Published using Google Docs
04 - Vedtægter, reviderede, 2013-11-01
Updated automatically every 5 minutes

Vedtaget af foreningen Folk-Oplysningen d. 1. november 2013

Side  af

Vedtægter for foreningen Folk-oplysningen

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. april 2013

§1 Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er “Folk-oplysningen”

1.2. Foreningens hjemsted bestemmes af formandens adresse.

§2 Formål

2.1. Foreningen arbejder for at støtte, udbrede og udvikle det unge folkemusik-miljø i Danmark, og fokuserer især på folkemusikkens vækstlag.

2.2.1. Det unge folkemusik-miljø omfatter alle initiativer skabt af og for unge folkemusikere og -dansere.

2.2.2. Ved folkemusik forstås både dansk og international folkemusik-kultur og -miljø.

§3 Medlemskab

3.1. Alle der har interesse i foreningens formål og ikke tidligere har været ekskluderet af foreningen, kan blive medlem af foreningen.

3.2. Interesserede indtræder i foreningen ved skriftlig eller elektronisk begæring til bestyrelsen og indbetaling af det gældende kontingent.

3.3. Medlemmer melder sig ud af foreningen ved at aflevere en skriftlig eller elektronisk meddelelse herom til bestyrelsen.

3.4.1. Et medlem kan ekskluderes fra foreningen, hvis vedkommende med forsæt modarbejder foreningens interesser og dets formål. Eksklusionen skal vedtages af bestyrelsen med et flertal på ⅘.

3.4.2. Eksklusionen kan kun blive omstødt enstemmigt af bestyrelsen eller af generalforsamlingen med flertal på ⅔.

3.4.3. Et ekskluderedet medlem har ret til at få eksklusionen behandlet på den førstkommende generalforsamling.

§4 Generalforsamling

4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2.1. Den ordinære generalforsamling afholdes i første kvartal hvert år og indkaldes med mindst 21 dages varsel.

4.2.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

4.2.3. Den endelige dagsorden for generalforsamlingen offentliggøres senest 7 dage før den afholdes.

4.3. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskabet
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

4.4.1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er korrekt indvarslet.

4.4.2. Den valgte dirigent skal som det første konkludere, om forsamlingen er korrekt indvarslet.

4.5.1. Ethvert tilstedeværende medlem af foreningen har stemme- og taleret på generalforsamlingen.

4.5.2. Gæster har taleret på generalforsamlingen.

4.5.3. Gæster kan på ethvert tidspunkt under generalforsamlingen melde sig ind i foreningen ved at følge §3.2., og dermed med øjeblikkelig virkning opnå stemmeret.

4.6.1. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal.

4.6.2. En skriftlig afstemning skal finde sted i forbindelse med personspørgsmål eller hvis ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette.

4.6.3. Afstemningen om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal altid foretages skriftligt.

4.6.4. Afstemninger der vedrører vedtægtsændringer kræver stemmeflertal på mindst ⅔ for at blive vedtaget.

4.6.5. Skulle der opstå en afstemning der vedrører vedtægtsændring, med flere konkurrerende forslag til samme ændring, stemmes der om forslag i rækkefølgen af deres omfang - med det mest vidtgående forslag først. Når et forslag vedtages, frafalder de resterende. Rækkefølgen bestemmes af den valgte ordstyrer.

4.6.6. Fuldmagter skal indleveres skriftlig eller elektronisk til bestyrelsen, mindst 1 dag før generalforsamlingen. En fuldmagt skal indeholde en klar og utvetydig beskrivelse af fuldmagt-giverens holdninger til de afstemninger hvor hans mening ønskes talt med.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1. En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen hvis mindst ⅔ af foreningens medlemmer skriftligt eller elektronisk har anmodet herom, eller hvis bestyrelsen finder det relevant.

5.2. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes og gennemføres som en ordinær generalforsamling. Dog skal dagsorden som minimum kun indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
  2. Eventuelt

§6 Bestyrelsen og suppleanter

6.1.1. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift.

6.1.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

6.1.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

6.2.1. Bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen, og består af mindst 5 medlemmer.

6.2.2. Mindst 2 suppleanter vælges direkte på generalforsamlingen.

6.2.3. Det er den ordinære generalforsamlings vurdering, hvor mange personer der maksimalt skal sidde i bestyrelsen, samt hvor mange suppleanter skal vælges - dog kan den siddende bestyrelse vejlede generalforsamlingen herom.

6.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger en formand og en kasserer iblandt dem, på det første møde efter generalforsamlingen.

6.4.1. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode blandt foreningens medlemmer.

6.4.2. Suppleanter vælges for en 1-årig periode blandt foreningens medlemmer.

6.5.1. Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til et bestyrelsesmøde.

6.5.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst ⅗ er til stede.

6.5.3. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.6. I tilfælde af frafald, indtræder en suppleant indtil den næste generalforsamling. Ved frafald af formanden eller kassereren, konstituerer bestyrelsen en ny formand eller kasserer.

6.7.1. Suppleanter har ret til at overvære bestyrelsesmøder.

6.7.2. Suppleanter har pligt til at holde sig ajour med bestyrelsens arbejde.

§7 Økonomi

7.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

7.2.1. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på hver ordinær generalforsamling.

7.2.2. Kontingentet opkræves årligt.

7.2.3. Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, inden den af bestyrelsen fastsatte og offentliggjorte betalingsdato.

7.2.4. Skulle et medlem ikke indbetale kontingentet rettidigt, bliver medlemmet meldt ud af foreningen.

7.2.5. Kontingentet kan aldrig refunderes, uanset omstændigheder.

§8 Hæftelse

8.1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Hverken bestyrelsen eller de enkelte medlemmer hæfter personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

8.2. Foreningen tegnes økonomisk af kassereren.

8.3. Foreningen kan ikke optage lån.

§9 Opløsning

9.1. Opløsningen af foreningen kan kun besluttes ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved hver af disse generalforsamlinger skal opløsningen vedtages med et flertal på mindst  blandt de tilstedeværende medlemmer.

9.2. Eventuelle midler og materialer skal ved opløsningen bruges til foreningens afvikling. Eventuelt restbeløb skal anvendes til at støtte det unge folkemusik-miljø i Danmark.