ὁ Ζεὺς καὶ ὁ Ἑρμῆς πρὸς τὴν Βενικάσσιμ καταβαίνουσι ἐκ τοῦ Ὀλίμπου. αὐτοὶ θεοὶ εἶσι ἀλλὰ εἰς ἀνθρώπους μεταμορφοῦσι. ὁ μὲν Ζεὺς εἰς ἰσχυρὸν ἄνθρωπον μεταμορφοῖ, ὁ δὲ Ἑρμῆς εἰς παῖδα μεταμορφοῖ. ἐγγὺς τῆς θαλάσσης βαίνουσι καὶ μικρὸν ζῷον εὑρίσκουσι. ὁ Ἑρμῆς λέγει· «τοῦτο τὸ ζῷον θαυμάζω. τί ἐστι τοῦτο, ὦ πάτερ;» ὁ Ζεὺς ἀποκρίνει· «θεὸς εἶ, τὸ ὄνομα τῶν ζῴων γιγνώσκεις». ὁ Ἑρμῆς λέγει· «ἆρ᾽εστι ὀρνίθιον;» ὁ Ζεὺς λέγει· «ναὶ, καλὸν ὀρνίθιον ἐστι»  ὁ Ἑρμῆς λέγει· «ἐθέλω τὸ ὀρνίθιον λαμβάνειν. ἔξεστι μοι τὸ ζῷον λαμβάνειν;» ὁ Ζεὺς λέγει· «οὐδαμῶς!»  ὁ Ἑρμῆς λέγει· «διὰ τί; τὸ ὀρνίθιον εἰς τὸν Ὄλυμπον φέρειν ἐθέλω» ὁ Ζεὺς λέγει· «ἀδύνατον ἐστι τὸ ὀρνίθιον λαμβάνειν καὶ εἰς τὸν Ὄλυμπον φέρειν»  ὁ Ἑρμῆς λέγει· «μικρὸν ἐστι καὶ καλὸν. ἐθέλω τὸ ὀρνίθιον εἰς τὸν Ὄλυμπον φέρειν» ὁ Ζεὺς λέγει· «ἀδύνατον ἐστι ὅτι τὸ ὀρνίθιον οὐ θεός ἀλλὰ ζῷον ἐστι. ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οἱ θεοὶ οἰκοῦσι, τὰ ζῷὰ οὐκ οἰκοῦσι»  ὁ Ἑρμῆς λέγει· «οὐκ ἐθέλω ἐν τῇ Βενικάσσιμ μενειν. ἀναβαίνω εἰς τὸν Ὄλυμπον» ὁ Ζεὺς λέγει· «ἀλλὰ ἐγὼ ἐθέλω τοὺς ἀνθρώπους βλέπειν» ὁ Ἑρμῆς λέγει· «ἀδύνατον ἐστι, ὦ πάτερ, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐν ταῖς οἰκίαις οἰκοῦσιν, οὐκ ἐγγὺς τῆς θαλάσσης»

ποῦ εἶσι ὁ Ζεὺς καὶ ὁ Ἑρμῆς;

τί εὑρίσκουσι;

ποῦ εὑρίσκουσι τοῦτο;


ὁ Ζεὺς καὶ ὁ Ἑρμῆς πρὸς τὴν Βενικάσσιμ καταβαίνουσι ἐκ τοῦ Ὀλίμπου. αὐτοὶ θεοὶ εἶσι ἀλλὰ εἰς ἀνθρώπους μεταμορφοῦσι. ὁ μὲν Ζεὺς εἰς ἰσχυρὸν ἄνθρωπον μεταμορφοῖ, ὁ δὲ Ἑρμῆς εἰς παῖδα μεταμορφοῖ. ἐγγὺς τῆς θαλάσσης βαίνουσι καὶ μικρὸν ζῷον εὑρίσκουσι. ὁ Ἑρμῆς λέγει· «τοῦτο τὸ ζῷον θαυμάζω. τί ἐστι τοῦτο, ὦ πάτερ;» ὁ Ζεὺς ἀποκρίνει· «θεὸς εἶ, τὸ ὄνομα τῶν ζῴων γιγνώσκεις». ὁ Ἑρμῆς λέγει· «ἆρ᾽εστι ὀρνίθιον;» ὁ Ζεὺς λέγει· «ναὶ, καλὸν ὀρνίθιον ἐστι»  ὁ Ἑρμῆς λέγει· «ἐθέλω τὸ ὀρνίθιον λαμβάνειν. ἔξεστι μοι τὸ ζῷον λαμβάνειν;» ὁ Ζεὺς λέγει· «οὐδαμῶς!»  ὁ Ἑρμῆς λέγει· «διὰ τί; τὸ ὀρνίθιον εἰς τὸν Ὄλυμπον φέρειν ἐθέλω» ὁ Ζεὺς λέγει· «ἀδύνατον ἐστι τὸ ὀρνίθιον λαμβάνειν καὶ εἰς τὸν Ὄλυμπον φέρειν»  ὁ Ἑρμῆς λέγει· «μικρὸν ἐστι καὶ καλὸν. ἐθέλω τὸ ὀρνίθιον εἰς τὸν Ὄλυμπον φέρειν» ὁ Ζεὺς λέγει· «ἀδύνατον ἐστι ὅτι τὸ ὀρνίθιον οὐ θεός  ἀλλὰ ζῷον ἐστι. ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οἱ θεοὶ οἰκοῦσι, τὰ ζῷὰ οὐκ οἰκοῦσι»  ὁ Ἑρμῆς λέγει· «οὐκ ἐθέλω ἐν τῇ Βενικάσσιμ μενειν. ἀναβαίνω εἰς τὸν Ὄλυμπον» ὁ Ζεὺς λέγει· «ἀλλὰ ἐγὼ ἐθέλω τοὺς ἀνθρώπους βλέπειν» ὁ Ἑρμῆς λέγει· «ἀδύνατον ἐστι, ὦ πάτερ, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐν ταῖς οἰκίαις οἰκοῦσιν, οὐκ ἐγγὺς τῆς θαλάσσης»

τί ἐθέλει ὁ Ἑρμῆς;

τί ἐθέλει ὁ Ζεύς;

τί ποιοῦσι;