หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

ทำที่................................................................

วันที่.........................................................

หนังสือ สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว......................................................นาม สกุล ..................................อายุ...........บัตร ประจำตัวประชาชนเลขที่.....................................หมู่ ที่........... ถนน.................ตรอก/ซอย................... ตำบล/แขวง............................... อำเภอ/เขต........................จังหวัด................. รหัส........................ปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแนบท้าย 1 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท........................................จำกัด โดย……………………………..กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนสำนักงานเลข ที่…………..ตำบล.............................. อำเภอ...................... จังหวัด.....................

ปรากฏ ตามสำเนาหนังสือรับรองบริษัท เอกสารแนบท้าย 2 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง

โดย ที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ ในด้านการ ก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ว่าจ้าง และ โดยที่ผู้รับจ้างเป็นผู้มีความสามารถ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ ในด้าน ดังกล่าว และประสงค์จะรับจ้างดำเนินการดังกล่าว

ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์ของสัญญา

ผู้ ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการก่อสร้าง บ้านเดี่ยวสองชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน ของผู้ว่าจ้าง หรือที่ดินที่ผู้ว่าจ้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของให้ทำการก่อสร้าง ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ ..............................ระวาง...............................เลข ที่ดิน........................................หน้า สำรวจ.......................ตำบล................... อำเภอ ...................................จังหวัด……………….และมีเนื้อที่ ประมาณ......................ตารางวา รายละเอียดปรากฏตามสำเนา

หมวดที่ 2 ระยะเวลาของสัญญา การเริ่มทำงาน และกำหนดแล้วเสร็จของงาน

2.1 ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา............วัน โดยเริ่มนับแต่งานตอก(เจาะ) เสาเข็มแล้วเสร็จ

2.2 หากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับในอัตราร้อยล่ะ 0.05 ของ งวดงานที่เหลือตามสัญญา โดยปรับเป็นรายวัน นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่ง มอบงาน

หมวดที่ 3 ค่าจ้างเหมาตามสัญญา

3.1 การจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างเหมา รวมทั้งวัสดุสิ่งของสัมภาระ ค่าแรงงาน และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น……………………บาท (…………………………………)ในวันทำสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างตกลง ชำระค่าจ้างล่วงหน้าให้กับผู้รับจ้าง 2% เป็นจำนวนเงิน……………………บาท (…………………………………)เพื่อ เป็นการ ประกัน การปฏิบัติตามสัญญา ส่วนที่ค้างเป็นจำนวน………………………บาท (………………………………….) ผู้ว่าจ้างจะชำระตามหมวดงานดังนี้

งวดงาน

รายละเอียดการก่อสร้าง

เปอร์เซ็นต์ (%)

1

มัดจำ,ทำสัญญา

2 %

2

เขียนแบบ,ตีฝัง

3 %

3

ขุดหลุม,ทำฐานราก,คานคอดิน

12 %

4

ตั้งเสาชั้น 1, พื้นชั้น 1

12 %

5

อะเสรับหลังคา ,โครงหลังคา

13 %

6

มุงกระเบื้องหลังคา,ติดเชิงชาย

14 %

7

ก่ออิฐ,ตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง

14 %

8

ฝังท่อไฟ,ฉาบผนัง,ทาสีรองพื้น

13 %

9

ฝ้าเพดาน,ระบบประปา,เดินระบบไฟ,ปูนกระเบื้องพื้น ,ติดบานประตู หน้าต่าง

12 %

10

ติดสุขภัณฑ์,ติดอุปกรณ์ไฟ,ทาสี,ตกแต่งแล้วเสร็จ

5 %

รวม

100%

หมวดที่ 4 หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง

4.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดงาน จากรูปแบบและรายการก่อสร้างเดิม หรือเปลี่ยนแปลง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกอย่างภายในเวลาที่กำหนดร่วมกัน โดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานจะต้องคิด ราคา กำหนดเวลา กำหนดชำระเงิน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติม หรือลดงานจากรูปแบบและรายการก่อสร้างเดิม หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หากได้กระทำลงจนเป็นเหตุให้ ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารลดลงกว่ามาตรฐาน ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

4.2 ผู้ว่าจ้างมีอำนาจและสิทธิ์สั่งหยุดการก่อสร้างได้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเห็นว่างานที่ผู้รับจ้างปฏิบัตินั้นไม่ ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ

4.3 หากผู้ว่าจ้างผิดนัดการชำระเงินงวดหนึ่งงวดใด หรือ ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างมีสิทธิ์หยุดงาน

4.4 ในช่วงที่ผู้ว่าจ้างยังไม่มาชำระเงินของงวดงานที่เสร็จแล้วนั้น ผู้รับจ้างสามารถหยุดงานและขยายเวลาในการก่อสร้างไว้จนกว่าผู้ว่าจ้างจะมาชำระเงินได้

4.5 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ระงับหรือไม่จ่ายค่างวดการก่อสร้างเมื่อพบว่า ผู้รับจ้างไม่แก้ไขซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย หรือ บกพร่องตามที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ ผู้รับจ้างทราบ

4.6 ผู้ว่าจ้างต้องทำการตรวจรับงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในกำหนดเวลานี้ ถือว่าผู้ว่าจ้างยอมรับเอางานดังกล่าวแล้วโดยปริยาย และให้ผู้ว่าจ้าง ชำระค่างวดงานนั้นให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน นับจากได้รับมอบงานนั้นแล้ว หากผู้ว่าจ้างชำระค่างวดงานล่าช้าเกิน 7 วัน ผู้ว่าจ้างยินดีให้ผู้รับจ้างคิดค่าปรับในอัตราร้อยล่ะ 0.05 ของงวดนั้น โดยปรับเป็นรายวัน

4.7 ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างอยู่ก่อนถึงวันส่งมอบบ้าน ผู้ว่าจ้างสัญญาว่าจะไม่ให้บุคคลอื่นใด นอกจากผู้รับจ้าง เข้ามาทำการก่อสร้างเพิ่มเติม เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

4.8 ผู้ว่าจ้างยินยอมในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการให้ข้อมูล การชี้หลักเขต สภาพและที่ตั้งของ ที่ดินของฝ่ายผู้ว่าจ้างผิดพลาด

หมวดที่ 5 หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ และดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เพื่อให้งานสำเร็จ บรรลุตามความมุ่งหมายของผู้ว่าจ้าง

5.2 ผู้รับจ้างสามารถโอนงาน หรือนำงานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่น รับจ้างช่วงได้ แต่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดงานที่ช่วงนั้นทุกประการ

5.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดในอุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลมาจากการก่อสร้างตามสัญญานี้

5.4 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เข้าตรวจตรา บ้าน ที่ก่อสร้าง และวัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างได้ตลอดเวลา หากผู้ว่าจ้าง หรือ ตัวแทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเห็นว่างานที่ปฏิบัติอยู่ขณะนั้น หรือวัสดุที่นำมาใช้ไม่ได้ ขนาด หรือมาตรฐานตามที่กำหนด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาหรือแนบท้ายสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน ที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้งมีสิทธิ์ระงับ การปฏิบัติงานหรือยกเลิกวัสดุนั้น ๆ ได้ โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ 6 คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสัมภาระ

6.1 วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิด จะต้องเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ว่างจ้างและคุณภาพดี ตามที่ ระบุในแบบแปลน และข้อกำหนดประกอบแบบ

หมวดที่ 7 การประกันผลงาน

7.1 ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่ วันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงาน หรือที่สัญญานี้ถือได้ว่ามีการตรวจรับ มอบบ้านและส่วนประกอบแล้ว หากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ผู้รับจ้างยินดีที่จะทำการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเอง

7.2 ภายหลังจากผู้ว่าจ้างรับมอบบ้าน ผู้รับจ้างจะออกหนังสือรับประกันโครงสร้างบ้านมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี และภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สิ่งปลูกสร้างจ้างเหมาตามสัญญานี้ได้แล้วเสร็จ หากส่วนใดของโรงเรือนเกิดชำรุด เสียหาย เนื่องจากความบกพร่องในการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย , อัคคีภัย , อุทกภัย , แผ่นดินไหว ความเสียหายจากสัตว์ แมลง ความเสียหายจากการจลาจล โจรกรรม หรือ ความเสื่อมตามอายุของวัสดุและงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างตกลงจะรับ ทำการแก้ไขให้

7.3 การรับประกันผลงานการก่อสร้าง หรือ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ตามข้อ 7 นี้ เป็นอันสิ้นสุดลงทันที เมื่อผู้ว่าจ้างเหมา ได้ทำการต่อเติมอาคารโดยผิดกฎหมาย หรือ ต่อเติมผิดหลักวิศวกรรม หรือ ใช้อาคารผิดปกติวิสัยใน การอยู่อาศัยทั่วไป หรือ ใช้เป็นที่เก็บสินค้า หรือ กิจการต่างๆ นอกจากการใช้เป็นที่อยู่อาศัย

หมวดที่ 8 การบอกเลิกสัญญา และ การเรียกค่าเสียหาย

8.1 ก่อนหรือระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญานี้ หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี เช่นที่ จะกล่าวต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ได้ทันที โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

8.1.1 ผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย

8.1.2 ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน หรือละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร

8.2 เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาแล้ว และมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้

หมวดที่ 9 เบ็ดเตล็ดทั่วไป

9.1 ทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจดีว่า ความสัมพันธ์ของคู่สัญญานี้มีลักษณะเป็นการจ้างทำของเท่านั้น โดยไม่มี นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายในลักษณะเป็น หุ้นส่วน ตัวแทน จ้างแรงงานกันแต่อย่างใด

9.2 ในบริเวณสถานที่ปลูกสร้าง ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นที่ เรียบร้อยพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างได้

9.3 สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ผู้รับจ้างได้ทำลงไปในที่ดิน ให้ถือว่ายังไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน เฉพาะส่วนที่ผู้ว่าจ้าง ค้างชำระ

9.4 ผู้ว่าจ้าง หรือ บริวาร ไม่มีสิทธิใช้สอยหรือเข้าครอบครองในบ้านหลังดังกล่าวที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ ปลูกสร้าง จนกว่าจะได้ชำระราคาตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างครบถ้วน

9.5 การบอกกล่าวใด ๆ ตามสัญญานี้ ต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่อยู่ข้างต้น หรือที่ อยู่อื่นตามที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่าย หนึ่งทราบ หากเป็นการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ส่ง โดยไปรษณีย์ตอบรับ และให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายที่รับแจ้งทราบตั้งแต่วันที่ได้รับ

สัญญา ฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาได้ตรวจอ่านเรียบร้อยแล้ว รับว่าตรง ตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างยึดถือสัญญานี้ไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ......................................................ผู้ว่าจ้าง

(.....................................................)

ลงชื่อ......................................................ผู้รับจ้าง

(.....................................................)

ลงชื่อ......................................................พยาน

(.....................................................)

ลงชื่อ......................................................พยาน

(.....................................................)