acabar

de

dokončení děje

právě

Acabaste de beber o leite.

Acabei de telefonar com o Manel.

Dopil jsi mléko.

Právě jsem telefonoval s Manelem.

por

nakonec

Acabei por abrir uma tipografia.

Nakonec jsem si otevřel tiskárnu.

andar

a

delší děj, průběh

Ando preparar-me para os exames.

Připravuji se ke zkouškám.

chegar

a

nakonec

Chegou a descobrir o erro.

Nakonec jsem objevil tu chybu.

Cheguei a saber que está doente.

Dozvěděl jsem se, že je nemocný.

começar

a

začátek děje

Todos começaram a dançar.

Všichni začali tancovat.

por

nejdřív

Vou começar por estudar os verbos.

Nejdřív se naučím slovesa.

comprometer-se

a

zavázat se k

Comprometo-me a fazer tudo.

Zavazuji se, že to udělám všchno.

continuar

a

stále

Continua a estar doente.

Stále je nemocná.

dar

com

najít

Vai ser difícil dar com a casa deles.

Bude těžké najít jejich dům.

em

splnit se

Muitas ideias não deram em nada.

Mnoho nápadů se nevypnilo.

změnit se, začít

Deu em mentiroso.

Začal lhát.

para

umožnit

O emprego dá para juntar dinheiro.

Dava para irmos...

Ta práce umožňuje ušetřit, dát dohromady peníze.

Mohli bychom jít... Bylo by možné, abychom šli...

stačit

Este bolo dá para três pessoas.

Tento dort stačí pro tři lidi.

být orientován k

As traseiras do escritório dão para o jardim.

Zadní stěny kanceláře jsou orientovány k zahradě.

hodit se na

Dou para médico.

Hodím se, mám vlohy na doktora.

dát, nechat

Dei o rádio para reparar.

Dal jsem to rádio opravit.

začít, dát se na

Dá-lhes para estudar a gramática.  (3. os.)

Začínají se učit gramatiky. Dávají se do gramatiky.

por

všimnout si

Não dei por (= reparei em) nada.

Ničeho jsem si nevšiml.

pokládat za

Dam por fraudes. Eles passaram por honestos.

Pokládají za podvody. Jsou pokládáni za čestné.

dar-se

com

vycházet s, snášet

Os alunos dão-se bem com a professora.

Dei-me bem com injeções.

Žáci vycházejí dobře s učitelkou.

Snáším dobře injekce.

stýkat se s

Dás-se com a Joana?

Stýkáš se se Joanou?

deixar

de

přestat

Deixou de fumar.

Přestal kouřit.

desatar

a

začít, roz-

desatar a correr

rozběhnout se, dát se do běhu, začít běžet

dever

-

muset

Deves estudar muito.

Musíš se hodně učit.

-

asi

Devo ir aí. Deve ter vindo há pouco.

Asi tam půjdu. Asi přišel před chvilkou.

-

(v imperf.) měl by

Devias estar a trabalhar.

Měla bys pracovat.

-

(s inf. min.) byl měl

Devia ter ido de autocarro.

(Byl) jsem měl jet autobusem.

estar

por

ještě se nestalo

A viagem está (= fica) por ser planeada.

Cesta zůstává nenaplánovaná.

para

stane se, za chvíli

Estou para sair. Estava para sair...

Za chvíli vyjdu. Odcházel jsem...

fazer

-

donutit, dohnat

Fizeram-no emigrar para França.

Donutili ho emigrovat do Francie.

ficar

a

pokračování děje

Ficou a baloiçar sobre o abismo.

Zůstal viset nad propastí.

com

nechat si, vzít si

Fico com este casaco.

Alguém ficou com a minha caneta?

Nechám si, vezmu si toto sako.

Nenechal jste si někdo moji propisovačku?

de

slíbit

Ficou de me telefonar.

Slíbila, že mi zavolá.

em

zdržet se, zůstat

Ficam em Lisboa durante cinco dias.

Zdrží se v Lisabonu pět dnů.

para

zůstat na, odložit

O exercício fica para a próxima.

A sessão de autógrafos ficará para amanhã.

Cvičení zůstává na příště.

Autogramiáda se odkládá na zítra.

por

zbývat, zůstat

A cama fica sempre por fazer.

Ficamos por aqui.

Vždy nechá neustlanou postel.

Zůstaneme tady.

gostar

de

mít rád

Gostei de te ver.

Rád jsem tě viděl.

hesitar

em

váhat

Não hesites em fazê-lo.

Neváhej a udělej to.

ir ter

com

potkat se s

Fui ter com ele.

Potkal jsem se s ním.

meter-se

a

začátek děje

Meteu-se a estudar. (hov.)

Začal studovat.

obrigar

a

nutit

Obrigou-nos a fazê-lo.

Donutil nás to udělat.

parar

de

přestat

Tens de parar de fumar.

Musíš přestat kouřit.

passar

a

začít

povýšit

Os portugueses passaram a procurar o sustento.

Podes passar (de assistente) a enfermeira-chefe.

Portugalci začali hledat obživu.

Můžeš být povýšena (z asistentky) na vrchní sestru.

de

překročit

Já passa das 22 horas.

Už je po desáté.

de - a

změnit se z - v

Passou de cidadão comum a sem-abrigo.

Změnil se z běžného občana v bezdomovce.

para

přejít, přendat, postoupit

Passei a rua para outro lado.

Passa os livros para a prateleira de baixo.

O candidato passou para a segunda fase.

Přešel jsem ulici na druhou stranu.

Přendej ty knihy na dolní poličku.

Uchazeč postoupil do druhého kola.

por

vypadat, zdát se

Da maneira como fala até passa por médico.

Mluví jako lékař.

minout, projít kolem

Passei por ti.

Minul jsem tě. Potkal jsem tě. Šel jsem kolem tebe.

zastavit se

Passo por lá depois.

Zastavím se tam potom.

passar-se

em

stát se

O acidente passou-se na minha rua.

Nehoda se stala na mojí ulici.

não passar

de

nebýt víc než

Não passa de (= é mais que) um mentiroso.

Není víc než lhář. Je jen pouhý lhář.

pôr-se

a

začátek děje

Puseram-se a chorar.

Dali se do pláče.

precisar

(de)

potřebovat

Presico descançar. (slov.) Preciso do teu livro. (p. j.)

Potřebuji si odpočinout. Potřebuji tvoji knihu.

tardar

em

trvat dlouho

Tardou em responser.

Trvalo mu dlouho, než odpověděl.

tornar-se

a

znovu udělat

Torna-se a olhar para trás.

Znovu se ohlíží. Znovu se začne ohlížet.

vir

a

výsledek děje

Vim a saber a verdade.

Dozvěděl se pravdu.

voltar

a

znovu, ještě

Voltou a fumar.

Znovu začal kouřit.