Μῦθος ὁ τοῦ λύκου, παραινῶν μὴ φαύλους εὐεργετεῖν

lobo2.png

λύκος τις εἶχε ὀστέον ἐν τῷ φάρυγγι καὶ ἤλγει· ἐζήτει τινὰ ὅς αὐτῷ ἐβοήθει ἀλλὰ οὐδεὶς βοηθεῖν ἐβούλετο.

μόνη τῶν ἄλλων ἡ γέρανος ἐπὶ μισθῷ ὑπέσχετο ποιήσειν·

ἐκείνη δὲ τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν φάρυγγα εἰσφέρει καὶ τὸ ὄστεον ἐκφέρει· ἐξαιρεῖται τοῦ πάθους τὸν λύκον.

προσαιτουμένη τὸν μισθὸν τῆς βοηθείας ἀλλὰ ὁ λύκος εἶπε· «μέγα μισθός ἐστι τὸ ἔχειν σῶς τὴν κεφαλὴν ἀπὸ λύκου στόματος».

Πονηροὶ σωθέντες ἀδικοῦσι τοὺς σώσαντας.

ὁ λύκος

ἡ γέρανος

εἰσφέρει ↔ ἐκφέρει