rAmachandram rajeevAksham


composer:

Muthuswamy Dikshitar

song type: 

nOttuswara sAhityam

rAgam:

sankarAbharanam

tALam:

catushra Eka

ALT tALam:

Adi

language:

sanskrit

29 dheera shankaraabharaNam mela

Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S

Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

lyrics

rAmacandram rAjIvakSam shyAmaLAngam shAshvata kIrtim kOmaLahastam kOshalarAjam

mAmaka hrtkamalAkaram mArutiyuktam dHimantam mAnita bhaktam shrImantam

kaumAravaram guruguha mitram kAruNyanidhim dasharatha putram bhUmisutAbham

bhUpati rUpam kOmala pallava pAdam mOdam kAmagurum sitArAmam kaustubhabhUSam vandEham

 

 

source(s):

  1. http://www.karnatik.com/c3348.shtml

~~~


dhanyasy.org

  of