Rámcový technologický postup pre výrobu striebra

                                               1m3  odpadových ustaľovačov.                                                                                                                                                                          

Operácia č. 1.: Zrážanie striebra z roztokov ustaľovačov vo forme sulfidu strieborného

                        Zrážanie sa  vykonáva  chemickou  reakciou  medzi  striebornou soľou,      

                        obsiahnutou  v  ustaľovači  a  sulfidom  sodným  ( vo forme  šupiniek )        

                        pridaným do roztoku ustaľovača. Striebro sa izoluje vo forme zrazeniny      

                        sulfidu   strieborného,  ktorá sa  nechá  usadiť,  roztok  bez  striebra  sa  

                        odčerpá do  50 l  PE-nádob  a  odvezie na neutralizačnú  stanicu  DNV-

                        ENERGO (areál ZŤS  Dubnica n/V). Zrazenina  sa odfiltruje,  premyje

                        vodou, vysuší a pomelie na mlyne.

             

                        Spotreba elektrickej energie na sušenie:                 70 kWh

                        Spotreba vody                                       :                 0,01m3

        Operácia č.2.: Termochemická reakcia výroby kovového striebra zo sulfidu strieborného

                       pomletý  sulfid strieborný sa  zmieša s dusičnanom sodným a práškovým

                       cukrom  a  za uvoľnenia  tepla  zreaguje na  kovové  striebro. Po premytí

                       vodou sa striebro presuší  a staví do ingotov v taviacej piecke.

                       Spotreba elektrickej energie na sušenie a tavenie:   10 kWh

                       Spotreba vody                                                       :   0,04 m3 

            Technologický postup spracoval :                            RNDr Robert Komoráš- ARGENA