Huishoudelijk regelement IJsbaan Leuven

IJsbaanLeuven_round.png

 1. De ijsbaan is enkel toegankelijk voor het publiek tijdens de vastgesteld openingsuren zoals deze gepubliceerd zijn op www.ijsbaanleuven.be.
  De ijsbaan behoudt zich het recht voor om deze uren zonder opgave van redenen en zonder enige verwittiging vooraf te wijzigen.
  Enkel de tarieven, zoals gepubliceerd op www.ijsbaanleuven.be zijn geldig.
 2. Kinderen beneden de 12 jaar, niet vergezeld van een verantwoordelijke begeleider kunnen worden geweigerd.
 3. Iedere groepering, vereniging of school, die gebruik maakt van IJsbaan Leuven moet vergezeld zijn van een verantwoordelijke begeleider. Deze begeleider zorgt voor de goede orde en voor het naleven van de voorschriften en de reglementen. De verantwoordelijke blijft ter plaatse tot na de activiteiten.
 4. Er wordt geen toegang verleend aan mensen die tekenen van dronkenschap vertonen of wiens gedrag aanstoot geeft.
 5. Het is verboden:
 1. Te roken in het hele gebouw.
 2. Alcoholische dranken mee te brengen.
 3. Zich te begeven op plaatsen en lokalen die niet voor het publiek toegankelijk zijn.
 4. Dranken of maaltijden te gebruiken in het gebouw met uitzondering bij IJsbaan Leuven aangekochte producten.
 5. Zonder schaatsen de ijsbaan te betreden.
 6. De goede orde te verstoren door andere schaatsers te hinderen, te duwen of te doen vallen.
 7.  Met eender welk voorwerp de ijsbaan te betreden dat mogelijk gevaar kan opleveren voor zichzelf of andere gebruikers.
 8.  Aan spelen te doen of met meer dan 2 personen hand in hand te schaatsen.
 9.  Op de omheining te zitten of met schaatsen op de banken te staan.
 10.  Het afgebakende gedeelte van de ijsbaan te betreden. IJsbaan Leuven houdt zich het recht voor om tijdens de publieke schaatsbeurten een gedeelte van de ijsbaan af te bakenen voor schaatslessen onder leiding van monitoren, in samenwerking met de huisclubs .
 1. Schadevergoeding kan gevorderd worden voor schade toegebracht aan gebouwen, materieel of uitrusting.
 2. Omwille van de veiligheid is aangeraden handschoenen te dragen tijdens het schaatsen.
 3. Het publiek is enkel toegelaten op de tribunes of op plaatsen die door IJsbaan Leuven-personeel worden aangewezen. Het publiek is gehouden de onderrichtingen van het IJsbaan Leuven-personeel te volgen.
 4. Bij een ongeval dient onmiddellijk het IJsbaan Leuven-personeel te worden verwittigd.
 5. Bij het huren van schaatsen is men verplicht de eigen schoenen in pand te geven voor de duur van de ontlening.
 6. Bij het einde van de schaatsbeurt dient de ijsbaan onmiddellijk worden verlaten.
 7. Afval moet in de daartoe bestemde afvalbakken worden geworpen.
 8. IJsbaan Leuven is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal of verlies van en schade aan materiaal dat aan de gebruiker toebehoort.
 9. Bij eventuele beschadigingen, door de gebruiker aangebracht aan de gebouwen, de inboedel of het materiaal van IJsbaan Leuven of bij letsel toegebracht aan personeel, aan medegebruikers of aan derden, kan IJsbaan Leuven een schadevergoeding eisen. Indien de individuele verantwoordelijke niet kan worden aangeduid, zal de verantwoordelijke van de groep/school/club aansprakelijk gesteld worden.
 10. Bij vandalisme of wangedrag kan de toegang tot IJsbaan Leuven voor (on)bepaalde tijd ontzegd worden.
 11. Iedere bezoeker wordt geacht het reglement te kennen.
 12. Bij overtreding van het reglement kunnen volgende sancties worden getroffen:
 1. Onmiddellijke verwijdering van IJsbaan Leuven.
 2. Tijdelijke ontzegging tot de toegang tot IJsbaan Leuven.
 3. Definitieve ontzegging tot de toegang tot IJsbaan Leuven.
 4. inschakelen van de politie.

  De sancties worden genomen door de directie van IJsbaan Leuven.
  De verbaliserende overheid, bevoegd voor het grondgebied van Leuven zal, indien nodig, worden ingeschakeld.

IJsbaan Leuven

AJLM bvba

Ondernemingenweg 1

3001 Heverlee

Ond Nr : BE 0472 635 468

www.ijsbaanleuven.be

info@ijsbaanleuven.be

0032 16 40 30 60