ארכיון   Archive      Archivo         Preparação para o sono     Архив отрывков

לקבלת חומרי לימוד ישירות למייל - לחץ כאן             For Study Materials Updates - press HERE

присоединиться к нам в гугл-группе          recibir actualizaciones sobre los materiales

הכנה לשינה

ויהי רצון שנזכה לקבל אורו יתברך, וללכת בדרכי השי"ת, ולעבדו שלא על מנת לקבל פרס, אלא להשפיע נחת רוח להשי"ת, ולהקים שכינה מעפר, ולזכות לדביקות ה', ולבחינת גילוי אלקותו לנבראיו. (כתבי בעל הסולם, שמעתי ג, "ענין ההשגה הרוחנית")

Preparation Before Sleep

Baal Hasulam. Shamati 3. The Matter of Spiritual Attainment
May we be granted with His Light and follow in the ways of the Creator and serve Him not in order to be rewarded, but to give contentment to the Creator and raise Divinity from the dust. May we be granted adhesion with the Creator and the revelation of His Godliness to His creatures.

Отрывок для чтения перед сном

Бааль Сулам. Шамати 3. “Суть духовного постижения”
И да будет желание, чтобы мы удостоились получить Его свет и идти путями Творца, и работать на Него не ради получения вознаграждения, а ради Его наслаждения, и поднять Шхину из праха, и удостоиться слияния с Творцом, чтобы раскрылся Творец своим творениям.

Preparação para o sono

Baal HaSulam - Shamati 3
A Questão da Realização  Espiritual

Que sejamos concedidos com a Sua Luz e que sigamos nos caminhos do Criador, que venha-mos a servi-Lo não para sermos recompensados, mas para dar-Lhe contentamento e levantar a Divindade do pó.  Que nos seja concedido a adesão com o Criador e a revelação da Sua Bondade para com as Suas criaturas.

Artikel zur Vorbereitung vor dem Schlafengehen:

Felkészülés a reggeli leckére (Magyar  Hungarian)

Baal Hasulam. Shamati 3. A spirituális elérés lényege

Kapjuk meg az Ő Fényét és kövessük a Teremtő útjait és szolgáljuk Őt jutalmazásunk nélkül, hogy örömet okozzunk a Teremtőnek és felemeljük az Istenséget a porból. Kapjunk összeolvadást a Teremtővel és a feltárulását az Ő Istenségének a teremtményei számára.