Μῦθος ὁ τοῦ λύκου, παραινῶν μὴ φαύλους εὐεργετεῖν

λύκος εἶχε ὀστέον ἐν τῷ φάρυγγι καὶ ἤλγει· ἐζήτει τινὰ ὅς αὐτῷ ἐβοήθει ἀλλὰ οὐδεὶς βοηθεῖν ἐβούλετο· μόνη τῶν ἄλλων ἡ γέρανος ἐπὶ μισθῷ ὑπέσχετο ποιήσειν· τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν φάρυγγα εἰσφέρει καὶ τὸ ὄστεον ἐκφέρει· ἐξαιρεῖται τοῦ πάθους τὸν λύκον.

προσαιτεῖ τὸν μισθὸν τῆς βοηθείας ἀλλὰ ὁ λύκος ἔλεγε· «μέγα μισθός ἐστι τὸ ἔχειν σῶς τὴν κεφαλὴν ἀπὸ λύκου στόματος »

Πονηροὶ σωθέντες ἀδικοῦσι τοὺς σώσαντας.

lobo2.png

Λύκῳ περιπείρεται ὀστέον τῷ φάρυγγι καὶ ἐζήτει τὸν ἰασόμενον.

ἑκάστου δὲ τὴν πρὸς αὐτὸν ἴασιν φεύγοντος, μόνη τῶν ἄλλων ἐπὶ μισθῷ ὑπέσχετο ποιήσειν ἡ γέρανος, καὶ θεῖσα τὴν κεφαλήν, ἐξαιρεῖται τοῦ πάθους τὸν λύκον· καὶ προσαιτουμένῃ μισθὸν τῆς ἰάσεως, ἀρκούντα μισθὸν ὁ λύκος ἔλεγεν ἔχειν τὴν κεφαλὴν ἀπὸ λύκου στόματος ἀκέραιον.  

Πονηροὶ σωθέντες ἀδικοῦσι τοὺς σώσαντας.

περιπείρω ~ διέρχομαι

ὁ ἰασόμενος ~ ἰατρός

ἡ ἴασις ~ φάρμακον