Ban Chấp Hành Đoàn Tôma Thiện

Nhiệm Kỳ 2016-2019

Cha Tuyên Uý

 Phêrô Nguyễn Chí Thông Andrew

4K4A9124-Edit.jpg

Đoàn Trưởng

Đôminicô Saviô Hồ Hoàng Hiếu

hieuhh@gmail.com

4K4A9140-Edit.jpg

Đoàn Phó Quản Trị

Giuse Dương Thế Hào

bmsbandbass@gmail.com

4K4A9127-Edit.jpg

Đoàn Phó Nghiên Huấn

Augustinô Trần David

dtarvaind@gmail.com

4K4A9164-Edit.jpg

Đoàn Phó Nghiên Huấn

Giuse Đỗ Đức Ngọc Hưng

hung.jd.do@gmail.com

4K4A9152-Edit.jpg

Thư Ký

Timôthê Trần Tim

timtran270@yahoo.com

4K4A9153-Edit.jpg

Thủ Quỹ

Maria Cecilia Trần Nguyễn Trinh Cecilia

trn.n.cecilia@gmail.com

693A7827.jpg

Ngành Trưởng Ngành Ấu

Anna Hoàng Trần Xuân Mai

xmaihoang@gmail.com

4K4A9157-Edit.jpg

Ngành Trưởng Ngành Thiếu

Barbara Hoàng Trần Xuân Tuyết

xtuyethoang@gmail.com

4K4A9150-Edit.jpg

Ngành Trưởng Ngành Nghĩa & Hiệp Sĩ

Cecilia Đặng Vân Anh Cece

cecevdang@gmail.com