logo_ok.png

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I AVALUACIÓ

1.1. Mínims per obtenir qualificació positiva. Criteris d’avaluació.

Al termini de l’etapa de Secundària Obligatòria els alumnes haurien d’haver assolit les capacitats que se desenvolupen amb els objectius generals.

L’acord al que vàrem arribar els membres del departament respecte als mínims per a l’obtenció de la qualificació positiva és:

  1. Que tots els alumnes hauran de demostrar que han assimilat i poden utilitzar tots els continguts proposats a aquesta programació corresponent a cada curs. Els continguts mínims es poden consultar a la  programació.
  2. No es podrà assolir la qualificació de suficient d’anglès a ESO i Batxillerat a menys que:
  1. En les proves (tant orals com escrites) i les activitats realitzades al llarg del curs es demostri un nivell suficient.
  2. Els treballs i les tasques siguin lliurades en el termini assenyalat.
  1. Serà necessari que hi hagi coherència entre els nivells dels treballs fets a casa i els treballs i proves fetes a classe per poder ser tingudes en compte com a instrument de qualificació.
  2. Es valorarà la progressió de l’alumne, la superació d’errors i el treball personal i en equip tant com l’actitud demostrada al llarg de tot el curs.


1.2.Procediments de qualificació: instruments.

L’avaluació serà contínua, per la qual cosa no es faran proves especials de recuperació, amb l’excepció dels exàmens de juny de Batxiller. Tots els nivells tendran un mínim de dos exàmens per trimestre.

LEVEL

WRITTEN EXAM

ORAL

NOTEBOOK

CLASSWORK

HOMEWORK

1

70%

10%

10%

5%

5%

2

70%

10%

10%

5%

5%

3

70%

10%

5%

5%

10%

4

70%

10%

5%

5%

10%

1 BATX

70%

10%

5%

15%

2 BATX

80%

10%

5%

5%

PMAR*(1)

80%:

60% grammar

10 %  vocabulary & spelling.

10 % dictation.

10%*(2)

10 % per actitud, presentació de treballs, netedat i quadern.

Nota:  Per aprovar l’assignatura no es podrà tenir la qualificació de zero en cap dels apartats anteriors o deixar de fer les feines obligatòries, independentment de les notes d’examen.

*(1) Es farà una prova escrita per a avaluar la competència lingüística al final de cada unitat. No es farà mitja si s’obté un 0 en qualsevol dels apartats anteriors assenyalats.

*(2)  ( pregunta-resposta, projectes, participació activa a classe etc.)

PMAR.  Tractant-se d’un idioma, l’avaluació serà contínua. És a dir, l’examen de gramàtica serà acumulatiu, no eliminant-se les lliçons anteriors, encara que els exàmens estiguin aprovats. A cada unitat es farà una prova oral, una de dictat i una de vocabulari ( veure punt 1.2.2)

La presentació de quadern ha de ser sempre des del principi i no es pot perdre el material que serà revisat periòdicament.

En cas de no superar l’assignatura per juny, es farà un examen per setembre, avaluat sobre 10 i s’exigirà la presentació d’un treball d’estiu que podrà ajudar a pujar la nota.

Sistema de recuperació

L’avaluació contínua és l’eix principal en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta avaluació té lloc al començament, durant i al termini del procés educatiu, per tot això la recuperació en l’assignatura és constant. Els continguts apareixen cíclicament, possibilitant la seva constant revisió.

Avaluació extraordinària de setembre.

En l’avaluació de setembre es seguirà el mateix criteri  del curs. Consta de dues parts: l’examen i la presentació del treball d’estiu. No es pot aprovar l’assignatura si no es fan les dues parts.

PENDENTS.

El professor titular de segon de batxiller farà el seguiment de l’alumne.

PROVA GLOBAL  FINAL BATXILLERAT (1R I 2N):

Per poder presentar-s’hi, l’alumne ha de tenir un 80% de assistència i 80% del homework (deures) fet durant el curs, i després, en la prova, han d’haver contestat correctament un 50% de cada una de les preguntes de l’examen. Tractant-se d’un examen que només faran aquells alumnes que no superin l’avaluació contínua, la nota màxima que es pot obtenir en aquest examen és de 6, ja que no hi ha opció a presentar-s’hi per pujar nota.

REPETICIÓ D’EXÀMENS

Encara que el que el criteri del centre és 'no repetir exàmens', l'alumne de segon cicle d'ESO i de batxillerat podrà sol·licitar  per escrit al departament fer l’examen explicant les raons per les que varen faltar a l’examen. El departament decidirà si es repeteix l’examen o si amb les altres notes de l’alumne ja es por avaluar sense haver-ho de repetir.