REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU „EXPECTUS”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Właścicielem Programu jest Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Salelifter) z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod numerem 0000427712, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-318-34-13, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

 

2. Program – program Expectus zamieszczony w sieci Internet pod adresem https://ex.salelifter.com , który jest dostępny dla wszystkich Użytkowników. W skład Systemu wchodzą narzędzia służące do weryfikacji baz danych.

 

3. Regulamin - niniejszy regulamin. Określa zasady korzystania z Programu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników.

 

4. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu oraz dokonała prawidłowej Rejestracji w Programie.

 

5. Rejestracja - procedura związana z zakładaniem Konta w Programie.

 

6. Konto - prowadzone przez Salelifter dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login), umożliwiające Użytkownikom logowanie się do Programu, weryfikację Rekordów oraz korzystanie ze wszystkich funkcji Programu, na zasadach opisanych Regulaminem.

 

7. Login/e-mail – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika pozwalające na jego identyfikację oraz dostęp do Programu.

 

8. Hasło – oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. W trakcie korzystania z Programu Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany Hasła.

 

9. Cennik – oznacza wykaz opłat za korzystanie z Programu uzależnionych od liczby zweryfikowanych rekordów, zgodnie z planem taryfowym wybranym przez Użytkownika. Cennik jest dostępny pod adresem https://ex.salelifter.com/pl/cennik.

 

10. API systemu (Application Programming Interface) - sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów za pomocą którego umożliwiamy  komunikację expectus z innymi aplikacjami.

 

11. Klucz API – ciąg znaków umożliwiający dostęp do API.

 

12. Format MD5 – kryptograficzna funkcja skrótu, która z dowolnego ciągu danych generuje 128-bitowy skrót. Użycie bazy zapisanej w MD5 dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo procesu weryfikacji danych.

 

13. HLR – metoda (Home Location Register), która pozwala na weryfikację nr telefonu komórkowego. Metoda ta pozwala na określenie macierzystej sieci GSM dla podanego numeru. Pozwala również na wykluczenie błędnych, nieistniejących numerów z bazy, a również na ocenę aktywności numeru w ramach sieci.

 

14. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 

15. Weryfikacja Rekordu – sprawdzenie danego Rekordu. Analiza Rekordu odbywa się w sposób leksykalny, składniowy i strukturalny. Weryfikacja Rekordów pozwala na wyeliminowanie nieistniejących, nieprawdziwych adresów e-mail, wskazanie Rekordów, które mogą być próbą wymuszenia wynagrodzenia przez nieuczciwych wydawców w programach partnerskich.

 

16. Rekord – pojedynczy wpis w Bazie Danych. Pojedynczy wpis w Bazie Danych może zawierać jedną lub więcej danych osobowych.

 

17. Baza danych – zgromadzone dane cyfrowe w postaci pliku CSV.

 

 

II. KORZYSTANIE Z PROGRAMU

 

18. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Salelifter (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest możliwość korzystania z Programu, na zasadach opisanych Regulaminem.

 

19. Rejestracja wymaga podania przez potencjalnego użytkownika nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła, które będzie umożliwiało zarejestrowanemu Użytkownikowi dostęp do Programu.

 

20. Program jest narzędziem służącym do weryfikacji baz danych wgranych do Programu przez Użytkownika.

 

21. Dostęp do Programu możliwy jest w wersji online.

 

22. W ramach korzystania z Programu Użytkownik ma prawo do:

 

a) wgrania do Programu Bazy Danych bądź skorzystania z klucza API w celu dokonania weryfikacji Rekordów,

b) pobrania raportu po dokonanej weryfikacji,

c) usunięcia raportu.

 

23. Użytkownik nie może w szczególności:

 

a) korzystać z Programu w sposób naruszający prawo, a w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) korzystać z Programu w sposób naruszający dobre obyczaje,

c) modyfikować, zmieniać struktury, deassemblować Programu, a także zastosować Programu lub jego części w innym oprogramowaniu;

d) trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

e) obserwować, badać i testować funkcjonowania Programu, chyba że obserwacje, badania i testowanie podejmowane są przez Użytkownika w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania lub przechowywania Programu i tylko w zakresie wyznaczonym postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu poznania idei i zasad Programu,

f) zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI SALELIFTER

 

24. Salelifter oświadcza, iż będzie przechowywał dane zaimportowane przez Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

25. Salelifter będzie dokładała należytej staranności żeby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Programu.

 

26. Salelifter upoważniona jest do dokonywania okresowych przerw technicznych w działaniu Programu, w czasie najmniej uciążliwym dla Użytkowników. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Salelifter będzie informować Użytkowników, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem poprzez podanie informacji o planowanej przerwie technicznej na koncie Użytkownika.

 

27. Salelifter jest uprawniona do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu/działaniu Programu, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania, bądź przyczynami niezależnymi od Salelifter, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.

 

28. Salelifter nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie korzystania przez Użytkownika z Programu.

 

29. Salelifter ma prawo usunąć bezpowrotnie Konto Użytkownika w szczególności, w następujących przypadkach:

 

a) Użytkownik będzie korzystał z Programu niezgodnie z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub będzie naruszał prawa osób trzecich,

b) w przypadku rozwiązania Umowy,

c) jeżeli w terminie 14 dni po założeniu Konta Użytkownik nie dokonał logowania oraz płatności zgodnej z wybranym pakietem,

d) jeżeli przyszły użytkownik nie dokończy procesu Rejestracji.

 

30. Salelifter zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu Użytkownika do wybranych usług świadczonych w ramach Programu, w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Programu. Salelifter może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany Hasła do tego Konta.

 

31. Na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym usunięciem Konta, Użytkownik zostanie powiadomiony o takim zamiarze poprzez pocztę e-mail, na adres wskazany podczas Rejestracji. Wysłanie powiadomienia uznaje się za dostarczone w momencie wysłania wiadomości e-mail przez Salelifter.

 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

32. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Salelifter danych Użytkownika podanych przy Rejestracji.

 

33. Dokonując aktywacji Konta w Programie, Użytkownik udziela Salelifter zgody na otrzymywanie korespondencji (informacji) drogą elektroniczną.

 

34. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Użytkownika, w szczególności wyrządzone przez działania lub zaniechania Użytkownika dokonywane na zaimportowanych przez niego bazach danych. Odpowiedzialność Użytkownika obejmuje również utracone przez Salelifter korzyści.

 

35. W imieniu osoby prawnej, Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby uprawnione do jej reprezentacji. Osoba dokonująca Rejestracji osoby prawnej w Programie oświadcza jednocześnie, iż jest prawnie umocowana do reprezentowania tej osoby prawnej oraz do dokonania Rejestracji, i ponosi z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.

 

36. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.

 

37. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych w trakcie procesu Rejestracji i zakładania Konta oraz za uzupełnianie i zmianę danych w Programie.

 

38.  Użytkownik oświadcza, iż w bazie wgranej do Programu nie są zawarte jakiekolwiek dane, informacje lub treści sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

 

39. Użytkownik oświadcza, iż wszystkie Rekordy zebrane w Bazie wgranej do Programu zostały zebrane zgodnie z prawem a ich przetwarzanie przez Salelifter nie naruszy praw osób trzecich.

 

40. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż dokonanie weryfikacji Rekordów nie jest tożsame z uzyskaniem przez Salelifter zgód na wysyłanie do osób zebranych w Bazie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

41. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie jest możliwym wskazanie przez Program w 100 % błędnych Rekordów.

 

42. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Salelifter nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie korzystania przez Użytkownika z Programu lub przerw w dostępie do Programu z przyczyn niezależnych od Salelifter, w szczególności powstałych wskutek awarii sieci telekomunikacyjnych, awarii systemów informatycznych operatorów GSM, niepoprawnego przesyłu sygnału w sieciach trzecich, strajku generalnego, walk wewnętrznych w kraju, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, innych zdarzeń elementarnych sił przyrody, których nie można przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do Salelifter lub Użytkownika i ich działalności.

 

43. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Salelifter nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika lub osób trzecich, które są związane z jakimkolwiek wykorzystaniem Programu przez Użytkownika lub osoby trzecie.

 

44. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przesyłanie informacji do osób zebranych w Bazie danych.

 

45. W przypadku jeżeli Użytkownik będzie chciał zaimportować do Programu bazę danych, która zawierała będzie dane osobowe, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązany jest wypełnić umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest wydrukować powyższą umowę w dwóch egzemplarzach, wypełnić oraz podpisać (zgodnie z obowiązującym go sposobem reprezentacji) a następnie odesłać oba egzemplarze na adres Salelifter (podany w pkt 1 Regulaminu). Po otrzymaniu przez Salelifter umowy, o której mowa powyżej, Salelifter podpisze i odeśle Użytkownikowi jeden egzemplarz umowy.

 

 

V. KORZYSTANIE Z PROGRAMU

 

46. Korzystanie z Programu jest możliwe po dokonaniu przez Użytkownika skutecznej Rejestracji. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Salelifter pod adresem ex.salelifter.com/pl/login Użytkownik dokonuje wyboru określonego planu taryfowego zgodnie z Cennikiem. Plany taryfowe są szczegółowo opisane na stronie Salelifter pod adresem ex.salelifter.com/pl/cennik Wraz z wyborem określonego planu taryfowego Użytkownik deklaruje, jaką kwotę wpłaci na rachunek bankowy Salelifter, na tej podstawie Salelifter wystawi Użytkownikowi formularz płatności. Po wpłynięciu na rachunek bankowy Salelifter zadeklarowanej przez Użytkownika kwoty, Salelifter poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o dokonanym zasileniu konta Użytkownika w Programie oraz wystawi Użytkownikowi fakturę VAT na zasadach opisanych w pkt 48 poniżej. Od chwili zasilenia konta Użytkownika może on zacząć korzystać z Programu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z wybranym planem taryfowym.

 

VI. PŁATNOŚCI

 

47. W celu korzystania z Programu, Użytkownik zobowiązany jest do doładowania (zasilenia) Konta. Doładowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim płatne jest z góry i po jego zapłacie Użytkownik uprawniony jest do wykorzystania pełnej kwoty doładowania netto w dowolnym czasie. Koszt weryfikacji Rekordów jest uzależniony od wysokości kwoty doładowania i został określony w Cenniku dla poszczególnych planów taryfowych wybieranych przez Użytkownika. Kwota doładowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu będzie ulegała odpowiedniemu zmniejszaniu w oparciu o ilość zweryfikowanych przez Użytkownika Rekordów.

 

48. Doładowanie, o którym mowa w pkt. 47 powyżej płatne będzie na rachunek bankowy Salelifter prowadzony w ING Banku Śląskim o numerze 05 1050 1344 1000 0090 3022 3060.  Salelifter wystawi Użytkownikowi fakturę VAT w terminie do 7 dni licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Salelifter.

 

VII. REKLAMACJE

49. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację co do przeprowadzonej weryfikacji, pod kątem jej nie zrealizowania lub nieprawidłowego zrealizowania wynikającego z wadliwego funkcjonowania Programu.

50. Reklamacje, o których mowa w pkt 48 powyżej, mogą być składane przez Użytkownika w formie pisemnej, listem poleconym na adres Salelifter lub formie elektronicznej na adres expectus@salelifter.com , w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia weryfikacji, której reklamacja dotyczy.

51. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data wpływu reklamacji do siedziby Salelifter.

52. Reklamacje wpływające po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

53. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, datę przeprowadzenia weryfikacji, której reklamacja dotyczy oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji, tj. zaistniałego problemu.

54. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji adres e-mail, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

55. Salelifter zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przez umieszczenie przez Salelifter na stronie https://ex.salelifter.com/regulamin informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie https://ex.salelifter.com/pl/panel przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Salelifter w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

56. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i zaakceptować go w przypadku chęci dalszego korzystania z Programu.

57. W przypadku niezaakceptowania zmodyfikowanego regulaminu Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Programu.

58. Wszystkie postanowienia Regulaminu są wiążące i pozostają w mocy do momentu unieważnienia któregokolwiek z nich przez prawomocne orzeczenie sądu.

59. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Salelifter.

60. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, iż akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

 

Salelifter Sp. z o.o. ul. Raciborska 35A 44-200 Rybnik NIP: 642-318-34-13.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 (Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych)