Alapító Okirat

– módosított –

Reményi Katalin mint az általa 1996. április 30-án alapított, a Veszprém Megyei Bíróság által PK. 60 122/ 1996/4. szám alatt nyilvántartásba vett alapítvány alapítója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a következők szerint állapítja meg.

1./ Alapítvány elnevezése: „Remy-Art Nemzetközi Ötvösművészeti Alkotóház Alapítvány”

Az alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény alapján kíván működni.

2./ Alapító:  Reményi Katalin

3./ Az Alapítvány székhelye: 1122 Budapest Városmajor u. 64.

                          telephelye: 1089  Bp.Bláthy O. u.4-8 Proform üzletház 222 sz

4./ Az Alapítvány célja:

– a Civil tv. 34 § 1.bekezdés d pontja  alapján,

4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

szakiskolai oktatás, nyári szabadegyetem, külföldi iskolákkal kapcsolattartás

2011.évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről 4§

5.) kulturális tevékenység

kiállítások szervezése, kétévenkénti nemzetközi szimpózium rendezése

1991.évi XX.tv, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,1 valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

6.) kulturális örökség megóvása

ötvösművészeti galéria, gyűjtemény létrehozása, fenntartása, ötvösművészeti alkotások

támogatása, ösztöndíjak adományozása

2001.évi LXIV.tv. a kulturális örökség védelméről

18.)munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,foglalkoztatásának

saját képzési program alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli képzés

2001.évi CI.tv. a felnőttképzésről

20.)közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe

   vehető – szolgáltatások

2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól

5./ Az Alapítvány ügyvezető szerve a 5 fős kuratórium. Képviselője a kuratórium elnöke.

A kuratórium tagjait az alapító kéri fel határozatlan időtartamra.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.

Az Alapítvány számlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke és titkára önállóan és együttesen vagy bármelyik kurátorral együtt jogosult.

Nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője,

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

6./ Az Alapítvány jogi személy, céljai, feladatai elméleti és gyakorlati megvalósításában

önálló intézményként működik.

7./ Az Alapítvány gazdálkodási rendje, vagyoni helyzete:

– Az Alapítvány induló vagyona: 10.000 Ft, azaz tízezer forint, melyet az alapító 30 napon

belül bocsát az Alapítvány rendelkezésére. Az induló és továbbiakban rendelkezésre álló

vagyon felhasználásának módját munkaprogram és célfeladatok szerinti kezelési formáját a

Kuratórium határozza meg. Az Alapítványi vagyon felhasználásáról az Alapító Okirat

rendelkezései, valamint az Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott, és a

Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium dönt.

– Az Alapítvány gazdálkodása:

Az Alapító felhatalmazza a Kuratóriumot, hogy kidolgozott és jóváhagyott gazdasági terv

szerint az Alapítvány vagyonával vállalkozzon, és az abból származó jövedelemmel az

alapítványi célok elérését hatékonyabbá tegye.

Az Alapítvány a céljára rendelt és kapott vagyonából – az eddig leírtak mellett – pályázat

útján Alapítványi Díjat létesíthet, azon munkák elismerésére, amelyek az alapítványi cél

elérése érdekében jelentős szellemi, elméleti vagy gyakorlati eredményt hozhatnak.

Az Alapítvány vagyonrészévé válnak a későbbiekben az alapítványhoz csatlakozó kül- és

belföldi természetes személyek és szervezetek feltétel nélküli, valamint feltételhez kötött

pénzbeli és dologi adományai, amennyiben azokat az alapítvány kuratóriuma elfogadja.

Az Alapítvány céljára adott devizaösszeget devizában kell kamatozó számlán tartani, amely a

hatályos jogszabályok szerint devizában felhasználható.

Az Alapítvány Kuratóriuma az alapítvány működtetéséhez, illetve vállalkozási tevékenysége ellátásával szakértőket bízhat meg, illetve kérhet fel, amiért a Kuratórium döntése alapján költségtérítés, illetve díjazás adható.

A Kuratórium tagjai az indokolt és igazolt kuratóriumi tagságukkal közvetlenül összefüggő költségeik megtérítésén túl nem részesülhetnek díjazásban.

Az Alapítvány más társaságnak nem lehet korlátlanul felelős tagja.

A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány vagyonának kezeléséről, az Alapítvány céljára rendelt vagyon gyarapításáról, az alapító okiratban megfogalmazott célok végrehajtásáról.

8./ Az Alapítvány céljainak megvalósításához bármilyen magyarországi és külföldi társaság, közösség sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen Alapítvány céljaiul kidolgozott munkaprogramjával egyetért, a programokban tevékenyen részt vesz, azt anyagi, vagy bármilyen más eszközzel, munkával támogatni, segíteni kívánja.

A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt, ülései közötti időszakban pedig a Kuratórium

elnöke teljes jogkörrel nyilatkozik, A csatlakozó nem jogosult az alapítói jogok gyakorlására.

9./ Az Alapítvány működése mindenkor nyilvános. Tevékenységének értékelése során figyelembe veszi, számít a nyilvánosságra a társadalmi és egyéb meghatározott formájú ellenőrzésre, mindenfajta nyilvános javaslatot, tanácsot, kezdeményezést elfogadhat, melyek a

célok és feladatok hatékonyabb megvalósítását szolgálják.

Az Alapítvány politikamentes, kulturális – tudományos, valamint társadalmi – közösségi céljai és feladatai teljesítése érdekében, meghatározott feltételek alapján kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, magán és állami intézménnyel, amely / aki a közös célok eléréséért vele együtt tevékenykedik.

10./ A kuratórium működése

A kuratórium elnökének, tagjainak, az Alapítvány képviselőjének név szerinti megjelölését jelen alapító okirat melléklete tartalmazza.

Az Alapítvány Kuratóriuma mindenkor felelős az Alapítvány céljainak, munkaprogramjainak minél teljesebb megvalósításáért, ugyanígy felelős azért, hogy az Alapítvány gazdálkodása során keletkező jövedelem csak az Alapítvány céljai és munkaprogramjai által meghatározott formában, körben és módon legyen felhasználva.

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapítvány éves beszámolójának, valamint a közhasznú jelentésnek a jóváhagyása. E kérdésben a kuratórium 51%-os szavazati aránnyal dönt.

A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A kuratóriumot az elnök hívja össze a napirend közlésével. Lehetőség szerint mellékelni kell a napirend írásos előterjesztését is. A meghívó elküldése és a kuratóriumi ülés napja között legalább 8 napnak kell lennie. Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, döntést csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van.

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A kuratórium tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látják el, anyagi támogatást nem, de költségtérítést kaphatnak.

Az alapító felkérése alapján, a Kuratórium tagjai elfogadó nyilatkozat aláírásával válnak a kuratórium tagjává. A Kuratórium az alapító hozzájárulásával kibővíthető, a mindenkori célok figyelembe vételével, az alapítás szellemében, ill. tagjai sorába választhat szakmai kvalitású, köztiszteletben álló személyeket.

A kuratórium ülései nyilvánosak, kivételes esetben – például személyi kérdések tárgyalása – a testület egyszerű szótöbbséggel a napirend zárt tárgyalását is elhatározhatja.

A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, az ülésen jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével, határozati formában hozza.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli

hozzátartozója élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;

– bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és

egy, az ülésen jelenlevő hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

– olyan nyilvános vezetésről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és

hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható

– a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali

módjáról

– az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,

valamint

– az alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevételi módjának, beszámolói közlésének

nyilvánosságáról.

A kuratóriumi döntésekről a jegyzőkönyv a honlapon jelenjen meg félévente.

11./Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt!

12./ Az Alapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén vagyonát az Alapítvány céljainak és a törvénynek megfelelő módon kell felhasználni.

Az alapítvány átalakulása, megszűnése tekintetében a Ptk. 3:402.§ - 3:403. §-aiban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

13/ A létesítő okirat egységes szerkezetben foglalt szöveg megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2015. január 26.

_________________________

         Reményi Katalin

                 alapító

KÉT TANÚ NEVE, ALÁÍRÁSA, CÍME

1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Melléklet 1.

A Remy-Art Nemzetközi Ötvösművészeti Alkotóház Alapítvány kuratóriuma:

Elnök: Reményi Éva

1-Kiss Dóra    anyj.:Szatmári Edit    

   cím:1026 Budapest Rhédey u.3.

2.Harrach Lívia  anyj: Barta Erzsébet

   cím:1136 Budapest Balzac u. 48/a fszt.2

3.dr.Korbuly Tamás    anyj:Bene Márta

    cím:8913 Egervár Széchényi út 81.

4.Papp Zsuzsanna anyj:Pörge Zsuzsanna

   cím:4033 Debrecen Számadó u.14.

5.Tóth Dávid anyj:Schleining Edit Andrea

   8360 Keszthely Dobó I.u.5