Logo Rietwijker.jpg

logo TS 2016.jpg

VERHUURINFO, HUISREGELS & ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR

De Rietwijker is een broedplaats in de Banne in Amsterdam-Noord, waar (opstartende) bedrijven, sociaal-maatschappelijke initiatieven, buurtbewoners, theater- en muziekgezelschappen en conferenties een ruimte vinden. We beschikken over een ruime theaterzaal met foyer en bar, en een keuken met cateringmogelijkheden (via cateringbedrijf De Bakbrommer). De theaterzaal wordt verhuurd door Stichting TS: het makerscollectief De Theaterstraat.

WN_zaalvloer_MG_1656.jpg


Algemene informatie

Prijzen

Voor repetities, theatervoorstellingen, conferenties en feesten hanteren we verschillende prijzen. Voor meer info stuurt u een email naar verhuur@rietwijker.nl, met daarbij een korte omschrijving van waar u de zaal voor wilt huren, en de datum/data en tijden. We sturen u dan z.s.m. de juiste informatie toe. Alle (hier) genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Afspraken

WN_zaalvloer_MG_1647.jpg


Toezicht

Techniek en andere diensten

Het stellen van theaterlicht, en het gebruik van basis-set geluid uitgebreid, kan alleen met een door ons goedgekeurde theatertechnicus. Op verzoek kunnen we een overzicht van onze theatertechnische faciliteiten toesturen.

In overleg kunnen we ook aankleding, ontvangst, kassa, presentatie en regie van een evenement organiseren, tegen een meerprijs.

Bar & catering

Schoonmaak

WN_zaalvloer_MG_1665.jpg

Overige faciliteiten

Bereikbaarheid:

Neem voor vragen en het maken van afspraken contact op via verhuur@rietwijker.nl, of via 06-15470436. Definitieve afspraken alleen per mail. Zie aanvullend de huisregels en algemene voorwaarden, hieronder.

WN_zaalvloer_MG_1682.jpg


HUISREGELS VAN BROEDPLAATS & THEATER DE RIETWIJKER

We hebben in de Rietwijker een aantal huisregels, die we zelf heel vanzelfsprekend vinden. U vindt dat hopelijk ook! Voor de zekerheid zetten we ze hier op een rijtje.

We vinden het belangrijk dat iedereen in de Rietwijker respectvol met elkaar omgaat. Er is geen ruimte voor discriminatie, agressie, ongewenste intimiteiten, hinderlijk gedrag of vandalisme.

De Rietwijker is niet permanent een publieke ruimte. U kunt dus de toegang ontzegd worden als er geen publieke activiteit plaatsvindt.

Kinderen mogen alleen met volwassen begeleider of met expliciete toestemming van medewerkers of vaste huurders van de Rietwijker in het pand zijn.

Bezorg de buren geen geluidsoverlast. Denk daar ook aan bij bij het naar binnen komen en naar buiten gaan.

Ook hier geldt het wettelijke rookverbod. Het mag dus ook niet in het halletje, ook niet stiekem. Wanneer u buiten rookt, gooit u uw peuk dan in de asbak.

Minderjarigen mogen geen alcohol nuttigen of bij zich hebben. Medewerkers van de Rietwijker kunnen ook minderjarigen een tijdelijke, al dan niet persoonsgebonden alcohol-stop opleggen.

Geen wapens en drugs (natuurlijk). Gebruik, handel en aanwezigheid daarvan is niet toegestaan.

Nooduitgangen en blusvoorzieningen moeten ten allen tijde vrijgehouden worden (plus een pad van minimaal 1 meter breed er naartoe).

We houden van vrijheid & blijheid, maar u dient natuurlijk wel altijd aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen zonder tegenspraak.

Alle zaalhuurders, hun gasten, leveranciers, medewerkers en andere gebruikers, dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels, en hiernaar te handelen. Dus zaalhuurders lichten hun gasten en/of medehuurders in over het bestaan en inhoud van de huisregels, en letten op dat een ieder zich hieraan houdt. Bij overtreding van de de huisregels kan de activiteit direct stopgezet worden, en zal u verzocht worden het pand te verlaten. U bent dan verplicht dit verzoek in te willigen en actief zorg te dragen dat uw gasten en andere betrokkenen het pand ook verlaten. Bij constatering van ernstige overtredingen worden de pers(o)on(en) in kwestie aangehouden en overgedragen aan de politie. Bovendien kan de toegang tot de Rietwijker ontzegd worden, eventueel definitief.

Als u dit net zo vanzelfsprekend en prettig vindt als wij, dan hebben we hier samen een goede tijd!


WN_zaalvloer_MG_1680-2.jpg

WN_zaalvloer_MG_1709.jpg


Algemene Verhuurvoorwaarden de Rietwijker, Stichting TS

1. Definities
1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n), materialen en/of faciliteiten van Stichting TS in de Rietwijker.
1.2 De Rietwijker: de Rietwijker, gevestigd aan de Parlevinker 9, 1034 PX te Amsterdam.
1.3 Huurder: diegene met wie de Stichting TS een huurovereenkomst aangaat.
1.4 Huurovereenkomst: een tussen de Stichting TS en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan de Stichting TS toebehorende ruimte(n), materialen en/of faciliteiten.
1.5 Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur) overeenkomst, gedurende welke huurder van de Stichting TS ruimte(n) huurt.
1.6 Ruimte(n): zalen die de Stichting TS verhuurt aan derden.
1.7 Materialen: inrichting en technische faciliteiten die De Stichting TS verhuurt bij de zaalhuur.
1.8 Catering: de door de Stichting TS aangeboden consumpties voor, tijdens en na activiteiten in de gehuurde ruimte(n).
1.9 Seizoen: september tot en met augustus.
1.10 Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per email.

2. Toepasselijkheid algemene verhuurvoorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door de Stichting TS, in de breedste zin van het woord.
2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene Verhuurvoorwaarden de Stichting TS.
2.3 De Stichting TS heeft het recht de Algemene Verhuurvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website, danwel opvraagbaar zijn per email.
2.5 Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit de Stichting TS schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.

3. Huur
3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging per e-mail of ondertekening van de huurovereenkomst door de zaalhuurder en De Stichting TS.
3.2 De Stichting TS verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
3.3 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) welke in de overeenkomst staan vermeld en/of faciliteiten.
3.4 Een reservering betreft een of meer zalen van de Stichting TS en eventuele faciliteiten. Het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een specifieke zaal. De Stichting TS behoudt zich het recht voor hier vanaf te wijken.
3.5 De huur van de ruimtes gaat per dagdeel of per twee of drie aaneengesloten dagdelen. Het is de zaalhuurder alleen toegestaan om van de gehuurde zaal gebruik te maken binnen de door de Stichting TS vastgestelde dagdelen. Te weten van 09:00 – 13:00, van 13:00 tot 17:00  en van 17:00 – 23:00, tenzij schriftelijk anders afgesproken.  
3.6 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
3.7 Activiteiten door de zaalhuurder die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen bij uitzondering in overleg eerder plaatsvinden dan vanaf de aanvangstijd van het gereserveerde dagdeel. Dit alleen na schriftelijke toestemming van Stichting TS.
3.7 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door de Stichting TS.
3.8 Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.
3.9 Kosten van de zaalhuur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd. De totale kosten van de zaalhuur, materialen en/of faciliteiten zullen op nacalculatiebasis aan huurder in rekening worden gebracht: gebruikt de zaalhuurder ruimtes, materialen of catering naast de gemaakte reservering dan brengt de Stichting TS deze extra kosten in rekening op basis van nacalculatie.
3.10 Structurele huurders dienen uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van het seizoen of contract voor bepaalde tijd aan te geven of de structurele activiteit te willen voortzetten c.q. het contract te willen verlengen, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald. Indien dit niet of niet tijdig is aangegeven behoudt de Stichting TS het recht de ruimte(n) aan derden te verhuren.
3.11 Huurovereenkomsten als genoemd in artikel 3.10 worden enkel aangegaan met een minimale afname van 40 weken per jaar. Indien de huurder minder huurperioden per jaar afneemt zal het restant worden doorberekend.

4. Wijziging of Annulering
4.1 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk wijzigen of annuleren.
4.2 De huurder kan de datum van de zaalhuur, genoemd in de huurovereenkomst, eenmalig kosteloos wijzigen (binnen een half jaar). Bij annulering van deze gewijzigde huurovereenkomst, wordt 100% van de zaalhuur in rekening gebracht.
4.3 Bij annulering tot een maand voor de datum van de zaalhuur brengt de Stichting TS € 125,– in rekening voor administratie en compensatie bij huur van 1 dag of minder; bij huur van meer dan 1 dag is dit €50,- per dag, met een minimum van €125,-.
4.4 Bij annulering minder dan een maand maar meer dan 7 dagen voor de datum van de zaalhuur wordt 50% van de zaalhuursom (inclusief gereserveerde catering en materialen) in rekening gebracht met een minimum van €125, – voor administratie en compensatie.
4.5 Bij annulering 7 dagen of minder voor de datum van de zaalhuur wordt 100% van de zaalhuursom (inclusief gereserveerde catering en materialen) in rekening gebracht met een minimum van €125, – administratie en compensatie.

5. Gebruik van gehuurde ruimte(n)
5.1 Huurder dient aanwijzingen van directie, personeel en vrijwilligers van de Stichting TS ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.
5.2 Huurder dient zich te houden aan het door de Stichting TS vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n).
5.3 In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting TS.
5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.
5.5 Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.
5.6 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van de Stichting TS te worden gemeld.
5.7 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen.
5.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat Huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan De Stichting TS te melden en te vergoeden.
5.9 De Stichting TS heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt. Onder schade valt ook, maar niet uitsluitend, sporen van gebruik, zoals confetti. Dat laatste is dan ook niet toegestaan zonder expliciete schriftelijke toestemming, en hetzelfde geldt voor ander gebruik dat sporen nalaat of schade veroorzaakt.
5.10 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stankverspreidende stoffen, tenzij hiervoor door De Stichting TS schriftelijk toestemming is verleend.
5.11 Schoonmaak, opruimen en herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.
5.12 Roken is niet toegestaan in de Rietwijker.

5.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die medewerkers van de Stichting TS noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n). Huurder zorgt ervoor dat zij- of hijzelf de aanwijzingen hierover direct opvolgt, en ook dat gasten, leveranciers, artiesten en andere aanwezigen die zij of hij betrokken heeft bij het evenement, dat doen.
5.14 Ramen en buitendeuren dienen te allen tijde gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht.
5.15 Het is de Huurder niet toegestaan de ruimte(n) van medehuurder te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.
5.16 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n)
5.17 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.

6. Technische faciliteiten
6.1 Wanneer de huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van de Stichting TS dient dit ten minste 7 dagen voor aanvang van de huurperiode te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen niet worden gegarandeerd.
6.2 De bediening of verplaatsing van geluid-,  beeld-, licht- en projectieapparatuur van de Stichting TS mag alleen geschieden door medewerkers van Stichting TS, of met expliciete schriftelijkte toestemming van De Stichting TS..
6.3 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de huurder worden verhaald.
6.4 Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van De Stichting TS.
6.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

7. Betaling
7.1 De eindrekeningen van de zaalhuur, catering, technische faciliteiten en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum door zakelijke huurders, tenzij anders afgesproken. Afwijkend hierop dienen particulieren het bedrag van de offerte een week voor aanvang van de huur betaald te hebben; een eventuele naberekening dient dan binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

7.2 Huurovereenkomsten als genoemd in art 3.11 zullen maandelijks worden gefactureerd.
7.3 Indien de factuur door de huurder niet wordt voldaan is de huurder gehouden buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten aan de Stichting TS te betalen.
7.4 Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen.
7.5 De jaarlijkse huuraanpassing (indexering) vindt plaats per 1 september.

8. Huisregels
Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en het vluchtplan en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels en het vluchtplan zijn in iedere zaal leesbaar opgehangen.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De Stichting TS is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.
9.2 De Stichting TS draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
9.3 De Stichting TS behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat de Stichting TS aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
9.4 De Stichting TS is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders en gebruikers van de Stichting TS.
9.5 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en Videma of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart De Stichting TS geheel terzake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden terzake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die huurder in de ruimte(n) van De Stichting TS ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.
9.6 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van De Stichting TS te dulden.
9.7 De Stichting TS zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd in 10.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.
9.8 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden worden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enerlei wijze schade toebrengen aan ruimtes of materialen De Stichting TS.
9.9 Indien een specifiek artikel van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
9.10 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.
9.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door de Stichting TS zullen op de huurder worden verhaald.

10. Overmacht
10.1 De Stichting TS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in het gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de Stichting TS alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 De Stichting TS behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Stichting TS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien De Stichting TS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
10.5 De Stichting TS aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
10.6 De Stichting TS is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de klant/huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 10 beschreven.

11. Ontbinding van de (huur) overeenkomst
11.1 Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
· het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.
· wangebruik door zaalhuurder (of gebruikers) van het gehuurde.
· overlast door zaalhuurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan de Rietwijker.
· gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door zaalhuurder aangeboden activiteit(en).
· het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door zaalhuurder aan zaalverhuurder.
· ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde door zaalhuurder (of gebruikers).
11.2 Zaalverhuurder zal dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

12. Toepasselijk recht bij geschillen
12.1 In geval van geschillen tussen zaalverhuurder en zaalhuurder is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van zaalverhuurder.