Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del C är uppfyllda.

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda.

Det är läraren som bedömer på vilken nivå kunskapskraven sammantaget har uppfyllts, utifrån det underlag som samlats in under läsåret. Ju mer underlag, desto säkrare bedömning. Läraren bedömer också hur tungt de olika momenten väger i förhållande till varandra. Det är elevens ansvar att ge läraren det underlag som efterfrågas vid kursens olika moment.

E

C

A

Tala

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.

Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder* retoriska verkningsmedel.

Eleven har* åhörarkontakt.

Vidare kan eleven* använda något presentationstekniskt hjälpmedel

Med viss säkerhet

Med viss säkerhet

Viss åhörarkontakt

Med viss säkerhet

På ett nyanserat sätt (med viss säkerhet)

Med säkerhet

Viss åhörarkontakt (med allt ovan)

Som stödjer och tydliggör den muntliga framställningen (med viss säkerhet)

Med säkerhet

På ett effektfullt sätt

God åhörarkontakt

Med säkerhet, som också är väl integrerat

Skriva

Eleven kan samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande* Texterna är dessutom^ anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna* och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.

Språket!

Med viss säkerhet

* Med tydligt urskiljbar disposition

^ till viss del anpassade

* på ett rimligt sätt

Varierat

Innehåller goda formuleringar

Med viss säkerhet (*^)

* väldisponerade

^ är anpassade

Klart

Med säkerhet

^ väl anpassade

* på ett skickligt sätt

Träffsäkert

Över lag välformulerat

Argumentera

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge argument till stöd för den.

Välgrundade argument

Hålla sig konsekvent till tesen

Nyanserade argument, samt bemöta tänkta motargument

Retorisk analys

Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i analyser av retorik.

Med viss säkerhet

Enkla analyser

Utförliga analyser

Med god säkerhet

Nyanserade (och utförliga)

Litterär analys

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap*. I analysen använder eleven litteraturvetenskapliga begrepp^ och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg° från texterna.

^ med viss säkerhet

Utförlig analys

° väl valda belägg

Träffsäker och nyanserad analys

* ur flera perspektiv

^ med säkerhet

Språkhistoria

Eleven kan redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Översiktligt

Utförligt

Nyanserat

Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.