ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮА. ЯЦЕНЮК

“     ”                         2016 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів
дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність
із нормами Законів України “Про адміністративні послуги”
і “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
_____________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., № 24, ст. 189):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

“санітарна витрата — мінімальна розрахункова витрата води, що скидається з водосховища (ставка) до річки в маловодний (меженний)
період відповідно до встановлених режимів роботи та/або правил експлуатації такого водосховища (ставка) з метою підвищення водності річки нижче за течією та запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання;”;

2) статтю 38 викласти у такій редакції:

“Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів.

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти затверджуються:

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями — у разі скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти загальнодержавного значення;

обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями — у разі скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти місцевого значення;

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища — у разі скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти загальнодержавного та місцевого значення на території Автономної Республіки Крим.

Якщо скидання забруднюючих речовин здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об’єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, або вище по течії від вказаних об’єктів, нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти погоджуються з місцевими органами виконавчої влади, які відповідають за санітарне та епідемічне благополуччя населення.

Порядок розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти і перелік таких речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України.”;

3) текст статті 49 викласти в такій редакції:

“Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу.

Дозвіл на спеціальне водокористування видається:

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями — у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення;

обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим — у разі використання води водних об’єктів місцевого значення;

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища — у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного та місцевого значення на території Автономної Республіки Крим.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, продовження строку дії, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Видача (переоформлення, видача дубліката, продовження строку дії, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється безоплатно.

Подання юридичною або фізичною особою, фізичною особою — підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, продовження строку дії, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, продовження строку дії, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа, фізична особа — підприємець особа подає заяву, до якої додаються:

схема водопостачання та водовідведення зворотних стічних вод із зазначенням та описом місць забору води та скиду зворотних вод, у тому числі відносно поверхневих водних об’єктів;

схема очисних споруд (у разі їх наявності);

нормативний розрахунок водокористування та водовідведення;

завірені фізичною особою, фізичною особою — підприємцем копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (довідка не вимагається, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті);

результати хімічного та бактеріологічного аналізу води, яка забирається із водного об’єкта та скидається у поверхневі води (до очистки та після очистки);

копії договорів —у разі забору води з мережі водопроводу іншого суб’єкта господарювання, передачі зворотних стічних вод іншому суб’єкту господарювання або прийому зворотних стічних вод від іншого суб’єкта господарювання;

проект нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск окремо);

копії паспорта (ів) свердловини — у разі забору води з підземних горизонтів;

завірена юридичною або фізичною особою, фізичною особою — підприємцем копія документа, що підтверджує проведення повірки або державної метрологічної атестації приладів обліку обсягів водокористування, водовідведення;

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Органи, зазначені у частині другій цієї статті, зобов’язані протягом п’яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати завірені ними копії відповідних документів у разі використання поверхневих вод до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, у разі використання підземних вод — до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, — до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Центральні органи виконавчої влади, зазначені в частині десятій цієї статті, зобов’язані протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органам, що приймають рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.

Органи, визначені частиною другою цієї статті, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

У разі ненадання протягом встановленого строку центральними органами виконавчої влади, зазначеними в частині десятій цієї статті, висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, вважається, що органи, зазначені в частині другій цієї статті, одержали висновки про можливість видачі такого дозволу.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з встановленим цим Кодексом переліком;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою недостовірних відомостей;

негативний висновок органів, визначених частиною десятою цієї статті, про можливість спеціального водокористування.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне водокористування є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи чи зміна прізвища, імені, по батькові або місця проживання фізичної особи, фізичної особи — підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне водокористування становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на спеціальне водокористування є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Строк дії дозволу на спеціальне водокористування становить для підприємств, що споживають від 5000 м3 до 25000 м3 води на рік — 10 років, від 25000 м3 до 50000 м3 води на рік — 5 років, більше 50000 м3 води на рік — 3 роки.

Дозвіл на спеціальне водокористування анулюється з підстав, визначених статтею 55 цього Кодексу.

У разі коли умови спеціального водокористування залишаються незмінними, за заявою суб’єкта господарювання термін спеціального водокористування може бути продовжено, але не більше ніж на період, встановлений у попередньому дозволі, органом, що видав такий дозвіл, про що у дозволі робиться відповідна відмітка.

Для продовження строку дії дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа, фізична особа — підприємець звертається до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із заявою, до якої додаються:

звітний баланс використання підземних вод, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

звіт про використання води, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики (за останні 3 роки);

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Підставами для відмови у продовженні строку дії дозволу на спеціальне водокористування є:

порушення умов спеціального водокористування та охорони вод, зазначених у дозволі на спеціальне водокористування;

подання заяви та пакету документів пізніше, ніж за 30 днів до закінчення строку дії дозволу на спеціальне водокористування;

прийняття рішення про обмеження спеціального водокористування відповідно до законодавства;

подання неповного пакета документів.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води водних об’єктів, ліміт використання води водних об’єктів та ліміт скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені органами, що видали дозвіл, без коригування дозволу на спеціальне водокористування з обов’язковим попередженням водокористувача в письмовому вигляді.”;

4) статтю 50 виключити;

5) статтю 55 викласти в такій редакції:

“Стаття 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування

Припинення права спеціального водокористування здійснюється шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, анулює його у разі:

звернення водокористувача із заявою про анулювання дозволу на спеціальне водокористування;

визнання водного об’єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, смерті фізичної особи, яка одержала дозвіл;

закінчення строку дії існуючого дозволу на спеціальне водокористування;

отримання нового дозволу на спеціальне водокористування замість існуючого, внаслідок заміни умов спеціального користування.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;

порушення умов спеціального водокористування та охорони вод, стосовно яких органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, який видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне водокористування видається юридичній або фізичній особі протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.”;

6) статтю 56 виключити;

7) текст статті 86 викласти в такій редакції:

“Роботи (крім будівельних) на землях водного фонду, пов’язані з поглибленням дна, розчисткою русел річок і дна водних об’єктів, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, проводяться на підставі дозволу (далі — дозвіл).

Роботи з підтримання габаритів гідротехнічних споруд морських портів, підводних споруд штучного та природного походження, у тому числі каналів, операційних акваторій причалів, якірних стоянок на річкових внутрішніх водних шляхах, якщо вони пов’язані із забезпеченням безпеки мореплавства, не потребують отримання дозволу, передбаченого цією статтею.

Проведення робіт (крім будівельних), пов’язаних із видобуванням корисних копалин, бурових та геологорозвідувальних робіт, здійснюється відповідно до Кодексу України про надра.

Будівництво гідротехнічних споруд морських портів, підводних споруд штучного та природного походження, у тому числі каналів, операційних акваторій причалів, якірних стоянок на річкових внутрішніх водних шляхах, лінійних та гідрометричних споруд здійснюється відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Дозвіл видається:

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, — у разі проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, — у разі проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу суб’єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

завірені юридичною особою копії установчих документів (для юридичних осіб);

завірені фізичною особою, фізичною особою — підприємцем копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (довідка не вимагається, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті).

Проекти на проведення робіт на землях водного фонду (крім проектів на здійснення будівництва гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд) погоджуються з:

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим — органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища;

сільськими, селищними та міськими радами (у разі проведення робіт у межах відповідних населених пунктів);

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у випадку проведення робіт у межах прибережних захисних смуг, уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі);

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт у межах прибережних захисних смуг, уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі);

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства (у разі проведення робіт у лісах на землях водного фонду);

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства (у разі проведення робіт у рибогосподарських водних об’єктах).

Дії щодо одержання погоджень проектів на проведення робіт на землях водного фонду, необхідних для видачі дозволу, здійснюються органами, зазначеними у частині п’ятій цієї статті, без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, в межах строку видачі такого дозволу.

Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється безоплатно протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з встановленим цим Кодексом переліком;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

непогодження проекту проведення робіт на землях водного фонду.

Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання — юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи — підприємця.

Переоформлення дозволу здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу становить п’ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Строк дії дозволу становить сім років.

Орган, який видав дозвіл, анулює його з таких підстав:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Орган, який видав дозвіл, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб’єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, стосовно яких органом, який видав дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, який видав дозвіл, про анулювання дозволу видається безоплатно, протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Дія дозволу припиняється через тридцять календарних днів з дня прийняття рішення про його анулювання.”.

2. Частину другу статті 12 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 47—52, ст. 349) замінити частинами такого змісту:

“Відведення землі та/або акваторії для торговельного мореплавства та здійснення будівельних та/або виконання інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів здійснюється за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) юридичній особі, фізичній особі — підприємцю погодження відведення землі та акваторії для торговельного мореплавства та здійснення будівельних та/або виконання інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів (далі — Погодження) здійснюється з урахуванням вимог, визначених Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) погодження здійснюється безоплатно.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) погодження, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього погодження здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання погодження подається заява, до якої додаються:

у разі відведення землі та/або акваторії для торговельного мореплавства:

- схема із зазначенням меж земельної ділянки/водного простору, що планується для відведення, із зазначенням координат;

- інформація щодо категорії та цільового призначення землі;

- пояснювальна записка, у якій зазначається інформація щодо мети використання землі/акваторії, способу здійснення відведення землі/акваторії (оренда, право постійного чи тимчасового користування тощо), місця розташування землі/акваторії, переліку координат крайніх точок;

у разі будівництва та/або виконання інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів:

- схема із зазначенням меж земельної ділянки та акваторії із зазначенням координат, на яких планується здійснення будівництва та/або виконання будь-яких робіт;

- завірені юридичною або фізичною особою — підприємцем копії правовстановлюючих документів на землю/акваторії;

- пояснювальна записка, у якій повинна бути зазначена інформація щодо мети здійснення будівництва/виконання будь-яких робіт, характеру робіт, власника землі/акваторії, місця розташування (адміністративно-територіальна одиниця, адреса, за наявності) землі/акваторії;

- проектна документація (робочий проект, креслення, оцінка впливу на навколишнє середовище).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і річкового транспорту, погоджує відведення землі та/або акваторії для торговельного мореплавства та здійснення будівельних та/або виконання інших робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів за наявності висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

Дії щодо одержання висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, необхідного для видачі погодження, вчиняються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері морського і річкового транспорту, без залучення особи, яка звернулася за одержанням погодження, в межах строку надання такого погодження.

Строк дії погодження обчислюється з дня його реєстрації та становить:

для відведення землі та/або акваторії для торговельного мореплавства — строк дії погодження прирівнюється до терміну, на який здійснюється відповідне відведення;

для здійснення будівельних та/або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів – погодження надається на строк, необхідний для виконання зазначених робіт, який визначений проектною документацією.

Видача або відмова у видачі погодження здійснюється протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі погодження є:

подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одержання погодження;

виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

Підставами для переоформлення погодження є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи та прізвища, імені, по батькові або місця проживання фізичної особи — підприємця.

Переоформлення погодження здійснюється за заявою, до якої додається погодження, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого погодження становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката погодження є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката погодження здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, анулює погодження з таких підстав:

звернення юридичної особи або фізичної особи — підприємця із заявою про анулювання погодження;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання погодження з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу погодження та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження юридичною або фізичною особою — підприємцем певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано погодження, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, про анулювання погодження видається безоплатно, протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.”.

У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами дев’ятнадцятою і двадцятою.

3. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):

1) у статті 123:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

“Рішення про надання земельної ділянки державної або комунальної власності у користування видається безоплатно та на строк не більше ніж 50 років.”;

доповнити статтю частиною п’ятнадцятою такого змісту:

“15. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється органами, зазначеними в частині першій цієї статті, згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”;

2) статтю 128 доповнити частинами дванадцятою і тринадцятою такого змісту:

“12. Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності видається органами, зазначеними у частині першій цієї статті, безоплатно, на необмежений строк дії.

13. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, здійснюється органами, зазначеними в частині першій цієї статті, згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.”;

3) частину третю статті 1861 доповнити абзацом такого змісту:

“для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту.”.

4. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., № 21, ст. 170):

1) статтю 18 після частини четвертої доповнити новими частинами такого змісту:

“Рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами видається протягом 20 робочих днів з дня подання підприємством, установою, організацією, громадянином України, іноземцем та особою без громадянства, іноземною юридичною особою або уповноваженою ними особою заяви та матеріалів, необхідних для його видачі.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами здійснюється відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень, суб’єкту, зазначеному у частині п’ятій цієї статті, відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” з урахуванням особливостей, установлених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) рішення здійснюється безоплатно.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього рішення здійснюються в паперовій або електронній формі.

Порядок видачі (відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) відповідними органами виконавчої влади рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок видачі (відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) органами місцевого самоврядування рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами встановлюється їх рішенням.

Суб’єкти, зазначені у частині п’ятій цієї статті, для отримання рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами звертаються до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із заявою, до якої додаються:

погодження постійного лісокористувача;

план використання території;

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір лісової ділянки.

Дії щодо одержання погодження органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, яке передує видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, здійснюються відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування без залучення суб’єкта, зазначеного в частині п’ятій цієї статті.

Підставами для відмови у видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами є:

подання суб’єктом, зазначеним у частині п’ятій цієї статті, неповного пакета документів, необхідних для прийняття рішення;

наявність раніше наданого рішення про виділення лісової ділянки у довгострокове тимчасове користування лісами іншому суб’єкту;

наявність встановлених законом заборон на виділення лісової ділянки у довгострокове тимчасове користування лісами;

виявлення в документах, поданих суб’єктом, зазначеним у частині п’ятій цієї статті, недостовірних відомостей;

непогодження органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами.

Надання відмови у видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами здійснюється у строк, що не перевищує двадцяти робочих днів з дня одержання заяви та матеріалів, необхідних для його видачі.

Підставами для переоформлення рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи, фізичної особи – підприємця.

Переоформлення рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами здійснюється за заявою суб’єкта правовідносин тимчасового користування лісами, до якої додається таке рішення, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами здійснюється за заявою суб’єкта правовідносин тимчасового користування лісами протягом двох робочих днів.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування анулює рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами з таких підстав:

звернення суб’єкта правовідносин тимчасового користування лісами, із заявою про анулювання рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

смерті фізичної особи.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який видав рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання такого рішення з підстав:

встановлення факту наведення в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

використання суб’єктом правовідносин тимчасового користування лісами лісів на ділянках, виділених для користування на підставі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, із порушенням вимог законодавства, щодо яких відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який видав рішення, було раніше надано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про анулювання рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами видається на строк до п’ятдесяти років.”.

У зв’язку з цим частини п’яту — восьму вважати відповідно частинами двадцять третьою — двадцять шостою;

2) статтю 69 викласти в такій редакції:

“Стаття 69. Порядок спеціального використання лісових ресурсів

Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом – лісорубним квитком, що видається (переоформляється, видається дублікат, анулюється) безоплатно суб’єкту лісових відносин.

Лісорубний квиток на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

Лісовий квиток видається власниками лісів або постійними лісокористувачами на інші види спеціального використання лісових ресурсів.

На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим спеціальним дозволом.

Лісорубний квиток видається власниками лісів або постійними лісокористувачами в установленому цим Кодексом порядку також на заготівлю деревини, не пов’язану із спеціальним використанням лісових ресурсів, під час здійснення лісогосподарських заходів.

Порядок видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) спеціального дозволу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) спеціального дозволу здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб’єктом лісових відносин заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) спеціального дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюється в паперовій або електронній формі.

Для одержання лісорубного квитка подаються такі документи:

заяву на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування;

відомість чергової лісосіки;

польову перелікову відомість;

переліково-оцінювальну відомість;

карту технологічного процесу розробки лісосіки;

план лісосіки.

Для одержання лісового квитка подається заява на використання лісових ресурсів.

Видача спеціального дозволу або надання рішення про відмову у його видачі здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня одержання заяви та матеріалів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі спеціального дозволу є:

подання суб’єктом лісових відносин неповного пакета документів, необхідних для одержання спеціального дозволу;

прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки, виділені для спеціального використання лісових ресурсів, або про виділення особливо захисних лісових ділянок;

прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача;

невстановлення лімітів використання лісових ресурсів або їх перевищення.

Спеціальний дозвіл анулюється за рішенням органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, або власників лісів, постійних лісокористувачів у разі:

звернення суб’єкта лісових відносин із заявою про анулювання рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

смерті фізичної особи.

Орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, який видав спеціальний дозвіл, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання цього дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

здійснення спеціального використання лісових ресурсів суб’єктом лісових відносин, який одержав спеціальний дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, або власників лісів, постійних лісокористувачів про анулювання спеціального дозволу видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття, безоплатно.

Підставою для переоформлення спеціального дозволу є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи, фізичної особи — підприємця.

Переоформлення спеціального дозволу здійснюється за заявою суб’єкта лісових відносин, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого спеціального дозволу становить п’ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Видача дубліката спеціального дозволу здійснюється за заявою суб’єкта лісових відносин, у разі його втрати або пошкодження.

Строк видачі дубліката спеціального дозволу становить три робочих дні з дня одержання заяви про його видачу.

Строк дії лісорубного квитка на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування становить один рік і чотири місяці, та закінчується не пізніше 1 квітня наступного року.

Строк дії лісорубного квитка, виданого власниками лісів або постійними лісокористувачами, встановлюється не пізніше 1 квітня наступного року.

Строк дії лісового квитка встановлюється власниками лісів або постійними лісокористувачами, але не пізніше 31 грудня поточного року.”;

3) друге речення статті 71 викласти в такій редакції: “Видача спеціальних дозволів на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку, забороняється.”.

5. У Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1998 р., № 1112, ст. 41; 2000 р., № 27, ст. 213; 2013 р., № 46, ст. 640):

1) у підпункті “в” частини другої статті 28 слова “, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення” виключити;

2) у частині четвертій статті 52 слова “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, і” виключити.

6. Статтю 91 Закону України “Про природно-заповідний фонд України” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2010 р., № 11, ст. 112) викласти в такій редакції:

“Стаття 91. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду:

загальнодержавного значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

місцевого значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженого органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Для затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду підприємство, установа, організація, інший землевласник або землекористувач, у віданні яких знаходяться ці території та об’єкти, подають заяву про затвердження ліміту, до якої додаються:

проект ліміту, складений за формою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у трьох примірниках;

наукове обґрунтування затвердження ліміту, підготовлене спеціалізованою науковою установою або спеціальною адміністрацією по управлінню територією або об’єктом природно-заповідного фонду, яке має містити: обсяг використання природного ресурсу території або об’єкта природно-заповідного фонду; строк та умови використання; пояснення необхідності використання певного виду природного ресурсу; місце використання; площу в гектарах; обґрунтування обсягів використання, які не нанесуть шкоди природним комплексам, що охороняються, і не призведуть до їх деградації, а також враховувати відповідність виду використання природного ресурсу меті, завданням і режиму території або об’єкта природно-заповідного фонду;

інформацію наукової або науково-технічної ради території або об’єкта природно-заповідного фонду, для якого створення такої ради передбачено цим Законом, про результати розгляду обґрунтування затвердження ліміту;

картосхему території чи об’єкта природно-заповідного фонду із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природних ресурсів.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється щороку на безоплатній основі.

Порядок затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначається Кабінетом Міністрів України.

Граничний строк затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду становить тридцять календарних днів.

У разі незатвердження уповноваженим на те органом виконавчої влади ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду він повертається заявникові із зазначенням підстави для відмови у його затвердженні.

Підставами для відмови у затвердженні ліміту є:

подання заяви про затвердження лімітів на види використання природних ресурсів та їх місце розташування, які суперечать цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду, або які не передбачені цим Законом;

подання заявником неповного пакета документів, перелік яких встановлений цим Законом;

виявлення в документах, наданих заявником, недостовірних відомостей;

перевищення проектом ліміту використання природного ресурсу, встановленого у проекті організації території об’єкта природно-заповідного фонду.

У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у затвердженні ліміту, він вноситься та розглядається повторно у порядку, визначеному цим Законом.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду:

загальнодержавного значення здійснюється на підставі дозволів, що видаються органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;

місцевого значення здійснюється на підставі дозволів, що видаються органами місцевого самоврядування.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється безоплатно, згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду підприємство, установа, організація, інший землевласник або землекористувач подає:

заяву, в якій зазначається назва території або об’єкту природно-заповідного фонду, землевласник чи землекористувач, вид використання, земельні ділянки, на яких передбачається використання природних ресурсів, обсяги та строки використання;

копію угоди заявника із спеціальною адміністрацією території або об’єкту природно-заповідного фонду щодо додержання режиму території/об’єкту природно-заповідного фонду, в межах якого буде здійснюватися спеціальне використання природних ресурсів, в якій вказано обсяг, місце та інші умови використання. Якщо територія або об’єкт природно-заповідного фонду не має спеціальної адміністрації подається погодження землекористувача/землевласника, у віданні якого ця територія або об’єкт знаходяться;

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих для одержання дозволу, недостовірних відомостей;

відсутність затвердженого в установленому цим Законом порядку лімітів.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду є:

зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи — підприємця;

зміни місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи, фізичної особи — підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється за заявою протягом двох робочих днів з дня одержання відповідної заяви.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, анулює його з таких підстав:

звернення підприємства, установи, організації, іншого землевласника або землекористувача, у віданні яких знаходяться природні ресурси в межах зазначених територій та об’єктів, із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

смерті фізичної особи;

різкого погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок природокористування, що підтверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження підприємством, установою, організацією, землевласником, у віданні яких знаходяться природні ресурси в межах зазначених територій та об’єктів, діяльності, на яку отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства щодо яких органом, який видав дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, який видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду видається протягом п’яти робочих днів із дня прийняття (винесення) такого рішення.

Строк дії дозволу становить один рік, але не довше строку дії затвердженого ліміту.”.

7. У Законі України “Про екологічну експертизу” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 8, ст. 54; 2012 р., № 2—3, ст. 3; 2013 р., № 46, ст. 640):

1) частину другу статті 15 виключити;

2) статтю 39 викласти в такій редакції:

“Стаття 39. Висновки державної екологічної експертизи
та вимоги до їх видачі

Здійснення замовником видів діяльності, зазначених у частині третій статті 13 цього Закону, здійснюються за наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим — органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку екологічної допустимості і можливості прийняття рішень щодо об’єкта екологічної експертизи, а також враховувати соціально-економічні наслідки, та є підставою для відкриття фінансування проектів і програм чи діяльності.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) висновку державної екологічної експертизи здійснюється безоплатно, згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання замовником заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) висновку державної екологічної експертизи, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому такого висновку здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання висновку державної екологічної експертизи замовник подає заяву, в якій зазначається:

найменування замовника, органу, що здійснює функції управління майном замовника, їх адреса та телефон;

найменування об’єкта державної екологічної експертизи (для підприємств, установ, організацій — адреса, телефон);

найменування органу, що затверджуватиме документацію;

перелік документації, що буде передана на державну екологічну експертизу;

вартість розробки документації, що буде передана на державну екологічну експертизу;

інформація про розробника матеріалів оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища (найменування організації, її підпорядкування, адреса, телефон);

найменування і обсяги продукції, що виготовляється або буде виготовлятися;

орієнтовний термін передачі документації на розгляд.

До заяви додаються документи, передбачені статтею 14 цього Закону та оформлені відповідно до спеціальних вимог, встановлених статтею 15 цього Закону.

Документи, подані замовником для одержання висновку державної екологічної експертизи, повинні, у передбачених законами України випадках, бути погоджені із заінтересованими органами: центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, охорони праці, центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

За результатами погодження, заінтересовані органи надають висновки.

Дії щодо погодження документів, які подані замовником для одержання висновку державної екологічної експертизи, та одержання висновків заінтересованих органів здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим — органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та заінтересованими органами без залучення особи, яка звернулася за одержанням висновку державної екологічної експертизи, в межах строку його видачі.

Видача або надання відмови у видачі висновку державної екологічної експертизи здійснюється в строки, встановлені статтею 38 цього Закону.

Підставами для відмови у видачі висновку державної екологічної експертизи є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання висновку державної екологічної експертизи, згідно з установленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих для одержання висновку державної екологічної експертизи, недостовірних відомостей;

негативні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, охорони праці, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Підставами для переоформлення висновку державної екологічної експертизи є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи — підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи.

Переоформлення висновку державної екологічної експертизи здійснюється за заявою, до якої додається висновок, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого висновку державної екологічної експертизи становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката висновку державної екологічної експертизи є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката висновку державної екологічної експертизи здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Орган, що видав висновок державної екологічної експертизи, анулює його у разі:

звернення замовника із заявою про анулювання висновку;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

смерті фізичної особи.

Орган, що видав висновок державної екологічної експертизи, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання такого висновку з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу висновку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Рішення органу, який видав висновок, про анулювання висновку державної екологічної експертизи видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним протягом трьох років від дня його видачі.

Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об’єкта державної екологічної експертизи, то такий об’єкт підлягає новій державній екологічній експертизі.

В разі негативної оцінки об’єктів державної екологічної експертизи замовник може забезпечити їх доопрацювання відповідно до вимог еколого-експертного висновку і своєчасну передачу матеріалів на додаткову державну екологічну експертизу.”;

3) статтю 40 виключити.

8. У Законі України “Про пестициди і агрохімікати” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 43, ст. 420; 2007 р., № 2, ст. 10; 2013 р., № 15, ст. 101, № 46, ст. 640; 2014 р, № 23, ст. 873):

1) у частині третій статті 4 слова “, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України” виключити;

2) доповнити Закон статтею 41 такого змісту:

“Стаття 41. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері використання пестицидів і агрохімікатів

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на безоплатній основі, згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, та видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу подається заява, в якій зазначається науково обґрунтована кількість препаратів необхідних для проведення державних випробувань, та до якої додаються завірені суб’єктом господарювання копії:

сертифікатів якості та відповідності незареєстрованих препаратів, листка безпеки незареєстрованого препарату (карту даних небезпечного фактора);

договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, строк дії якого має перевищувати строк дії дозволу, з урахуванням строку надання адміністративної послуги.

Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання — юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи — підприємця.

Переоформлення дозволу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Дозвіл видається строком на два роки.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, анулює дозвіл з таких підстав:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення (без правонаступництва), ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб’єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, про анулювання дозволу видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.”;

3) у статті 7:

частину другу викласти в такій редакції:

“Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень. За проведення реєстрації пестицидів і агрохімікатів справляється плата, розмір якої встановлюється законом. ”;

доповнити статтю після частини другої новими частинами такого змісту:

“Строк проведення реєстрації (перереєстрації) пестицидів і агрохімікатів не може перевищувати 30 днів з дня надходження висновку санітарно-епідеміологічної експертизи.

Для державної реєстрації препаратів заявник подає такі документи:

заяву на проведення державної реєстрації препарату українською мовою у двох примірниках;

матеріали (досьє), на підставі яких складається заява на реєстрацію препарату, що комплектуються за розділами і пунктами заяви, у двох примірниках та можуть бути викладені українською, англійською або російською мовами;

довідку про сталість складу препарату, державний (галузевий) стандарт або технічні умови на діючу речовину і препаративну форму у двох примірниках — для вітчизняних препаратів;

звіт про результати державних випробувань препарату у двох примірниках;

методичні вказівки щодо визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, ґрунті, воді, повітрі та методики визначення відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості у двох примірниках;

зразок етикетки та інструкцію з безпечного застосування препарату у двох примірниках.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Для перереєстрації пестицидів і агрохімікатів заявник подає заяву у двох примірниках та нові матеріали, які не ввійшли до раніше поданих реєстраційних документів. Перереєстрація здійснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрації препаратів.

Підставами для відмови у реєстрації (перереєстрації) пестицидів і агрохімікатів є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації) препарату або виявлення в документах недостовірних відомостей;

відсутність позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

відсутність позитивного висновку державної екологічної експертизи;

одержання раніше невідомих даних про небезпечність препарату або недостатню біологічну ефективність його цільового призначення;

неповідомлення про внесення змін до складу препарату.”.

У зв’язку з цим частини третю — дев’яту вважати відповідно частинами восьмою — чотирнадцятою;

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

“Після закінчення терміну реєстрації пестицидів і агрохімікатів проводиться їх перереєстрація в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. За проведення перереєстрації пестицидів і агрохімікатів справляється плата, розмір якої встановлюється Законом.”;

9. У Законі України “Про відходи” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36–37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2013 р., № 46, ст. 640):

1) доповнити статтею 71 такого змісту:

“Стаття 71. Основні вимоги до дозвільної системи у
сфері поводження з відходами

Операції у сфері поводження з відходами (крім тих, які призводять до утворення відходів, для яких Пзув не перевищує 1000) здійснюються суб’єктами господарювання з дозволу уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами здійснюється відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” з урахуванням особливостей, установлених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами суб’єкт господарювання, який здійснює операції у сфері поводження з відходами (Оператор), та для якого показник загального утворення відходів становить 1000 і більше (Утворювач відходів) подає заяву, до якої додаються:

а) Оператором:

відомості про склад і властивості відходів, з якими здійснюються відповідні операції, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров’я людини;

короткий опис технологій, які застосовуються для здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

відомості про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень) для здійснення відповідної операції у сфері поводження з відходами;

засвідчені в установленому порядку копії діючих договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам; державним та комунальним підприємствам, в яких не затверджено фінансові плани, гарантійний лист щодо обов’язку укладення договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам;

б)Утворювачем відходів:

відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров’я людини;

довідка про питомі та граничні показники утворення відходів в технологічних процесах;

засвідчені в установленому порядку копії діючих договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам; державним та комунальним підприємствам, в яких не затверджено фінансові плани, гарантійний лист щодо обов’язку укладення договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам.

У разі, якщо суб’єкт господарювання є одночасно Оператором та Утворювачем відходів, до заяви додаються документи, передбачені підпунктами “а” та “б” цієї частини.

Зазначений перелік документів, що подаються суб’єктом господарювання, є вичерпним.

Дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, здійснюються відповідним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами в межах строку видачі дозволу без залучення суб’єкта господарювання, який звернувся за одержанням дозволу, а саме:

а) для видачі Оператору дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідний уповноважений орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами одержує такі документи (їх копії):

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами;

звіт за формою державного статистичного спостереження № 1-відходи за останній звітний рік;

висновок державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об’єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами (у разі здійснення операцій з небезпечними відходами);

паспорт місця видалення відходів (у разі здійснення відповідних операцій).

б) для видачі Утворювачу відходів дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідний уповноважений орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами одержує такі документи (їх копії):

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами;

звіт за формою державного статистичного спостереження № 1-відходи за останній звітний рік;

реєстрову карту об’єкта утворення відходів (з урахуванням критеріїв, визначених затвердженим Кабінетом Міністрів України порядком ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів).

У разі, якщо суб’єкт господарювання є одночасно Оператором та Утворювачем відходів відповідний уповноважений орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами додатково одержує погодження, висновки та інші документи (їх копії), передбачені підпунктами “а” та “б” цієї частини.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами здійснюється безоплатно протягом десяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, згідно із встановленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок за результатами проведених експертиз, обстежень, наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі дозволу.

Підставами для переоформлення дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи – підприємця.

Переоформлення дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Відповідний уповноважений орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами анулює дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами з таких підстав:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Відповідний уповноважений орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами, який видав дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання цього дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб’єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких відповідним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами, який видав дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення відповідного уповноваженого органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами про анулювання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами видається безоплатно, протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами становить три роки.”;

2) у пункті “н” частини першої статті 17 слова “і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів” замінити словами “і/або письмову згоду (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів”;

3) пункт “г” частини другої статті 20 викласти в такій редакції:

“г) щорічне інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо показників загального обсягу утворення відходів.”;

4) пункт “г” статті 201 викласти в такій редакції:

“г) щорічне інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо показників загального обсягу утворення відходів.”;

5) пункти “в”, “г” та “д” статті 24 виключити;

6) статтю 341 викласти в такій редакції:

“341. Основні вимоги до процедури надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється на підставі письмової згоди (повідомлення), що надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, здійснюється відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” з урахуванням особливостей, установлених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, безоплатно, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому письмової згоди (повідомлення) здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів суб’єкт господарювання, який має намір експортувати небезпечні відходи (експортер), не пізніше шістдесяти днів до запланованої дати їх першого перевезення, подає заяву, до якої додаються:

необхідна кількість заповнених бланків повідомлення (примірники, призначені для компетентних органів держав імпорту і транзиту заповнюються мовою, прийнятною для цих держав);

відомості про походження і склад відходів;

відомості про особу, що відповідає за утилізацію/видалення (опис способу утилізації/видалення, потужність і місцезнаходження санкціонованого об’єкта);

засвідчена підписом керівника суб’єкта господарювання та печаткою (у разі наявності) копія контракту між експортером та особою, що відповідає за утилізацію/видалення, в якому зазначено методи екологічно обґрунтованого поводження з відходами і який має містити такі відомості:

зобов’язання сторін щодо відповідальності за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання недостовірних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно обґрунтованим способом або реімпорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;

зобов’язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто, надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

зобов’язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом 180 днів після отримання відходів (тобто, надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

зобов’язання експортера прийняти відходи назад, якщо їх перевезення, утилізація або розміщення на зберігання не були здійснені, як це передбачалося, а також у випадку, якщо перевезення визнано незаконним;

опис шляху транспортування відходів;

засвідчена суб’єктом господарювання копія контракту про страхування на території України відповідальності експортера щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення небезпечних відходів.

Для одержання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів суб’єкт господарювання, який має намір імпортувати небезпечні відходи (імпортер), не пізніше шістдесяти днів до запланованої дати їх першого перевезення, подає заяву, до якої додаються:

офіційне письмове звернення з проханням про надання згоди на імпорт небезпечних відходів згідно з поданим повідомленням;

засвідчена підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання (у разі наявності) копія контракту між експортером та особою, що відповідає за утилізацію/видалення, в якому зазначено методи екологічно обґрунтованого поводження з відходами і який має містити такі відомості:

зобов’язання сторін щодо відповідальності за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання недостовірних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно обґрунтованим способом або реімпорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;

зобов’язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто, надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

зобов’язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом 180 днів після отримання відходів (тобто, надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

зобов’язання експортера прийняти відходи назад, якщо їх перевезення, утилізація або розміщення на зберігання не були здійснені, як це передбачалося, а також у випадку, якщо перевезення визнано незаконним;

відомості про походження і склад відходів;

опис способу утилізації/видалення;

потужність і місце знаходження об’єкта для утилізації/видалення;

засвідчену підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання (у разі наявності) копію висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на відходи як вторинну сировину і на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи імпортуються з метою утилізації;

заяву компетентного органу держави експорту про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення;

засвідчену підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання (у разі наявності) копію контракту страхування відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення, щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров’ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів;

опис шляху транспортування відходів;

відстань між заявником та установкою, на яку необхідно перевозити відходи, включаючи можливі альтернативні шляхи, у тому числі на випадок настання непередбачуваних обставин, а у випадку змішаного перевезення – місце, де буде здійснюватись перевантаження відходів з одного виду транспорту на інший;

результати хімічного аналізу з метою визначення складу відходів;

опис процесу утилізації на установці, куди везуть відходи.

Зазначені переліки документів є вичерпними.

Видача або надання відмови у видачі письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється протягом:

тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для її видачі, – у випадку встановлення відсутності у відходах сполук, що містять одну чи більше небезпечних властивостей;

шістдесяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для її видачі, – у випадку встановлення наявності у відходах сполук, що містять одну чи більше небезпечних властивостей.

Підставами для відмови у видачі письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів є:

подання документів, необхідних для отримання письмової згоди (повідомлення), не в повному обсязі та/або виявлення в них недостовірних відомостей;

відсутність фінансових гарантій за завдану шкоду під час здійснення транскордонного перевезення відходів територією України залежно від виду та класу небезпеки відходів.

Підставами для переоформлення письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи — підприємця.

Переоформлення письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленої письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів становить два робочих дні з дня одержання заяви про її переоформлення.

Підставами для видачі дубліката письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів є її втрата або пошкодження.

Видача дубліката письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Строк дії письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів становить один рік.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, анулює письмову згоду (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів з таких підстав:

одержання за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, щодо неможливості забезпечення суб’єктом господарювання екологічно-безпечної утилізації небезпечних відходів, що імпортуються в Україну;

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання письмової згоди (повідомлення);

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді її анулювання з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб’єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано таку письмову згоду (повідомлення), із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення про анулювання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.”.

10. У Законі України “Про рослинний світ” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 198; 2009 р., № 30, ст. 428; 2013 р., № 46,
ст. 640):

1) абзац сьомий статті 3 викласти в такій редакції:

“об’єкти рослинного світу — будь які судинні рослини та їх частини (корені, пагони та їх видозміни), стебла, бруньки, листки, квітки, плоди, спори, насіння), продукти їх життєдіяльності (сік, живиця, камедь тощо), мохоподібні, водорості, лишайники, гриби та утворені ними угруповання;”;

2) статтю 5 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

“Порядок охорони, використання та відтворення рослинного світу у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначається відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, цього Закону та інших законів.”.

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

3) у статті 6 слова “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів” замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища”;

4) доповнити Закон  статтею 101 такого змісту:

“Стаття 101. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері використання природних рослинних ресурсів

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється безоплатно.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) здійснюється:

органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим — органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища — у разі використання природних рослинних ресурсів місцевого значення у порядку, встановленому Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Подання юридичною особою або фізичною особою – підприємцем особою заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів), а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

У заяві про одержання дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) зазначається:

повна юридична назва та адреса користувача, від якого надходить заява, — для юридичної особи;

повна юридична назва та адреса користувача, який безпосередньо здійснюватиме використання, — для юридичної особи;

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання користувача, від якого надходить заява, — для фізичної особи – підприємця;

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання особи, яка безпосередньо здійснюватиме використання — для фізичної особи — підприємця;

конкретні види (групи видів) рослин, обсяги їх використання відповідно до встановлених лімітів;

мета використання;

місце і строки використання.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища протягом п’яти робочих днів з дня надходження документів, необхідних для видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів), надсилає їх копії до органу виконавчої влади Автономної республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та відповідній науковій установі в залежності від місця спеціального використання.

Орган виконавчої влади Автономної республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, відповідна обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та відповідна наукова установа зобов’язані протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня одержання копій документів надати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, свої висновки щодо можливості видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів). Дії щодо одержання вказаних висновків здійснюються без залучення особи, яка звернулася за одержанням дозволу.

На підставі одержаних висновків центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом десяти робочих днів надає дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) або відмову в його видачі.

Видача або відмова у видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) є:

подання юридичною особою, фізичною особою — підприємцем неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих юридичною особою, фізичною особою – підприємцем, недостовірних відомостей;

негативний висновок органів виконавчої влади Автономної республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наукової установи.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів), анулює його з таких підстав:

звернення юридичної особи, фізичної особи — підприємця із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів), звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання такого дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження юридичною особою, фізичною особою — підприємцем діяльності, на яку отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких органом, який видав дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів), було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, який видав дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів), про анулювання такого дозволу видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) становить шість місяців.”;

5) у статті 11:

доповнити статтю після частини першої новими частинами такого змісту:

“Ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення встановлюються на підставі науково обґрунтованих нормативів обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим — органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Нормативи використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.”.

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;

частину п’яту викласти в такій редакції:

“Порядок встановлення лімітів спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням обласних, Київською та Севастопольською міських державних адміністрацій відповідно до типового порядку встановлення лімітів спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.”;

6) статтю 32 викласти в такій редакції:

“Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її
межі об’єктів рослинного світу

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, крім зазначених у частині другій цієї статті, здійснюються юридичною особою, фізичною особою — підприємцем на підставі дозволу або сертифіката, які видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів Червоної книги України, інших об’єктів рослинного світу, крім тих, що включені до додатків CITES, здійснюються юридичною особою, фізичною особою — підприємцем на підставі дозволу, який видається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

На підставі дозволу або сертифікату здійснюється:

- імпорт (ввезення) в Україну та експорт (вивезення) за її межі зразків CITES, включених до додатка І Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (далі – CITES);

- експорт (вивезення) за межі України зразків CITES, включених до додатків ІІ і ІІІ CITES;

- реекспорт, інтродукція з моря зразків CITES.

Сертифікат видається з метою:

організації за межами України пересувних виставок об’єктів рослинного світу (сертифікат на пересувну виставку);

вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);

ввезення в Україну об’єктів рослинного світу, добутих у морському середовищі, що не перебувають під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);

засвідчення країни походження об’єктів рослинного світу, що належать до видів, зазначених у додатку III до CITES (сертифікат про походження);

засвідчення факту набуття права власності на об’єкт рослинного світу до набрання чинності CITES (преконвенційний сертифікат).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням вимог CITES та особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюється безоплатно.

Подання юридичною особою, фізичною особою — підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього дозволу або сертифіката здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу юридична особа, фізична особа — підприємець подає заяву, в якій зазначається:

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, номер телефону або факсу заявника — для фізичної особи — підприємця;

повна юридична назва та місцезнаходження, номер телефону або факсу заявника — для юридичної особи;

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, номер телефону або факсу експортера, імпортера об’єкта рослинного світу українською та англійською або французькою чи іспанською мовами — для фізичної особи — підприємця;

повна юридична назва та місцезнаходження, номер телефону або факсу експортера, імпортера об’єкта рослинного світу українською та англійською або французькою чи іспанською мовами — для юридичної особи;

мета експорту, імпорту, реекспорту чи інтродукції з моря об’єктів рослинного світу (комерційне використання, наукові дослідження, поповнення ботанічної колекції тощо);

назва виду і роду рослини, до якого належить об’єкт рослинного світу, латинською (у разі, коли його латинська назва має синоніми, зазначається назва, за якою вид включений до додатків СITES) та українською мовами;

опис об’єкта рослинного світу (рослини та їх частини (корені, пагони та їх видозміни), стебла, бруньки, листки, квітки, плоди, спори, насіння), продукти їх життєдіяльності (сік, живиця, камедь тощо), вироби з рослин), а також мохоподібні, водорості, лишайники, гриби із зазначенням їх кількості або ваги;

походження об’єкта рослинного світу (вилучення з природного середовища, вирощення у штучно створених умовах, імпорт з іншої країни, інтродукція з моря тощо);

спосіб набуття об’єкта рослинного світу у власність або володіння та користування;

строк здійснення імпорту, експорту, реекспорту чи інтродукції з моря об’єкта рослинного світу.

До заяви додаються документи, які відповідно до вимог CITES підтверджують походження об’єкта рослинного світу та законність набуття його у власність або володіння та користування.

У випадках, передбачених CITES, наукова установа, визначена Кабінетом Міністрів України (далі — науковий орган CITES України), робить висновок, чи загрожує імпорт, експорт, реекспорт чи інтродукція з моря об’єкта рослинного світу виживанню виду, до якого належить зазначений об’єкт рослинного світу.

Для отримання такого висновку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви, направляє заяву та документи, що до неї додаються, до відповідного наукового органу CITES України.

Науковий орган CITES України протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання документів надає висновок, чи загрожує імпорт, експорт, реекспорт чи інтродукція з моря об’єкта рослинного світу виживанню виду, до якого належить зазначений об’єкт рослинного світу, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Дії щодо одержання висновку наукового органу CITES України, який передує отриманню дозволу або сертифіката, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, без залучення особи, яка звернулася за одержанням дозволу або сертифіката, в межах строку їх видачі.

Видача або надання відмови у видачі дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для їх видачі.

Строк розгляду документів продовжується на тридцять робочих днів у разі, коли центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, необхідно отримати висновок наукового органу CITES України щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу відповідно до вимог CITES.

Підставами для відмови у видачі дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу є:

подання юридичною особою, фізичною особою – підприємцем неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката;

виявлення в документах, поданих юридичною особою, фізичною особою – підприємцем недостовірних відомостей;

негативний висновок наукового органу CITES України.

Підставами для переоформлення дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу є:

зміна найменування юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — підприємця.

Переоформлення дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл або сертифікат, який підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформлених дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу становить п’ять робочих днів з дня одержання заяви про їх переоформлення.

Підставою для видачі дубліката дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюється за заявою, протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Орган, який видав дозвіл або сертифікат, анулює його з таких підстав:

звернення юридичної особи, фізичної особи — підприємця із заявою про анулювання дозволу або сертифікату;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Орган, який видав дозвіл або сертифікат, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання такого дозволу або сертифікату на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу або сертифікату та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження юридичною особою або фізичною особою — підприємцем видів діяльності, на які отримано дозвіл або сертифікат, із порушенням вимог законодавства.

Рішення органу, який видав дозвіл або сертифікат, про його анулювання видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:

вивезення за межі України зразків CITES — шість місяців;

ввезення зразків CITES, включених до Додатку І CITES —дванадцять місяців;

ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів Червоної книги України, інших об’єктів рослинного світу, крім тих, що включені до додатків CITES видається на необмежений строк. ”;

7) у тексті Закону слова “та типових природних рослинних угруповань” і та типові природні рослинні угруповання” замінити відповідно словами “природні рослинні угруповання” і природних рослинних угруповань”.

11. Частину першу статті 20 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433) після слова “сертифіката” доповнити словами “та позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи”.

12. У Законі України “Про перевезення небезпечних вантажів”
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222; 2009 р, № 10—11, ст. 137; 2010 р., № 30, ст. 394; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 8, ст. 88):

1) статтю 1 доповнити термінами з урахуванням алфавітного порядку:

“вантажі підвищеної небезпеки — небезпечні вантажі, що можуть бути використані не за призначенням, а у терористичних цілях та, відповідно, призвести до серйозних наслідків таких, як масова загибель людей або великі руйнування. Перелік вантажів підвищеної небезпеки визначається згідно з міжнародними договорами України у сфері перевезення небезпечних вантажів;”;

Уповноважений (консультант, радник) з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів — особа має дійсне свідоцтво (сертифікат) про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, призначається на підприємстві, в установі, в організації або фізичною особою-підприємцем, які здійснюють вантажні операції з небезпечними вантажами, пакування, відправку, перевезення або одержання небезпечних вантажів, оформлення перевізних документів, короткострокове зберігання небезпечних вантажів на всіх етапах переміщення або виконують інші операції з такими вантажами, та основна задача якої полягає у сприянні запобіганню притаманній такого роду діяльності небезпеки для життя і здоров’я людей, майна та довкілля;”;

2) абзац четвертий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:

“у разі дорожнього перевезення забезпечити своєчасний огляд транспортних засобів у підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху та, у встановлених законодавством випадках, отримання відповідного свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів; розроблювати та погоджувати з відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, маршрути і режими перевезення вантажів підвищеної небезпеки та під час їх перевезення не відхилятися від узгодженого маршруту; додержуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу;”;

3) статтю 16 викласти в такій редакції:

“Стаття 16. Компетенція відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів

До компетенції відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів, належать:

розроблення і подання на затвердження Міністерства внутрішніх справ України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавства в зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, прийманням іспитів та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку погоджень дорожнього перевезення небезпечних вантажів, огляд транспортних засобів, задіяних у перевезенні небезпечних вантажів та видача відповідного свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Дорожнє перевезення небезпечних вантажів здійснюється за погодженням маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів що видається перевізнику відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів (далі — погодження) здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання перевізником заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) погодження, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому погодження здійснюються в паперовій або електронній формі.

Погодження видається за заявою, в якій вказується маршрут руху, адреси і телефони відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, його кількість, термін перевезення та прізвище уповноваженого (відповідальної за перевезення особи).

До заяви додаються:

завірена перевізником копія свідоцтва про допуск водіїв транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів;

завірена перевізником копія свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

письмові інструкції у разі аварії чи надзвичайної ситуації;

завірена перевізником копія чинного договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Видача погодження здійснюється за плату, розмір якої встановлюється законом.

Переоформлення, видача дубліката та анулювання погодження здійснюється на безоплатній основі.

Строк видачі погодження або надання відмови у його видачі становить 10 робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви.

Підставами для відмови у видачі погодження є:

надання перевізником документів на небезпечний вантаж, заборонений до перевезення автомобільним транспортом;

невірна класифікація небезпечного вантажу;

документи, надані перевізником, відповідають установленим вимогам, але не можуть застосовуватися для перевезення небезпечного вантажу, указаного перевізником у наданих документах, зазначеним способом або за вказаним маршрутом;

проходження маршруту через комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони, промислові зони з небезпечними об’єктами або дорогами, що становлять серйозну фізичну небезпеку для учасників руху, а також по дорогах, рух якими транспортними засобами, указаними в поданих документах, заборонено;

перевізником не призначено уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів.

Підставами для переоформлення погодження є:

зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи — підприємця;

заміна транспортного засобу або водія, що здійснює дорожнє перевезення небезпечного вантажу.

Переоформлення погодження здійснюється за заявою, до якої додається погодження, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого погодження становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката погодження є втрата або пошкодження погодження.

Видача дубліката погодження здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України анулює погодження з таких підстав:

звернення перевізника із заявою про анулювання погодження;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України, який видав погодження, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання погодження з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

виявлення під час перевезення порушень, що можуть призвести до зруйнування або пошкодження доріг та вулиць, споруд на них, транспортних засобів або створити небезпеку для життя і здоров’я людей, довкілля, щодо яких відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, який видав погодження, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України про анулювання погодження видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів становить дев’яносто календарних днів.

Усі спори, пов’язані з дорожнім перевезенням небезпечних вантажів, вирішуються в судовому порядку.”.

13. У Законі України “Про охорону атмосферного повітря” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252; 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р., № 23, ст. 873):

1) частину дев’яту статті 11 виключити;

2) у статті 19 слова “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення” виключити.

14. У Законі України “Про тваринний світ” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2009 р., № 30, ст. 428; 2011 р., № 45, ст. 480; 2012 р., № 2—3, ст. 3; 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р., № 23, ст. 873; 2015 р., № 25, ст. 194):

1) статтю 9 доповнити частиною такого змісту:

“Порядок охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначається відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, цього Закону та інших актів законодавства.”;

2) частину дев’яту статті 39 виключити;

3) статті 45 і 53 викласти у такій редакції:

“Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин

Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин дозволяється з метою їх збереження, охорони і відтворення насамперед у разі, коли цього неможливо досягти в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин та здійснюється у порядку, встановленому Законом України “Про Червону книгу України”.

Для забезпечення збереження генетичного фонду рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові установи та організації проводять дослідження з питань штучного розведення тварин, створюють центри та “банки” зберігання необхідного для цього генетичного матеріалу. Фінансування діяльності центрів та “банків” зберігання генетичного матеріалу здійснюється відповідно до статті 42 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.”;

“Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу та знарядь їх добування

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу здійснюються юридичною особою або фізичною особою — підприємцем на підставі дозволу або сертифіката, які видаються:

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, — щодо об’єктів тваринного світу (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції);

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, — щодо осетрових видів риб і виробленої з них продукції.

На підставі дозволу або сертифіката здійснюється:

- імпорт (ввезення) в Україну та експорт (вивезення) за її межі зразків CITES, включених до додатка І Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (далі  CITES);

- експорт (вивезення) за межі України зразків CITES, включених до додатків ІІ і ІІІ CITES;

- реекспорт, інтродукція з моря зразків CITES, багаторазове переміщення через митний кордон України зразків CITES, які є частиною цирку, пересувної виставки.

Сертифікат видається з метою:

організації за межами України пересувних виставок об’єктів тваринного світу (сертифікат на пересувну виставку);

вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);

ввезення в Україну об’єктів тваринного світу, добутих у морському середовищі, що не перебувають під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);

засвідчення країни походження об’єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатку III до CITES (сертифікат про походження);

засвідчення факту набуття права власності на об’єкт тваринного світу до набрання чинності CITES (преконвенційний сертифікат).

Дозвіл видається з метою здійснення імпорту (ввезення) в Україну та експорту (вивезення) за її межі об’єктів тваринного світу, включених до додатка I, II і III CITES.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифікату на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням вимог CITES та особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифікату на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу здійснюється безоплатно.

Подання юридичною особою або фізичною особою — підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу або сертифікату на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) такого дозволу або сертифікату здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу або сертифіката юридична особа або фізична особа — підприємець подає заяву, в якій зазначається:

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, номер телефону або факсу заявника — для фізичної особи — підприємця;

повна юридична назва та адреса, номер телефону або факсу заявника — для юридичної особи;

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, номер телефону або факсу експортера, імпортера об’єкта тваринного світу українською та англійською або французькою чи іспанською мовами — для фізичної особи — підприємця;

повна юридична назва та адреса, номер телефону або факсу експортера, імпортера об’єкта тваринного світу українською та англійською або французькою чи іспанською мовами — для юридичної особи;

мета експорту, імпорту, реекспорту чи інтродукції з моря об’єкта тваринного світу (комерційне використання, наукові дослідження, циркові гастролі, поповнення колекції зоопарків, музеїв чи приватних осіб, мисливські трофеї тощо);

назва виду і роду тварини, до якого належить об’єкт тваринного світу, латинською (у разі, коли його латинська назва має синоніми, зазначається назва, за якою вид включений до додатків СITES) та українською мовами;

опис об’єкта тваринного світу (живі тварини із зазначенням у міру можливості статі, віку, номера мітки (у разі наявності), шкури, опудала, тушки, черепи, роги, ікла, ікра осетрових риб, інші частини, а також вироби з тварин) із зазначенням його кількості або ваги;

походження об’єкта тваринного світу (вилучення з природного середовища, народження в неволі або розведення у напіввільних умовах чи в неволі, імпорт з іншої країни, інтродукція з моря тощо);

спосіб набуття об’єкта тваринного світу у власність або володіння та користування;

строк здійснення імпорту, експорту, реекспорту чи інтродукції з моря об’єкта тваринного світу.

До заяви додаються документи, які відповідно до вимог CITES підтверджують походження об’єкта тваринного світу та законність набуття його у власність або користування.

У випадках, передбачених CITES, наукова установа, визначена Кабінетом Міністрів України (далі — науковий орган CITES України), робить висновок, чи загрожує імпорт, експорт, реекспорт чи інтродукція з моря об’єкта тваринного світу виживанню виду, до якого належить зазначений об’єкта тваринного світу.

Для отримання такого висновку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви, направляє заяву та документи, що до неї додаються, до відповідного наукового органу CITES України.

Науковий орган CITES України протягом п’ятнадцяти робочих днів після отримання документів надає висновок, чи загрожує імпорт, експорт, реекспорт чи інтродукція з моря об’єкта тваринного світу виживанню виду, до якого належить зазначений об’єкт тваринного світу, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.

Дії щодо одержання висновку наукового органу CITES України, необхідного для отримання дозволу або сертифіката, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, без залучення особи, яка звернулася за одержанням дозволу або сертифіката, в межах строку їх видачі.

Видача або надання відмови у видачі дозволу або сертифіката здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для їх видачі.

Строк розгляду документів продовжується до тридцяти робочих днів у разі, коли центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, необхідно отримати висновок наукового органу CITES України щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу відповідно до вимог CITES.

Підставами для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:

подання заяви для одержання дозволу або сертифікату з порушенням вимог щодо її оформлення, встановлених цим законом;

подання юридичною особою, фізичною особою — підприємцем неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката;

виявлення в документах, поданих юридичною особою, фізичною особою – підприємцем, недостовірних відомостей;

негативний висновок наукового органу CITES України.

Підставами для переоформлення дозволу або сертифіката є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи — підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — підприємця.

Переоформлення дозволу або сертифіката здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл або сертифікат, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу або сертифіката становить п’ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу або сертифіката здійснюється за заявою протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Орган, який видав дозвіл або сертифікат, анулює його у разі:

звернення юридичної особи, фізичної особи — підприємця із заявою про анулювання дозволу або сертифіката;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Орган, який видав дозвіл або сертифікат, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу або сертифікату з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу або сертифіката та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення юридичною особою, фізичною особою — підприємцем вимог законодавства, що регулює ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, щодо яких органом, який видав дозвіл або сертифікат, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, який видав дозвіл або сертифікат, про анулювання дозволу або сертифікату видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:

вивезення за межі України зразків CITES - шість місяців;

ввезення зразків CITES, включених до Додатку І CITES — дванадцять місяців;

ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків CITES, які є частиною цирку або пересувної виставки — дванадцять місяців (у разі, коли здійснюється одноразовий імпорт чи експорт, а також у разі їхнього реекспорту) та три роки (для зразків CITES, зареєстрованих в Адмiнiстративних органах України з питань виконання вимог CITES, визначених Кабінетом Міністрів України);

Забороняється ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських капканів та інших засобів добування об’єктів тваринного світу, заборонених Законом.”.

15. У Законі України “Про Червону книгу України” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201; 2009 р., № 19, ст. 259; 2013 р., № 28, ст. 304, № 46, ст. 640):

1) у статті 4:

частину першу викласти в такій редакції:

“Об’єктами Червоної книги України є рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, їх популяції, рослинні і тваринні організми, які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також їх органи і частини.”;

частину другу виключити;

2) статтю 19 викласти в такій редакції:

“Стаття 19. Умови спеціального використання об’єктів
Червоної книги України

Спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на підставі рішення Національної комісії з питань Червоної книги України, за наявності позитивних висновків органів, зазначених у частині п’ятій цієї статті.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України здійснюється безоплатно.

Подання юридичною особою, фізичною особою — підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України юридична особа або фізична особа — підприємець подає заяву, в якій зазначається:

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, номер телефону або факсу заявника — фізичної особи, фізичної особи — підприємця;

повне найменування, місцезнаходження, номер телефону або факсу заявника — юридичної особи;

прізвище, ім’я та по батькові особи (осіб), яка безпосередньо здійснюватиме використання ;

наукова назва виду українською та латинською мовами;

кількість або вага необхідних особин тварин, рослин та грибів, гнізд, яєць, плодів, насіння інших частин чи продуктів;

місце добування (збирання) — область, район, водойма, урочище, квартал, види тощо;

строки добування (збирання);

мета добування (збирання);

передбачений спосіб добування (збирання).

До заяви додаються:

обґрунтування наукової установи, яке містить характеристику місця перебування (зростання) об’єктів Червоної книги України, та рекомендації до нього;

картографічні дані;

стан популяції;

оцінку впливу запланованого вилучення на стан збереження їх природних популяцій;

допустимі обсяги вилучення.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом п’яти робочих днів з дня надходження документів, необхідних для видачі дозволу, надсилає їх копії:

органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища щодо спеціального використання об’єктів Червоної книги на території Автономної Республіки Крим або відповідній обласній, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям;

установі природно-заповідного фонду щодо спеціального використання об’єктів Червоної книги на території та об’єктах природно-заповідного фонду (у разі необхідності добування, збирання об’єктів Червоної книги України на територіях заповідників, національних природних парків та інших установ природно-заповідного фонду України).

Органи виконавчої влади, установи, зазначені у частині п’ятій цієї статті, протягом п’ятнадцяти робочих днів після надходження документів, необхідних для видачі дозволу, розглядають надані матеріали і подають до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, висновки щодо доцільності/недоцільності вилучення об’єктів Червоної книги України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом десяти робочих днів після одержання висновків, розглядає документи, необхідні для видачі дозволу, і виносить їх на розгляд Національної комісії з питань Червоної книги України або готує вмотивовану відмову.

Національна комісія з питань Червоної книги України розглядає документи, необхідні для видачі дозволу, і протягом тридцяти робочих днів надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, рішення щодо спеціального використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України.

На підставі рішення Національної комісії з питань Червоної книги України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом десяти робочих днів видає дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України або відмову у його видачі.

Дії щодо одержання висновків органів виконавчої влади, установ, зазначених у частині п’ятій цієї статті, стосовно доцільності/недоцільності вилучення об’єктів Червоної книги України та рішення Національної комісії з питань Червоної книги України, необхідних для отримання дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, без залучення особи, яка звернулася за одержанням дозволу, в межах строку його видачі.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги здійснюється протягом сімдесяти робочих днів з дня надходження документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України є:

подання заяви для одержання дозволу з порушенням вимог до її оформлення;

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих для одержання дозволу, недостовірних відомостей;

негативне рішення Національної комісії з питань Червоної книги України щодо спеціального використання (добування, збирання) об’єктів, занесених до Червоної книги України.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи — підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України становить п’ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України здійснюється за заявою, протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, анулює дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України у разі:

звернення юридичної особи, фізичної особи — підприємця із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

виявлення за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) фактів загрози існуванню об’єкта у разі різкого погіршення стану навколишнього природного середовища;

порушення юридичною особою, фізичною особою — підприємцем вимог законодавства щодо спеціального використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України.

Рішення органу, який видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України видається строком на шість місяців.”.

16. У статті 16 Закону України “Про рекламу” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2012 р., № 2—3, ст. 3, із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI):

1) частину першу викласти у такій редакції такого змісту:

“1. Розміщення засобів зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться суб’єктом господарювання на підставі дозволів, що видаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів — на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим — Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Типові правила розміщення засобів зовнішньої реклами повинні включати у себе порядок видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволів.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами здійснюється безоплатно.

Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами та видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

До заяви додаються:

фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як
10 х 13 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

Розміщення засобів зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до цього Закону за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами або їх власниками та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху.

Розміщення реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць здійснюється відповідно до цього Закону за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам’яток здійснюється відповідно до цього Закону за погодженням з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Розміщення реклами в межах охоронних зон інженерних комунікацій здійснюється відповідно до цього Закону за погодженням з утримувачем таких комунікацій.

Дії щодо одержання зазначених погоджень, які є необхідними для видачі дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами, здійснюються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим без залучення суб’єкта господарювання, в межах строку видачі дозволу.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами здійснюється протягом 30 робочих днів з дня надходження заяви про його видачу.

Підставами для відмови у видачі дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставами для переоформлення дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи — підприємця.

Переоформлення дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами здійснюється за заявою протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Орган, що видав дозвіл на розміщення засобів зовнішньої реклами, анулює його з таких підстав:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

Орган, що видав дозвіл на розміщення засобів зовнішньої реклами, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб’єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких органом, що видав дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, що видав дозвіл на розміщення засобів зовнішньої реклами, про його анулювання видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Дозвіл на розміщення засобів зовнішньої реклами видається строком на п’ять років, якщо менший строк дії не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами.

Під час видачі дозволів на розміщення засобів зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.

Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб). Демонтаж засобів зовнішньої реклами здійснюється органом, що видав дозвіл на розміщення засобів зовнішньої реклами, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.”;

2) частину четверту виключити.

17. У Законі України “Про державну експертизу землевпорядної документації” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст.471; 2014 р., № 6—7, ст. 80):

1) статтю 35 після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

“Видача (відмова у видачі, анулювання) висновку державної експертизи здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Для одержання висновку державної експертизи замовник державної експертизи подає заяву, до якої додаються:

оригінал договору щодо розроблення документації із землеустрою;

оригінал землевпорядної документації, яка підлягає обов’язковій державній експертизі.

Видача або надання відмови у видачі висновку здійснюється протягом строку проведення державної експертизи.

Підставами для відмови у видачі висновку державної експертизи є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання висновку, згідно із встановленим цим законом переліком;

виявлення в документах, поданих для одержання висновку, недостовірних відомостей.

Орган, що видав висновок державної експертизи, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання такого висновку з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу висновку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

виявлення обставин, що могли вплинути на об’єктивність оцінки висновку.

Рішення органу, який видав висновок, про анулювання висновку державної експертизи видається безоплатно, протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.”.

У зв’язку з цим частини другу  восьму вважати відповідно частинами дев’ятою  п’ятнадцятою;

2) частину п’яту статті 37 виключити;

3) у назві і тексті статті 38 слова “скасованих” і скасовані” замінити відповідно словами “анульованих” і анульовані”.

18. У частині другій статті 35 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517; 2013 р., № 8, ст. 75) слова “погоджується в установленому порядку та” виключити.

19. Статтю 37 Закону України “Про автомобільні дороги” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556; 2009 р., № 10—11, ст. 137;
2013 р., № 48, ст. 682) викласти в такій редакції:

“Стаття 37. Виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування

Розміщення споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій та виконання інших робіт, які впливають на реалізацію програм розвитку дорожнього господарства, виникнення небезпечної дорожньої обстановки, на екологічний, санітарний та технічний стан доріг, у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, здійснюються на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами за погодженням з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Вичерпний перелік робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг, які потребують одержання дозволу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Видача дозволів здійснюється на платній основі. Розмір плати за видачу дозволів становить 12,07 мінімальної заробітної плати, які сплачуються під час отримання дозволу. Видача дублікату дозволу та переоформлення дозволу здійснюється на безоплатній основі.

Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу суб’єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій виконуватимуться роботи, а якщо суб’єкт господарювання не є власником або користувачем,  графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

передпроектні пропозиції (схема організації дорожнього руху, ескіз об’єкта із зазначенням його габаритів);

комп’ютерний макет місця із фрагментом місцевості (розміри не менш ніж 6 x 9 см).

Перелік документів, які подаються заявником для отримання дозволу, є вичерпним.

Дії щодо одержання погодження центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки дорожнього руху, необхідного для видачі дозволу, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, без залучення суб’єкта господарювання, в межах строку його видачі.

Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

раніше виданий дозвіл для розміщення споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій та виконання інших робіт на вказаній земельній ділянці, визначених частиною першою цієї статті;

віднесення ділянки дороги до аварійно-небезпечної або місця чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;

невідповідність місця розташування об’єкта, споруди або виконання робіт, які не відповідають вимогам Державних будівельних норм, Національних стандартів та планів розвитку автомобільних доріг загального користування, визначених Кабінетом Міністрів України;

у разі встановлення за результатами перевірки порушення умов, визначених відповідним дозволом;

погіршення умов безпеки дорожнього руху, видимості на дорозі, затемнення або зниження ефективності сприймання дорожніх знаків, світлофорів та інших технічних засобів організації дорожнього руху, створення звукових ефектів, що негативно впливатимуть на умови руху, засліплення учасників дорожнього руху, ускладнення руху пішоходів;

зменшення габаритів шляхопроводів та інших інженерних споруд.

Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи, або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця;

зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання;

у випадку набуття права власності на об’єкт, на розміщення якого надавався дозвіл, іншою особою або передачі його в оренду;

зміна адресної прив’язки об’єкта, на розміщення якого надавався дозвіл, у зв’язку зі зміною індексу та/або назви автомобільної дороги загального користування.

Переоформлення дозволу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Підстави для анулювання дозволу визначаються Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, про анулювання дозволу видається безоплатно, протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу становить п’ять років.

Під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг перенесення споруд і комунікацій об’єктів дорожнього сервісу в межах смуги відведення здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, за рахунок їх власника з подальшим їх розміщенням на земельних ділянках, які перебувають у власності чи користуванні цих власників, про що орган управління автомобільних доріг загального користування інформує власника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення робіт.

Спори, що виникають під час провадження виробничої діяльності в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, вирішуються у судовому порядку.”.

20. Статтю 3 Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2—3, ст. 34; 2014 р., № 6—7, ст. 80; 2015 р., № 31, ст. 291) викласти в такій редакції:

“Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів

Реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) якого здійснюється безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про адміністративні послуги”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього сертифіката здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів суб’єкт господарювання подає заяву, до якої додаються копії (з обов’язковим пред’явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).

Видача або надання відмови у видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів здійснюється протягом трьох днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

невідповідність обсягів пиломатеріалів, що експортуються, придбаній кількості лісоматеріалів, з яких вони виготовлені, враховуючи середньозважені норми витрат сировини на їх виготовлення.

Підставами для переоформлення сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи — підприємця.

Переоформлення сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів здійснюється за заявою, до якої додається сертифікат, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, анулює сертифікат про походження лісоматеріалів з підстав:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з підстав:

встановлення факту надання суб’єктом господарювання в заяві про видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів і документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб’єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, про анулювання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом шістдесяти календарних днів з дня його видачі.

Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, має суб’єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Митне оформлення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів у митному режимі експорту здійснюється за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.

Забороняється передача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів іншим суб’єктам господарювання для подальшої реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України.”.

21. Статті 29 і 46 Закону України “Про карантин рослин” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19—20, ст. 167; із змінами, внесеними Законом України від 15 липня 2015 року):

“Стаття 29. Контроль за переміщенням об’єктів регулювання

Об’єкти регулювання, включені до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, переміщуються територією України за наявності карантинного сертифіката у випадках:

вивезення особою об’єктів регулювання з карантинної зони;

транспортування особою імпортованих об’єктів регулювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) особі карантинного сертифіката здійснюється в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання особою заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) карантинного сертифіката, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього сертифіката здійснюються в паперовій або електронній формі.

За видачу карантинного сертифіката справляється плата, розмір якої встановлюється законом.

Для одержання карантинного сертифіката особа подає заяву, до якої додається копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифіката.

Карантинний сертифікат видається державним фітосанітарним інспектором у разі відсутності підстав для відмови, передбачених цією статтею. Карантинний сертифікат також може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, не включені до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, за запитом особи, яка здійснює переміщення вантажу з такими об’єктами.

Видача або надання відмови у видачі карантинного сертифіката здійснюється протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу, але не раніше, ніж за 14 днів до дати переміщення об’єктів регулювання територією України на підставі проведених фітосанітарних процедур. Завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом направлення власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повідомлення про початок завантаження транспортного засобу до відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, із зазначенням інформації про транспортний засіб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження.

Підставами для відмови у видачі карантинного сертифіката є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання карантинного сертифіката;

виявлення в заяві, поданій для одержання карантинного сертифіката, недостовірних відомостей;

невідповідність об’єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів;

виявлення зараження об’єктів регулювання регульованими шкідливими організмами;

відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;

невідповідність наявних об’єктів регулювання, заявлених особою для переміщення територією України;

невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів.

Підставами для переоформлення карантинного сертифіката є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи – підприємця.

Переоформлення карантинного сертифіката здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню. Видача переоформленого карантинного сертифіката здійснюється у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня подачі заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката карантинного сертифіката є його втрата або пошкодження. Видача дубліката карантинного сертифіката здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Державний фітосанітарний інспектор анулює карантинний сертифікат з таких підстав:

звернення особи із заявою про анулювання карантинного сертифіката;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

смерті фізичної особи.

Державний фітосанітарний інспектор звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання карантинного сертифіката з підстав:

встановлення факту надання в документах, необхідних для видачі карантинного сертифіката, недостовірної інформації;

провадження особою діяльності, на яку отримано карантинний сертифікат, із порушенням вимог законодавства, щодо яких державним фітосанітарним інспектором було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення;

порушення особою вимог фітосанітарних заходів, які визначені у карантинному сертифікаті;

підробка карантинного сертифіката.

Рішення державного фітосанітарного інспектора про анулювання карантинного сертифікату видається безоплатно, протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Карантинний сертифікат видається строком на чотирнадцять календарних днів.

Особа, яка в установленому порядку подала заяву і не отримала у визначені строки рішення про видачу або відмову у видачі карантинного сертифіката, має право здійснити задеклароване переміщення об’єктів регулювання.

Об’єкти регулювання можуть переміщуватися в межах та за межі зони, вільної від регульованих шкідливих організмів, без наявності карантинного сертифіката.

Рішення про відмову у видачі карантинного сертифіката може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, або до суду.

Заява про оскарження рішення про відм&