«Затверджено»

Установчими зборами засновників     громадської організації  «Бердичівська асоціація футзалу»

«___» _____________ 2016 року

Протокол № 1

 

СТАТУТ

 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Бердичівська асоціація футзалу»

 

 

 

м. Бердичів

2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Бердичівська асоціація футзалу» (далі – БАФ) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Громадська організація «Бердичівська асоціація футзалу» є неприбутковою громадською організацією.

1.3. Повне найменування Організації - Громадська організація «Бердичівська асоціація футзалу».

1.4. Скорочене найменування – ГО «БАФ».

1.5. Громадська організація «Бердичівська асоціація футболу» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.6. БАФ створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.7. БАФ набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.8. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.9. БАФ має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.10.  Діяльність громадської організації поширюється на територію України.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ БАФ

2.1. Головною метою БАФ є забезпечення розвитку футзалу на території міста Бердичева та Бердичівського району, зростання його рівня і масовості шляхом консолідації і координації зусиль громадян та організацій, зацікавлених у піднесенні українського футзалу, сприяння їх злагодженій взаємодії і співробітництву, поширення єдиної політики розвитку футзалу, дисциплінарної практики, методології гри, пропаганди, популяризації футзалу, задоволення та захист прав та інтересів членів організації.

2.2. Основними завданнями БАФ є:

2.2.1. брати участь у розробці та втіленні програм розвитку футзалу у місті Бердичеві та Бердичівському районі;

2.2.2. сприяти ефективній діяльності БАФ щодо виконання статутних завдань;

2.2.3. забезпечувати організацію змагань і турнірів та проводити чемпіонати, першості, кубкові змагання серед місцевих та регіональних команд з футзалу;

2.2.4. сприяти становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, порозуміння між членами організації;

2.2.5. за можливості запобігати виникненню конфліктів і суперечок між членами БАФ та забезпечувати впровадження їх єдиної спільної політики розвитку футзалу;

2.2.6. забезпечувати дотримання всіма членами БАФ установчих та регламентуючих документів, «Правил гри» при проведенні футзальних матчів у будь-якій формі;

2.2.7. розвивати інститут арбітражу у футзалі, сприяти його об’єктивності, неупередженості і високому професіональному рівню;

2.2.8. забезпечувати демократичні засади БАФ і взаємодії членів БАФ;

2.2.9. захищати інтереси членів БАФ у відносинах з державними органами влади, посадовими особами, громадськими організаціями та третіми особами;

2.2.10. при отриманні відповідних повноважень від ЖОАФ, організовувати на території міста Бердичева та Бердичівського району проведення обласних та всеукраїнських змагань;

2.2.11. сприяти поширенню інформації про футзал на території міста Бердичева та Бердичівського району в т.ч. про діяльність АФЖО, зокрема, шляхом ведення офіційної інтернет-сторінки БАФ; організації конференцій, семінарів для тренерів, арбітрів, інших фахівців футзалу, які репрезентують її членів;

2.2.12. забезпечити здійснення єдиної дисциплінарної практики в футзалі;

2.2.13 представляти регіональних гравців, тренерів та інших фахівців футзалу до нагород, заохочень та присвоєння спортивних та почесних звань.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. БАФ має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.6. проводити мирні зібрання;

3.1.7. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.8. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності БАФ, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.9. засновувати засоби масової інформації;

3.1.10. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань БАФ;

3.1.11. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань БАФ;

3.1.12. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) БАФ та сприяє її досягненню;

3.1.13. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.14. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

3.1.15. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.16. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.17. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.18. вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.19. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.20. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву;

3.1.21. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.22. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству;

3.1.23. здійснювати інші права, не заборонені законом.

4. ЧЛЕНИ БАФ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в БАФ є добровільним.

4.2. Членами БАФ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання БАФ, визнають її Статут.

4.3. Прийом до членів БАФ здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.

4.4. Права члена БАФ:

- обирати і бути обраними до керівних органів БАФ, брати участь у всіх заходах, що проводяться БАФ;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів БАФ;

- звертатися до органів БАФ з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю БАФ, одержувати відповіді;

- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів БАФ, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

- звертатися до органів БАФ за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

           4.5. Члени БАФ зобов’язані:

- дотримуватись положень Статуту;

- виконувати рішення керівних органів;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням;

- сприяти здійсненню завдань БАФ;

- брати участь у заходах, що проводяться БАФ.

           4.6. Членство в БАФ припиняється у випадках:

- виходу із БАФ за власним бажанням;

- виключення із БАФ, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням БАФ, або якщо член втратив зв’язок із БАФ без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БАФ

Органами управління БАФ є: Загальні Збори, Правління, Голова.

           5.1. Вищим керівним органом БАФ є Загальні Збори.

           5.2. Загальні Збори мають право приймати остаточне рішення щодо будь-яких питань діяльності БАФ.

           5.3. Виключна компетенція Загальних Зборів:

• визначають основні напрямки діяльності БАФ, затверджують відповідні програми;

• обирають строком на чотири роки Голову БАФ і Правління;

• затверджують Статут та вносять зміни і доповнення до нього;

• заслуховують та затверджують звіт Голови про результати діяльності БАФ;

• обирають строком на чотири роки Ревізійну комісію, визначають її повноваження;

• заслуховують та затверджують звіти щодо діяльності Ревізійної комісії;

• приймають рішення про припинення діяльності БАФ (саморозпуск чи реорганізацію), створюють ліквідаційну комісію;                                                                                                                                

• виступають розпорядником коштів та майна БАФ;

створюють та припиняють діяльність відокремлених підрозділів БАФ; 

• вирішують інші питання діяльності БАФ.

           5.4. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член БАФ має один голос. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів.  

           5.5. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою, а також членами.

           5.6. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси БАФ Правлінням чи Головою, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

           5.7. Не менш як одна десята частина членів мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних Зборів. Якщо вимога членів про скликання Загальних Зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні Збори.

           5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів. З питань, внесення змін до статуту та прийняття рішення про припинення, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів.

           5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління та членів БАФ.

           5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів Голова БАФ. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

           5.11.  Член БАФ не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами  питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і БАФ.

6. ПРАВЛІННЯ БАФ

           6.1.  Правління Організації є керівним органом БАФ на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною та організаційною діяльністю.

           6.2. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені БАФ в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

           6.3.  Головою Правління є Голова БАФ.

           6.4. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність БАФ та належне виконання своїх посадових обов’язків.

           6.5. Компетенція Правління:

6.6. Членами Правління не можуть бути особи, які не є членами БАФ.

6.7. Члени Правління не можуть бути членами Ревізійної комісії.

6.8. Вибори керівних органів БАФ проводяться відкритим голосуванням.

6.9. Чергове засідання Правління скликається Головою не рідше ніж один раз на три місяці, а позачергове – за ініціативою Голови або двох третіх членів Правління;

6.10. Засідання Правління є правомочним якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів Правління. Рішення приймаються більшістю голосів членів Правління, присутніх на його засіданні.

6.11. У випадку проведення засідань Правління з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням.

6.12. Правління звітує перед членами БАФ на Загальних Зборах.

6.13. Рішення, дії, бездіяльність Правління можуть бути оскаржені до Загальних Зборів членів БАФ або до суду. Скарга на рішення, дії, бездіяльність Правління подається через Голову Правління. Після отримання скарги Голова Правління зобов'язаний скликати позачергові Загальні Збори членів БАФ для розгляду скарги протягом тридцяти календарних днів.

6.14. Рішення Загальних Зборів може бути оскаржене до суду.

7. ГОЛОВА БАФ

            7.1. Голова здійснює оперативне управління справами БАФ в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами, Правлінням та в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

           7.2. Голова призначається та звільняється Загальними Зборами, є підзвітним Загальним Зборам і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління пропозиції з будь-якого аспекту діяльності БАФ.

           7.3.  Повноваження Голови:

• очолює та організовує роботу БАФ;

• має право діяти без довіреності від імені БАФ, представляти її інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними та фізичними особами;

• виносить питання на розгляд Загальних Зборів, Правління та головує на їхніх засіданнях;

• має право першого підпису на фінансових документах;

• відкриває та закриває рахунки в банках;

• підписує кошториси надходжень та витрат та інші ділові документи;

• представляє БАФ в її відносинах з іншими фізичними та юридичними особами, громадськими організаціями, веде переговори та укладає з ними угоди без довіреності;

• вносить до Правління пропозиції щодо питань діяльності БАФ;

            • організовує підготовку засідання Правління.

           7.4. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами на чергових Загальних Зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів БАФ.

           7.5. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів можуть бути оскаржені членом (членами) БАФ. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови  можуть бути подані до Правління або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Правління щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління може бути оскаржене до Загальних Зборів.

8. ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ

           8.1. Заступники Голови обираються Правлінням з числа членів Правління, за поданням Голови та здійснюють свої повноваження відповідно до цього Статуту.

          8.2. Заступники виконують свої функції згідно із затвердженим Головою Організації розподілом обов’язків між ними. За відсутності Голови виконують його обов’язки або їх частину.                                    

9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

9.1. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами строком на чотири роки у складі трьох осіб: Голова та два члени комісії.

9.2. Рішення Ревізійної комісії вважається дійсним, якщо за нього проголосували більшість членів комісії. Рішення Ревізійної комісії є обов’язковим для виконання всіма членами. Рішення Ревізійної комісії не можуть суперечити чинному законодавству України, Статуту БАФ і можуть бути скасованими лише рішенням Загальних Зборів.

9.3. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь у засіданнях Правління, з правом дорадчого голосу.

9.4. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні Збори не вправі затверджувати баланс.

9.5. Ревізійна комісія перевіряє та контролює фінансово-господарську діяльність БАФ, звітує про свою роботу на Загальних Зборах БАФ.

9.6. Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна тільки Загальним Зборам і діє на підставі Положення про неї, що затверджується Правлінням.

10. КОМІТЕТИ

          10.1. Комітети БАФ є робочими органами БАФ, що виконують рішення Голови організації, Правління і Загальних зборів, ведуть поточну роботу під керівництвом Правління.

          10.2. Комітети діють у відповідності із затвердженим Правлінням Положенням.

          10.3. Комітети співпрацюють з відповідними комітетами ЖОАФ у межах своєї компетенції.

          10.4. Постійні комітети утворюються за рішенням Правління.

          10.5. До складу комітетів входить голова і така кількість членів, яка вважається необхідна для повноцінного функціонування комітету.

          10.6. У складі БАФ в обов’язковому порядку постійно діють наступні комітети:

          - комітет дитячо-юнацького футзалу;

          - комітет арбітражу;

          - комітет з проведення змагань;

          - комітет жіночого футзалу.

11. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

           11.1. БАФ у відповідності із своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

           11.2. Міжнародна діяльність БАФ здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

          11.3. При здійсненні міжнародної діяльності БАФ користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

          11.4. БАФ:

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

12.  ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ БАФ

           12.1. БАФ може утворювати в установленому законодавством порядку відокремлені підрозділи (філії, представництва).

           12.2. Рішення про утворення, реорганізацію чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.

           12.3. Філія БАФ є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням БАФ та здійснює всі або частину функцій БАФ.

           12.4. Представництво БАФ є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням БАФ та здійснює представництво і захист інтересів БАФ.

           12.5.  Керівники відокремлених підрозділів призначаються Правлінням і діють на підставі довіреності.

           12.6. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються статутом БАФ.

13. КОШТИ ТА МАЙНО БАФ

          13.1. БАФ може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

          13.2. БАФ набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами БАФ або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

          13.3. Майно БАФ складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів БАФ, інших джерел, не заборонених законом.

          13.4. Доходи або майно БАФ не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

           13.5. БАФ має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь БАФ в грошовій або іншій формі. 

          13.6. БАФ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени БАФ не несуть відповідальності за зобов’язаннями БАФ.

          13.7. БАФ зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

          13.8. Державний контроль за діяльністю БАФ здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

          13.9. У разі припинення БАФ її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

          14.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

          14.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів БАФ. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАФ

           15.1. Припинення діяльності БАФ здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону БАФ.

           15.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

          15.3. БАФ має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

          15.4.Рішення про саморозпуск БАФ  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів БАФ. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту.

          15.5. Реорганізація БАФ здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів БАФ. Реорганізація БАФ здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення БАФ про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

           15.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності БАФ шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) БАФ визначається відповідно до чинного законодавства.


Засновники:

П.І.П.        _________________