GRUNNKURS - PSYKISK HELSEARBEID I KOMMUNEN - 2019

Styrker kompetansen og trygger den kommunalt ansatte i det psykiske helsearbeidet

Kurskode - 14G003

Sted -

Pris - etter avtale

Deltagere -

Dato - 2018

KURSANSVARLIG

Kurset ledes av Jon R. Skotte Asle Dal samt flere fagpersoner med erfaring og kompetanse innen psykisk helsevern- og arbeid.

HVEM PASSER KURSET FOR?

Ansatte som arbeider med brukere i første linje, ambulant eller stedlig. Fastleger, vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeider, miljøterapeuter, miljøarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, booppfølgere, praktisk bistand, hjemmesykepleie og andre aktuelle i 1. linjetjenesten og psykisk helsevern.

FORKUNNSKAPER

Ingen forkunnskap om psykiske lidelser.

KURSMÅL

Et viktig premiss er at psykisk helsearbeid må utvikles i samarbeid mellom dem som ønsker hjelp, deres nærmeste og de som kan yte hjelp. Holdninger, ansvar, samarbeid, brukermedvirkning, tiltaksplan (Kriseplan), taushetsplikt, lovverk, rus, hvordan jobbe med de tyngste brukerne, ressurseffektivitet. Styrket kunnskap om hvordan psykiske lidelser behandles. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det å jobbe arenafleksibilitet (På forskjellige arenaer i forhold til brukerne)

FOKUSOMRÅDER

TEMAER

Øyeblikkelig hjelp, psykose, voldsrisikovurderinger, samhandling, henvisning til spesialisthelsetjenesten, brukermedvirkning, familiearbeid, effektiv ressursbruk .

ANSVARLIG KOORDINATOR - Naim Lorentzen/ tel. 450 05 737/ naim@norskfagforum.no

KURSTILBYDER

Norsk fagforum/ MAN MM AS

LITTERATUR

Kursinnhold/Kompendium holdes av Norsk Fagforum

 

GODKJENNINGER

Godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med 6 timer for området det er relevant for.

GJENNOMFØRING OG STED

Dette kurset avholdes på sted etter avtale. Kurset varer 6 timer avbrutt med 1 time lunsj. Om ikke annet er avtalt skjer oppmøte kl 08.30.