ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2014

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         1 / 2014

ΘΕΜΑ: Επέκταση δικτύου Internet

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 21 Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 43 / 17-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Επέκταση δικτύου Internet», είπε:

Ο δήμος έχει εγκαταστήσει κεραίες για την παροχή ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο στους οικισμούς Φλωριάδας. Χωρίς πρόσβαση παραμένουν οι οικισμοί Χρυσοράχη, Καθαροβούνι και Ελαιόφυτο. Ζητάμε την επέκταση του ασύρματου δικτύου και στους οικισμούς αυτούς.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να επεκταθεί η ασύρματη σύνδεση διαδικτύου και στους οικισμούς Χρυσοράχη, Καθαροβούνι και Ελαιόφυτο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   1 / 2014

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2014

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         2 / 2014

ΘΕΜΑ: Χαλικόστρωση προσβάσεων οικισμών

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 21 Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 43 / 17-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Χαλικόστρωση προσβάσεων οικισμών», είπε:

Η οδική πρόσβαση στους οικισμούς της Τοπικής Κοινότητας είναι δύσκολη εξαιτίας της κατάστασης των δρόμων. Είναι ανααγκαίο να γίνει χαλικόστρωση σε ορισμένα σημεία των δρόμων.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να χαλικοστρωθούν τα σημεία των δρόμων στα οποία υπάρχει δυσκολία πρόσβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   2 / 2014

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2014

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         3 / 2014

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση μπαρών στην Άνω Χρυσοπηγή

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 21 Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 43 / 17-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Τοποθέτηση μπαρών στην Άνω Χρυσοπηγή», είπε:

Στην Άνω Χρυσοπηγή, στο δρόμο που διέρχεται δίπλα στα Καραδημαίϊκα, υπάρχει γκρεμός 30 m περίπου που είναι πολύ επικίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα. Απαιτείται στο σημείο εκείνο να τοποθετηθούν προστατευτικές μπάρες.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να τοποθετηθούν μπάρες στο αναφερόμενο σημείο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   3 / 2014

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2014

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         4 / 2014

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση καθρέπτη διασταύρωσης Άνω Χρυσοπηγής

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 21 Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 43 / 17-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Τοποθέτηση καθρέπτη διασταύρωσης Άνω Χρυσοπηγής», είπε:

Στην είσοδο του οικισμού Χρυσοπηγή καθώς ερχόμαστε στον επαρχιακό δρόμο από την ΔΕ Ινάχου υπάρχει περιορισμένη ορατότητα στη διασταύρωση με το δρόμο Άνω Χρυσοπηγής, που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Είναι αναγκαία η τοποθέτηση καθρέπτη στο σημείο που θα βοηθάει τους οδηγούς στη διέλευσή τους από το σημείο.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας την τοποθέτηση καθρέπτη για διευκόλυνση των οδηγών στο παραπάνω σημείο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   4 / 2014

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2014

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         5 / 2014

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ασφάλτου διασταύρωσης Καθαροβούνι Ελαιόφυτου

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 21 Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 43 / 17-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Αποκατάσταση ασφάλτου διασταύρωσης Καθαροβούνι Ελαιόφυτου», είπε:

Με την 12/2013 απόφαση μας είχαμε ζητήσει την αποκατάσταση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου στη διασταύρωση Καθαροβουνίου Ελαιοφύτου. Ο δρόμος είχε σκαφτεί για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης και δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα. Ζητάμε την αποκατάσταση της ασφάλτου στο σημείο.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να αποκαταστασθεί η άσφαλτος στη διασταύρωση Καθαροβουνίου Ελαιοφύτου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   5 / 2014

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2014

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         6 / 2014

ΘΕΜΑ: Συντήρηση δρόμου Μεγδέκι Παλιόμλο

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 21 Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 43 / 17-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Συντήρηση δρόμου Μεγδέκι Παλιόμλο», είπε:

Κάτοικοι του οικισμού Φλωριάδας μας έχουν υποβάλει αίτηση με την οποία ζητούν να συντηρηθεί ο δρόμος από θέση Μεγδέκι μέχρι Παλιόμλο. Ο δρόμος σήμερα είναι σε κακή κατάσταση και ιδιαίτερα δύσβατος.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να συντηρηθεί ο δρόμος από θέση Μεγδέκι μέχρι Παλιόμλο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   6 / 2014

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2014

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φλωριάδας

Αριθμός απόφασης         7 / 2014

ΘΕΜΑ: Συντήρηση δρόμου Μεγδέκι Αγριλούλα

Στη Φλωριάδα και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα την 21 Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Φλωριάδας μετά από την με αριθμό 43 / 17-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Σταμάτης Αναστάσιος (πρόεδρος)

Οικονόμου Βασίλειος

Μπούρας Θωμάς

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Συντήρηση δρόμου Μεγδέκι Αγριλούλα», είπε:

Κάτοικοι του οικισμού Φλωριάδας μας έχουν υποβάλει αίτηση με την οποία ζητούν να συντηρηθεί ο δρόμος από θέση Μεγδέκι μέχρι Αγριλούλα. Ο δρόμος σήμερα είναι σε κακή κατάσταση και ιδιαίτερα δύσβατος.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ζητάει από το δήμο Αμφιλοχίας να  συντηρηθεί ο δρόμος από θέση Μεγδέκι μέχρι Αγριλούλα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   7 / 2014

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Αναστάσιος

Τα μέλη

Οικονόμου Βασίλειος                        Μπούρας Θωμάς