iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1957 / július / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1957. július

Összeállította: Tóth Krisztián (2017.)

Hazai történések

„Képes Krónika” címmel elindul az első magyar tévéhíradó.

Rendkívüli ülést tart az MSZMP KB. melyen Kádár János tájékoztatja a pártot a szovjet vezetésen belüli harcokról, majd megállpítja a tényt, hogy a „magyar pártban is vannak dogmatikus, szektás elhajlók”.

Büntetéscsökkentés: a másodfokon halálra ítélt Gáli József és Obersovszky Gyula büntetését, az Írószövetség kezdeményezése során világméretű tiltakozást eredményező megmozdulás miatt, az Elnöki Tanács kegyelemből 15 évi, illetőleg életfogytiglani börtönre változtatja. Gáli később egyéni kegyelemmel, Obersovszky az 1963-as amnesztia idején szabadul a börtönből.

A kormány határozatában megállapítja, hogy szükséges a szovjet csapatoknak az ország területén való állomásoztatására „a szocialista országok biztonságának nyugati veszélyeztetése”, s ennek megfelelően a szovjet csapatok „ideiglenesen tartózkodnak Magyarországon”. A hónap közepéhez közeledve megkezdte működését az Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa. A hónap közepén folytatódtak a szigorú büntetések, például Vida Ferenc elnökletével a miskolci rendőrkapitányság ostromakor elkövetett népítéletben és lincselésben való részvétel miatt másodfokon halálra ítélte Balázs Géza alkalmi munkást, Komjáti Ferenc rakodómunkást, Lengyel László segédmunkást, Nagy Zoltán bányászt, Sikó Dezső kazánfűtőt, Szász Zoltán bányászt és G. Tóth László segédmunkást, továbbá a néhány nappal később a Fővárosi Bíróság Tutsek Gusztáv vezette tanácsa ebben és az ehhez kapcsolt perekben első fokon 14 halálos ítéletet hozott. Ezen ítéletek szigorúak, nem kegyelmeztek a vádlottaknak. Csehország kereskedelmi hitelt folyósít Mo. részére 100 millió rúbel nagyságban, és a két fél szabályozta a bauxit, illetve a timföld kereskedelmét is.

Nemzetközi történések

Az (utólag) legfotosabb bulvárhír, hogy John Lennon találkozott Paul McCartney-val.

Tunéziában hosszú idő után megdöntik a monarchiát, és kikiáltják a köztársaságot. Elnökké Habib Burgibát választják. Az ország a térség fejlődése jeleként , Libéria, Szudán és Egyiptom után, Afrika negyedik ilyen berendezkedésű független állama.

A testvérországunk fővárosában Moszkvában 131 ország 34 ezer küldöttének részvételével megkezdődik a várvavárt VI. Világifjúsági Találkozó (VIT). A nagy nemzetközi nyomás hatására megkezdi működését a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, mely az atomenergia előállítását ellenőrzi.

ALFÖLD

3. negyedév

1. évf. 3. sz. / 1957

A NAGY OKTÓBERI FORRADALOM ÜNNEPÉRE

Földeák János Nem feledheted! (vers)Kis Ferenc Negyven éve...(vers) Beck Judit

Lenin (rajz) Maróti Lajos Himnusz a forradalomról (vers) Gergely Sándor Negyven éve...

Barta Sándor Miniatűrök a vörös Moszkvából Veres Péter Húsz esztendős voltam Pór Bertalan Élményeim Kassák Lajos Emlékezés Beniuc, Mihai Emlék Pronyin, A. Kronstadt, 1917 Jankovich Ferenc Elégia a balatoni holtakról; Kelenföld előtt; Sukkurú...; Képzelt halál; Tavaszig (versek) Hidas Antal Ki mondja meg?...(regényrészlet)Kónya Lajos

Vasárnap; Lecke (versek) Reményi Béla Újmódi siratóének (vers) Kolozsvári Endre

Lombhullás (vers) Nagy Lajos Rádió (elbeszélés) Vas István Egy régi dal visszhangja (vers) Méliusz József Magyar író naplója Bukarestben Erdélyi József Borostyán (vers) Pákolitz István Könny (vers) Csanádi Imre Édes ősz (vers) Donga György Kettős tőrrel - emberséggel (vers) Keszthelyi Zoltán Pályaválasztás (elbeszélés) Toldalagi Pál Pár sor Ferenczy Béniről (vers) Bihari Klára A hordó (elbeszélés) Kun Béla Petőfi Sándor (tanulmány) FÓRUM Komlós János Új kötetek - régi versek VITA Komlós Aladár Népies proletkult? Tóth Sándor Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év Török Endre Iszák Bábel Kispéter András Darvas József: Máról holnapra Nagy Péter Vas István: Elveszett otthonok

Hegedűs Géza József Farkas: Rohanunk a forradalomba Czibor János Tatai Sándor: Zápor Galsai Pongrác Kellér Andor: Zöld gyep, zöld asztal

Napra pontos eseménysor

július 2. Ülést tart az MSZMP KB Politikai Bizottsága.

Izgatásért 3 és fél évi börtönre ítélik az 1950-ben életfogytiglant kapott Virág Sándor v. szociáldemokrata funkcionáriust.

„Képes Krónika” címmel képernyőre kerül az első magyar tévéhíradó.

július 3. Rendkívüli ülést tart az MSZMP KB. Kádár János beszámol a szovjet vezetésen belüli harcokról, és kijelenti, hogy a „magyar pártban is vannak dogmatikus, szektás elhajlók”.

július 4. A másodfokon halálra ítélt Gáli József és Obersovszky Gyula büntetését, az Írószövetség kezdeményezése nyomán kibontakozott világméretű tiltakozás eredményeként, az ET kegyelemből 15 évi, illetőleg életfogytiglani börtönre változtatja. Gáli később egyéni kegyelemmel, Obersovszky az 1963-as amnesztia idején szabadul a börtönből.

A kormány határozatában megállapítja, hogy a szovjet csapatoknak az ország területén való állomásoztatására „a szocialista országok biztonságának nyugati veszélyeztetése” miatt van szükség, s ennek megfelelően a szovjet csapatok „ideiglenesen tartózkodnak Magyarországon”.

július 4. Moszkvában nyilvánosságra hozzák a „pártellenes csoport”, Malenkov, Molotov, Kaganovics, Bulganyin, Vorosilov és Sepilov kizárását a Politikai Bizottságból.

július 5. A BM szervezetén belül létrehozzák az ORFK Karhatalmi Parancsnokságot, amely központi irányítás alá vonja a rendőri karhatalmi egységeket.

Július 6.  John Lennon találkozott Paul McCartney-val.

július 9. Kállai Gyula az MSZMP KB ülésén ismerteti a Romániából hazatért Lukács György nyilatkozatát, amelyben a filozófus a kért önkritikát visszautasítja.

július 10. Magyar–csehszlovák gazdasági tárgyalások kezdődnek Bp-en.

A Mo-i Ev. Egyház Egyetemes Közgyűlése Veöreös Imre kecskeméti lelkészt választja főtitkárrá.

július 11. Megkezdi működését az LB Népbírósági Tanácsa.

Rendeletet hoznak 2000 új népi ülnök megválasztásáról.

július 12. A KKP központi lapja, a Zsenmin Zsipao vezércikkben elemzi a „virágozzék száz virág…”-mozgalom tanulságait. A cikk kimondja, hogy az ellenzék számára állított kelepcéről volt szó, a párt szándékosan hagyta, hogy előbújjanak a „szarvas ördögök és kígyóistenek” s hogy buján fejlődjenek „a mérgező gyomok”. A cél az volt, hogy „a népet cselekvésre ösztönözze ellenük”, ám a mozgalom kibontakozása bizonyítékul szolgált arra, hogy a pártvezetés ellen „súlyos jobboldali támadás” bontakozott ki. Az országban megkezdődik a „jobboldaliak elleni kampány”.

július 13. Nem igényelhet rokkantnyugdíjat az, aki a forradalom eseményeiben sérült meg.

július 14. Kihirdetik az 1956: 31. tvr. módosításáról szóló 1957: 41. tvr.-t; a közbiztonsági őrizet tartama 6 hónap, amit a BM a legfőbb ügyész jóváhagyásával meghosszabbíthat.

július 15. Kihirdetik az 1957: 43. tvr.-t „a népbírósági tanácsokról és a bírósági szervezet, valamint a büntető eljárás egyes kérdéseinek szabályozásáról”. A tvr. szerint a Bp-i Fővárosi Bíróságon és a megyei bíróságokon népbírósági tanácsot kell felállítani, amely tanácsvezetőből és két népbíróból áll. A tanács vezetőjét a fővárosi, illetőleg a megyei bíróság elnöke a szakképzett bírák közül jelöli ki. Az LB Népbírósági Tanácsa tanácsvezetőből és négy népbíróból áll. A népbírákat az ET határozatlan időre választja. Népbíróvá választható minden olyan büntetlen előéletű magyar állampolgár, akinek választójoga van és 30. évét betöltötte. A népbírák jogállása a fővárosi, megyei bíróság, illetőleg az LB bíráinak jogállásával azonos.

Rákosi Mátyás, az SZKP KB határozata értelmében, elhagyja Moszkvát; a szovjet hatóságok feleségével együtt Krasznodarba telepítik.

július 16. Az Apostoli Szentszék kiközösítés terhe mellett megtiltja, hogy katolikus pap ogy-i képviselői, tanácstagi vagy más politikai tisztséget vállaljon. Beresztóczy Miklóst, Horváth Richárdot és Máté Jánost felszólítják, egy hónapon belül mondjanak le képviselői mandátumukról. A magyar kormány, jogsérelemként értelmezve a dokumentumokat, nem engedélyezi kihirdetésüket.

július 17. Az LB Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével a miskolci rendőrkapitányság ostromakor elkövetett népítéletben és lincselésben való részvétel miatt másodfokon halálra ítéli Balázs Géza alkalmi munkást, Komjáti Ferenc rakodómunkást, Lengyel László segédmunkást, Nagy Zoltán bányászt, Sikó Dezső kazánfűtőt, Szász Zoltán bányászt és G. Tóth László segédmunkást. július 20. (A Fővárosi Bíróság Tutsek Gusztáv vezette tanácsa ebben és az ehhez kapcsolt perekben első fokon 14 halálos ítéletet hozott.)

Az ORFK megszünteti a kerékpárok bejelentési és nyilvántartási kötelezettségét.

július 19. Az e napon Bp-en aláírt gazdasági egyezmény szerint Csehszlovákia 100 millió rubel hosszú lejáratú hitelt nyújt Mo-nak. A két fél megszünteti a magyar bauxit és timföld szállításáról szóló egyezményt. Ezt követően Mo 1958−1960 között tovább szállít évi 320 ezer tonna bauxitot és 1958-ban 22 ezer tonna timföldet, amiért a csehek árammal fizetnek.

július 20. Kivégzik Balázs Gézát, Komjáti Ferencet, Lengyel Lászlót, Nagy Zoltánt, Sikó Dezsőt, Szász Zoltánt és G. Tóth Lászlót.

Közzéteszik a kormány 1065/1957. sz. határozatát a teljesítménybérezés bevezetéséről „mindenütt, ahol az mind a munkások, mind a népgazdaság számára előnyös, s ahol a teljesítményeket megbízhatóan lehet mérni”.

július 22. A Társadalmi Szemle júliusi száma közli az MSZMP agrárpolitikai téziseit.

Hivatalos közlemény szerint eddig 105 „ellenforradalmárt” végeztek ki.

július 25. Tunéziában megdöntik a monarchiát, és kikiáltják a köztársaságot. Elnökké Habib Burgibát választják. 1987. november 7. (Az ország, Libéria, Szudán és Egyiptom után, Afrika negyedik ilyen berendezkedésű független állama.)

július 28. Kisfalud községben (Győr-Sopron m.) nyolcvanötödik életévében meghal Szüllő Géza, a (csehszlovákiai) Országos Keresztényszocialista Párt egykori elnöke, prágai nemzetgyűlési képviselő.

július 29. Moszkvában 131 ország 34 ezer küldöttének részvételével megkezdődik a VI. Világifjúsági Találkozó (VIT).

Megkezdi működését a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség.

Berlinben nyilatkozatot ír alá a francia, az NSZK, a brit és az amerikai kormány, amelyben megerősítik, hogy azonos politikát folytatnak Németország újraegyesítése és az európai bizottság kérdésében.

Az átlagbérek leszállítása az 1956. év harmadik negyedévének szintjére.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére


07 |vissza a lap tetejére

Napilapszemle

Sikerrel zárultak a belgrádi magyar-jugoszláv gazdasági tárgyalások: A tárgyaló felek több napirendi pontban is egyetértésre jutottak. Egyetértésre jutottak arra vonatkozólag, hogy a két ország javaslatot tesz hosszú távú árucsereforgalmi jegyzőkönyv megkötésére, megvizsgálták a kohászatban való együttműködés lehetőségét, megvizsgálták a villamosenergetikai együttműködés lehetőségét, végül megállapodtak abban, hogy a két ország bankjai közötti együttműködést a már korábban rögzített elvek alapján tovább fejlesztik.

Új rendszert vezetnek be a textiláruk minőségének ellenőrzésére: Az eddigiek alapján csoportokba sorolják a gyárakat, hogy ezidáig hogyan minősítettek, és a jól minősítő gyárakhoz negyedévente 2 alkalommal mennek ellenőrizni meglepetésszerűen, a rosszul minősítő gyárakhoz, negyedévente 12 alkalommal mennek ellenőrizni, ugyancsak meglepetésszerűen.

Jobb minőségű dohány kevesebb nikotinnal:A dohánykutató intézet szakmunkatársai széleskörű kutatásokat végeztek, hogy jobb dohány előállításával megszüntessék a cigarettafajták minősége elleni panaszokat. Az egyik ilyen kísérlet a dohány természetes szárítása.

Két éves levelező külkereskedelmi iskola indul nőknek: A Külkereskedelmi Minisztérium Oktatási osztályán nyilatkozta Faludi Lóránt osztályvezető. Az írásbeli felvételi ideje július 29.-én, a szóbeli felvételi időpontja augusztus 1-2-3. A fissen végzett külkereskedelmi levelezők havi 1500-1600,-Ft bérre számíthatnak a korábbi bérrendezésnek köszönhetően.

Jelentés az európai hőhullámról:Tovább folytatódik a hőség Európa több országából kaptunk jelentéseket a pusztító melegről, állatok pusztultak el, emberek szomjaznak, mert több térségben fogynak a vízkészletek, apadnak a folyók, kiszáradnak a kutak.

Karneváli Éjszaka. A filmszínházak nagy sikerrel vetítik a Karneváli Éjszak című színes Szovjet filmet, mely bővelkedik a fordulatokban, pörgős, izgalmas, melyből nem hiányzik a dal a zene, a móka sem.

Az aratás hírei: 5 nap alatt 24 ezer hold kalászost arattak le az állami gazdaságokban.


08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források