Reportagebok freds- och konfliktkunskap - uppgift

Du ska analysera och redogöra för den konflikt som är bakgrund till det som utspelar sig i boken med fokus på konsekvenser.

Du ska skriva en till tre sidor med följande disposition

  1. Bakgrund: Konfliktens vem (aktörer/parter), var, när, hur och varför

        ¼ - ½ sida

  1. Analysera boken källkritiskt med hjälp av de tre källkritiska perspektiven. Resonera också kring den bild av konflikten och landet som konflikten utspelar sig i som författarna ger. (Tänk på vilket/vilka perspektiv författarna har.)

         ½ -1 sida

  1. Redogör för vilka konsekvenser konflikten får för individer (tex bokens huvudpersoner), grupper, staten och det internationella samfundet. Tänk att förutom att vara på olika nivåer så kan konsekvenser vara av olika slag tex ekonomiska, sociala och politiska.

        ½ - 2 sida

Du ska skriva i det delade dokumentet “ Reportagebok freds- och konfliktkunskap PAGY Förnamn Efternamn”.

Det är smart att föra anteckningar medan du läser! Eftersom du inte får skriva i boken så kan du tex använda post-it-lappar eller skriva i ett arbetsdokument.

Kunskapskrav kopplade till uppgiften

Dessutom beskriver eleven* samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och för - hållanden i omvärlden.

* översiktligt enkla

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar * frågor inom kunskaps  - området

* med viss säkerhet några

* med säkerhet några

* med säkerhet flera

I arbetet använder eleven * vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskaps- området.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

* med säkerhet

Dessutom diskuterar eleven * olika aspekter av kunskapsområdet och drar ** slutsatser om resultat och valda metoder***.

* översiktligt

** enkla

*utförligt

 **välgrundade

*** med hänvisning till relevanta källor

* utförligt och nyanserat

** välgrundade och nyanserade

*** med hänvisning till relevanta källor

I arbetet söker, granskar och tolkar eleven * information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med ** omdömen källornas relevans och trovärdig - het***.

* med viss säkerhet

** enkla

* med viss säkerhet

** enkla

*** samt formulerar sig självständigt i förhållande till källorna

* med säkerhet

** nyanserade

*** samt formulerar sig självständigt i förhållande till källorna