CENNIK WYNAJMU CAMPERA:

 

700ZŁ NETTO/1 DOBA

 

tel kontaktowy - 601594401

REGULAMIN

Świat Mebli sp.j.

ul. Francuska 52, 65-943 Zielona Góra

mail- meble@swiat-mebli.pl

 

 

Warunki Wynajmu Samochodu Kempingowego od firmy Świat Mebli

Szanowny Kliencie

Poniższe Warunki Wynajmu Samochodu Kempingowego (zwane dalej Warunkami Wynajmu) zostały stworzone w celu precyzyjnego określenia praw i obowiązków wynajmującego (zwanego dalej Najemcą) oraz firmy Świat Mebli sp.j.i (zwanej dalej Świat Mebli) na

okoliczność zawarcia umowy wynajmu (zwanej dalej Umową Wynajmu) samochodu kempingowego (zwanego dalej samochodem).

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI.

1. Przedmiot wynajmu.

Przedmiotem wynajmu jest tylko i wyłącznie wynajem samochodu kempingowego wraz z wyposażeniem dodatkowym wyszczególnionym w protokole zdawczo-odbiorczym (zwanym dalej Protokołem).

2 Wymagania wobec Najemcy i kierowcy

2.1. Najemca oraz kierujący samochodem musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą. Najemca musi posiadać dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem oraz kartę kredytową ważną w okresie wynajmu plus 60 dni, które są niezbędne do podpisania umowy rezerwacji (zwana dalej Umową Rezerwacji). W przypadku wynajmu samochodu przez firmę należy dodatkowo dostarczyć dokumenty firmowe (odpis z KRS / wypis z ewidencji / NIP / Regon) a Najemca musi mieć prawo do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego. W przypadku wynajmu jednego samochodu, przez więcej niż jednego Najemcę ich odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy jest solidarna.

2.2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy

(Warunki Wynajmu, Umowa Wynajmu) wyrządzone Świat Mebli zarówno przez siebie jak i przez wszystkich uczestników podróży w tym również kierowcy, oraz wszystkich innych osób, którym w trakcie trwania umowy za swoją wiedzą udostępnił przedmiot najmu niezależnie od tego czy szkoda zostanie wyrządzona z jego winy, czy z winy tych osób, za które niniejszym zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność tak jak za swoje działanie czy zaniechanie.

3 Opłaty i terminy płatności

3.1. Opłata za wynajem jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą  Świat Mebli i jest określana w Umowie Rezerwacji samochodu. Opłata jest przekazywana przez Najemcę w dwóch transzach:

I transza - opłata rezerwacyjna w wysokości około 30 % całkowitej opłaty jednak nie mniej 1000 PLN brutto – przekazywana przy rezerwacji.

II transza - opłata zasadnicza stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty przekazywana nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem wynajmu.

Brak przekazania opłaty zasadniczej w określonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna przepadnie w całości na rzecz firmy Świat Mebli, a Najemca nie ma prawa żądać jej zwrotu.

3.2. Kaucja

Zawierając Umowę Rezerwacji Najemca wyraża zgodę na zablokowanie kaucji w wysokości 4000 PLN na karcie kredytowej Najemcy nie później niż w dniu przekazania samochodu. Najemca jest zobowiązany do zapewnienia wolnych środków na koncie karty w wysokości min. 4000 PLN.

Kaucja jest blokowana celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń  Świat Mebli w stosunku do Najemcy. Roszczenia te mogą wynikać z nieprzestrzegania Warunków Wynajmu, a w szczególności z sytuacji:

- zdania samochodu uszkodzonego, gdzie uszkodzenia wynikają z winy Najemcy i nie są objęte ubezpieczeniem OC/AC.

- zdania samochodu po terminie określonym w Umowie,

- nieprzestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń związanych z zawarciem bądź niewykonaniem Umowy Wynajmu,  Świat Mebli zastrzega sobie prawo do pobrania z zablokowanej kaucji kwoty odpowiadającej wysokości jego roszczeń w stosunku do Najemcy na co Najemca wyraża zgodę. W wypadku gdyby zablokowana kwota nie wystarczyła na pokrycie wszystkich roszczeń  Świat Mebli, to  Świat Mebli ma prawo do obciążenia jego karty kredytowej zgodnie pkt 7.3. zdanie 4 niniejszych Warunków Wynajmu.  Świat Mebli zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia Najemcy (na jego żądanie) dokumentacji stanowiącej podstawę wyceny.

4. Ubezpieczenie. Samochody są ubezpieczone w zakresie OC, AC.

 4.1. Za szkody komunikacyjne o wartości do 1500 PLN brutto (w przeliczeniu na dzień zdania samochodu) powstałe z winy Najemcy i / lub kierowcy jest odpowiedzialny Najemca. W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia OC lub AC udział własny Najemcy w szkodzie wynosi 1500 PLN brutto. W przypadku całkowitego zniszczenia, bądź kradzieży samochodu z winy Najemcy i / lub kierowcy kaucja całkowicie przepada na rzecz  Świat Mebli. Nie wyklucza to roszczeń o dalsze odszkodowanie o ile Najemca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

5 Rezerwacja

5.1. Potwierdzeniem rezerwacji są podpisane przez obie strony Umowa Rezerwacji, Warunki Wynajmu oraz przekazana przez Najemcę na rzecz Świat Mebli opłata rezerwacyjna.

5.2. Zmiana rezerwacji

Dopuszcza się zmiany rezerwacji w następujących sytuacjach:

- na wniosek Najemcy. Przedstawienie wniosku nie jest równoznaczne z dokonaniem zmiany.  Świat Mebli zobowiązuje się do rzetelnej oceny możliwości technicznych dokonania zmiany. Zmiana rezerwacji jest bezpłatna. Jeżeli wniosek o zmianę zostanie przedłożony wcześniej niż 21 dni przed początkiem wynajmu Najemca ma prawo wykorzystać opłatę rezerwacyjną na rzecz wynajmu w innym terminie dogodnym dla Najemcy i  Świat Mebli

- w przypadku braku możliwości technicznych dostarczenia zarezerwowanego samochodu  Świat Mebli zastrzega sobie prawo dostarczenia

samochodu tej samej klasy lub wyższej przy zachowaniu ilości certyfikowanych miejsc do jazdy zgodnej z faktyczną ilością osób podróżujących. W przypadku przekazania samochodu wyższej klasy Najemca nie ponosi z tego tytułu dodatkowych opłat wynajmu. Koszty związane z eksploatacją większego samochodu (tj. np. koszty paliwa, opłaty promowe itp.) nie są refundowane przez  Świat Mebli

6. Odstąpienie od wynajmu

6.1. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Najemcę całkowicie przepadają na rzecz  Świat Mebli wszystkie wpłacone z tego tytułu opłaty (opłata rezerwacyjna oraz opłata zasadnicza) - niezależnie od czasu pozostałego do rozpoczęcia wynajmu.

6.2. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez  Świat Mebli zobowiązuje się ona do bezzwłocznego zwrotu opłaty rezerwacyjnej i zasadniczej. Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do  Świat Mebli.

7. Przekazanie Najemcy i zdanie przez Najemcę samochodu

7.1. Terminy i godziny przekazania i zdania samochodu są określone w Umowie Rezerwacji oraz Umowie Wynajmu. Za wszelkie opóźnienia w zdaniu samochodu przez Najemcę naliczane będą kary w wysokości 61 PLN brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy  Świat Mebli, zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu różnicy wynikającej z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu.

 7.2. Odbiór jak i zdanie samochodu musi zostać potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu. Przed przekazaniem Najemca (lub osoba przez niego wyznaczona) ma prawo i obowiązek odbyć pełne szkolenie z zakresu użytkowania samochodu oraz jeżeli wyrazi taką chęć może odbyć jazdę próbną w towarzystwie przedstawiciela  Świat Mebli. Podpisanie Protokołu nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, które nie mogły być wykryte podczas zdania samochodu. Najemca niniejszym wyraża pełną i nieodwołalną zgodę na dokonanie przez  Świat Mebli obciążenia jego karty kredytowej kosztami naprawienia szkód, za które ponosi zgodnie z niniejszymi Warunkami Wynajmu odpowiedzialność.

7.4. Najemca otrzymuje w pełni posprzątany i przygotowany do eksploatacji samochód. Najemca przed zdaniem jest zobowiązany do wyrzucenia śmieci oraz całkowitego opróżnienia zbiorników wody brudnej i toalety chemicznej. Za zadanie samochodu z nieopróżnionymi zbiornikami będzie pobierana opłata w wysokości 244 PLN brutto.

7.5. W przypadku zwrotu samochodu przed terminem określonym Umową Wynajmu  Świat Mebli nie jest zobowiązana z tego tytułu do zwrotu opłaty wynajmu.

7.6. Na czas wynajmu Najemca może nieodpłatnie pozostawić swój samochód na terenie  Świat Mebli. Teren jest ogrodzony, oświetlony oraz chroniony jednak  Świat Mebli nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone na pozostawionym pojeździe przez osoby trzecie.

8. Postępowanie w przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia.

Wszystkie samochody są serwisowane w ASO. Najemca jest zobowiązany do regularnego sprawdzania stanu technicznego pojazdu tak, aby

zapewnić bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie samochodu.

8.1. W przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie  Świat Mebli jak również postępowania zgodnie z OWU oraz poleceniami Ubezpieczyciela i/lub  Świat Mebli. Dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju szkody/ awarii. W przypadku zwłoki w poinformowaniu  Świat Mebli o awarii, wypadku lub uszkodzeniu, Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikającymi z tej zwłoki.

8.2. Gdy awaria, skutki wypadku lub uszkodzenie nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, Najemca powinien kontynuować jazdę. W przeciwnej sytuacji musi usunąć uszkodzenie przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczne podróżowanie bądź niepogarszającym stanu technicznego pojazdu.

8.3. Ewentualne koszty usunięcia uszkodzeń spowodowanych wypadkiem zostaną zwrócone Najemcy z wyłączeniem sytuacji opisanych w pkt.4.3.

8.4. W przypadku, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy,  Świat Mebli zobowiązuje się do zwrotu ewentualnie poniesionych kosztów na usuniecie awarii jednak Najemca musi uprzednio uzyskać zgodę  Świat Mebli na jej wykonanie oraz dostarczyć pełną dokumentację usunięcia awarii oraz wymienione części. W przypadku konieczności dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy a jednocześnie skutkowałaby niemożliwością użytkowania samochodu,  Świat Mebli zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu o opłatę za dni wyłączone z możliwości użytkowania. Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez zgody  Świat Mebli są bezwzględnie zabronione.

8.5. W przypadku, gdy awaria, wypadek lub uszkodzenie powstało z winy Najemcy lub winy osób, które za wiedzą i zgodą Najemcy lub osób upoważnionych przez niego miały dostęp do samochodu ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a  Świat Mebli ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesioną szkodę w pełnej wysokości.

8.6. W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez niezidentyfikowane osoby lub zjawiska wymagane jest dostarczenie pełnej dokumentacji zdarzenia, czyli: protokołu oględzin miejscowej policji oraz dokładnego opisu zdarzenia dostarczonego w formie pisemnej nie później niż przy zdawaniu samochodu. W przeciwnym wypadku kosztami usunięcia uszkodzenia w pełnej wysokości zostanie obciążony Najemca.

8.7. W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży w krótkiej perspektywie czasu nie jest możliwe        Świat Mebli nie jest odpowiedzialny za zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania na czas naprawy

i / lub powrotu do miejsca zamieszkania.

9. Ograniczenia w zakresie użytkowania

Zabronione jest przekraczanie prędkości 140 km/h, wykorzystywanie samochodu do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne chyba, że Najemca uzyska pisemną zgodę  Świat Mebli na takowe wykorzystanie. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek.

Samochód jest wyposażony w butle gazowe (propan-butan) 11 kg. W przypadku wykorzystania gazu z butli dozwolona jest wymiana butli na pełną (z ważną datą legalizacji), zgodną ze standardem stosowanym w Polsce bądź napełnienie posiadanej. Koszty wymiany lub napełnienia butli nie są refundowane przez Świat Mebli.

W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.  Świat Mebli zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu na koszt Najemcy.

 

 

 

 

 

11. Miejsce jurysdykcji. W sytuacji wszczęcia postępowania sądowego przez jedną ze stron (Najemcę bądź  Świat Mebli) jedynym właściwym Sądem jest ten właściwy

według siedziby  Świat Mebli.

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zapoznałem się, nie wnoszę uwag i akceptuję.

 

 

 

 

………………… …………………

(data i czytelny podpis)

NAJEMCA

 

 

                                                                                                                                                                         (podpis i pieczątka)

                                                                                                                        Świat Mebli