CRITERIS D'AVALUACIÓ, CORRECCIÓ I RECUPERACIÓ DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA PER AL CURS 2017 /2018.

FILOSOFIA

Ir. de Batxillerat.

         Per a avaluar els alumnes es faran, com a mínim, dues proves escrites per  avaluació. La nota d'avaluació es calcularà amb la nota mitjana, sempre que a cap de les proves s'hagi tret una qualificació inferior a un dos . També es tindrà en consideració la feina diària dels alumnes i l’actitud a classe. La nota final de l'assignatura serà la nota mitjana de les tres avaluacions, sempre que estiguin aprovades i tenint en compte que no es farà cap examen final o de suficiència, sinó recuperacions per a cada avaluació. Per a poder fer la mitjana per a calcular la nota final del curs, per tant, s'hauran d'haver aprovat les tres avaluacions, o, en cas contrari, fer i aprovar la recuperació de les que no s'hagin aprovat.

Les recuperacions es faran per avaluacions, independentment del nombre de proves escrites que s’hagin fet al llarg de l’avaluació. Les proves de recuperació es faran al final de curs, sempre que el professor no hagi acordat amb els alumnes avançar-les per tal de descarregar als alumnes que, previsiblement hauran de fer exàmens d'avaluació i finals d'altres assignatures.

L'examen de setembre serà global, és a dir, inclourà tota la matèria i els objectius treballats a llarg del curs, independentment que l'alumne hagi aconseguit aprovar alguna de les avaluacions.

A l'hora de corregir les proves, treballs, així com la feina de classe, elaborats pels alumnes, s'aplicaran els criteris següents:

HISTORIA DE LA FILOSOFIA

2n de Batxillerat

         Per a avaluar els alumnes es faran, com a mínim, dues proves escrites per  avaluació. La nota d'avaluació es calcularà amb la nota mitjana, sempre que a cap de les proves s'hagi tret una qualificació inferior a un dos . També es tindrà en consideració la feina diària dels alumnes i l’actitud a classe. La nota final de l'assignatura serà la nota mitjana de les tres avaluacions, sempre que estiguin aprovades i tenint en compte que no es farà cap examen final o de suficiència, sinó recuperacions per a cada avaluació. Per a poder fer la mitjana per a calcular la nota final del curs, per tant, s'hauran d'haver aprovat les tres avaluacions, o, en cas contrari, fer i aprovar la recuperació de les que no s'hagin aprovat.

Les recuperacions es faran per avaluacions, independentment del nombre de proves escrites que s’hagin fet al llarg de l’avaluació. Les proves de recuperació es faran al final de curs, sempre que el professor no hagi acordat amb els alumnes avançar-les per tal de descarregar als alumnes que, previsiblement hauran de fer exàmens d'avaluació i finals d'altres assignatures.

L'examen de setembre serà global, és a dir, inclourà tota la matèria i els objectius treballats a llarg del curs, independentment que l'alumne hagi aconseguit aprovar alguna de les avaluacions.

A l'hora de corregir les proves, treballs, així com la feina de classe, elaborats pels alumnes, s'aplicaran els criteris següents: