לעברית בלבד

English Text  

חובת עם ישראל לאיחוד

The Israeli Nation’s Duty of Unity

Обязанность народа Израиля объединиться

El compromiso de unión del pueblo de Israel

1. בן ארבעים שנה, הכיר אברהם את בוראו והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד. והיה מהלך ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנילווים עליהם, ונעשית אומה שהיא יודעת את ה'. (רמב"ם יד החזקה. הלכות עבודה זרה פרק א', ז-ט"ז)

1. Rambam, Yad Chazakah (Strong Arm), Laws of Idolatry, chapter 1
At forty years of age, Abraham came to know his Maker and began to call out to the whole world with great fervor, informing them that there is but one God for the whole world and He is the one to be worshipped. He would walk, gathering the people as he went from city to city and from kingdom to kingdom until thousands and tens of thousands joined him, and they are the people of the house of Abraham. He instilled this great tenet in their hearts and composed books about it, and the notion grew and intensified among the sons of Jacob and those who accompanied them. Thus, a nation that knew the Creator was made.

1. Рамбам. Яд хазака. Алахот авода зара, часть 1, 7-16
В 40-лет познал Авраам Творца и начал стоять и громко провозглашать всему народу, сообщая, что есть один Творец для всего мира, и во имя Него стоит работать. И ходил и собирал народ из города в город, из государства в государство, пока не собрались к нему десятки тысяч, и это люди дома Авраама. И вложил в их сердца этот великий принцип, и написал о нем книги… И это дело продолжалось и крепло среди сынов Яакова и их сподвижников. И образовался в мире народ, знающий Творца.
1) Rambam (Maimonides), La mano de fuerza – Leyes de idolatría, cap. 1, 7-16

Abraham tenía cuarenta años cuando conoció a su Creador y comenzó a clamar a voces a todo el pueblo y a anunciarles que existe un solo Dios para todo el mundo y es digno servir solo a Él. Iba reuniendo al pueblo de ciudad en ciudad y de reinado en reinado, hasta que reunió miles de personas que se convirtieron en la casa de Abraham, e implantó en sus corazones este gran principio y compuso libros en base al mismo, y este principio iba creciendo entre los hijos de Jacob y sus acompañantes, y se formó una nación que conoce a Dios.  

2. "ואהבת לרעך כמוך". כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך. החוק שחקק אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה: "מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותן ומלווה אותן" (רמב"ם. משנה תורה, ספר שופטים, הלכות אבל, פרק י"ד)

2. Rambam. Mishneh Torah. Halachot Evel, Chapter 14
“Love your friend as yourself”; all the things you wish others do unto you, these do unto your brothers. The law that Abraham, our Patriarch, established and the graceful manner of his conduct is as follows: “he fed the passersby with bread , gave them drink and accompanied them.”

2. Рамбам. Мишне Тора, книга Судей, Законы скорби, часть 14
"Возлюби ближнего как самого себя". Все то, чего ты желаешь, чтобы сделали для тебя другие – делай это брату своему. Этот закон установил праотец Авраам и вот путь милосердия, которому он следовал:  "Накорми путников, и напои их, и сопровождай их".
2) Rambam (Maimonides), Mishne Torá, Libro de Jueces, Halajot Evel, cap. 14
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Todo lo que tú desees que hagan para ti los demás, hazlo tú a tu hermano… la ley que decretó el patriarca Abraham y el camino de gracia por el cual transitó: “alimenta a transeúntes, les da a beber y les acompaña”.

3. אהבת ישראל, זה מושרש בכל נפש מישראל, מורשה מאברהם אבינו ע"ה, שהוא שורש היהדות, כמו שאמרו חז"ל ש"ואהבת לרעך כלל גדול בתורה". (מחשבות חרוץ. אות י"ט)

3. Machshavot Charutz. Item 19

The love of Israel, rooted in every soul of Israel, is an inheritance from Abraham, our Patriarch, and is the root of Judaism, as our sages said, “Love thy friend as thyself is a great rule in the Torah”.

3. Махшавот Харуц, п.19
Любовь Исраэля, укорененная в каждой душе из Исраэля, унаследована от нашего праотца Авраама, который является корнем иудаизма, как сказано (Берешит Раба 24:7), что «Возлюбить ближнего своего - великое правило в Торе».
3) Majshavot Jarutz, ítem 19

El amor de Israel está arraigado en todo espíritu de Israel, legado del patriarca Abraham que es la raíz del judaísmo, como se ha dicho (Bereshit Rabá, 24:7): “ama a tu prójimo como a ti mismo”.

4. עיקר שורש הערבות נמשך מבחינת קבלת התורה, שהיו כל ישראל ערבים זה לזה. וזה מחמת שבשורש נשמות ישראל נחשבים כולם כאחד, כי נמשכים ממקור האחדות. (ליקוטי הלכות. הלכות ערב)

4. Likutei Halachot, Halachot Arev

The essence of Arvut extends from the reception of the Torah, because all Israel were responsible for one  another. And this is because at the root, the souls of Israel all are considered as one, for they extend from the source of unity.

4.  Сборник законов. Законы поручителя, закон 5
Главный корень поручительства тянется от получения Торы, когда весь народ Израиля были поручителями. И это по причине того, что в корне души Израиля считаются одной душой, поскольку исходят из корня единства.
4) Likutei Halajot, Halachot Arev

Lo principal en la raíz de la Arvut (garantía mutua) es atraído del estado de recepción de la Torá, donde todo Israel eran garantes uno del otro. Y esto es debido a que en la raíz, las almas de Israel se consideran todas como una, porque provienen del origen de la unión.

5. לכל איש ישראל יש נקודה פנימית שבלב, שהיא בחינת אמונה פשוטה. והיא מירושת אבותינו, שעמדו על הר סיני. רק שמכסים עליה הרבה קליפות. וצריכים להסיר כל הקליפות. והיסוד שלו, יהיה נקרא, שהוא בבחינת אמונה בלבד. (בעל הסולם. שמעתי. קצ"ט. "לכל איש ישראל")

5. Baal Hasulam, Shamati 199, To Every Man of Israel

Every man of Israel has an internal point in the heart, which is considered simple faith. This is an inheritance from our fathers, who stood at Mount Sinai. However, it is covered by many Klipot (shells), and all the shells should be removed. Then his basis will be called “faith alone.”
5. Бааль Сулам. Шамати 199. "В каждом из Исраэль"

В каждом из Исраэль есть внутренняя точка в сердце, простая вера - наследие наших праотцов, стоявших на горе Синай. Но на эту точку одето много нечистых намерений, клипот, которые необходимо убрать. Тогда основой человека будет только вера.

5) Baal HaSulam, Shamati 199, A todo hombre de Israel

Todo hombre de Israel posee un punto interno en el corazón que se considera simple fe, que proviene de herencia de nuestros padres, que estuvieron en el Monte Sinaí. Sin embargo, está cubierto por muchas Klipot (cáscaras) y estas cáscaras deben ser removidas. De este modo, su base se considerará únicamente en estado de fe

6. הרצון להיות טוב לכל, בלי שום הגבלה, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמת ישראל, זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. (הראי"ה קוק. אגרות הראי"ה, ח"א, איגרת ק"ע)

6. Rav Kook. Letters of Raiah. Part 1, Letter 170

The desire to be good to all, without any limitation, it is the inner core of the essence of the soul of Israel. It is her heritage and the inheritance of her forefathers.

 

6. Рав Кук, Послания... Письмо 170

Желание быть хорошим для всех, без какого-либо ограничения – это внутреннее ядро сущности души Израиля, это ее наследие и удел ее праотцов.

6) Rayia Kook, Cartas del Rayia, Carta 170

El deseo de ser bueno para todos, sin ningún límite, es la semilla interna de la esencia del alma de Israel, es su heredad y la legacía de sus antepasados.

7. גורל העם היהודי שונה מגורלו של כל עם ועם, לא רק מאז יציאתו של העם היהודי בגולה, אלא גם בשבתו בארץ. זה היה עם קטן בעל רוח גדולה, עם גאון שהאמין בייעוד החלוצי שלו בעולם, באנושות, ייעוד שטופח על ידי נביאי ישראל. עם זה הביא לעולם אמיתיות ותביעות מוסריות גדולות, נצחיות. עם זה התנבא על אחדות הבורא והבריאה, על יקר האדם הנברא בצלם אלוהים, על צדק חברתי, על שלום בינלאומי, על "ואהבת לרעך כמוך". עם זה חזה לראשונה את חזון אחרית הימים, חזון חברה אנושית חדשה. (דוד בן-גוריון. במערכה, נאום בפני חברי המשמרת הצעירה של מפא"י)

7. David Ben-Gurion, Campaign, A Speech for the Members of the Young Guards of MaPai

The fate of the Jewish people is different from any other nation, not only since the Jewish people went into exile, but also as they settle in the land (of Israel). It was a small nation with a great spirit, a proud nation who believed in its pioneering purpose in the world, in humanity; a purpose which was nurtured by the prophets of Israel. This nation brought truths and great and eternal moral assertions to the world. This people prophesied about the unity of the Creator and creation, about the preciousness of man, who was created in the image of God, about social justice, about world peace and “love thy friend”. This nation foretold the vision of the End of Times, the vision of a new human society.

7. Давид Бен Гурион. Выступление перед членами молодежной смены рабочей партии

Судьба еврейского народа отличается от судьбы всех других народов не только с тех пор как он ушел в изгнание, но и по возвращении его в землю Израиля. Это был немногочисленный народ, обладающий великим духом, великий народ, верящий в свою миссию спасителя мира, человечества, миссию, взлелеянную пророками Израиля. Этот народ принес в мир истинность и требование вечных нравственных принципов. Этот народ пророчествовал о единении Творца и творения, о важности человека, созданного по подобию Творца, о социальной справедливости, о мире между народами, о принципе “возлюбить ближнего как самого себя”. Этот народ первым заговорил о мечте, о новом будущем человеческого общества.  
7) David Ben Gurión. Discurso ante la guardia juvenil del partido Mapai

El destino del pueblo judío es distinto al de cualquier otro pueblo, no solo porque el pueblo judío salió del exilio, sino también por haber regresado a su tierra. Era un pequeño pueblo con un gran espíritu, con excelencia, que creyó en su destino pionero en el mundo, en la humanidad –un destino promovido por los profetas de Israel. Este pueblo trajo al mundo verdad y grandes demandas morales, eternidad. Este pueblo predijo la unión del Creador y la creación, el valor del hombre creado a semejanza de Dios, la justicia social, la paz mundial, la ley “ama  a tu prójimo como a ti mismo”. Este pueblo visualizó por primera vez la visión del final de los días, la visión de una nueva sociedad humana.

8. "ישראל", היינו ישר-אל, היינו כל מה שהוא חושב, הוא שיגיע הכל לאל, ואז אין הוא עולה בשם, משום שהוא לא חושב על עצמו כלום, אלא כל מחשבותיו הם עבור ה'. וזה נקרא "ארץ ישראל". היינו, שיש לו רצון ישר - לאל, היינו, שאין לו רצונות של אהבה עצמית, אלא של אהבת הזולת. ועל עצמו, היינו שהוא יהנה מהחיים, אין תשוקות. וכל התשוקות הוא בזה, שיהיה לו האמצעים להשפיע לה'. אלא כל מה שהוא מזין את הגוף שלו, הוא רק בכדי שיהיו לו כוחות לעסוק בעמ"נ להשפיע. (רב"ש - א'. מאמר 18 "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך" 1984)

8. Rabash - 1. Art. 18 (1984) AND IT SHALL COME TO PASS WHEN YOU COME TO THE LAND THAT THE LORD YOUR GOD GIVES YOU   

Israel, meaning Yashar Kel [straight to the Creator], meaning everything one thinks of is only that everything will get to the Creator, and he is not taken into account because he is not thinking of himself at all. Rather all one’s thoughts are only for the Creator. This is called the “land of Israel,” meaning that he has a desire directly to the Creator. That is, he has no desires of self-love, but of love of others, and for himself, meaning that he will enjoy life, he has no desire at all. All one desires is to have the means to bestow upon the Creator, and all the nourishments that he gives to his body is only so to have the strength to work in order to bestow.

8. Рабаш - 1. Статья 18 (1984) "Когда придешь в землю"
Исраэль, т.е. «яшар-эль» (прямо к Творцу). Это значит, что всё, о чем человек думает, всё напрямую достигает Творца. И тогда человек не думает о себе ничего, все его помыслы устремлены только к Создателю.
И это называется “Эрец Исраэль”. Т.е. у человека есть желание к Творцу, и нет у него любви к себе, а есть только любовь к ближнему. И нет у него желания наслаждаться жизнью только для себя. Все же его желания являются лишь средствами отдавать для Творца. И то, что он кормит свое тело, это только для того, чтобы были силы отдавать.
8) Rabash -1, art. 18 (1984) “Y cuando llegues a la tierra que el Señor, tu Dios te dio”

Israel, es decir “Yashar-El”, es decir todo lo que piensa es que todos llegarán al Creador, y entonces no recibe nombre porque no piensa nada para sí mismo, sino  que todos sus pensamientos son para el Creador. Esto se denomina “Tierra de Israel”. Es decir, que tiene deseo de estar dirigido directamente hacia el Creador (Yashar- LaEl), que no tiene deseos de amor propio, solo amor al prójimo. Y para sí mismo, no tiene pasiones de disfrutar de la vida. Y todas sus pasiones están en eso, tener los medios para otorgar al Creador, y todo lo que nutre a su cuerpo es solamente para que tenga fuerzas para actuar con el fin de otorgar.

9. כנסת ישראל היא תמצית ההויה כולה, ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. וההסטוריה הישראלית, היא תמצית האידיאלי של ההסטוריה הכללית, ואין לך תנועה בעולם בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן... עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'. (הראי"ה קוק. אורות ישראל א', א')

9. Rav Kook. Orot Yisrael 1, 1
The Assembly of Israel is the essence of the Creator. In this world all the abundance is expressed and flows through the nation of Israel, physically and spiritually, through its history and faith. The history of Israel is the ideal essence of the general history. There is no movement in the entire world and throughout all nations, that its pattern is not found in Israel. And its faith is the source and essence that bestows goodness and perfection to all other faithsin order to bring them to the degree of “Pure Tongue,” that all may call upon the Name of the Creator.

9. Рав Кук, Орот Исраэль 1, 1

Собрание Израиля – это квинтэссенция всей реальности. И в этом мире в сжатом виде это представлено народом Израиля, как в материальном, так и в духовном, в его поколениях и его вере. А израильская история – это идеальный экстракт общей истории. И нет движения в мире во всех народах, которому нельзя было бы найти примера в Израиле. А его вера – это эссенция и источник, питающий благами и идеалами все веры, и очевидно, сила, опекающая все представления и верования, пока они не достигнут ясного языка, называя всех именем Творца

10. עיקר החיות הוא ע"י האחדות, ע"י שנכללים כל השינויים במקור האחדות. וע"כ "ואהבת לרעך כמוך" הוא כלל גדול בתורה, כדי לכלול באחדות ושלום, שהוא עיקר החיות, והקיום, והתיקון של כל הבריאה. ע"י שבני אדם, שמשונים בדעותיהם, נכללים יחד באהבה ואחדות ושלום. (ליקוטי הלכות. ברכות הראיה וברכות פרטיות, הלכה ד)

10. Likutei Halachot. Blessings of Raiah and Private Blessings, 4

The principal livelihood is through unity, by incorporating all the differences in the source of unity. This is why “Love your friend as yourself” is a great rule in Torah, in order to be integrated through unity and peace, which is the essence of our existence and the correction of all creation, where each person, though he has different opinions, will be included together in love, unity and peace.

10. «Сборник законов» - благословения свидетеля и частные благословения, закон 4
Основа существования - в единстве, - посредством того, что  все различия  включаются в источник единства. И вот почему “Возлюби ближнего как самого себя” – главный закон Торы, дабы включиться в единство и мир, что является главным в жизни и существовании, и исправлении всего творения. И это благодаря тому что люди разных взглядов соединяются вместе в любви, единстве и мире.
11) Likutei Halajot, Bendiciones del Rayia y bendiciones personales, Halaja 4

Lo principal de la vitalidad está en la unión mediante la inclusión de todos los ambios en el origen de la unión. Por lo tanto, “ama a tu prójimo como a ti mismo” es la ley mayor de la Torá, para incluir en la unión y en la paz, que es lo principal de la vitalidad, la existencia y la corrección de toda la creación, al incluirse todos los humanos que se diferencian en sus opiniones, juntos en amor, unión y paz.

11. חייב אדם לדרוש טוב לעמו וחבריו, בכל הדברים שהוא אוהב ודורש טוב לנפשו, שנאמר (ויקרא י"ט) "ואהבת לרעך כמוך", ואמרו רז"ל זה כלל גדול בתורה, שעל ידי השלום מקיימים ישראל את התורה. ואמרו רז"ל (מסכת דר"א) שקול השלום כנגד הכל, ועל כן אנו אומרים בתפילה עושה שלום ובורא את הכל, ותפילת הצבור נשמעת כשהם בשלום, וכל דרכי התורה מביאות לידי שלום, שנאמר (משלי ג') "וכל נתיבותיה שלום". וישראל אוהבי שלום הם, והקב"ה ברכם בשלום מפני שהשלום מחזיק כל הברכות, שנאמר (תהלים כ"ט) "ה' יברך את עמו בשלום", על כן נקראת כנסת ישראל שולמית. (רבינו יונה. אגרת התשובה י"ד)

11. Rabeinu Yonah. Letter of Repentance, 14

One must ask for the good of his nation and his friends in everything that he loves and asks for good for himself, as it says (Leviticus 19) “and you shall love your friend as yourself”. The sages said “this is a great rule in the Torah”, that by peace Israel observes the Torah. And the sages said (Masechet מסכת דר"א), peace weighs as much as everything else, therefore we pray He who makes peace and creates everything. And the prayer of the public is heard when they are at peace, and all the paths of Torah lead to peace, as it is written (Proverbs 3) “all her ways are peace”. And Israel are lovers of peace and the Creator blessed them with peace because peace holds all the blessings, as it says (Psalm 29) “May the Creator bless His people with Peace”, therefore the assembly of Israel is called Shulamit (Shulamite).

11. Рабейну Йона.  Письмо возвращения 14
Обязан человек требовать добра своему народу и товарищам своим во всем, что он любит и просит добра для своей души, как сказано (Ваикра 19): "Возлюби ближнего, как самого себя", и сказали мудрецы, что это главное правило Торы, и что благодаря миру выполняет Исраэль Тору. И сказали мудрецы (Масехет Дара), что мир перевешивает все, и об этом мы говорим в молитве: "Делаешь  мир и творишь все". И молитва общества слышна, когда они в мире, и все пути Торы ведут к миру, как сказано (Мишлей 3): " ... и все стези ее – мир". И Исраэль любят мир, и Творец благословил их миром, потому что мир поддерживает все благословения, как сказано (Теhилим 29): "Творец благословит народ Свой миром", и поэтому называется собрание Исраэля Шуламит.
11) Rabeinu Yona, Carta de arrepentimiento 14

Uno debe demandar el bien para su pueblo y sus amigos, en todas las cosas que ama y exige el bien para su alma, como se dijo (Levítico 19): “ama a tu prójimo como a ti mismo” y dijeron los antiguos sabios – es una gran ley de la Torá, que mediante la paz, Israel cumple la Torá. Dijeron los sabios que la paz se considera como un todo, y por eso decimos en la oración: “Quien hace la paz y lo crea todo” y la oración del publico se escucha cuando están en paz, y todos los caminos de la Torá conducen a la paz, como está dicho (Proverbios 3) “y todos sus senderos son paz”, Israel son amantes de la paz, y el Creador les bendice con paz pues la paz sostiene todas las bendiciones, como se dice (Salmos 29): “El Creador bendecirá a su pueblo con paz” (Shalom), por lo tanto la asamblea de Israel se denomina “Shulamit”.

12. מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים, מפני מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חנם. (תלמוד בבלי. מסכת יומא דף ט/ב)

12) Talmud Bavli, Masechet Yoma, Page 9:2
The Second Temple, where they engaged in Torah and Mitzvot and good deeds, why was it destroyed? Because unfounded hatred was found in it.

12. Вавилонский Талмуд. Трактат Йома, 9:2

Из-за чего был разрушен Второй храм, во время существования которого занимались Торой, соблюдали заповеди, делали добрые дела? - Из-за беспричинной ненависти

12. Talmud Babli, Masejet Yumá, pág. 9, 2

El Segundo Templo, donde se dedicaban a la Torá y las Mitzvot y las buenas acciones, ¿por qué fue destruido? Porque había en él odio vano.

13. על ידי בית המקדש וירושלים נעשו כל ישראל כאיש אחד, לפי שהיה להם מזבח אחד ולא היו רשאים לבנות כל אחד ואחד במה לעצמו, עד שעל ידי בית המקדש היו ישראל עם אחד, וכאשר היה חלוק ביניהם נחרב המקום שנעשה לאחדות ישראל, ולפיכך על ידי שנאת חינם, נחרבה העיר והמקדש. (מהר"ל מפראג. חידושי אגדות, גיטין נה ב)

13) The Maharal of Prague, Hidushei Agadot, Gitin 55:2  
By the Temple and Jerusalem all of Israel became as one man, for they had one altar and were not permitted to each build his own. Thus, by the Temple, Israel became one nation. But when there was a division between them, the place that unified Israel was destroyed, and so because of unfounded hatred the city and the Temple were destroyed.

13. Маѓараль из Праги, Хидушей Агадот, Гитин, 55:2
Благодаря Храму и Иерусалиму стали все Исраэль как один человек, и не вправе был каждый строить алтарь для себя, пока благодаря Храму не превратились в один народ. А когда было разногласие между ними, было разрушено это место, где было достигнуто единство Израиля, и в соответствии с этим из-за беспричинной ненависти были разрушены город и Храм.
13. Maharal de Praga, Jidushei Agadot, Guitin 55:2

Gracias al Templo y Jerusalén, Israel se hicieron como un solo hombre, pues tenían un solo altar y no tenían permitido cada uno tener su propia tarima hasta que mediante el Templo Israel se convirtieron en un solo pueblo y cuando hubo discordia entre ellos se destruyó el sitio que se había hecho la unión de Israel, y por eso, mediante el odio vano de Kamtza se destruyó la ciudad y el Templo.

14. בושה להודות, שאחת הסגולות היקרות שאבדנו במשך גלותנו, והחשובה מכול - היא אבדת הכרת הלאומיות. היינו הרגש הטבעי ההוא, המקשר ומקיים כל אומה ואומה. כי חוטי אהבה, המקשרים את האומה, שהם כל כך טבעי ופרימיטיבי בכל האומות, התנוונו וניתקו מלבותינו, חלפו עברו ואינם. (בעל הסולם. "האומה")

14. Baal Hasulam. The Nation

It is a shame to admit that one of the most precious merits we have lost during the exile, and the most important of them, is the loss of the awareness of the nationality, meaning that natural feeling that connects and sustains each and every nation. The threads of love that connect the nation, which are so natural and primitive in all the nations, have become degenerated and detached from our hearts, and they are gone.

14. Бааль Сулам, Газета "Народ" (аУма)
Стыдно признаться, что одно из дорогих качеств, утраченных нами в течение изгнания, важнейшее из всех – это народное самосознание, иными словами, то естественное ощущение, которое сплачивает и обеспечивает существование каждого народа. Узы любви, которые связывают народ, столь естественные и примитивные у всех народов, атрофировались и покинули наши сердца, мелькнули, ушли, и нет их.

14) Baal HaSulam, “HaUmá” (La nación)

Da vergüenza pensar que una de las virtudes más preciadas que hemos perdido durante nuestra diáspora, y la más importante de todas es haber perdido el conocimiento de la nacionalidad, esto es – aquel sentimiento natural que conecta y sostiene toda nación. Pues los hilos del amor que conectan la nación, que es algo tan natural y primitivo en todas las naciones, se han atrofiado y desconectado de nuestros corazones y se han ido.

15. רוב העם איבד את צורתו הרוחנית העתיקה, ומיעוטו אף שקוע ברדיפה אחרי כל הבלי החיים, בזיופי מפלגות ושקרים מקובלים, בתגרות וקטטות ושנאות חינם, וצורתו הרוחנית, אף היא לבוש חיצוני, ולא אור פנימי. (הלל צייטלין. "ספרן של יחידים")

15) Hillel Zeitlin, Book of Individuals
Most of the nation lost its ancient spiritual form and moreover; some of it is absorbed in the pursuit after all the vanities of life, false divisions and popular lies, provocations, altercations and unfounded hatred, and its spiritual form is also external clothing rather than inner light.

Большая часть народа потеряла свою духовную форму, присущую ему с древности, а некоторые вообще погрязли в гонке за материальными ценностями, в продажных партиях и бесстыдной лжи, в торговле, стычках и беспричинной ненависти. А духовная форма осталась лишь во внешнем одеянии, а не как внутренний свет.

15. Hilel Zeitlin, Librero de individuos

La mayoría del pueblo perdió su forma espiritual antigua y su minoría aun se encuentra inmersa en la persecución tras las vanidades de la vida, a través de falsos partidos y mentiras conceptuales, peleas y luchas y odios vanos, siendo su forma espiritual también una vestidura exterior y no una luz interna

16. סוף סוף רק קיבוץ של אנשים זרים יש כאן, בני תרבות של שבעים אומות, שכל אחד בונה במה לעצמו לרוחו ולטעמו. ולא יש שום דבר טבעי יסודי, שיאגד כולנו מבפנים לגוש אחד. (בעל הסולם. "האומה")

16. Baal Hasulam. The Nation
In the end, all we have here is a gathering of strangers, descendents of cultures of seventy nations, each building a stage for oneself, one’s spirit, and one’s leanings. There is no elemental thing here that unites us all from within into a single mass.

16. Бааль Сулам. Газета "Народ" (аУма)

В конечном счете, здесь всего лишь собрались чужие люди, унаследовавшие культуру семидесяти народов. Каждый строит себе подмостки в собственном духе и вкусе, и нет ничего естественного и основательного, что могло бы объединить нас изнутри в одно целое.
16) Baal HaSulam, “HaUmá” (La nación

Eventualmente, hay aquí apenas una congregación de extraños, hijos de culturas de setenta naciones, que cada uno construye para sí un scenario a su gusto y voluntad. Y no hay nada fundamental y natural que reúna a todos internamente en una sola masa.  

17. הננו קיבוץ היסטורי של בני אדם השייכים זה לזה שייכות ניכרת ברורה, וליכודם נשמר בתוקף קיומו של אוייב משותף. (בנימין זאב הרצל. "יהדות")

17. Binyamin Ze’ev Hertzel. “Judaism”

We are an historical assembly of people that clearly belong to each other, by a very obvious connection, whose unity is maintained by the virtue of the existence of a common enemy.

17. Биньямин Зеэв Герцль. Еврейство (иудаизм)

Мы историческая группа людей, которые принадлежат друг другу и имеют ясную и четкую принадлежность, и их объединение поддерживается существованием общего врага

17) (Benjamin Zeev Herzel, “Judaísmo”)
Somos una agrupación histórica de personas que pertenecen unos a otros en una pertenencia evidente y clara y su unidad se mantiene gracias a la existencia de un enemigo común.

18. איגוד, המתקיים מתוך גורם חיצוני, אינו איגוד לאומי כל עיקר. ואנו דומים בזה לגל של אגוזים, המאוחדים לגוף אחד מבחוץ, על ידי שק העוטף ומאגד אותם. שמדת האיחוד ההוא אינה עושה אותם לגוף מלוכד. וכל תנודה קלה הנעשה על השק, מוליד בהם התרוצצות ופירודים זה מזה. ובאים על ידה בכל פעם לאיחודים ולצירופים חלקיים מחדש. וכל החסרון הוא, מה שחסר להם הליכוד הטבעי מבפנים. וכל כוח איגודם הוא מתוך מקרה חיצוני. (בעל הסולם. "האומה")

18. Baal Hasulam. The Nation
A union that exists due to an outside cause is not at all a national union.

In that sense, we are like a pile of nuts, united into a single body from the outside by a sack that envelops and unites them. Their measure of unity does not make them a united body, and each movement applied to the sack produces in them tumult and separation. Thus, they consistently arrive at new unions and partial aggregations. The fault is that they lack the inner unity, and their whole force of unity comes through outside incidents.

18. Бааль Сулам. Газета "Народ" (аУма)

Объединение, существующее вследствие внешнего фактора, отнюдь не является народным. В этом мы похожи на массу орехов, внешне соединенных в одно тело мешком, который облегает и сдавливает их. Однако такая слитность не превращает их в спаянное тело. Каждое легкое колебание мешка вызывает пересыпания и разъединения, в результате чего орехи каждый раз составляют всё новые частичные комбинации и сочетания. Всё, чего им недостает – это естественной сплоченности изнутри, а вся сила их объединения порождена внешними обстоятельствами.

18) Baal HaSulam, Períodico “HaUmá” (La nación)

Una unión que se mantiene solamente a causa de un factor exterior, no es una unión nacional en absoluto.

Con esto nos asemejamos a un montón de nueces que están unidas en una sola unidad por fuera, mediante un saco que las cubre y las junta, que en este caso, la unión no las convierte en un cuerpo unificado, y cualquier pequeño movimiento hecho por el saco, produce tumulto y separación entre ellas, que una y otra vez experimentan uniones parciales. La desventaja aquí es que hace falta la unión natural interna. Y cualquier potencial de unirlas es solo por causa de casos externos

19. האחדות, שבאה מפני דרישת טובתו של כל יחיד, למטרת אהבת כל יחיד לעצמו היא אחדות מקרית, שיסודה היא אהבת הפרט העצמית, ואין סופה להתקים, כי אין לה מרכז אמיתי, וגם כשהאחדות לכאורה מתגדלת סופה לשלהבת שנאה ומלחמת אחים, בהיות כל יחיד מושך להנאת עצמו. אבל האחדות שבאה מצד ההכרה בערך התכלית העליון שבא רק ע"י שלום הבריות, יסודתה באהבת הכלל באמת וסופה להתקים, וכרבות ימיה כן תוסיף להתגדל ולהתחזק. (הראי"ה קוק. עולת ראיה ח"א, עמ' רנז

19. Rav Kook, Olat Raiah 1, Page 257
Unity formed due to every individual's desire for self-betterment, due to each individual’s love for himself, is merely coincidental unity founded upon the individual’s love of self and cannot last, for it has no real foundation. Even when this unity appears to grow, its ultimate end is a flame of hatred and war between brothers, since each individual is taking for his own pleasure. However, unity that is formed due to the recognition of the sublime, high purpose which comes only through peace among the created beings, is founded upon collective love and is destined to stand. And as it grows older it will keep growing ever stronger.

19. Рав Кук. Олаат реа’я 81, стр.257

Единство, исходящее из требования блага каждого по причине любви каждого к себе – единение случайное, основой которого является любовь каждого к себе, и не имеет будущего, поскольку у нее нет истинного центра. И хотя кажется, что единение растет, но конец его в пламени ненависти и братской войны, поскольку каждый стремится к самонаслаждению. Но единение, которое исходит от осознания важности высшей цели, которая достигается только благодаря миру между творениями, основой которого является всеобщая истинная любовь – у него есть будущее, и со временем оно только будет расти и крепнуть.

20. יותר מכל עם ולשון אין אנחנו יכולים לסבול את הסתירה, ואת  אי האחדות הנפשית, סגולת עולמים היא בנו, השלום והאיחוד, בצורתם האידיאלית, ולכן כל פיזורנו הוא רק ארעי והננו עתידים  להתאחד, ולהיות גוי אחד בארץ. (הראי"ה קוק. אורות הקודש ד, עמוד תקב)

20. Rav Kook. Orot Hakodesh, 4, page 502

More than any other nation, we cannot tolerate division and lack of emotional unity. Our eternal virtue is peace and unification in the ideal form. Hence our dispersion is only temporary, for we are destined to be united into one single nation in the land.  

20. Рав Кук. Орот кодеш 4, стр. 502

И более всего мы не можем терпеть народные и языковые противоречия и духовную разобщенность. Мировая сила – в нас, мир и единство в идеальной форме. И поэтому вся разобщенность – только временная, и в будущем мы объединимся, и станем одним народом на земле.

21. הגאולה העתידה יהיה ע"י האחדות בבני ישראל, בחינת הערבות איש את רעהו יעזורו, באהבה ואחוה וריעות. (תפארת שלמה על התורה. פרשת ויגש)

21. Tiferet Shlomo on the Torah. Parashat VaYigash

The future redemption will come through the unification of the people of Israel, Arvut, each one helping the other with love, fellowship and friendship.

21. Тиф’эрет Шломо аль а-Тора (Великолепие Шломо "О Торе"). Глава Ваигаш

Будущее освобождение придёт благодаря единству сынов Исраэля, находящихся в  поручительстве и в свойстве "человек да поможет ближнему", в любви, братстве и дружбе.

22. כאשר תשוב אחדות ישראל לקדמותה לא יהיה לשטן עוד שום מקום להכניס בהן טעות וכוחות חיצונים, כי כאשר הם כאיש אחד בלב אחד הם כחומה בצורה בפני כוחות הרע. (ר' שמואל בורנשטיין מסוכטשוב, שם משמואל, פרשת ויקהל)

22. Shem MiShmuel, Parashat VaYakhel

When the unity of Israel returns to its former state, satan will no longer be able to cause mistakes and external forces, since when they are as one man in one heart they are like a fortified wall against the forces of evil.

22. Рав Шмуэль Борнштейн из Сохачева, Шем ми-Шмуэль, глава Ваикаэль
Когда Израиль вернётся к прежнему единству, то не останется возможности дьяволу ввести их в заблуждение и ввести в них внешние силы, потому что когда они как один человек с единым сердцем – они как укреплённая стена против сил зла.
22. Shem MiShmuel, Porción VaYkaél

Cuando la unidad de Israel regrese a su estado anterior, Satán ya no tendrá lugar para poner en ellos errores y fuerzas externas, ya que cuando son como un solo hombre en un solo corazón son como el muro de una fortaleza contra las fuerzas del mal

23. ידוע שהעיקר הוא התחברות... זה גורם כל הישועות והמתקת הדינים. שדווקא בהתחברות ואהבה וחיבה תוכל הגאולה לבא, על ידי זה שמסולקים כל הדינין ונמתקים ברחמים. ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות. (ר' קלמן הלוי אפשטיין. מאור ושמש, פרשת דברים)

23) Maor VaShemesh, Parashat Devarim
It is known that most important is the connection
which causes all the salvations and the mitigation of the Dinnim. Precisely through connection, love and friendship, redemption can come. By this, all the Dinim are banished, mitigated by mercy, and complete mercy and grace are revealed in the world.

23. Рав Кальман Алеви. «Свет и солнце». Глава Дварим.

 Известно, что главное — это объединение... Это ведет к спасению и ослаблению судов. И когда соединитесь вместе в любви, радости и братстве, благодаря этому аннулируются все суды и ослабляются милосердием, и в мире раскрывается совершенное милосердие и открытые хасадим благодаря объединению.

24. כתוב "ה' אחד וישראל הם אחד", ולכך הם דבוקים בהשי"ת, כי נאה לאחד לדבק באחד, ואימתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם ה' ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק לבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד ואין השם שורה עליהם, ושורה חלילה אל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק "ואתם הדבקים", היינו כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז "חיים כולכם", כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד לדבק באחד, ושורה עליהם ה' אחד. (ר' משה חיים אפרים מסדילקוב. דגל מחנה אפרים, פרשת ואתחנן)

24. The Banner over Ephraim’s Camp, Parashat VaEtchanan

It is written “The Creator is One and Israel are one”. Therefore they are adhered to the Creator, because it befits one to adhere to one. And when will that be? When Israel are assembled and adhered in perfect unity they are considered as one, and the Creator is upon them, who is One. But when, God forbid, their hearts are divided and they are separated one from the other, they cannot be adhered as one, and the Creator is not upon them, rather, an idol rules over them, God forbid. This is the meaning of the verse, “and you are adhered”, namely that when you will be adhered and united together, then it is said, “you shall all live”, when they are united as one. Thus it is good and fitting for one to adhere to one, and the Creator is upon them one.

24. Рав Моше Хаим Эфраим из Сиделкова, Знамя стана Эфраима. Глава Веэтханан
Сказано: «Творец един, и Исраэль едины», и поэтому они слиты с Творцом, потому что приятно одному слиться с Одним. И когда это произойдет? Когда Исраэль едины и слиты вместе в полном единстве, тогда будут считаться одним целым, и будет присутствовать среди них Творец, и Он един. Но когда, не дай бог, разделено их сердце, и отделены друг от друга, невозможно им быть в слиянии с Одним, и нет там присутствия Творца, не дай бог, тогда есть место чуждым богам. И об этом говорит выражение «и вы слиты», то есть, когда будете слиты и объединены друг с другом, тогда «все живы будете». И когда они в одном единстве, тогда приятно одному слиться с Одним, и пребывает среди них Творец – один.
24 Estandarte del Campamento de Efraín, Porción VaEtjanan
“Dios e Israel son uno”, como está escrito (Samuel 2, 7:23) “Quién es como tu pueblo Israel que es un solo pueblo” y por ello están adheridos al Creador ya que es placentero para uno estar adherido al otro. Y ¿cuándo sucede esto? Cuando Israel están unidos y adheridos juntos en una unión completa, entonces se consideran uno y  prevalece sobre ellos el Creador que es uno. Pero cuando su corazón entra en discordia y se separan unos de otros, es imposible para ellos estar adheridos en uno y no prevalece el Creador sobre ellos y se deposita sobre ellos un dios ajeno… esto es lo que implica el texto “y ustedes quienes están adheridos”, es decir, cuando estén adheridos y unidos entre sí entonces “todos vivirán” cuando están todos en una sola unión, entonces es placentero unificarse en una sola unión y prevalece sobre ellos el único Dios.

25. "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ", הוא הצו העליון של היהדות. בשלוש מלים אלה נתגבשה התורה האנושית הנצחית של היהדות, וכל ספרות המוסר שבעולם לא יכלה לומר יותר. מדינת ישראל תהיה ראויה לשמה, רק אם יהיה משטרה החברתי והמשקי, המדיני והמשפטי, מיוסד על שלוש מלים נצחיות אלו. (דוד בן גוריון. "מהפכת הרוח")

25. David Ben-Gurion, Spiritual Revolution
“Love thy friend as thyself” (Leviticus 19:18) is the supreme commandment of Judaism. Upon these words, the eternal law of Judaism for all mankind, and all the literature of ethics in the world could add nothing to it. The Nation of Israel will be worthy of its name only when its social, economic, political and legal systems will be founded upon these eternal words.
25. Давид Бен Гурион. Духовная революция

"Возлюби ближнего, как самого себя" является высшим заветом иудаизма. В этих пяти словах выразилось все гуманное бессмертное учение иудаизма. Вся морально-этическая литература мира не смогла сказать ничего больше. Государство Израиль будет достойно своего имени только если его социальная, хозяйственная, политическая и юридическая системы будут основаны на этих пяти вечных словах.
25) David Ben Gurión, Revolución espiritual
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”, es la orden suprema del judaísmo. En estas tres palabras se consolidó la eterna sabiduría humana del judaísmo, y toda la literatura moral del mundo no pudo agregar más. El Estado de Israel será digno de su nombre, solo si su gobierno social y económico, político y legal se basa en estas tres palabras eternas.  

26.1. תשועת ישראל תבוא על-ידי נביאים ולא על-ידי דיפלומטים. (אחד העם, "הקונגרס הציוני הראשון")

26.1. Echad Ha’am. The First Zionist Congress
The salvation of Israel will come by prophets and not by diplomats.

26.1. Эхад hа-Ам (Первый сионистский конгресс) "Это - не путь!"
Спасение Израиля придёт благодаря пророкам, а не дипломатам.
26-1) Ajad Haam, Primer congreso sionista
La salvación de Israel llegará a través de los profetas y no a través de los diplomáticos.

26.2 לב העם הוא היסוד אשר עליו תיבנה הארץ. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוח. (אחד העם. מאמר "לא זאת הדרך!")

26.2 Echad Ha’am. Article “This is not the Way!”

The heart of the people is the foundation upon which the country shall be built. “Not by might and not by power but by spirit”.

26.2. Эхад hа-Ам (Первый сионистский конгресс) "Это - не путь!"

Сердце народа является основой, на которой будет построено государство. Не армией и не силой, а духом.

26-2) Ajad Haam, Artículo “Este no es el camino!”
El corazón del pueblo es el cimiento sobre el cual se construirá el país. No mediante el  miedo y la fuerza, sino mediante el espíritu

27. כל ישראל ערבים זה לזה. רק במקום שיש ערבים זה לזה, שם יש ישראל. ולא זה בלבד, אלא כל בני אדם ערבים זה לזה, ורק במקום שיש ערבים זה לזה שם יש אדם, ושם יש אומה. (א"ד גורדון. אור החיים ב'יום הקטנות')

27. A.D. Gordon, Ohr Chaim, on the Day of Katnut
All of Israel are responsible for one another. Only where there are those who are responsible for one another, are Israel present. Not only that, but all human beings are responsible for one another, and only where there are those who are responsible for one another, are human beings present and a nation exists.

27. Аарон-Давид Гордон. Ор hа-хаим ба “йом катнут”

Все Исраэль - ответственны друг за друга. Только там, где есть поручители друг за друга, там есть народ Израиля. Более того, все люди ответственны друг за друга, и только там, где поручаются друг за друга, там есть люди и там есть народ
27) (A.D. Gordon, Luz de la vida en “el día de la Katnut”)

Todo Israel son garantes unos de los otros. Solo en donde hay garantes unos de otros, allí está Israel. No solo eso, sino que todos los hombres son garantes entre sí y solo en el sitio donde hay garantes entre sí, allí existe el hombre, y allí está la nación.

28. אין הצלחת אומתנו תלויה אלא באהבת איש את אחיו, בהתקשרותנו בקשר אחד כבני משפחה אחת.  (שמואל דוד לוצטו [שד"ל])

28. Rabbi Shmuel David Luzzatto  
The success of our nation depends on nothing other than the love of each one for his brother, and on us connecting together into a single unit, as members of a single family.

28. Рав Шмуэль Давид Луцато

Успех нашего народа зависит от братской любви, от нашей связи как в единой семье.

29. לא פקחנו עינינו לראות, כי האחדות רק היא תוכל להושיענו: רק אם נתאחד כולנו - רק אז עמלנו לא יעלה בתוהו. (אליעזר בן יהודה. "ועוד מוסר לא לקחנו")

29. Eliezer Ben Yehuda. "And we did not Receive Instruction”
We have not opened our eyes to see that only unity can save us. Only if we all unite, only then, our efforts will not be in vain.

29. Элиэзер бен Йегуда. “Ве од мусар ло лакахну”

Не видим мы, что только единение может нас спасти: только когда объединится весь народ, только тогда наши усилия не пропадут.

30. הגיע הזמן להזכיר ולהחיות את מה שכבר נשתכח מלבבות רבים. מצב הדור ורוחו דורש ללמד בשכל וממקורה של תורה את אשר היה ראוי להמצא בטבע - את האהבה הלאומית... כראוי להיות בראש לכל טבע ישר וכל מוסר ונימוס נאה, הטוב בעיני אלהים ואדם. (הראי"ה קוק. אוצרות הראי"ה)

30.  Rav Kook, Treasures of Raiah
It is time to remind and revive what has already been forgotten by many hearts, that the state of the generation and its spirit requires teaching in the mind and from the source of Torah what should have been found naturally - the national love... as befits the head of all with honest and moral and good manners, which is good in the eyes of God and man.

30. Рав Кук. Сокровища рава Кука

Пришло время напомнить и оживить то, что уже улетучилось из многих сердец. Состояние поколения и его дух требует изучать разумом и из источника Торы то, что должно быть найдено естественным путем – народную любовь... Как положено, стать вершиной природы непосредственно со всей этикой и хорошими манерами, хорошим в глазах Творца и человека.
30.  Raiya Kook, Tesoros del Raiya

Ha llegado el momento de recordar y revivir lo que ya ha sido olvidado en los corazones de muchos. El estado de la generación y su espíritu demanda enseñar intelectualmente y de las fuentes de la Torá lo que debería ser natural – el amor nacional... para que esté a la cabeza de toda la naturaleza y toda la moral y los modales, dignos ante Dios y el hombre.

31. צריכים לסדר לעצמנו חינוך מיוחד, בדרך תעמולה רחבה, להכניס בכל אחד מאתנו רגשי אהבה לאומית הן בנוגע מפרט לפרט והן מהפרטים אל הכלל; ולחזור ולגלות את האהבה הלאומית שהיתה נטועה בקרבנו מאז היותנו על אדמתנו בתור אומה בין האומות. ועבודה זו קודמת לכל אחרת, כי מלבד שהיא היסוד, היא נותנת גם את שיעור הקומה והצלחה לכל מיני פעולות שאנו רוצים לעשות בשדה זו. (בעל הסולם. "היחיד והאומה")

31. Baal Hasulam. The Individual and the Nation
We must establish for ourselves special education through widespread circulation, to instill in each of us a sense of national love, both from one person to another, and from the individuals to the whole, to rediscover the national love that was instilled within us since the time we were on our land as a nation among the nations.

This work precedes all others because besides being the basis, it gives the stature and successes to all the other actions that we wish to take in this field.

31. Бааль Сулам, Газета "Народ" (аУма), Индивидуум и народ

Надо организовать для себя особое воспитание путем широкой пропаганды, дабы внести в каждого из нас чувство любви к народу – и индивидуума к индивидууму, и индивидуума к обществу – вновь открыв для себя народную любовь, коренившуюся в нашей среде еще тогда, когда мы жили на своей земле, как один из народов. И работа эта предваряет любую другую, ибо, являясь основой, она, кроме того, придает высоту и успех всевозможным действиям, которые мы хотим совершать на этом поприще.

31. Baal HaSulam, La Nación

Tenemos que organizar una educación especial mediante una extensa propaganda, para introducir en cada uno de nosotros sentimientos de amor nacional, tanto de uno hacia el otro como de los individuos hacia el colectivo, y volver a descubrir el amor nacional que estaba implantada en nuestro interior desde que estábamos en nuestra tierra como una nación entre otras. Y este trabajo debe preceder a cualquier otro, pues más allá de ser el fundamento, nos da la altura y el éxito a todo tipo de actos que queremos realizar en este ámbito.

32. ראשית מפעלנו על אדמה בת-חורין צריכה להיות, שנגשים הגשמה של אמת את אידאל החברה הטבוע בעם ישראל מאז ומקדם... לשם כך עלינו לחנך את בנינו שיכוונו ליבם אל שיתוף חיים של אמת ויאהבו זה את זה אהבה שמעשים בצידה. ועלינו, שעה זו, ליצור צורות ולתקן תקנות ולהקים מוסדות, אשר בעזרתם תתגלה אותה כוונה ללא מעצור ותתגשם. חובה עלינו ליצור יצירה חדשה העומדת איתן, למען נוכל לתת דין וחשבון שלם לפני עברינו ועתידנו... רצוננו להגשים, והגשמתנו תהיה ראשית כל הגשמתה של האנושות. (מרטין בובר. "ציון והנוער")

32. Martin Buber. Zion and the Youth
The beginning of our labor on this free land must be that the actualizing of truth is achieved by the ideal society, which has been imbued in the people of Israel from the beginning of time ...  To do this we must educate our children to aim their heart to live the life of truth, and love each other in action. And we must, at this hour, create formats and make corrections to establish institutions, through whom this intention will be revealed without hindrance, and come true. We must create a new work that stands firm, so that we can give full account to our past and our future... Our desire to realize, and our fulfillment will be first of all realized in humanity.

32. Мартин Бубер "Сион и  молодежь"

Начало нашего предприятия должно быть на свободной земле, когда мы приступаем к истинной реализации идеального общества, укорененного в народе Израиля с давних времен... Ради этого мы должны воспитать наших сыновей, чтобы они  направили свое сердце к истинной совместной жизни  и возлюбили друг друга любовью, где действия на ее стороне. И в этот час нам необходимо создать формы, и исправить правила, и основать устои, с помощью которых без промедления раскроется это намерение и осуществится. Мы должны создать новое творение, прочно стоящее на ногах, для того, чтобы мы смогли дать полный отчет перед нашим прошлым и нашим будущим... У нас есть желание реализовать это, и наша материализация будет, прежде всего,  всем воплощением человечества.

33. לא לניטרליות אנו נתבעים כי אם לליכוד, לליכוד של ערבות משותפת, של אחריות הדדית, של השפעת גומלין. נתבעים אנו לא לטשטוש התחומים שבין האגודות, החוגים והמפלגות אלא לשיתוף הכרה במציאות המשותפת ולשיתוף עמידה במבחן האחריות המשותפת. פירוד הלבבות הוא חולי שלקו בו העמים בזמננו, והבא לרפואתו בדרך איחוי שבאונס אינו אלא טועה. חסרה אחדות שבמבנה האורגני. לפי שעה אין תרופה לכך אלא זו שיהיו אנשים מחוגי הדעות השונות נזקקים זה לזה בלב טהור וטורחים יחד לגלות את היסוד המשותף. (מרטין בובר. "חינוך ובחינת עולם")

28. Martin Buber, Education and the State of the World

We are not called to neutrality, but rather to unity; the unity of mutual guarantee, of mutual responsibility and reciprocity. We are called not to blur the boundaries between various unions, factions and political parties, but rather to commonly acknowledge our common reality and jointly brave the test of mutual responsibility. The separation of the hearts is a malady which the nations have contracted in our time, and one who comes to heal it through forceful grafting is gravely mistaken. We lack the unity found in an organic structure. For the time being there is no cure other than people of different opinions requiring each other so as to, with a pure heart, toil together to discover the common foundation.

33. Мартин Бубер. "Воспитание и мир".
Мы в ответе не за нейтралитет, а за сплочение, за объединение в общем поручительстве, во взаимной ответственности, во взаимной отдаче. Мы ответственны не за стирание границ между союзами, общественными кругами и партиями, а за общественное сознание общей реальности и за участие в испытании на взаимную  ответственность. Разделение сердец - это болезнь, которой страдают народы в наше время, а те, кто пытаются ее излечить через принужденный союз, совершают ошибку. Им не хватает единства в их органической основе. На данный момент, нет этому лекарства, кроме как если люди, обладающие различными мнениями, вознуждаются друг в друге от чистого сердца, и попытаются вместе раскрыть их общую основу.

33) Martin Buber, La educación y el estado del mundo  

No se nos exige la neutralidad, sino la unión, una unión de garantía mutua, responsabilidad mutua, de influencia mutua. Se nos exige no borronear los límites entre las uniones… sino el reconocimiento compartido de la realidad común y el compartimiento de la superación de la prueba de la responsabilidad mutua. La separación de los corazones es una enfermedad que han adquirido los pueblos contemporáneos y quien viene a curarlos a través de la unión forzada se equivoca. Falta la unión en la estructura orgánica. Por ahora no hay remedio para eso a no ser que haya personas de círculos diferentes de opinión que se necesitan mutuamente en el corazón puro y se esmeran juntos por descubrir el fundamento mutuo.

34. כעם שתולדותיו וגאולתו קשורות עם גאולת העולם כולו ומן הדין שירגיש עצמו אחראי לכל העולם. אסור לנו למעט את מעמדה הרוחני של מדינת ישראל ולראות את תחייתנו בפרספקטיבה של העמים אשר 'האגואיזם הטהור' מנחה את דרכם. מעמדה הרוחני של מדינת ישראל מסור לידיו של כל אחד ואחד מאזרחיה". כל אחד מאיתנו עומד במעשיו יום יום בפני ההכרעה... קוראים אנו לרוויזיה של מעמדנו הרוחני... הרוויזיה יכולה לבוא רק מתוך אספקט קוסמי של חיי ישראל, המבין את ההיסטוריה הישראלית ואת משימתנו במדינה מתוך הנכסף, מתוך גאולת האדם... המטרה שלנו צריכה להיות - רוח ישראל במדינת ישראל. (פרופ' שמואל הוגו ברגמן. "השמים והארץ")

34. Shmuel Hugo Bergman. “The Heavens and the Earth”
As a nation whose history and redemption are tied in with the redemption of the whole world, it is only fitting that we should feel responsible for the whole world. We must not underestimate the spiritual role of the state of Israel, and see our livelihood in perspective to the other nations who are governed by pure egoism. The spiritual condition of the State of Israel is in the hands of each and every one of its citizens”. Each one of us must choose dailywe are called to revise our spiritual positionThe revision can come only through the cosmic force that guides the life of Israel and understands the history of Israel and our desired role as a nation towards man’s redemption Our goal must be - The spirit of Israel in the State of Israel.  

34. Проф. Шмуэль Хуго Бергман. "Небо и земля"

Как народ, история и избавление которого связаны с избавлением всего мира и который чувствует себя ответственным за весь мир. Запрещено нам преуменьшать духовный статус государства Израиль и видеть наше возрождение в перспективе народов, путь которых направляет  "чистый эгоизм". Духовный статус государства Израиль отдан в руки каждого из его граждан. Каждый из нас в своих действиях стоит ежедневно перед принятием решения... Нас призывают к ревизии нашего духовного статуса... Эта ревизия может прийти только из космического аспекта жизни Израиля, понимания израильской истории и нашей задачи в стране, исходя из устремления, исходя из избавления человека... Нашей целью должен быть дух Израиля в стране Израиля.

35. אנו רוצים את ארץ ישראל לא "למען היהודים". אנו רוצים אותה למען האנושות, שכן רוצים אנו אותה למען הגשמת היהדות. בניין האנושות החדשה, שאליו כוונתנו, לא יקום בלי כוחה המיוחד של היהדות, בלי אותו כוח, מאין כמוהו, שעורר בימי קדם את האדם לחיות חיי אמת. כוח זה לא אבד ובטל מן העולם, הוא חי וקיים בתוך השחיתות ושומר על הזרע, שממנו עתידה הישועה לצמוח. (מרטין בובר. "עמים, מדינות וציון")

35. Martin Buber. “Nations, Countries and Zion”

We want the land of Israel not “for the sake of the Jews”; we want it for the sake of humanity, and we want it for the realization of Judaism. The new structure of humanity we are referring to, will not be established without the special power of Judaism. Without this power, which is unlike any other power that inspired man in ancient times to live a life of truth. This force is not gone or canceled from the world. It is alive and well in the midst of corruption, to preserve the seed from which salvation is destined to grow.

35. Мартин Бубер. "Народы, страны и Сион"
Мы хотим государство Израиль не "для евреев". Мы хотим его ради человечества, мы желаем его ради реализации иудаизма. Построение нового человечества, к которому мы направляемся, не осуществится без особой силы иудаизма, без той силы, подобной которой нет, и которая побудила человека ещё в древности жить по законам истины. Эта сила не пропала из мира и не упразднилась. Она продолжает существовать и внутри испорченности, сохраняя семя, из которого произрастет избавление.

36. רק על ידי התורה שתתקיים בישראל יבא השלום הגמור והאהבה הנאמנה, ויתפתח הרגש הטהור של הכרת האחווה שבין איש לאחיו, בשביל שאנו בנים לה' אחד, שהוא אדון כל הארץ. וכאשר תגמר ההתפתחות הזאת בנו בתוכנו, במדרגה הראויה להיות מופת לרבים, יכירו זאת כל העמים ואז תחל ברכת השלום להיות שרויה בעולם. אבל עד אז היסוד שאנו חייבים להתעסק בו הוא השלום הלאומי בינינו, לבנותו דווקא עפ"י רוח ישראל ועפ"י האופן שיוכל להתפתח ולהתקיים בנו כראוי. (הראי"ה קוק. תעודת ישראל ולאומיותו)

36. Rav Kook. The Role of Israel and Their Destiny  
Only through Israel’s observance of the Torah will come final peace and true love. And the pure feeling of love and brotherhood between men and his friend will be made known, for we are the sons of One God, who is the Lord of all the earth. And when this development within us will be complete, at the level worthy of being an example to many, all the nations will acknowledge it and then the blessing of peace will begin to dwell in be world. But until then the foundation we have to engage in is the international peace between us, to build it precisely according to the spirit of Israel and according to the way that it will develop and exist between us properly.   

36. Рав Кук. Свидетельство Израиля и его гражданство

Только благодаря Торе, реализован ной в народе Израиля придет окончательный мир и настоящая любовь, разовьются чистые чувства осознания братства между людьми, потому что мы сыны одного Творца, а Он – Господин всего мира. И когда в нас завершится это развитие, чтобы на надлежащей ступени стать примером для многих, узнают об этом все народы, и тогда начнет проявляться в мире совершенное благословение. А до тех пор мы должны заниматься установлением народного мира между собой, построив его именно на основе духа Израиля и таким образом, чтобы он смог развиваться и реализовываться в нас как положено.
36) Rayia Kook, Certificado de Israel y su nacionalidad

Solamente a través de la Torá que se realizará en Israel, vendrá la paz absoluta y el amor fiel, y se desarrollará el sentimiento puro de reconocimiento de la fraternidad entre hermanos, por el hecho de que somos hijos de un solo Dios, quien es el dueño de toda la tierra. Y cuando finalice esta evolución en nosotros, en nuestro interior, en el grado que sea digno de servir de ejemplo a todos, lo reconocerán todos los pueblos y entonces comenzará a manifestarse la bendición de paz en el mundo. Pero, hasta entonces, el fundamento del que debemos ocuparnos es la paz nacional entre nosotros, formarlo, precisamente, según el espíritu de Israel y según la manera en la que se pueda desarrollar y existir en nosotros como es debido.

37. דורנו הוא דור נפלא, דור שכולו תמהון. קשה מאוד למצוא לו דוגמא בכל דברי ימינו. הוא מורכב מהפכים שונים, חושך ואור משמשים בו בעירבוביה. הוא שפל וירוד, אך גם רם ונישא, הוא כולו חייב, וגם כולו זכאי. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו... הבה נכין לו את הדרך, נראה לו את מבוא העיר... נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש, דווקא בגבול ישראל. (הראי"ה קוק. עקבי הצאן, "מאמר הדור")

37. Rav Kook, Ekvei Hatzon (Footsteps of the Sheep), The Generation

Our generation is a wonderful generation, an entirely bewildering one. It is very difficult to find its likeness in all of history. It comprises various contradictions, darkness and light operate in it interchangeably. It is lowly and base, but also high and exalted. It is entirely at fault and yet entirely meritorious. We must acknowledge its nature in order to come to its aid… Let us prepare the way for it, show it the entrance to the city… Inform it that it can find what it seeks precisely within the borders of Israel

37. Рав Кук. "Вслед за стадом", статья "Поколение"

Наше поколение – это чудесное поколение, целиком изумительное поколение. Очень трудно найти ему примеры во всем, что говорится в наши дни. Оно состоит из различных противоположностей, тьма и свет перемешаны в нем, оно принижено, но оно также и возвышено, оно  полностью виновно, а также полностью оправдано. Мы должны отстаивать его характер ради того, чтобы мы смогли прийти к нему на помощь... Давайте подготовим путь для него, покажем ему вход в город... Сообщим ему, что оно найдет то, что просит, именно в границах Израиля.

38. דורנו זה, הוא הדור של ימות המשיח. ולפיכך, זכינו לגאולת ארצנו הקדושה מידי הנכרים. גם זכינו להתגלות ספר הזוהר, שהוא תחילת קיום הכתוב: ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר: דעו את ה', כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם (ירמיה ל"א). אבל בשתי אלה זכינו רק בבחינת נתינה מהקב"ה. אבל אנו, לידינו, עוד לא קבלנו כלום. אלא שניתנה לנו הזדמנות בזה, להתחיל בעבודת השי"ת, לעסוק בתורה ובמצוות לשמה, שאז נזכה להצלחה גדולה, ככל המובטח לדורו של המשיח, מה שלא ידעו כל הדורות שלפנינו. ואז נזכה לזמן הקבלה של שתי אלה: שלמות ההשגה והגאולה השלמה. (בעל הסולם. "מאמר לסיום הזוהר")

38. Baal Hasulam. A Speech for the Completion of The Zohar
Our generation is the generation of the days of the Messiah. This is why we have been granted the redemption of our holy land from the hands of the foreigners. We have also been rewarded with the revelation of The Book of Zohar, which is the beginning of the realization of the verse, "for the earth shall be full of the knowledge of the Lord." "And they shall teach no more… for they shall all know Me, from the least of them unto the greatest of them." (Jeremiah 31) Yet, with those two, we have only been rewarded with giving from the Creator, but we have not received anything into our own hands. Instead, we have been given a chance to begin with the work of God, to engage in Torah and Mitzvot Lishma. Then we will be granted the great success that is promised to the generation of the Messiah, which all the generations before us did not know. And then we will be rewarded with the time of reception of both the complete attainment and the complete redemption.

38. Бааль Сулам. “Статья в завершение Книги Зоар”
Наше поколение – это поколение Машиаха. Поэтому удостоились мы избавления нашей земли от власти чужаков. Удостоились мы также и раскрытия книги «Зоар», что является началом исполнения сказанного: «И наполнится земля знанием Творца», «И не будут учить больше один другого..., ибо все познают Меня, от мала, до велика». Но удостоились мы этого лишь в качестве дара Творца, но сами еще ничего не получили. Этим нам лишь дана возможность начать духовное возвышение, и исправление своей природы намерением ради Творца, и тогда удостоимся мы великого достижения – получить все, что обещано поколению Машиаха, чего не знали все предшествующие нам поколения: «совершенство постижения» и «полное избавление».
38) Baal HaSulam, Artículo de finalización del Zóhar

Esta generación es la generación de los tiempos del Mesías, y por eso obtuvimos la redención de nuestra sagrada tierra de manos de los extranjeros. También nos recompensaron con el libro del Zóhar, que es el comienzo del cumplimiento de lo escrito “Y se llenará la tierra del conocimiento del Creador”, y no enseñarán más unos a los otros el conocimiento del Creador porque todos “me conocerán, desde los más grandes hasta los más pequeños”.

Pero en estos dos asuntos somos privilegiados, solo en nivel de entrega por parte del Creador. Pero en realidad aun no hemos recibido en mano nada más que la oportunidad que se nos ha brindado de comenzar el trabajo del Creador, de dedicarnos a la Torá y las Mitzvot Lishmá, pues entonces tendremos un gran éxito, como se le ha prometido a la generación del Mesías, lo que no fue conocido por las generaciones anteriores. Y entonces conseguiremos el tiempo de la recepción de estas dos cosas: “la plenitud del logro espiritual” y “la redención completa”.

39. הנני להציע לבית ישראל, שיאמרו לצרותינו די, ויעשו חשבון, חשבון אנושי על כל פנים, מכל אלו הרפתקאות, ששינו ושילשו עלינו, וגם פה בארצינו, שאנו רוצים להתחיל במדיניות משלנו מחדש, שאין לנו כל תקוה להאחז על הקרקע בתור אומה, כל עוד... שלא נגביה את מטרתינו מתוך חיים הגשמיים, לא יהיה לנו תקומה גשמית, כי הרוחני והגשמי שבנו אינם יכולים לדור בכפיפה אחת, כי אנו בני האידיאה. (בעל הסולם. "הגלות והגאולה")

39. Baal HaSulam, Exile and Redemption
I hereby propose to the House of Israel to say to our troubles, “Enough!” and at the very least, make a human calculation regarding these adventures that they have inflicted us time and time again, and here in our country,

… as we have no hope of clutching at the ground as a nation... As long as we do not raise our goal above the corporeal life, we will have no corporeal revival because the spiritual and the corporeal in us cannot dwell in one basket, for we are the children of the idea.

39. Бааль Сулам. "Изгнание и oсвобождение"
Я предлагаю народу Израиля сказать нашим бедам: «Довольно!» – и произвести расчёт (пусть это всего лишь человеческий расчет), основываясь на всех тех злоключениях, которые вновь и вновь возвращались к нам, и здесь, на нашей земле, тоже; ..., пока не возвысим мы свои цели над материальной жизнью, мы не достигнем возрождения материального благополучия, поскольку духовное и материальное в нас не могут сочетаться вместе, ибо мы – сторонники идеи.
39) Baal HaSulam, Exilio y redención
Propongo a la Casa de Israel que diga “¡Basta!" a nuestros problemas: Y, como mínimo, haga un cálculo humano con respecto a estas aventuras que nos han infligido una y otra vez, y aquí también en nuestro país. Deseamos iniciar nuestra propia política, ya que no tenemos ninguna esperanza de aferrarnos a la tierra como nación...  Mientras no elevemos nuestro propósito de dentro de la vida material, no tendremos resurrección material, porque lo espiritual y lo material en nosotros no puede habitar en común, porque somos los autores de la idea.

40. אומר אני: שהמצווה הראשונה והיחידה, שתהיה בטוחה יותר לשאיפה לבוא ל"לשמה", היא, לקבל על עצמו שלא לעבוד לצורכו, אלא במידת ההכרחיות לעבוד בהם, כלומר, בדיוק עד לידי סיפוק קיומו בלבד. ובשאר הזמן, יעבוד למען הציבור, להושיע נדכאים, ולכל ברייה בעולם הצריכה ישועה והטבה. (בעל הסולם. "מצווה אחת")

40) Baal Ha’Sulam, One Commandment.
I say that the first, and only Mitzva (commandment) that guarantees the achievement of the aspiration to attain Lishma, is to resolve to not work for oneself, apart for the necessary works—to merely provide for one’s sustenance. In the rest of the time, one will work for the public: save the oppressed, and every creature in the world that is in need of salvation and benefit.

40. Бааль Сулам. "Одна заповедь"

Я говорю, что первая и единственная заповедь, наверняка ведущая к намерению ради Творца, лиШма - это возложение на себя обязанности не работать ради себя. Только по мере необходимости, да и то в такой степени, которая необходима для поддержания своего существования. А всё остальное время пусть работает на благо общества, для спасения униженных, а любое творение в мире нуждается в спасении и благе.

40. Baal HaSulam, “Una Mitzvá”  

Yo digo que la primera y única Mitzvá (precepto) que más garantiza el logro de la aspiración de llegar a “Lishmá”, es aceptar no trabajar para las necesidades propias más que en la medida esencial, esto es para el fin de satisfacer las necesidades existenciales, y el resto del tiempo trabajar para el público, salvar a los oprimidos y toda criatura que necesita de salvación y beneficio.

41. צריך כל אדם לומר: כל העולם לא נברא אלא בשבילי (סנהדרין לז). נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתקון העולם ולמלאות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם. (ליקוטי מוהר"ן. מהדורא קמא, סימן ה)

41. Likutei Moharan, Mahadura 141, item 5
One must say: The entire world was not created except for me. (Sanhedrin 37) It follows that the whole world was created for me, and I must always observe and reflect on the matter of the correction of the world, to fill the deficiency of the world and to pray for them.

41. Антология рабби Нахмана. Первое Издание, п.5

Каждый человек должен сказать - весь мир создан только для меня (Санедрин 37). Получается, что если мир создан для меня, то я должен понимать и постоянно интересоваться исправлением мира и наполнять хисарон (потребность) мира, и молиться за них.

41) Likutei Moharan, Mahadura Kama, punto 5

Cada persona debe decir: todo el mundo ha sido creado para mí (Sanhedrin 37). Resulta que cuando el mundo fue creado para mí, yo debo ver y examinar a cada momento la corrección del mundo y llenar la carencia del mundo y orar por ellos.

42. אין אדם חי לצורך עצמו, אלא לצורך השלשלת כולו, באופן שכל חלק וחלק מהשלשלת, אינו מקבל את אור החיים לתוך עצמו, אלא רק משפיע אור החיים, לכללות השלשלת. (בעל הסולם. "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", כ"ב)

14) Baal Hasulam, Introduction to Panim Meirot uMasbirot, Item 22
One does not live for his own sake, but for the sake of the entire chain, such that each and every part of the chain will not receive the light of life into itself but only bestow the light of life to the whole chain.

42. Бааль Сулам. Предисловие к книге "Паним Меирот уМасбирот", п.22

Человек живет не ради собственных нужд, а ради нужд всей цепочки так, что каждое звено цепи не получает свет жизни внутрь себя, а проводит свет жизни на всю цепь в целом.

42) Baal HaSulam, Introducción al libro Panim Meirot U Masbirot, punto 22         

Uno no vive para sí mismo sino para toda su cadena, de modo que en cada eslabón de la cadena no recibe la Luz de la vida para propio interior, sino solo para otorgar la Luz de la vida a la totalidad de la cadena.

43. מגמת החיים הוא לזכות לדבקותו מטעם תועלת השי"ת לבדו בקפדנות. או לזכות את הרבים שיגיעו לדבקותו ית'. (בעל הסולם. "כתבי הדור האחרון")

43. Baal Ha’Sulam, The Last Generation Writings.

The purpose of life is to be rewarded with adherence to the Creator, for the sake of the Creator’s benefit alone. Or, alternatively, to award the multitude so that they come to adhesion with the Creator.

43. Бааль Сулам. “Последнее поколение”

Цель жизни – удостоиться слияния с Творцом только исключительно ради пользы Творца. Или привести массы к тому, чтобы достигли слияния с Творцом.
43) Baal HaSulam, “Escritos de la última generación”             

La tendencia de la vida es alcanzar la Dvekut (adhesión) con Él con el propósito de beneficiar al Creador estrictamente, o beneficiar al público que llegue a la adhesión con Él.

44. האדם הרוצה לעבוד ה' באמת צריך לכלול עצמו עם כל הנבראים וכן צריך לחבר עצמו עם כל הנשמות ולכלול עצמו עמהם והם עמו, היינו שלא תשאיר לך רק מה שצריך לחיבור השכינה כביכול. ולזה צריך קירוב ורבוי אנשים, כי לפי רבוי האנשים העובדים את ה', יותר מתגלה אליהם אור השכינה, ולזה צריך לכלול עצמו עם כל האנשים ועם כל הנבראים, והכל לעלות לשורשן, לתיקון השכינה. (ר' משה חיים אפרים מסדילקוב. דגל מחנה אפרים, פרשת שלח)

44. From the Book A Banner over the Camp of Ephraim, Parashat BeShalach 
One who desires to serve the Creator in Truth, must include himself with all creation and unite himself with all the souls, be incorporated in them and they in him. Meaning, that one should not have anything remaining in him except what is necessary for him to connect with the Shechinah. To reach this, we must come closer to each other and be connected with many people, since according to the number of people who serve the Creator, the more light of the Shechinah will be revealed to them. For this one must include himself with all people and all creation, and until everything rises to its root, for the correction of Divinity.

44. Рав Моше Хаим Эфраим из Сиделкова. Дегель махане Эфраим (Знамя стана Эфраима), глава Шлах
Человек, который хочет действительно работать на Творца, должен включиться во все творения, и должен присоединить себя ко всем душам и включить себя в них, а они – в него. То есть, оставить себе только то, что необходимо для соединения со Шхиной, поскольку для этого необходимо сближение множества людей, потому что чем больше количество людей, больше работающих на Творца, тем более раскрывается им свет Шхины. И для этого необходимо соединить себя со всеми людьми, со всеми творениями, и всё поднять к их корню для исправления Шхины.
44) Rabí Moshe Jaim Efraín, Libro Estandarte del campamento de Efraín, Porción Shalaj

Aquel que desea servir al Creador de verdad, tiene que incluirse con todos los creados y también debe conectarse con todas las almas e incluirse en ellas y ellas en él, o sea, que no le quede a uno más que lo necesario para conectar a la Shejiná, supuestamente. Para eso se necesita el acercamiento y la multiplicidad de personas, porque cuanto más grande es la multiplicidad de personas que sirven al Creador, más se revela a ellos la Luz de la Shejiná, y para eso tiene que incluirse con todas las personas y con todos los creados y elevarlo todo a su raíz para la corrección de la Shejiná.

45. רק על פי חכמת הקבלה תיוושע ישראל תשועת עולמים, כי רק הוא חכמת אלקית המסורה לחכמי ישראל מימי קדם ושנים קדמוניות ועל ידה יתגלה כבוד אלקים וכבוד תורתו הקדושה. (ר' שבתאי ליפשיץ. סגולת ישראל, מערכת ז', אות ה')

45. Shabtai Lifshitz. Segulat Yisrael, Section 7, item 5
Only by the wisdom of Kabbalah Israel will be saved forever because this alone is divine wisdom, which was delivered to the sages of Israel from the days of old and ancient ages, and by her will be revealed the glory of the Creator and the glory of His holy Torah.  

45. Рав Шабтай Лифшиц. Избранность Израиля, 7:5
Только следуя науке Каббала, придёт спасение Исраэль, вечное во веки веков, так как лишь она является  божественной мудростью, переданная мудрецами Израиля испокон веков и древних лет, и только с её помощью раскроется достоинство Творца о уважение к Его святой науке.

46. שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת. ואם תשאלוני, מאין אני יודע שמותר הוא? אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות, כלומר, שעד עתה לא נגלו לשום חכם, אותם הדרכים שאפשר לעסוק עִמָהם בפרהסיה בפני כל עם ועֵדה, ולהסביר כל מילה ומילה על אופַנה... וזהו שהעניק לי ה' במידה שלמה, אשר מקובל אצלנו, שזה אינו תלוי בגאוניות של החכם עצמו, אלא במצב הדור. (בעל הסולם "תורת הקבלה ומהותה")

46. Baal Hasulam, The Teaching of Kabbalah and Its Essence
I am glad that I have been born in such a generation when it is permitted to disclose the wisdom of truth. And should you ask, “How do I know that it is permitted?” I will reply that I have been given permission to disclose. Until now, the ways by which it is possible to publicly engage and to fully explain each word... And this is what the Creator has given me to the fullest extent. We deem it as dependent not on the greatness of the sage, but on the state of the generation.

46. Бааль Сулам. “Наука Каббала и ее суть”
Я рад, что был создан в таком поколении, когда уже разрешено опубликовать науку Каббала. И если спросите меня, откуда я знаю, что позволено? Я отвечу вам, что поскольку дано мне разрешение раскрыть, то есть, как до настоящего времени не были раскрыты ни одному мудрецу те пути, с помощью которых можно было бы заниматься публично всем народом, и объяснить характер каждого слова
... И это то, что подарил мне Творец в полной мере. Как принято у нас, это зависит это не от гениальности самого мудреца, а от состояния, в котором находится поколение
46) Escritos de Baal HaSulam - "La sabiduría de la Cabalá y su esencia"
Me alegro de haber nacido en esta generación en la que está permitido publicar la sabiduría de la verdad. Y si me preguntaras, "¿Cómo sé que está permitido" Mi respuesta es que he sido autorizado a revelarla. Es decir, que hasta ahora no se han revelado a ningún sabio los medios por los cuales es posible dedicarse a ella públicamente y explicar cada palabra sobre su método... Y es que el Creador me ha dado la autorización completa. Como es de costumbre,  esto no depende de la inteligencia propia del sabio sino el estado de la generación

47. אדם מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שותל עצמו בכנסת ישראל בכל לבו בכל חושיו וכחותיו הגשמיים והרוחניים, שישים את מגמת חייו לקנות לו לפי היכולת שבידו את המדות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן היא התורה בכל רחבה בכל סעיפיה, ועמה כל מה שמיוחס לחכמת ישראל, ומתוך עליתה של כנסת ישראל יבא לעליה כללית של מקור החיים האנושיים והעולמיים. (הראי"ה קוק. אורות הקודש, עמוד קמז)

47. Rav Kook. Orot Hakodesh, pg 147
A man of Israel who desires to merit the light of life in truth, must agree to plant himself in the assembly of Israel with all his heart, his senses, and his corporeal and spiritual power. To set the purpose of his life, to acquire for himself, as much as he can, the Israeli qualities and the unique knowledge of Israel, of which the Torah, in all her width and branches, is foremost along with everything that’s attributed to the wisdom of Israel. And from the rise of the assembly of Israel will result a general ascent of the source of life, human and eternal.  

47. Рав Кук. Орот а-Кодеш (Света святости), стр.147

Относящийся к Исраель желает удостоиться истинного света жизни и должен согласиться быть посеянным среди кнесет Исраэль (собрания Израиля) всем своим сердцем, во всех своих ощущениях и всеми силами, как материальными, так и духовными. Он должен направлять свою жизнь на то, чтобы приобрести по мере возможности свойства Исраэль и особые знания, присущие Исраэль, во главе которых стоит Тора во всей ее ширине и всех ее разделах. И через неё все, что относится к мудрости  Исраэль, и из высших качеств Торы придёт кнесет Исраэль к общему возвышению, к источнику жизни человечества и всего на свете.

48. גאולת ישראל וכל מעלת ישראל, תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. ולהיפך, כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל, הם מחמת שעזבו את פנימיות התורה, והשפילו מעלתה מטה מטה, ועשו אותה, כמו שהייתה ח"ו דבר שאין צורך בו כלל. (בעל הסולם. "הקדמה לספר הזוהר", ס"ט)

48. Baal Hasulam, Introduction to the Book of Zohar, Item 69
The redemption of Israel and the whole of Israel’s merit depend on the study of The Zohar and the internality of the Torah. And vise versa, all the destruction and the decline of the Children of Israel are because they have abandoned the internality of the Torah. They have degraded its merit and made it seemingly redundant.

48. Бааль Сулам. “Предисловие к Книге Зоар”, п.69
Избавление Исраэля и все его величие зависит только от изучения книги Зоар и внутренней части Торы. И, наоборот, все разрушения и все падения сынов Израиля - только вследствие того, что оставили они внутреннюю часть Торы, принизили ее значение до самого низкого уровня и сделали ее вещью, в которой вообще нет никакой потребности.

49. דווקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה, צריכים לקחת את המעולה שבתרופות. התורה בפירושיה הרוחניים כולם, צריכה היא להתעלות אצלנו. כל מי שיש אומץ בלבבו, כוח בעטו ורוח ה' בנשמתו, קרוא הוא לצאת אל המערכה ולצעוק הבו אור!. (הראי"ה קוק. "אגרות הראי"ה א'", אגרת תמ"ג)

49. Rav Kook, Vol 1, Article # 443

Precisely at the time of crisis and great danger, we ought to take the strongest medicine. The Torah in its entirety, including all its spiritual interpretations, must be our priority. All who have courageous hearts, a strong will and are full of the Spirit of the Creator, are called forth to do battle, and demand: “Bring us the Light”.

49. Рав Кук. Письма - 1, письмо 443
Именно в период большого кризиса и огромной опасности мы должны принять лучшее лекарство. Вся Тора, во всех ее духовных толкованиях должна стать возвышенной для нас. Каждый, у кого есть мужество в сердце, решительность и сила духа в его душе, призван вступить в бой и кричать о том, чтобы пришел свет!
49. Rav Kook, Cartas 1, Artículo # 443

Precisamente en momento de crisis y de gran peligro, debemos tomar la mejor de las medicinas, La Torá en su totalidad, incluyendo todas sus interpretaciones espirituales, debe ser nuestra prioridad. Todos los que tienen corazones valientes, una voluntad fuerte y están llenos del Espíritu del Creador, reciben el llamado de salir a la batalla, y gritar: "Tráenos la Luz".

50. עתה קרבו הימים, שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חכמת אור הגנוז של פנימיות רזי תורה בשפה ברורה. (הראי"ה קוק. אגרות א, צב)

50. Rav Kook, Letters 1, 92
The days are now approaching when all will recognize and know that Israel’s salvation and the salvation of the entire world depend only on the appearance of the Wisdom of of the hidden light of the internality of the Torah’s secrets, in a clear words.

50. Рав Кук. Письма - 1, 92

Близко к нашим дням, все познакомятся и будут знать, что освобождение Израиля и всего мира зависит только от появления мудрости скрытого света внутренних тайн Торы на понятном языке.
23) Raiya Kook, Cartas 1

Ahora se acercan los días que todos conocerán y sabrán que la redención de Israel y la redención del mundo depende completamente de la aparición de la sabiduría de la Luz oculta de la interioridad de los secretos de la Torá en un lenguaje claro.

51. כתוב בזוהר, שבחיבור הזה יצאו בני ישראל מהגלות, וכן עוד בהרבה מקומות, שאך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם, נזכה לגאולה השלמה, וכן אמרו ז"ל המאור שבה מחזירו למוטב, ודקדקו זה בכונה גדולה להורותינו דרק המאור שבתוכיותה... בה צרור זו הסגולה, להחזיר האדם למוטב, דהן היחיד והן האומה, לא ישלימו הכונה, שעליה נבראו, זולת בהשגת פנימיות התורה וסודותיה. (בעל הסולם. "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", ה)

51. Baal HaSulam, Introduction to the Book, Panim Meirot uMasbirot, 5

It is written in The Zohar: “With this composition, the Children of Israel will be redeemed from exile.” Also, in many other places, only through the expansion of the wisdom of Kabbalah in the masses will we obtain complete redemption.

They also said, “The Light in it reforms him.” They were intentionally meticulous about it, to show us that only the Light enclosed within it [...] in it lies the cure that reforms a person. Both the individual and the nation will not complete the aim for which they were created, except by attaining the internality of the Torah and its secrets.

51. Бааль Сулам. Предисловие к книге "Паним Меирот у-Масбирот", п.5
Сказано в Зоар: "Благодаря этой книге выйдут сыны Израиля из изгнания". И это встречается также еще во многих источниках, в которых говорится, что только распространением науки Каббала в массах, удостоимся мы полного освобождения. И сказано мудрецами: "Свет ее возвращает к источнику". И разъяснили это с четким намерением показать нам, что только свет, содержащийся в ней,... является средством, способным возвратить человека к его Источнику. Так что каждый в отдельности и все вместе не смогут выполнить своего предназначения, ради которого были созданы, кроме как постижением внутренней части Торы и ее тайн.

51) Baal HaSulam, Introducción al Libro, Panim Meirot uMasbirot, 5

Está escrito en el Zohar: "Con esta composición, los Hijos de Israel serán redimidos del exilio." Además, en muchos otros lugares, sólo a través de la expansión de la sabiduría de la Cabalá en las masas obtendremos la completa redención.

También dijeron, "La luz en ella, les reforma." Y han sido intencionadamente muy minuciosos al respecto, para mostrarnos que sólo la luz que está en su interioridad, [...] en la que se encuentra la cura que reforma a una persona. Tanto el individuo como  la nación no completarán el objetivo para el que fueron creados, sino por la consecución de la interioridad de la Torá y sus secretos.           

52. להתפשטות גדול של חכמת האמת בקרב העם, אנו צריכין מקודם, באופן שנהיה ראוים לקבל התועלת ממשיח צדקינו, ולפיכך תלוים המה התפשטות החכמה וביאת משיח צדקנו זה בזה. וכיון שכן הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים, כדי למהר תפוצת החכמה במרחבי האומה. (בעל הסולם. "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", ה)

52. Baal Hasulam, Introduction to Panim Meirot uMasbirot, 5
It is the great expansion of the wisdom of truth within the nation that we need first, so we may merit receiving the benefit from our Messiah. Consequently, the expansion of the wisdom and the coming of our Messiah are interdependent. Therefore, we must establish seminaries and compose books to hasten the distribution of the wisdom throughout the nation.

52. Бааль Сулам. Предисловие к книге "Паним Меирот уМасбирот", п.5
Сначала нам необходимо распространение значения науки Каббала среди масс народа, так, чтобы стали мы достойны получения вознаграждения - прихода Машиаха - избавителя. И в соответствии с этим, распространение науки Каббала и приход Машиаха зависят друг от друга. И коль скоро это так, обязаны мы открывать школы и писать книги, чтобы ускорить распространение науки среди народа.
52) Baal HaSulam, Introducción al libro “Panim Meirot U Masbirot”; punto 5

Primeramente necesitamos una gran expansión de la sabiduría de la verdad dentro de la nación, para que seamos dignos de recibir el beneficio de nuestro Mesías. Por esto, la expansión de la sabiduría y la llegada de nuestro Mesías son interdependientes. Por lo tanto, debemos establecer seminarios y componer libros para acelerar la diseminación de la sabiduría en toda la nación.

53. לפנינו חיוב ההרחבה וקביעות העסק בצד הפנימי שבתורה, בכל ענייני הרוח שבה, הכוללת במובן הרחב חכמת ישראל הרחבה, שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת, על פי עמקי רזי תורה, הצריך בימינו בירור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתפשט בכל שדרות עמנו. (הראי"ה קוק. אוצרות הראיה ב')

53. Rav Raiah Kook, Otzrot HaRaiah [Treasures of the Raiah], 2, 317
Before us is an obligation to expand and establish the engagement in the inner side of the Torah, in all its spiritual issues, which, in its broader sense, includes the broad wisdom of Israel, whose apex is the knowledge of God in truth, according to the depth of the secrets of Torah. These days, it requires elucidation, scrutiny, and explanation, to make it ever clearer and ever more expansive among our entire nation.

53.  Рав Кук. Сокровища рава Кука, 2

Нам предстоит расширять и утверждать занятия внутренней частью Торы со всеми ее духовными понятиями, включая всестороннее понимание обширности мудрости Израиля, наивысшим пиком которой является истинное познание Творца - согласно глубинных тайн Торы. В наши дни необходимо выяснение, тщательное уточнение и разъяснение, чтобы это стало понятным, и начало бы распространяться во всех слоях нашего народа.
53. Rav Kook, Tesoros del Raya, Vol # 2

Tenemos la obligación de ampliar y determinar  el conocimiento de  la interioridad de la Torá, y todo lo concerniente a ella, incluyendo su más amplio y profundo significado espiritual. Meta más alta de Israel es alcanzar el conocimiento del Creador en la Verdad, de acuerdo a la profundidad de los secretos de la Torá, que en nuestros días requiere interpretación, aclaración y presentación, a fin de expandirla en todo entorno de nuestra nación.

54. הנשמה שלנו גדולה היא, חזקה ואדירה, חומות ברזל היא משברת, הרים וגבעות היא מפוצצת, רחבה היא מרחב אין קץ, אי אפשר לה להתכווץ, מוכרחת היא להתפשט, על כל אלה מליוני הנפש הישראליות שלנו, בכל דרגותיהם, בכולם. בכולם נשמתנו תתפשט, את כולם תחבק, את כולם תחייה ותעודד. (הראי"ה קוק. אגרות א')

54. Rav Kook. Letter 1
Our soul is great and strong, braking iron walls, shattering mountains and valleys, wide without end. It is impossible for it to contract, rather it must expand to all the millions of our Israeli souls, through all their ranks, all of them. Our soul will spread through everything and embrace all, reviving and encouraging all.  

54. Рав Кук. Письмо 1
Наша душа велика, сильна и огромна, железные стены она пробивает, горы и холмы взрывает, широка она и бескрайна, она не может сократиться, она должна распространиться на все миллионы наших израильских душ, на все их ступени, во всех... На всех наша душа распространится, всех объемлет, всех оживит и поддержит.

55. אם תרצו אין זו אגדה... אבל אם לא תרצו, הרי כל מה שסיפרתי לכם אגדה הוא, ואגדה יוסיף להיות... החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה, כמו שחושבים רבים. כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות. (בנימין זאב הרצל. אלטנוילנד)

55. Binyamin Ze’ev Hertzel. Altnewland
If you will, it is not a dream… but if you do not, then everything I told you is a fairytale, and will continue to be… This dream is not much different from the truth, as many people think. All man’s deeds were once dreams.

55. Беньямин Зеев Герцель "Альтнойленд" ("Новая земля")

Если захотите – это не сказка... Но если не захотите, то все, что я рассказал вам  - это легенда и легендой останется... Мечта мало чем отличается от реальности, как думают многие. Все действия людей были когда-то мечтами.