เอกสารประกอบการสอน o-net ม.3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปเรขาคณิต 3  มิติ

1.  ปริซึมฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 9.5

     หน่วย ความยาว 8.5 หน่วย ความสูง 10.5 หน่วย

     จงหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมนี้

     ก. 847.785    ลูกบาศก์หน่วย

    ข. 877.485  ลูกบาศก์หน่วย

    ค. 847.875    ลูกบาศก์หน่วย

    ง. 874.775     ลูกบาศก์หน่วย

2. บ่อน้ำแห่งหนึ่งกว้าง 25 เมตรยาว 40 เมตร ลึก 20

     เมตร มีน้ำอยู่ในบ่อวัดปริมาตรได้ 14,000

     ลูกบาศก์เมตร จงหาว่าผิวน้ำอยู่ลึกจากปากบ่อ

     เท่าใด

     ก.  6  เมตร                        

     ข.  8  เมตร

     ค. 10 เมตร                        

    ง. 14  เมตร

3.  เจ้าของที่ดินแห่งหนึ่งต้องการขุดสระน้ำทรง

     สี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีขนาดกว้าง 20 เมตรยาว 40

     เมตรลึก 1.5 เมตรและเขาได้นำดินที่ขุดได้มา

     ขายราคา 5,000 บาทต่อคันซึ่งรถหนึ่งคันนั้น

     สามารถบรรทุกดินได้ 12 ลูกบาศก์เมตรและเสีย

     ค่าจ้างรถอีกคันละ 200 บาท เจ้าของที่ดินจะได้

     เงินทั้งหมดกี่บาท

    ก. 48,000    บาท                      

    ข. 50,000    บาท

    ค. 480,000  บาท                      

    ง. 500,000   บาท

4.  ปริมาตรของทรงกระบอกเป็น  72  ลูกบาศก์

     เซนติเมตรรัศมีของหน้าตัดเป็น  3  เซนติเมตร  

     ความสูงของทรงกระบอกเป็นเท่าไร

    ก. 1.5   เซนติเมตร        

    ข.  1.75    เซนติเมตร        

   ค.  2.25   เซนติเมตร    

   ง.   2.55   เซนติเมตร        

5. ปริมาตรของทรงกระบอกและกรวยกลมเท่ากัน

     แต่กรวยสูง  21  เซนติเมตร ทรงกระบอกสูง

     เท่าไรเมื่อรัศมีเท่ากัน

     ก. 7  เซนติเมตร

     ข. 8   เซนติเมตร

     ค.  9   เซนติเมตร

     ง.  10  เซนติเมตร

6. กรวยสังกะสีอันหนึ่งสูง  1  ฟุต  มีเส้นผ่าน

     ศูนย์กลางยาว  5 ฟุต  10 นิ้ว  จงหาปริมาตรของ

     กรวยนี้

     ก. 1,540   ลูกบาศก์นิ้ว

     ข. 15,400  ลูกบาศก์นิ้ว

     ค. 15,300  ลูกบาศก์นิ้ว

     ง. 16,400  ลูกบาศก์นิ้ว

7. ทรงกลมลูกหนึ่งมีปริมาตรเท่ากับ  3,052  

     ลูกบาศก์เซนติเมตร  จะมีรัศมียาวกี่เซนติเมตร

     ก.  8  เซนติเมตร                        

     ข.  9  เซนติเมตร

     ค.  10  เซนติเมตร                        

     ง.  11 เซนติเมตร

8. แท่งตะกั่วทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ยาว 11 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว หนา 5 นิ้ว นำไปหลอมเป็นลูกปืนทรงกลมขนาดรัศมีลูกละ 1 นิ้ว จะได้ลูกปืนขนาดนี้กี่ลูก

    ก. 105 ลูก

    ข. 106 ลูก

    ค. 107 ลูก

    ง. 108 ลูก

ตัวอย่างข้อสอบ o-net

1.ใส่น้ำลงในอ่างน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 25 ซม. ยาว 50 ซม. และสูง 38 ซม. ถ้าระดับน้ำต่ำกว่าขอบบน

ของอ่างอยู่ 8 ซม. จงหาว่ามีน้ำอยู่ในอ่างดังกล่าวกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร(o-net52)

1. 19,500 ลบ.ซม.              2. 24,500 ลบ.ซม.           3. 37,500 ลบ.ซม.                4. 47,500 ลบ.ซม.

2.ถังน้ำทรงกระบอกและกรวยมีความสูงและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน โดยมีความสูง 15 เซนติเมตร

ถ้าใช้กรวยตักน้ำให้เต็มพอดีแล้วเทใส่ถังทรงกระบอก จงหาว่าระดับน้ำในถังทรงกระบอกจะสูงกี่เซนติเมตร(o-net52)

1. 3 เซนติเมตร                2. 5 เซนติเมตร                3. 10 เซนติเมตร                    4. 15 เซนติเมตร

3.กล่องกระดาษรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีขนาดภายในกว้าง 21 เซนติเมตร บรรจุลูกบอลลูกหนึ่งได้พอดี อยากทราบว่าปริมาตรของอากาศภายในกล่องที่อยู่ล้อมรอบลูกบอลนั้น กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร(o-net53)

1. 4,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                         2. 4,410 ลูกบาศก์เซนติเมตร

3. 4,420 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                         4. 4,430 ลูกบาศก์เซนติเมตร

4.กำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง ถูกแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 4 รูป

รูปหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่ 36 ตารางหน่วย อี 3 รูป เป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นที่ 60, 90, A ตารางหน่วย ดังรูป จงหาค่า A(o-net54)

1. 150                                      2. 160

3. 180                                     4. 200

5. กรวยกลมและทรงกระบอกมีฐานเท่ากันและมีส่วนสูงเท่ากัน ถ้ากรวยกลมมีปริมาตร 9 ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วทรงกระบอกมีปริมาตรเท่าไร

1. 30 ลบ.ซม.                    2. 27 ลบ.ซม.                               3. 21 ลบ.ซม.                     4. 18 ลบ.ซม.

6. จงหาค่า d ที่ทำให้ปริมาตรของรูปทรงต่อไปนี้มีค่าเท่ากับ 990 ลบ.ซม.(o-net52)

1. 8 เซนติเมตร

2. 6 เซนติเมตร

3. 4 เซนติเมตร

4. 2 เซนติเมตร