รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตร 2 ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษา 2558

(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

8 สิงหาคม 2559

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

  1. ผศ.ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์             ประธานหลักสูตร        วันที่.......................
  2. ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ             อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่.......................
  3. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู             อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่.......................
  4. ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร             อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่.......................
  5. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ             อาจารย์ประจำหลักสูตร        วันที่.......................

      .....................................................................              .....................................................................

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล เขตเจนการ)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร)

          หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

         วันที่...................................................                      วันที่...................................................

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษา 2558

(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

8 สิงหาคม 2559

วัน เดือน ปี ที่รายงาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร