vrijwilligers is geregeld. Dit beleidsdocument is openbaar en voor iedereen inzichtelijk, zodat er voor iedereen helder is hoe wij met onze vrijwilligers omgaan en hoe de veiligheid van onze kinderen is gewaarborgd.

Werving

Via verschillende kanalen maakt Speeltuin de Waag kenbaar dat we voor verschillende functies vrijwilligers nodig hebben. Zo zal er bijvoorbeeld een bericht in de nieuwsbrieven van de scholen komen te staan, maar ook een bericht op de pagina van het stadsdorp nieuwmarkt. Vrijwilligers kunnen zich vervolgens bij de coördinator of via de website aanmelden. Na de aanmelding vindt, in het geval van vaste vrijwilligers, een intakegesprek plaats. Na een proefperiode (die afhankelijk van de functie en de vrijwilliger langer of korter duurt) volgt nog een tweede gesprek. Tijdens de proefperiode is er regelmatig contact met de vrijwilliger over het uitvoeren van de taak.

Incidentele vrijwilligers kunnen gelijk aan de slag.

Algemene wervingscriteria

In principe kan iedere (buurt)bewoner als vrijwilliger aan de slag op Speeltuin de Waag, indien hij/zij bereid is te voldoen aan de volgende criteria:

Het onderschrijven van de doelstelling van de buurt- en speeltuinverenging

Beschikt over voldoende vaardigheden om de taken uit te kunnen voeren

De gedragscode van de speeltuin wil en kan accepteren

Beschikt over een open en dienstverlenende houding

Leiding kan en wil accepteren

Afspraken wil maken en zich daaraan kan houden

Akkoord gaat met de rechten en plichten die gelden voor vrijwilligers van         buurt- en speeltuinvereniging de Waag.         

Daarnaast gelden voor de verschillende functies aanvullende criteria. Niet aan alle criteria hoeft voldaan te worden, maar aan hoe meer criteria een vrijwilliger voldoet, hoe groter de bijdrage die deze vrijwilliger kan leveren.

Klusgroep

Affiniteit met klussen         

Ervaring in het repareren van fietsen, skelters of ander speelmateriaal

Ervaring met schuren en schilderen         

Ervaring anderszins die goed inzetbaar is voor deze functie

Groengroep

Affiniteit met groen

Ervaring in het onderhouden en of aanplanten van groen

Ervaring anderszins die goed inzetbaar is voor deze functie

Speeltuinouders

Affiniteit met kinderen

Verantwoordelijk

Krachtige persoonlijkheid

Het lef om kinderen en ouders aan te spreken op hun gedrag

Eigen initatief tonen

Activiteitenouders

Affiniteit met kinderen

Verantwoordelijk

Ervaring in de activiteit waar voor opgegeven word

Ervaring in het begeleiden (van kinderen, jongeren, volwassenen)         

Selectie

Vrijwilligers kunnen zich op een aantal manieren melden voor vrijwilligerswerk. Ze kunnen via de website reageren, maar ze kunnen ook rechtstreeks aan de coördinator of de speeltuinvereniging doorgeven dat zij vrijwilligerswerk willen gaan doen.

Hoe beantwoorden we een nieuwe aanmelding

Heldere, duidelijke informatie naar degene die zich aanmeldt. Vraag of ze gericht op een functie reageren, zo niet probeer uit te vinden waar hun interesses en sterke kracht ligt. Gaat het om een incidentele vrijwilliger, plan hem/haar direct in. Gaat het om iemand die vaste vrijwilliger wil worden, maak dan gelijk een afspraak voor een intakegesprek.         

Bij telefonische aanmelding geldt hetzelfde.         

Indien         de contactpersoon (speeltuincoördinator of bestuurder speeltuinvereniging) niet aanwezig is, of zijn/haar telefoon niet         kan opnemen, zorg dan dat er binnen een dag teruggebeld word of op een andere manier contact word opgenomen.         

Bij aanmelding via de website of per email het liefst dezelfde dag en         anders de volgende dag reageren via email of telefoon.         

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. In het intake gesprek worden de volgende dingen besproken:

Algemene informatie verstrekken

Vragen naar de motivatie van de vrijwilliger (aan de hand van intakeformulier)         

Vrijwilligersovereenkomst bespreken         

Kennis/Vaardigheden         bespreken (aan de hand van intakeformulier)

Afspraken maken over inwerkperiode

Vrijwilligersbestand

We willen graag een vrijwilligersbestand opbouwen van mensen op wie wij met enige regelmaat een beroep kunnen doen. Incidentele en vaste vrijwilligers staan met naam, telefoonnummer en emailadres op een lijst (die in de speeltuin ligt) zodat deze mensen wanneer nodig gebeld kunnen worden.

Na de intake (in het geval van vaste vrijwilligers) of het contact met de incidentele vrijwilliger, worden deze gegevens aangevuld in ons digitale bestand en op de lijst in de speeltuin. Dit wordt gedaan door de speeltuincoördinator. In het vrijwilligersbestand worden ook kwaliteiten, interesses, vaardigheden en kennis bijgehouden.

In het geval van uitval (door ziekte of anderzijds) of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, heeft de speeltuincoordinator inzicht in het vrijwiligersbestand. Zo kan de juiste vrijwilliger voor de juiste activiteit gezocht worden en kunnen gaten in de planning ingevuld worden.

Begeleiding en opleiding

Begeleiding

Voor werkinhoudelijke zaken krijgt de vrijwilliger begeleiding van de coördinator of van een andere vrijwilliger die al ervaring heeft met het betreffende werk.

Speeltuin de Waag biedt iedere vrijwilliger begeleiding bij het uitvoeren van zijn/haar functie en/of werkzaamheden. De vorm, inhoud en frequentie van de begeleiding is per functie anders en word bij het aangaan van de overeenkomst met de vrijwilliger vastgesteld. Uitgangspunt is dat er met enige regelmaat werkoverleg plaatsvind met vrijwilligers. Dit werkoverleg word in principe begeleid door de speeltuincoordinator.

Los van de werkoverleggen heeft de speeltuincoördinator afhankelijk van de functie wekelijks of maandelijks contact met de vrijwilliger over zijn/haar werkzaamheden. Dit kan telefonisch, maar de coördinator kan ook langskomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Scholing

Vrijwilligers kunnen deelnemen aan verschillende cursusen en trainingen die door de Speeltuin worden aangeboden. Gedacht kan worden aan een EHBO cursus, opvoedingstrainingen of een cursus in sport/spelbegeleiding.

Het scholingsbeleid word jaarlijks vastgesteld door de speeltuincoördinator. Vrijwilligers kunnen jaarlijks hun voorkeur aangeven in wat voor cursussen of trainingen zij willen volgen. Op basis van deze input word door de coördinator een aanbod samengesteld. Vaste vrijwilligers kunnen deelnemen aan de trainingen of cursussen. Incidentele vrijwilligers kunnen in sommige gevallen ook deelnemen aan deze trainingen of cursussen.

Waarderingsbeleid

Tegenover het doen van vrijwilligerswerk staat geen salaris. Vrijwilligers moeten het vooral hebben van leuk werk, prettige werkomstandigheden, goede sfeer en waardering voor hun inzet. Aandacht voor wat er in het leven van vrijwilliger gebeurd door iemand in de organisatie die dichtbij staat.

De basis voor het waarderingsbeleid voor vrijwilligers bestaat uit een positieve houding, attent zijn, zorgvuldig communiceren en laten merken dat je de inzet van vrijwilligers waardeert. Wij laten onze waardering blijken door bijvoorbeeld:

Het geven van persoonlijke aandacht, vrijwilligers serieus nemen

Attentie met feestdagen

Aandacht voor ziekte, verjaardagen en andere persoonlijke zaken

Als leidinggevende stimuleren dan anderen zich positief opstellen ten opzichte van vrijwilligers

Een aantal dingen zijn vastgelegd voor vrijwilligers:

Vrijwilligers kunnen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden onbeperkt koffie         en thee drinken

Vaste vrijwilligers kunnen twee keer per jaar het gebouw gebruiken voor een eigen activiteit die past binnen het beleid van de vereniging.         

Een keer per jaar word er voor de vrijwilligers een feest georganiseerd.                  


Bijlage - Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.

7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10.In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is in maart 2015 vastgesteld door het bestuur van Speeltuin de Waag Ondertekening vrijwilliger

Ondertekening Bestuur Vereniging


Omgangsregels

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze speeltuin alle vormen van ongelijkwaardig behandelen zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, rascistische, seksistische of seksueel intiminderen gedragingen en opmerkingen of het hiertoe aanzetten ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen alle medewerkers, kinderen, ouders en andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die de anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is!

Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en         discrimineer niet. Iedereen telt mee op de speeltuin.

Ik houd rekening met de ander en de grenzen die hij aangeeft.         

Ik val de ander niet lastig

Ik breng de ander geen schade toe.         

Ik maak geen misbruik van mijn machtspositie

Ik scheld niet uit en maak ook geen grappen of opmerkingen over anderen

Ik negeer de ander niet

Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

Ik vecht niet, gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee

Ik kom niet ongewenst te dichtbij de ander en raak de ander niet tegen zijn wil aan

Ik geeft de ander geen ongewenste seksuele aandacht

Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk

Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar         hiermee te stoppen. Als dat niet helpt dan vraag ik een ander om         hulp.

Ik help anderen ook om zich aan deze afspraken te houden en         spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo         nodig bij het bestuur.         

Functieomschrijving

Speeltuinouder

Vrijwillige speeltuinouders zorgen voor een fijne sfeer op de speeltuin en letten erop dat bezoekers zich aan de speeltuinregels houden. Ook zorgen zij ervoor dat de vuilnisbakken geleegd worden en er geen afval op de grond ligt.

Taken

Zodra u speeltuinouder bent, dan bent u de 'baas' van de speeltuin en heeft u ook de bevoegdheid om te zorgen dat bezoekers zich aan de regels houden. We hebben gele hesjes gemaakt die u over uw kleren aan kunt doen zodat u voor         iedereen herkenbaar bent. In de toekomst komt hier een speeltuinjas         voor. U bent niet verplicht deze te dragen maar het kan wel helpen         wat meer 'gezag' uit te stralen.         

Als speeltuinouder kunt u de         sleutel van de buitentoilet en van het speelgoedhok ophalen bij een van de twee vaste contactpersonen in de buurt. Als vaste speeltuinouder krijgt u een eigen sleutel. In het speelgoedhok vind u naast speelgoed ook alles wat u nodig heeft als speeltuinouder:

Een hesje of speeltuinjas

EHBO kist (aangevuld)                 

WC papier en schoonmaakmiddel

Sleutels van de vuilnisbakken

Vuilniszakken en prikkers (en plastic wegwerp handschoenen).

U zorgt ervoor dat de kinderen netjes met het speelgoed en de speeltoestellen omgaan. Doen ze dit niet dan spreekt u de betreffende ouder/verzorger hier op aan, is die niet aanwezig dan spreekt u het kind aan.         

U zorgt ervoor dat bezoekers zich aan de huisregels van de speeltuin houden.         

Kinderen (en zeker kinderen boven         de 12 jaar) die zich niet aan de regels houden (bijvoorbeeld botsen met de skelters, grote monden geven of vechten) mag u uit de speeltuin zetten. Mochten ze niet luisteren dan zijn er altijd wel         ouders die u willen ondersteunen. In uiterste nood kunt u ook altijd de politie bellen.         

Met mooi weer kunt u fietsjes, skelters en zandspeelgoed buiten zetten. U zorgt er ook voor dat het weer opgeruimd word.         

Kinderen met wondjes kunt u verbinden met materiaal uit de EHBO kist, maar dat hoeft niet.         Ouders zijn ZELF verantwoordelijk voor hun kind.         

U houdt in de gaten of er nog wc papier is op de wc. Als u afsluit, is het fijn als u nog even een         doekje over de wcbril haalt en er een scheut bleek in gooit, zodat         het voor de volgende weer schoon is.         

U zorgt ervoor dat de speeltuin schoon en veilig is (geen glas en joints op de grond). Hiervoor kunt         u de prikkers en vuilniszakken gebruiken. Constateert u dat de vuilnisbakken erg vol zijn, dan kunt u deze ook legen. De sleutels         hiervoor liggen in het speelgoed hok.         

Als het regent hoeft u de         speeltuin niet open te doen. Het mag natuurlijk wel

Vaste speeltuinouders krijgen ook een sleutel van de binnenruimte. Wanneer deze niet verhuurd is voor een activiteit, kan deze ruimte bij slecht weer gebruikt worden om te schuilen of een spelletje te spelen.         

Groengroep

De groengroep is verantwoordelijk voor het bijhouden en aanplanten van het groen op de speeltuin. Water geven, het knippen van de heg, het snoeien van de kleine bomen en het bijhouden van plantenbakken en borders valt onder hun verantwoordelijkheid. Ook het aanvragen en regelen van de financiering voor het groen is deel van hun verantwoordelijkheid.

Taken

De groengroep komt twee keer per jaar samen om gezamelijk een plan te maken voor het beheer en onderhoud van het groen. Er word per seizoen een schema gemaakt  waarop staat aangegeven wie er verantwoordelijk is voor het water geven, signaleren en onderhouden.         

Tijdens dit overleg word ook         nieuwe ideeen over het groen op papier gezet en word besproken hoe we hiervoor de financiering kunnen regelen. Er zal vanuit de stichting iemand aangewezen worden om hierbij te ondersteunen.         

Specifieke taken voor de leden van         de groengroep zijn:

Zomer

Dagelijks water geven van de borders, plantenbakken en heggen

Herfst

Bladeren vegen en afvoeren

Het snoeien van de heggen

Nadenken over het plan voor de lente / financiering aanvragen

Winter

Plantenbakken binnen halen,         indien noodzakelijk tuin winterklaar maken

Lente

Nieuwe bollen en planten aanplanten.

Het snoeien van de heggen.                         

Klusgroep

De vrijwilligers in de klusgroep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhouden van het klein materiaal, eventuele kleine reparaties aan de speeltoestellen en het onderhoud van het speeltuinmeubilair (bankjes, vuilnisbakken).

Taken

Wanneer er kleine reparaties         uitgevoerd moeten worden, word door de coordinator de meest         geschikte persoon gebeld. U geeft dan aan of en wanneer u de reparatie kunt uitvoeren.         

Op de speeltuin is een basisniveau         aan gereedschap aanwezig om het rijdend materiaal (steppen, fietsjes) en overig materiaal (poppenkast, poppenhuis) te repareren. Extra gereedschap wat u regelmatig nodig heeft om reparaties uit te voeren kan in overleg eventueel aanschaft worden.         

Voor ‘groot’ onderhoud, zoals het schuren en schilderen van de bankjes, of ingrijpende reparaties, word met het gehele klusteam afgesproken wat de meest geschikte dag/tijd is en of we externe middelen of personen moeten inhuren voor de klus.         

Activiteitenouders

Activiteitenouders zijn die vrijwilligers, die zich aan een specifieke activiteit, vaak voor korte duur, verbinden aan de speeltuin. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van de stoepkrijtwedstrijd, het organiseren van een cupcake-bak-middag of noem maar op.

Voor de meeste terugkerende activiteiten liggen de draaiboeken al klaar, waarin stap-voor-stap staat beschreven wat u precies kan doen om het tot een succes te maken. Er is echter ook alle ruimte om nieuwe activiteiten op te zetten; soms onstaan nieuwe activiteiten uit brainstormsessies van de speeltuinvereniging, soms worden ze door de speeltuincoordinator geinitieerd. Altijd hebben we vrijwilligers nodig om het tot een succes te maken.

Taken

Begeleiden van de deelnemers (kinderen, jongeren of volwassenen) bij de activiteit. Dit is bij         elke activiteit anders.         

Het organiseren van de activiteit (alle stappen uitvoeren die de activiteit tot een succes maken, al dan niet met een (bestaand) draaiboek.

Inkopen doen voor de activiteit

(de ruimte) voorbereiden voor de activiteit

Na afloop zorgen dat alles ook weer netjes opgeruimd word.         

Brainstormen (twee keer per jaar) over activiteiten voor het komende seizoen.         

Gastvrouw/Gastheer

Taken

Zorgen dat het gebouw open is en dat mensen zich welkom voelen

De bar van het gebouw beheren.         

Koffie         schenken

Thee en limonade beschikbaar stellen                 

Menukaart van de vereniging aanhouden qua prijzen

Na afloop het gebouw netjes achterlaten:

Afwas         is gedaan

Ruimte is aangeveegd

Aanrecht is leeg

Wc is schoongemaakt.


Bijlage - Vrijwilligerscontract

Vrijwilligers contract

Algemeen

Naam:                         ….........................................................

Adres:                         ….........................................................

Geboortedatum:         ….........................................................

Emailadres:                 ….........................................................

Telefoonnummer:         ….........................................................

De vrijwilliger verklaart dat zij/hij bekend is met en een exemplaar heeft ontvangen van de richtlijnen voor vrijwilligers binnen de stichting.

Zij/hij kan zich verenigen met wat daarin staat over doel en werkwijze van de stichting, met taken en plaats van de vrijwilligers in het algemeen binnen de organisatie en hun inbreng in het beleid.

Voorts met hetgeen voor vrijwilligers is geregeld met betrekking tot verzekeringen en onkostenvergoeding.

De volgende concrete afspraken zijn gemaakt tussen de vrijwilliger en de stichting:

De taken van de vrijwilliger zijn

De werktijden zijn:

De vrijwilliger is bereid in principe minimaal een jaar aan de stichting verbonden te blijven. Bij vertrek wordt het werk in overleg met de speeltuincoördinator zo goed mogelijk overgedragen.

Voor het inwerken en de begeleiding zal de speeltuincoördinator zorg dragen.

De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem verrichte werkzaamheden, maar mag indien gewenst 2 maal per jaar gebruik maken van het speeltuingebouw voor een eigen activiteit (mits dit binnen         de doelstelling en planning van de vereniging past)

Voor de vrijwilliger is een W.A.- en ongevallenverzekering afgesloten via de gemeente Amsterdam (ter inzage).

Iedere         vrijwilliger voor speeltuin de Waag is verplicht een VOG aan te         vragen. Dit om de veiligheid van de kinderen op de speeltuin te waarborgen. Deze aanvraag word door de speeltuin in gang gezet. Hier zitten verder geen kosten aan verbonden. De vrijwilliger gaat er mee akkoord dat de VOG wordt aangevraagd.

Zowel de vrijwilliger als de organisatie zullen deze afspraken zo goed mogelijk nakomen.

Namens de organisatie                         De vrijwilliger

(naam)

...................................                        ...................................

handtekening:                                 handtekening:

datum: ................