ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2014

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         1 / 2014

ΘΕΜΑ: Μεταφορά περιπτέρου

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 2 Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 36 / 27-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Μεταφορά περιπτέρου», είπε:

Για το περίπτερο που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο, πριν το λιμάνι Μενιδίου, είχε καθοριστεί, από το Λιμενικό Ταμείο Αιτ-νίας, ως χώρος για την τοποθέτησή του το παραλιακό τμήμα μεταξύ των καταστημάτων του Θωμά Τόλη και της Βασιλικής Θεοδώρου. Προτείνουμε τη μεταφορά του στο συγκεκριμένο σημείο.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Προτείνει τη μεταφορά του πρώην περιπτέρου της Χριστίνας Κακαράντζα στο παραλιακό τμήμα μεταξύ των καταστημάτων του Θωμά Τόλη και της Βασιλικής Γερ. Θεοδώρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   1 / 2014

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2 / 2014

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         2 / 2014

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση πινακίδων από τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Μενιδίου

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 14 Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 38 / 10-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Τοποθέτηση πινακίδων από τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Μενιδίου», είπε:

Ο Ναυταθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Μενιδίου, μας υπέβαλλε αίτηση αδειοδότησης για τοποθέτηση 3 πινακίδων, με κείμενα “Αγαπάτε το περιβάλλον”, “Διατηρείτε τη θάλασσα καθαρή” και παρόμοια, κατά μήκος της πλαζ Μενιδίου και 1 πινακίδας στο αλιευτικό καταφύγιο Μενιδίου. Με την αίτηση υποβλήθηκε και σχεδιάγραμμα για τα σημεία τοποθέτησης των πινακίδων.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την τοποθέτηση των πινακίδων από τον Ναυταθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Μενιδίου, κατά μήκος της παραλίας Μενιδίου και στο αλιευτικό καταφύγιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   2 / 2014

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3 / 2014

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         3 / 2014

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακή ρύθμιση παραλιακού δρόμου Μενιδίου

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 11 Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 43 / 7-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Κρίκας Γεώργιος (πρόεδρος)

Κίκης Κωνσταντίνος

Πολύζος Νικόλαος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Κυκλοφοριακή ρύθμιση παραλιακού δρόμου Μενιδίου», είπε:

Προτείνω να καταθέσουμε πρόταση στο δήμο Αμφιλοχίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο Μενιδίου.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  με πλειοψηφία

Προτείνει να γίνουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του παραλιακού δρόμου Μενιδίου που πεζοδρομήθηκε.

- τους καλοκαιρινούς μήνες (1-Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου)

- τις Κυριακές και τις αργίες

Ο Γιώργος Κρίκας ψηφίζει ο δρόμος να παραμένει πάντα ανοικτός από 1 Σεπτεβρίου μέχρι 31 Ιουνίου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   3 / 2014

Ο Πρόεδρος

Κρίκας Γεώργιος

Τα μέλη

Κίκης Κωνσταντίνος                        Πολύζος Νικόλαος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3 / 2014

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         4 / 2014

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2015 του δήμου Αμφιλοχίας

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 11 Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 43 / 7-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Κρίκας Γεώργιος (πρόεδρος)

Κίκης Κωνσταντίνος

Πολύζος Νικόλαος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό 2015 του δήμου Αμφιλοχίας», είπε:

Ο πρόεδρος Γεώργιος Κρίκας είπε: Εν όψη της σύνταξης του Προϋπολογισμού του δήμου για το 2014, προτείνω να υποβάλλουμε πρόταση για την εκτέλεση των έργων που θα πρέπει να εκτελεστούν στην Τοπική μας Κοινότητα.

Διενεργήθηκε συζήτηση μεταξύ των συμβούλων. Μετά από την διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα

Έργα που προτείνονται

Τίτλος έργου

Παρατηρήσεις

Οδοποιία

Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου Ελαιοχώρι - Πίκουλα

Βελτίωση δρόμου Ελαιοχώρι Λαγκάδα

Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου Μεσοράχης Μενιδίου

Ασφαλτόστρωση δρόμου Θεριακήσι Βαλμάδα

Αποκατάσταση τμήματος δρόμου από Συκούλα μέχρι Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων (πρατήριο)

Βελτίωση δρόμου Συκούλα Καστριώτισσα

Κατασκευή μονομπλοκ σε τμήματα της Περιμετρικής οδού Μενιδίου

Συντήρηση δρόμου Χρυσοπηγή Θεριακήσι

Λοιπές Υπηρεσίες

Βελτίωση παδικής χαράς

Αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς

Καθαρισμός εξέδρας αλεξιπτώτων πλαγιάς

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   4 / 2014

Ο Πρόεδρος

Κρίκας Γεώργιος

Τα μέλη

Κίκης Κωνσταντίνος                        Πολύζος Νικόλαος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3 / 2014

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         5 / 2014

ΘΕΜΑ: Αίτηση Ιωάννας Τσακούμη

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 11 Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 43 / 7-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Κρίκας Γεώργιος (πρόεδρος)

Κίκης Κωνσταντίνος

Πολύζος Νικόλαος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αίτηση Ιωάννας Τσακούμη», είπε:

Η Ιωάννα Τσακούμη υπέβαλλε την18836/17-7-2013 με την οποία ζητά να εγκρίνουμε την τοποθέτηση πινακίδας “Απαγόρευση Στάθμευσης - Είσοδος Γκαράζ”, μπροστά στο σπίτι της στον οικισμό Μενιδίου.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εκφράζει σύμφωνη γνώμη, για την τοποθέτηση πινακίδας “Απαγόρευση Στάθμευσης - Είσοδος Γκαράζ”, μπροστά στο σπίτι της Ιωάννα Τσακούμη, στον οικισμό Μενιδίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   5 / 2014

Ο Πρόεδρος

Κρίκας Γεώργιος

Τα μέλη

Κίκης Κωνσταντίνος                        Πολύζος Νικόλαος