ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

ANUNCI d'informació pública de l'Institut Barcelona Esports, sobre l'aprovació inicial de les bases par a atorgar subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys de la ciutat de Barcelona, per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar

En data 29 de juliol de 2014, la presidenta de l'Institut Barcelona Esports ha adoptat la resolució següent:

"APROVAR INICIALMENT les bases de l'Institut Barcelona Esports per atorgar subvencions a menors i joves entre 6 i 17 anys de la ciutat de Barcelona, per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar.

PUBLICAR-LES íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes de la corporació, com també una referència de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

TENIR-LES PER APROVADES DEFINITIVAMENT, cas de no haver-se presentat al·legacions durant el període d'informació pública.

DONAR-NE COMPTE al Consell Rector en la propera sessió que se celebri."

El text de les bases és el següent:

BASES PER ATORGAR SUBVENCIONS A INFANTS I ADOLESCENTS ENTRE 6 I 17 ANYS DE LA CIUTAT DE BARCELONA, PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA FORA D'HORARI ESCOLAR.

1. L'objecte.

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les convocatòries ordinàries de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos de l'Institut Barcelona Esports, a infants i adolescents entre 6 i 17 anys que practiquin esport fora d'horari escolar en entitats organitzadores homologades per l'Institut Barcelona Esports en la corresponent convocatòria anual d'homologació.

2. La finalitat.

La finalitat d'aquestes subvencions és afavorir la pràctica de l'activitat esportiva dels joves integrants d'unitats familiars amb rendes baixes, de tal forma que la situació econòmica de la família no comporti un impediment o una càrrega econòmica excessiva que pugui impedir la pràctica esportiva d'aquests menors i joves. En tot cas, no podran rebre la subvenció els infants i adolescents entre 6 i 17 anys d'unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar, superior a 9.959,66 EUR anuals.

3. El règim jurídic.

Aquestes subvencions es regulen per les normes que s'indiquen tot seguit i per aquest ordre:

- La convocatòria específica que s'aprovi.

- Aquestes bases.

- La Normativa general de subvencions aprovada per l'Ajuntament de Barcelona i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 4 de gener de 2011.

- El Reglament de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en tot allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa bàsica indicada a la disposició final primera de la indicada Llei de subvencions.

- Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Divendres, 1 d'agost de 2014

1- Llei 38/2003, de 17 de novembre, abans indicada pel que fa als articles considerats com a norma bàsica.

- Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò considerat com a norma bàsica.

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Sense perjudici del que s'estableix als articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i procediment administratiu comú, l'atorgament de les subvencions a les quals fan referència aquestes bases té caràcter voluntari i eventual, és modificable en els supòsits previstos per la normativa indicada, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar ni incorporar en la motivació de la resolució d'atorgament com a precedent.

L'atorgament de les subvencions es condiciona, en tot cas, a la realització futura de l'activitat esportiva.

4. Persones beneficiàries i requisits.

Per poder atorgar-se una subvenció es fa necessària que ambdues parts, unitat familiar i perceptor de la subvenció (entitat homologada), compleixin els requisits que es detallen a continuació i sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

A aquests efectes, es considera que són beneficiaris els pares, mares o tutors legals dels infants i adolescents destinataris de les subvencions. Així mateix, s'entén que són requisits indispensables per a poder percebre aquests ajuts:

- Que els destinataris, infants i adolescents, entre 6 i 17 anys, estiguin preinscrits en una activitat esportiva que es practiqui en una entitat homologada per l'Institut Barcelona Esports.

- Que siguin integrants d'unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar, igual o inferior a 9.959,66 EUR anuals.

- Que siguin integrants d'unitats familiars els membres de la qual estiguin empadronats i residint a Barcelona.

Definició i determinació de la unitat familiar: mare, pare o tutor/a i fills que convisquin al domicili.

Tipologies familiars possibles:

- Nuclear: mare + pare + 1-2 fills/es.

- Nombrosa:

. Mare + pare + 3 o mes fills/filles. . Mare + pare + 2 o mes fills (1 d'ells amb discapacitat). . 1 progenitor + 3 o mes fills/filles.

- Vidus: 1 progenitor + 1-2 fills/es.

- Reconstituïda: 1 progenitor (separat/divorciat/vidu/mai casat) + fills/es + nova parella del progenitor amb llurs fills, si hi ha.

- Monoparental: 1 progenitor (al llibre de família nomes consta 1 pare/mare) + fills/es.

- "Solitària": 1 progenitor (al llibre de família consten els 2 progenitors. Fills reconeguts) + fills/es.

- D'acollida.

5. Obligacions del perceptor de la subvenció (entitat homologada).

El perceptor de la subvenció per cessió del dret del cobrament del beneficiari és l'entitat homologada on el menor realitza les activitats esportives. A aquests efectes aquest perceptor ha de complir els requisits següents:

Divendres, 1 d'agost de 2014

2a) Acreditar el reconeixement d'entitat homologada mitjançant resolució de la convocatòria anual del procés d'homologació aprovat per l'Institut Barcelona Esports.

b) Fer l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Informar del canvi d'activitat esportiva d'un menor subvencionat abans de l'inici de la nova activitat, de forma motivada.

d) Informar de la no inscripció d'un menor, quan amb anterioritat havia fet la preinscripció a l'entitat per demanar la subvenció.

e) L'entitat ha de tenir la raó social a Barcelona.

f) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries amb l'Ajuntament i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau.

g) Haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i altres ens municipals, i no trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En la justificació de l'ajut s'ha de fer esment de l'activitat realitzada pels infants i adolescents, el termini de duració i l'aplicació dels fons rebuts, dins dels terminis establerts.

L'Institut Barcelona Esports quedarà exempt de les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades els beneficiàries i perceptors de les subvencions atorgades.

6. Procediment de concessió de la subvenció.

El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant l'aprovació i publicació de la convocatòria ordinària anual corresponent i d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

La convocatòria esmentada es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'edictes i al web municipal de l'Institut.

El termini per presentar sol·licituds s'indicarà a la convocatòria corresponent i començarà a comptar l'endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, excepte que aquesta resolució indiqui un termini diferent.

Un cop publicada la convocatòria, els interessats hauran de presentar, dins del termini indicat, la sol·licitud de subvenció acompanyada de la documentació que s'estableixi a la convocatòria.

El procediment d'atorgament de la subvenció, llevat que s'estableixi expressament el contrari a la convocatòria, ha de respectar les fases i terminis següents:

- Admissió de sol·licitud: Un cop presentada la sol·licitud i la documentació necessària, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte al sol·licitant i l'activitat esportiva presentada. Cas que l'interessat no hagi aportat els documents indicats a la convocatòria, se'l requerirà per tal que els aporti d'acord amb el que preveu l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la qual s'aprova el règim jurídic de les Administracions públiques i procediment administratiu comú. Transcorregut el termini sense esmenar o completar la documentació requerida s'entendrà que els interessats desisteixen de la sol·licitud.

En cap cas s'admetrà la modificació o substitució d'aquelles sol·licituds ja presentades.

- Valoració de les sol·licituds: Un cop admesa la sol·licitud, la comissió de valoració procedirà a la distribució de l'import de les subvencions d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases i a la convocatòria, i emetrà l'informe preceptiu per a la proposta de resolució que formularà l'òrgan instructor.

Considerant el que preveu l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es prescindeix del tràmit d'audiència i, en aquest cas, la proposta de resolució tindrà el caràcter de definitiva.

Divendres, 1 d'agost de 2014

3- Resolució: La Presidència de l'Institut Barcelona Esports, a la vista de la proposta de resolució formulada per l'òrgan instructor, emetrà la resolució d'atorgament.

La resolució de la Presidència posarà fi a la via administrativa i serà susceptible de recurs d'alçada davant l'Alcaldia en el termini d'un mes.

- La reformulació de les sol·licituds: Considerant que les quanties a les què tenen dret els sol·licitants s'estableixen de forma determinada en funció d'un barem reglat no procedeix la reformulació de sol·licituds.

- Termini del procediment d'atorgament: El termini màxim per a dictar la resolució d'atorgament de subvencions serà de tres mesos, que començarà a comptar des de l'endemà de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds. La manca de resolució, dins d'aquest termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de concessió de les subvencions.

7. Òrgans i funcions.

- Instructor del procediment: El/la director/a de Promoció i Esdeveniments Esportius. A l'instructor li correspon emetre la proposta de resolució a la vista de l'informe emès per la Comissió de Valoració.

- Comissió de valoració: Una comissió s'encarregarà de valorar les sol·licituds presentades per a l'atorgament de la subvenció. Aquesta comissió estarà integrada per les persones que es relacionen a continuació:

- El/la gerent de l'Institut Barcelona Esports (o la persona en qui delegui) que actuarà com a president/a amb veu i vot.

- El/la director/a de Promoció i Esdeveniments Esportius de l'Institut Barcelona Esports, que actuarà com a vocal amb veu i sense vot.

- Un/a tècnic/a de la Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius que actuarà com a vocal amb veu i vot.

- L'administrador/a de l'Institut Barcelona Esports, que actuarà com a vocal, amb veu i vot.

- El secretari delegat de l'Institut Barcelona Esports, que actuarà com a secretari de la Comissió, amb veu i sense vot.

- Òrgan competent per a l'atorgament: La Presidència de l'Institut Barcelona Esports, de conformitat amb el que preveu l'article 5.2.i) dels estatuts de l'Institut Barcelona Esports.

La competència per aprovar la convocatòria de subvencions, així com l'autorització i la disposició de crèdit, correspon a la Presidència de l'Institut Barcelona Esports dins els límits que s'estableixen als estatuts d'aquest Organisme Autònom municipal, i l'aprovació de l'obligació de les corresponents despeses correspon a la Gerència del mateix Institut.

8. Criteris per a l'atorgament de la subvenció.

Les convocatòries hauran d'establir un preu límit anual per a cada activitat esportiva susceptible de ser subvencionada, de tal manera que aquest preu serà l'utilitzat com a referència per aplicar els percentatges de l'import de la subvenció que correspongui en funció de la renda personal disponible per unitat familiar.

Cas que el preu real de l'activitat esportiva sigui superior al preu límit anual establert, s'aplicarà aquest últim i no pas el preu real.

Els percentatges o trams per al càlcul de l'import de subvenció a aplicar sobre el preu límit anual de l'activitat esportiva són: 90 %, 60 % i 30 %, en funció de la renda personal disponible per membre de la unitat familiar de fins a 3.907,00 EUR, 6.140,00 EUR i 9.959,66 EUR, respectivament.

De conformitat amb l'article 22.1 de la Llei general de subvencions, l'import aprovat a la convocatòria com a crèdit disponible, i la seva possible ampliació, es repartirà mitjançant un prorrateig entre els beneficiaris de cada tram, iniciant- se el repartiment entre els possibles beneficiaris corresponent al tram de renda personal disponible per membre de la unitat familiar més baix o inferior, i posteriorment els de renda superior i així successivament fins que el pressupost de la convocatòria s'esgoti.

Se subvencionarà, amb un màxim d'una activitat esportiva per menor i amb el barem que correspongui, tots els menors de la unitat familiar que ho sol·licitin.

Divendres, 1 d'agost de 2014

4Per tal de fixar la capacitat econòmica de les famílies que sol·licitin ajut per a l'activitat, com també el percentatge de la subvenció del cost de l'activitat o preu límit anual, es tindrà en consideració l'indicador de renda de suficiència (IRS) establert a la normativa vigent d'aplicació i d'acord amb les actualitzacions que corresponguin.

La renda personal disponible per membre de la unitat familiar es calcularà dividint els ingressos anuals declarats de tota la unitat familiar entre el nombre total de membres que formen part d'aquesta unitat familiar, tenint en compte que se suma un membre més en els casos següents:

- Quan un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat, reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya, amb un mínim del 33%.

- Quan es tingui reconeguda la condició de família monoparental oficialment, per la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, tindran prioritat tots els sol·licitants que acreditin les rendes més baixes de cada tram.

Cas d'empat en l'import del nivell de renda personal disponible, es prendrà com a criteri de priorització per a l'atorgament l'import menor dels ingressos totals de la unitat familiar.

El percentatge de la subvenció per trams en funció de la renda personal disponible per membre de la unitat familiar i segons la prioritat indicada és el següent:

Tram de subvenció Nivell de renda personal disponible per membre unitat familiar Criteri de prioritat 90 % del preu límit anual de l'activitat esportiva. 0 a 3.907,00 EUR 1r 60 % del preu límit anual de l'activitat esportiva. De 3.908,00 EUR a 6.140,00 EUR 2n 30 % del preu límit anual de l'activitat esportiva. De 6.141,00 EUR a 9.959,66 EUR 3r

9. Les compatibilitats.

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats.

Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions, i també de les que puguin ser compatibles, no podrà superar el cost total de l'activitat esportiva que es desenvoluparà. Cas contrari, es determinarà la devolució de l'excés en la part proporcional.

10. La quantia de la subvenció i conceptes subvencionables.

La quantia de la subvenció màxima que s'atorgarà per a cada sol·licitant es determinarà a la convocatòria corresponent.

El cost de l'activitat inclourà el preu de l'activitat esportiva, el del material per dur-la a terme, el de les fitxes, el de les llicències i el de les assegurances.

Quedarà a càrrec de la persona física sol·licitant l'aportació de la resta del cost, directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats).

11. La sol·licitud.

Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria regulades per aquestes bases s'han de formular mitjançant els impresos normalitzats que s'indiquin a la mateixa convocatòria.

A la convocatòria es determinarà el termini per presentar les sol·licituds. Durant aquest termini, els sol·licitants han de presentar la sol·licitud corresponent emplenada i signada degudament pel representant legal de la persona física.

La sol·licitud i la documentació que cal adjuntar es podrà presentar a qualsevol de les oficines del Registre General que es relacionin a la convocatòria. La documentació que pugui ser requerida per esmenar o subsanar també s'haurà de lliurar a qualsevol de les oficines del Registre General.

Només es pot presentar una sol·licitud per infant o adolescent.

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.

Divendres, 1 d'agost de 2014

5Els formularis es poden presentar tant en català com en castellà, i s'emplenaran preferentment per mitjans informàtics o mecanogràfics.

12. Llocs de presentació de les sol·licituds de subvenció.

En qualsevol registre municipal i segons s'especifiqui a la convocatòria corresponent.

13. La documentació que cal presentar.

Per tenir dret a la subvenció, caldrà presentar el corresponent formulari de sol·licitud acompanyat de l'original i la fotocòpia dels documents següents:

1. DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor que realitza la inscripció).

2. Llibre de família on figura el menor que s'inscriu i el full dels progenitors. En el cas de menors nascuts fora del país, passaport del menor o passaport del pare o de la mare on constin les dades del menor o la fotocòpia de la partida de naixement del país originari.

3. Cas, que el tutor no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l'organisme que li ha atorgat la guarda.

4. Declaració de renda de la unitat familiar. La pàgina on consten els membres de la unitat familiar, del full resum de rendiments i deduccions, i el document d'ingrés o devolució segellat per l'entitat bancària o la delegació d'Hisenda corresponent.

Si en el full de sol·licitud es fa constar l'autorització del sol·licitant per tal que l'Institut Barcelona Esports consulti les seves dades fiscals a l'Agència Tributària, no caldrà presentar la declaració de renda.

5. Certificat de separació o divorci on consti el pacte econòmic, si escau.

6. Resolució de reconeixement de grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya (només en el cas que a la unitat familiar hi hagi un membre amb discapacitat).

Cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible que es presentin els documents que justifiquin els ingressos de cada membre més gran de 18 anys mitjançant els documents que corresponguin següents:

7. Certificat d'imputacions íntegres de tots els membres de la unitat familiar o l'autorització a favor de l'Institut Barcelona Esports per obtenir-ne les dades fiscals de l'Agència Tributària.

8. Certificat d'ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activa.

9. El full de salari o certificat d'ingressos de tots els membres en edat activa de la unitat familiar on viu el menor.

10. Justificant actualitzat (de l'entitat bancària o dels Serveis Socials) del cobrament del PIRMI.

11. Cas d'estar en situació d'atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activa hauran de presentar el document acreditatiu (emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat) on es consigna si cobren subsidi d'atur, com també la quantitat que perceben per aquest concepte.

12. Declaració jurada dels ingressos no acreditables per cap organisme: quantitat, concepte i persona que els rep.

D'acord amb el que preveu l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el règim jurídic de les Administracions públiques i procediment administratiu comú, els sol·licitants que hagin presentat aquesta documentació en qualsevol altre procediment d'atorgament de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona i durant el mateix exercici fiscal, hauran de indicar aquest fet en la sol·licitud de subvenció, i només hauran d'aportar aquells documents que hagin tingut alguna variació respecte a la sol·licitud anteriorment presentada.

14. Les obligacions del beneficiari.

- Acceptar la subvenció amb la finalitat de complir les condicions fixades per aprovar-la.

- Realitzar, durant tota la seva durada, l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

Divendres, 1 d'agost de 2014

6- Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la resta de la normativa aplicable.

- Acreditar en el moment de sol·licitar la subvenció que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

- Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament, un cop exhaurits els terminis.

- Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l'Institut Barcelona Esports.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

- Declarar les subvencions rebudes de l'Ajuntament o d'altres Administracions o ens públics en els darrers dotze mesos.

Els beneficiaris de la subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions sobre infraccions administratives en la matèria i la Llei general pressupostària.

El beneficiari no podrà alterar en cap cas la destinació de les subvencions concedides.

15. La justificació i el control.

L'Institut Barcelona Esports podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, la destinació de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a les actuacions municipals de comprovació pertinents.

El perceptor de la subvenció haurà d'aportar, en un termini no superior als dos mesos, a comptar des de la data de finalització de l'activitat per part del menor, la justificació dels fons rebuts mitjançant un certificat, signat per qui ostenti la representació legal del menor, on consti que el/la beneficiari/ària ha assistit i desenvolupat l'activitat objecte de la subvenció i on es faci menció de l'import de la subvenció rebuda, de la despesa total de l'activitat i les dates d'inici i finalització de l'activitat per part del/la beneficiari/ària, com també del contingut de l'activitat.

Les justificacions es presentaran obligatòriament per part de l'entitat perceptora al registre municipal o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La facilitació de la justificació per una altra via, com pot ser la telemàtica, no substituirà en cap cas la justificació registrada, sent responsable en tot cas l'entitat. La data de recepció a tenir en compte és la que consti al segell del registre.

En el cas de que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts, es comunicarà al perceptor, per qualsevol mitjà vàlid en dret, la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de 10 dies hàbils, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la incoació del corresponent expedient de reintegrament.

16. El reintegrament.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar les responsabilitats que en cada cas corresponguin i el reintegrament total o parcial de la subvenció.

A més dels casos establerts a la normativa, l'Institut Barcelona Esports procedirà a exigir el reintegrament total o parcial de la subvenció atorgada en els supòsits d'incompliment següents:

- De l'obligació de justificació.

- De la finalitat per a la qual l'aportació va ser concedida.

- De les condicions imposades als beneficiaris/àries amb motiu de la concessió de l'aportació.

- De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents. Els documents justificatius s'hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

Divendres, 1 d'agost de 2014

7També constituirà motiu de reintegrament la resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l'òrgan municipal respecte de l'aportació realitzada.

Si com a conseqüència de la modificació de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import ja satisfet per l'Institut Barcelona Esports, la entitat perceptora estarà obligada a reintegrar l'excés.

Per tal de fer efectiu l'import total o parcial de l'aportació a retornar, a la qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària. Els interessos de demora s'exigiran des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'aprova la resolució de reintegrament de la subvenció.

17. Cessió del cobrament.

En tot cas, els beneficiaris de la subvenció accepten i cedeixen el seu dret de cobrament a favor de les entitats organitzadores homologades, tal i com hauran d'indicar en la sol·licitud de subvenció.

18. El pagament.

El pagament de la subvenció es realitzarà com a lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació (pagaments a compte o anticipats) per a dur a terme les actuacions inherents a la subvenció.

El pagament es realitzarà de forma fraccionada en els terminis que indiqui la convocatòria corresponent.

S'efectuarà, mitjançant transferència bancària a favor de l'entitat homologada escollida pel beneficiari, essent aquesta la que assumirà l'obligació de justificar a l'Ajuntament l'efectiva destinació de la subvenció, en el ben entès de que l'usuari/ària completarà la temporada esportiva.

19. Garanties.

Atès que les subvencions previstes són d'import inferior a 3000 EUR, no s'exigeix la constitució de garantia als beneficiaris de la subvenció.

20. El crèdit pressupostari.

La quantitat que es destina a cada convocatòria anirà a càrrec de la partida pressupostària corresponent o a l'estat de previsió de despeses corresponents, indicant l'import màxim.

Les convocatòries ordinàries podran preveure que s'habiliti crèdit mitjançant generació, ampliació o incorporació per tal de proposar l'atorgament de subvenció a aquells sol·licitants que no hagin pogut optar per manca de crèdit inicialment previst i sempre que aquestes sol·licituds s'hagin presentat en el termini previst a la convocatòria, i s'hagin aplicat els mateixos criteris, requisits, procediments i altres extrems d'aquestes bases, i que així consti en l'informe de valoració de la comissió.

Barcelona, 31 de juliol de 2014 El secretari delegat, p. d. 2/2/2013, Miquel Benito López

https: //bop.diba.cat ● bop@ diba.cat ● DL: B-41698-2002

Divendres, 1 d'agost de 2014

8