Published using Google Docs
RÚBRICA ENTRADA DE BLOC
Updated automatically every 5 minutes

RÚBRICA ENTRADA DE BLOC

Criteris

NIVELL 1, NOVELL

NIVELL 2, APRENENT

NIVELL 3, AVANÇAT

NIVELL 4, EXPERT

Estructura

Manquen tres o mes parts de l’estructura: títol de l’entrada, introducció, desenvolupament.

Manquen dues parts

Manca únicament una de les parts.

L’entrada al bloc està ben estructurada i conté totes les parts.

Correcció ortogràfica

No ha aplicat el corrector ortografic i hi ha més de dotze faltes d’ortografia.

Hi ha menys de vuit faltes d’ortografia.

Hi ha menys de quatre faltes.

Hi ha dues o menys faltes d’ortografia.

Adequació lèxica

No ha emprat cap paraula nova i no ha posat exemples.

Ha emprat pocs exemples i/o paraules noves.

Ha emprat algunes paraules noves i alguns exemples.

Ha emprat moltes paraules noves i exemples.

Contingut

No hi ha un contingut específic de tema que s’ha de tractar.

Els continguts són molt bàsics, sense apronfundir.

Els continguts són bons, però falta concretar.

Són continguts específics i ben aprofundir.

Síntesi de la informació.

No sintetitza la informació i hi ha informació supèrflua i irrellevant.

La majoria de la informació és irrellevant o no correspon als continguts del treball.

La majoria de la informació és correcta encara que hi ha algun contingut innecesari.

Ha sintetizat correctament tota la informació, sense continguts irrellevants.

Suport visual i

multimèdia

Sense suport visual i multimèdia (imatges o vídeos) o suport inadequat.

Imatges escasses i poc suport visual.

Ha posat varies imatges i vídeos interessants però falta major suport.

Ha utilitzat totes les avantatges del suport i ha colocat videos d’enssenyament i imatges variades.

Aportació de coneixements rellevants.

No ha aportat ni nous coneixements ni reflexió personal.

Ha aportat pocs coneixements nous i no ha fet unavreflexió correcta sobre el treball.

Els coneixements són correctes però la reflexió no es massa bona.

Ha aportat molts coneixements nous i ha fet una bona reflexió sobre el treball.