CONTEXT: la biblioteca escolar

QÜESTIONARI DE DIAGNOSI

Elements per a la reflexió

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de centre adreçat al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa. La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació afavorint els processos de creació del coneixement.

Per tal que la biblioteca pugui desenvolupar la seva missió i funció en el marc del projecte del centre és necessari:

  • Que compti amb una persona responsable, amb estabilitat al centre i que disposi d’un horari de dedicació a la biblioteca.
  • Que compti amb una comissió (amb representació de la direcció del centre, del professorat i coordinador/a TIC, i de les famílies) que lideri el projecte de la biblioteca, tant en la seva dimensió física com en la dimensió educativa.

La biblioteca en el centre

No

El Projecte educatiu de centre reconeix la biblioteca com un recurs indispensable per al desenvolupament del currículum, de suport per a l’aprenentatge i la recerca i per al foment de l’hàbit lector?

Es disposa d’una persona responsable, amb horari de dedicació a la biblioteca?

Especifiqueu quantes hores setmanals.

Existeix una comissió que lideri el projecte de la biblioteca, tant en la seva dimensió física com en la dimensió educativa?

LA BIBLIOTECA ESCOLAR: Dimensió física

La biblioteca com a estructura organitzativa estable que possibilita un entorn d’aprenentatge i lectura

Accions d’organització i gestió de la BE

No

Organitza i manté les instal·lacions i els equipaments en bon estat?

Gestiona l’obertura de la biblioteca en horari lectiu i extraescolar?

Desenvolupa la gestió dels préstecs de manera automatitzada?

Desenvolupa un pla de gestió de la col·lecció que determini els processos de selecció, adquisició, conservació i expurgació dels recursos per permetre’n la disponibilitat in situ o a les aules?

Disposa d’una eina de gestió de fons documental automatitzada que en permeti la seva recuperació?

Promou l’ús dels recursos i dels materials amb accions de difusió?

Manté un web o bloc de la biblioteca? Es troba enllaçat al web del centre?

Estableix canals de comunicació estables que permetin realitzar les accions de difusió?

Estableix i manté comunicació i col·laboració amb la biblioteca pública, els Serveis Educatius i amb organismes i institucions de l’entorn?

Característiques de la BE com a entorn presencial d’aprenentatge i lectura

No

Disposa d’un catàleg per localitzar els materials?

Disposa de retolació i d’indicadors interns per facilitar l’accés als materials?

Disposa de materials informatius i literaris organitzats temàticament?

Disposa de materials de lectura d’entreteniment?

Disposa d’ordinadors per fer consultes a Internet o treballs amb programes específics?

Disposa de punts de lectura individuals?

Disposa d’espai per a la lectura col·lectiva?

Disposa de taules de treball individual o en grup?

Disposa d’expositors per promoure recursos específics?

Disposa de canó per visionar audiovisuals o fer presentacions de suport a les exposicions dels treballs d’investigació?

LA BIBLIOTECA ESCOLAR: Dimensió educativa

La biblioteca com a agent interdisciplinari, catalitzador de demandes educatives que requereixen l’ús de materials específics vinculats a treballs d’investigació i a intervencions en lectura i escriptura

Accions de suport per a tot el centre

No

Facilita els materials i els recursos necessaris per a les activitats dels projectes?

Desenvolupa actuacions en determinats aspectes dels projectes col·laborant a difondre’ls i dinamitzar-los?

Col·labora i participa en l’elaboració, desenvolupament i avaluació del Pla de Lectura de Centre (PLEC)?

Elabora i facilita materials que afavoreixin el desenvolupament dels tres eixos del PLEC (competència lectora, competència informacional i gust per llegir)?

Desenvolupa actuacions d’atenció a desigualtats entre l’alumnat i a necessitats educatives especials?

Desenvolupa activitats al llarg del curs escolar en funció d’efemèrides locals o nacionals?

Promou i difon activitats de l’entorn social on està inserit el centre?

Desenvolupa actuacions i activitats de vinculació de les famílies en la promoció de la lectura?

Accions de suport al treball de l’aula

No

Proveeix de recursos informatius bibliogràfics i digitals per utilitzar els diferents tipus de textos?

Proveeix de lectures literàries per a la formació i l’experiència literàries?

Desenvolupa actuacions de suport amb referència a l’accés i la utilització òptima de tot tipus de materials, com també en formació bàsica d’usuaris de la biblioteca?

Desenvolupa actuacions de suport en l’aplicació de les etapes de treball intel·lectual per a l’elaboració de treballs o projectes d’investigació en una matèria o interdisciplinars?

Desenvolupa actuacions i activitats de suport a petició del professorat sobre treballs d’investigació o resolució de problemes?

Facilita les intervencions de reforç educatiu i les adaptacions curriculars per atendre l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge (NEE, nouvinguts, etc.)?

Desenvolupa a la biblioteca racons d’autoaprenentatge de les distintes matèries?

Accions de promoció de l’hàbit lector

No

La BE duu a terme accions relacionades amb les competències de lectura i escriptura?

En aquestes accions hi ha una programació d’activitats amb propostes diferenciades per objectius i nivells?

S’hi desenvolupen actuacions orientades fonamentalment a la promoció de la lectura: hora del conte, visites d’autors, exposicions, etc.

S’hi fan activitats d’orientació a la lectura: guies de lectura, serveis a Internet, blocs especialitzats, xarxes socials, etc.

Es promou l’intercanvi entre els lectors per aprendre a compartir i a expressar les seves preferències (clubs de lectura, blocs, xarxes socials, etc.)

Es fa un seguiment dels itineraris individuals dels lectors?

La  biblioteca està oberta a l’hora del pati i/o menjador, i a la tarda en horari extraescolar?

En aquest horari, ofereix servei de préstec per a les famílies?

Es convida les famílies a participar en les activitats de promoció de la lectura que organitza la BE?

S’organitzen activitats específiques per a les famílies?

Qüestionari elaborat a partir de:

DURBAN, Glòria. La biblioteca escolar, avui. Un recurs estratègic per al centre. Barcelona: Graó, 2010

MIRET, Inés. Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes?. Herramienta de autoevaluación. Ministerio de Educación y Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2011