v zvezi z anonimko o domnevnih nepravilnostih in nezakonitostih na Univerzi na Primorskem, poslano medijem dne 22. 10. 2013

Uvod

Zaposlitve in imenovanja

Plačila prijateljem

Plačila stroškov gostov ob 60. rojstnem dnevu rektorja

Odvetnik Cugmas

Prekinitev pogodbe z arhitekti z namenom da bi odvetnik UP zaslužil

Druge oblike nezakonitega in nenamenskega zapravljanja

Eurobasket 2013 v Kopru

Nenamenska poraba sredstev za investicije

Kršitve predpisov o javnih naročilih

Svetovalci rektorja

Razporejanje sredstev med članicami UP


Uvod

Univerze so institucije, ki morajo znanje ustvarjati in prenašati na bodoče rodove in v podjetniško okolje. Nobena druga institucija nima te dvojne in sila pomembne vloge. Zaradi tega države financirajo delovanje univerz in skrbijo za njihove pogojed delovanja z zagotavljanjem primernih prostorov in opreme. Uvrstitev in s tem ugled univerz v svetu pa je poleg materialnih pogojev odvisna tudi in predvsem od kakovosti študentov in profesorjev ter od znanstveno raziskovalnih rezultatov slednjih.

Žal, pri nas nekateri napačno dojemajo univerzo kot poligon za osebna okoriščanja, s plačili množice nezasluženih privilegijev ali pa z upravljanjem večjih vsot investicijskega denarja. Če vodstvo univerze zareže v te privilegije in nezakonitosti, doživi takšno organizirano medijsko blatenje, kot smo mu bili priča od 22. 10. 2013 naprej, v nekoliko milejši obliki pa tudi že mnogo prej.

V tem dokumentu so zbrani in podani odgovori na vse očitke v anonimki zato, da lahko odgovore najdejo na enem mestu vsi nadzorni, politični in pravosodni organi, ki jim je bila anonimka poslana, in tudi novinarji ali širša javnost. Vsi odgovori veljajo na dan 28. 10. 2013, ko so bili objavljeni. Iz odgovorov izhaja, da so pravi kandidati za kazenski pregon zaradi žaljive obdolžitve neznani avtorji anonimke. Vsaj moralno obsodbo pred svojim častnim razsodiščem pa si zagotovo zaslužijo tudi nekateri novinarji, ki so voljno sodelovali pri enostrankem prikazovanju dejstev in blatenju ugleda Univerze na Primorskem.

Na drugi strani pa gre zahvala za profesionalnost vsem tistim novinarjem, ki so strpno počakali na to, da se osvetli še druga plat medalje. Katera plat medalje je umazana in katera bolj sijoča, pa naj presodi vsak sam.

Zaposlitve in imenovanja

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Martina Marušič Kos se je na UP IAM (takrat UP PINT) zaposlila dne 1. 5. 2010, torej že pod prejšnjim vodstvom UP, in sicer na delovno mesto samostojna strokovna delavka VII/2 (III). Izpolnjevala je vse zahtevane pogoje, podane v razpisu za zasedbo omenjenega delovnega mesta. Z dnem 27. 12. 2011 pa se je zaposlila na delovnem mestu J017908 Tajnik članice VII/2 - svetovalec direktorja, za katerega je tudi izpolnjevala vse s Statutom UP (98. člen) zahtevane pogoje.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Doc. dr. Tina Vukasovič je na UP FAMNIT zaposlena 50%. V okviru te zaposlitve redno opravlja vse delovne naloge na raziskovalnem projektu Energy Villab – mreža virtualnih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije (operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013).

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Dne 20. 5. 2013 je Univerza na Primorskem (v nadaljevanju: UP) prejela zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK) za posredovanje podatkov zaradi anonimne prijave o domnevnem neizogibanju nasprotju interesov prorektorja UP, prof. dr. Roka Straška. Na zahtevo je UP pravočasno (v postavljenem roku 5 delovnih dni) odgovorila. Od takrat do danes ni glede navedenega UP prejela nobene nove uradne informacije.

“Vprašanje KPK: Ali je dr. Rok Strašek kot prorektor oziroma uradna oseba UP na kakršen koli način sodeloval v postopku odločanja na strani UP o delovanju Inkubatorja oziroma o načinu dela, pooblastilih, itd. direktorja Inkubatorja?

Odgovor: Statut UP (uradno prečiščeno besedilo - Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008 in kasnejše spremembe) v 48. členu določa, da je za odločanje o gospodarskih zadevah UP pristojen Upravni odbor UP. Nadalje 49. člen Statuta UP določa, da v Upravni odbor UP ne morejo biti izvoljeni prorektorji. Glede na navedeno so odločitve v gospodarskih zadevah UP pristojnost Upravnega odbora UP, katerega član, kot prorektor, ne more biti prof. dr. Strašek.

Navedeno velja tudi za zadeve v zvezi z Inkubatorjem, saj je le-ta ustanovljen po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) kot družba z omejeno odgovornostjo. Čeprav temeljno poslanstvo Inkubatorja ni ustvarjanje finančnega dobička za družbenike, ampak gre za motiv, da bi znanje, ki nastaja na UP, našlo pot v poslovno uporabo, je zaradi formalnega statusa Inkubatorja kot gospodarske družbe v solasti UP, odločanje o vprašanjih, povezanih z Inkubatorjem, v pristojnosti Upravnega odbora UP. Upravni odbor UP tako obravnava vsa vprašanja in sprejema odločitve, ki so v zvezi z Inkubatorjem v pristojnosti UP.

Poleg tega ima prorektor v skladu s Statutom UP pooblastila, ki so mu podeljena s strani rektorja.  Vendar pa rektor v primeru Inkubatorja sam opravlja dejanja, ki so s slednjim v zvezi, in prof. dr. Strašku kot prorektorju v zvezi s to družbo ne podeljuje nobenih posebnih pooblastil.  

Prof. dr. Rok Strašek na strani UP tako nima pooblastil v zvezi z odločanjem, ki se nanaša na družbo Inkubator, in so s tem očitki o zlorabi notranjih informacij in uresničevanju zasebnih interesov, ki so tudi v celoti kontradiktorni, saj družba Inkubator ni v zasebni lasti prof. dr. Roka Straška, popolnoma neutemeljeni.

Dolžnosti in pooblastila direktorja Inkubatorja so določena v družbeni pogodbi Inkubatorja, ta pa mora temeljiti na določbah ZGD. Družbena pogodba Inkubatorja je javno objavljena na spletnih straneh Ajpes. Skladno z ZGD in z Družbeno pogodbo Inkubatorja je za imenovanje direktorja in »odločanje o načinu dela direktorja« pristojna Skupščina Inkubatorja, v kateri je poleg UP zastopan tudi drug družbenik, neodvisen od UP, ki ima na podlagi ZGD možnost izpodbijati vsa dejanja in odločitve UP, če bi menil, da bi lahko škodovale Inkubatorju in s tem posredno družbenikom, vendar do sedaj do slednjega še ni prišlo.  Prof. dr. Rok Strašek je bil imenovan na podlagi zakonitega sklepa skupščine z dnem 17. 12. 2012, pri čemer je bilo imenovanje slednjega soglasno, saj je za imenovanje slednjega glasoval tudi drugi družbenik Gea College – Fakulteta za podjetništvo. Izpostaviti je tudi, da se področja opravljanja dejavnosti UP, kot visokošolskega zavoda, in Inkubatorja, kot gospodarske družbe, ne pokrivajo, tako da ni in ne more priti do nikakršne kolizije interesov.

Teze anonimnega prijavitelja, ki je navedena v dopisu KPK, in sicer: »S takšnimi povezavami naj bi (dr. Rok Strašek, op. a.) domnevno zlorabljal notranje informacije in s tem uresničeval zasebne interese«, ne razumemo. Pojem »notranje informacije« velja zgolj za javne delniške družbe, ki kotirajo na organiziranem trgu kapitala, kar pa Inkubator seveda ni. Povsem nejasno je tudi, kakšne zasebne interese naj bi prof. dr. Strašek v tej zvezi uresničeval.

Trditve iz anonimke o domnevni spornosti ali nezdružljivosti funkcij prof. dr. Straška so torej neosnovane in pavšalne.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Imenovanje mag. Petruše Miholič je bilo zakonito, in sicer na podlagi 90i. člena Statuta UP. Direktorja UP UK  imenuje rektor. Vloga komisije pri tem je zgolj posvetovalne narave. 

V anonimki je v uvodu navedeno tudi:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Očitki iz anonimke o domnevnem klientelizmu in kršenju postopkov so bili zavrnjeni za vsak naveden primer. Očitanega “vsakdanjega mobinga ljudi” pa ni mogoče argumentirano zavrniti, ker ni konkretiziran.

Plačila prijateljem

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Navedba, da je znesek poravnave v sodnem postopku tožbe na prepoved kršitve avtorske pravice, ki jo je vložila tožeča stranka, t.j. soproga in otroka Andreja Marušiča, višji od zneska, ki ga je zahtevala tožeča stranka, ne drži. Tožeča stranka je v tožbi z dne 1. 10. 2010 zahtevala povračilo v znesku 40.000 EUR skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. V sodni poravnavi, s katero je UP pridobila vse materialne avtorske pravice za vsa avtorska dela Andreja Marušiča, je bil ta znesek znižan na 15.000 EUR.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Rektor UP in g. Velimir Cugmas nista skupaj služila vojaškega roka. Dne 15. 3. 2013 je UP prejela zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK) za posredovanje podatkov zaradi prijave o domnevnih nepravilnostih glede poslovanja UP z odvetnikom Velimirjem Cugmasom. Na zahtevo je UP v roku odgovorila. Prijava na KPK je bila skladna z očitki bivšega vodstva UP, javno objavljenimi na spletnem portalu časnika Žurnal24, dne 18. 3. 2013 in izrečenimi tudi ob številnih drugih priložnostih.

Vprašanje KPK 1: Na kateri pravni podlagi UP poslovno sodeluje z omenjenim odvetnikom? So bili izvedeni kakršnikoli izbirni postopki glede izvedbe odvetniških storitev za UP? Če da, prosimo za posredovanje dokumentacije, ki se na izbirni postopek nanaša.

Odgovor UP 1: UP sodeluje z odvetnikom Velimirjem Cugmasom na podlagi Zakona o odvetništvu ter na podlagi tega zakona sklenjene Pogodbe o izvajanju pravne pomoči št. 1-14DM/2009 z dne 01.11.2009. Navedena pogodba je bila sklenjena po izvedenem postopku o oddaji javnega naročila na podlagi metode zbiranja najugodnejših ponudb. Poleg odvetnika Velimirja Cugmasa sta bili oddani še dve drugi ponudbi. Ker je bila ponudba odvetnika Velimirja Cugmasa najugodnejša, je bila z njim tudi sklenjena citirana pogodba. Dokumentacijo v zvezi z omenjenim postopkom posredujemo v prilogi tega odgovora. V sklenjeni pogodbi sta bili dogovorjeni dve vrsti storitev, ki jih za UP opravlja odvetnik Velimir Cugmas, in sicer kot prva pravno svetovanje, kot druga pa zastopanje pred sodišči in v delovnopravnih postopkih - zagovorih ter izdelava pisnih vlog in aktov. Za prvo storitev je bilo dogovorjeno plačilo mesečnega pavšala, za drugo storitev pa je bilo plačilo dogovorjeno skladno z odvetniško tarifo. Dne 1. 3. 2012 je bil sklenjen dodatek k citirani pogodbi, s katerim se je reguliralo plačilo za drugo vrsto storitev  skladno z novim Zakonom o odvetniški tarifi ter glede na povečan obseg opravljanja storitev pravnega svetovanja tudi višina pavšala za prvo vrsto storitve.

Pri tem zgolj pripominjamo, kar vam je gotovo znano, da določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) ne zavezujejo UP k izvedbi postopka javnega razpisa v primeru naročanja pravnih storitev. UP je bila pri sklenitvi pogodbe o izvajanju pravne pomoči zavezana upoštevati zgolj določila ZJN-2 o opredelitvi predmeta naročila ter o objavi obvestila o oddaji naročila, kar je bilo v celoti spoštovano.

Vprašanje KPK 2: Kako se je spremenil način poslovanja po obdobju januar 2010 do marec 2012?

Odgovor UP 2: V obdobju po marcu 2012 se način poslovanja z odvetnikom Velimirjem Cugmasom vsebinsko ni spremenil, znatno pa se je povečal obseg storitev, ki jih odvetnik opravlja za UP. Predvsem se je povečalo število zadev (pisanja odpovedi, sklepov, zagovorov itd.) in sodnih sporov, za katere se plačilo storitev obračunava skladno z Zakonom o odvetniški tarifi. Seznam vseh  sodnih sporov, ki jih vodi odvetnik Velimir Cugmas za UP, je v prilogi tega dopisa.

V pretežnem številu sodnih sporov je UP tožena stranka, tožeče stranke pa so zaposleni UP in nekdanji zaposleni UP, ki skušajo uveljaviti sodno varstvo svojih domnevno kršenih pravic iz delovnih razmerij in/ali upravnih postopkov. Do domnevnega kršenja njihovih pravic naj bi prišlo med izvajanjem ukrepov sedanjega vodstva UP, ki so bili usmerjeni k odpravi privilegijev nekaterih zaposlenih, k odpravi nezakonitosti v njihovem delovanju in predvsem k zajezitvi ekscesnega prilaščanja javnih sredstev s strani istih. Poleg redne plače so si namreč izplačevali tudi znatne dohodke na najrazličnejših podlagah. Zaradi zadevnih sodnih postopkov mora sedaj UP zalagati stroške za odvetnika, vendar bi po oceni vodstva UP moral končni rezultat ukrepov in posledičnih sodnih postopkov več kot odtehtati te založene stroške.

Poleg navedene vrste sodnih sporov se največji delež plačila odvetniku Velimirju Cugmasu nanaša na tožbo (tudi plačila iz novembra 2012, kot očita citirani članek v Žurnal24), ki jo je bila UP prisiljena sprožiti proti družbi Bevk Perović Arhitekti, projektiranje, d.o.o.. Z navedeno družbo je prejšnji rektor UP, prof. dr. Rado Bohinc, podpisal pogodbe in več aneksov za projektiranje Univerzitetnega kampusa Sonce v Kopru v vrednosti več kot 3,5 mio EUR, čeprav projekt Kampusa ni imel zagotovljene finančne konstrukcije za njegovo izvedbo. Še več, niti podpisane pogodbe za projekte niso imele zagotovljenega zadostnega vira za plačilo vseh del po pogodbi. Ker se je novo vodstvo UP v začetku leta 2012 zaradi znanih proračunskih težav soočilo s popolnim izpadom novih proračunskih sredstev za investicije, je želelo s projektanti doseči dogovor, da se projektiranje omeji v okvir porabe namenskih sredstev, ki so še ostala iz preteklega leta. Projektanti na to niso pristali, saj so bile pogodbe med njimi in UP napisane tako, kot da vir sredstev sploh ni težava, predvsem pa ne težava projektantov. V dani situaciji bi realizacija tako sklenjenih pogodb pomenila, da bi morala UP iz že tako prenizkih sredstev za izvajanje svoje temeljne študijske dejavnosti nameniti več kot milijon evrov za plačilo projektov, ki ne služijo ničemur, dokler ne bodo zagotovljena sredstva za, z današnje perspektive, megalomansko investicijo. UP je bila v dani situaciji prisiljena tožiti projektante na razvezo za UP škodljive pogodbe, nakar je v sodni mediaciji z veliko truda dosegla, da se izdelava projektov uskladi s proračunskimi sredstvi za ta namen. Zaradi izjemno visokih pogodbenih vrednosti so bili skladno z veljavno odvetniško tarifo tudi računi odvetnika temu primerno visoki.

Med drugimi sodnimi postopki, povezanimi z investicijami, ki jih je začelo predhodno vodstvo UP, je prejeta tožba bivšega nadzora na gradbišču objekta »A« Univerzitetnega kampusa Livade Izola in protitožba, ki jo je v tej zvezi vložila UP. Ob primopredaji rektorjev konec novembra 2011 je imela novogradnja prvega stolpiča Univerzitetnega kampusa Livade namreč teoretično sklenjeni pogodbi za zakonsko obvezen nadzor (Loka inženiring d.o.o.) in dodatno za (zakonsko neobvezen) super-nadzor (Edmond Mahnič, s.p.). Dejansko pa Loka inženiring že sedem mesecev ni bila prisotna na gradbišču, potekla pa je tudi veljavnost zadnji sklenjeni pogodbi z Edmondom Mahničem, s.p. Na ta problem novo vodstvo ni bilo opozorjeno, čeprav je nadzor pri gradnji ne samo zakonsko predpisan, ampak tudi izjemno pomemben za vsakega investitorja. Loka inženiring je pogojevala nadaljevanje del s podpisom aneksa k pogodbi za domnevna dodatna dela, ki naj bi jih opravila marca 2011, kar je vodstvo UP ocenilo kot neutemeljeno. Edmond Mahnič, s.p. je bil od leta 2009 do 2011 angažiran po raznih dogovorih (pogodbah, aneksih, naročilnicah, napotnicah,…) z UP za skupni znesek 123.422,54 EUR in ni obstajala možnost za sklenitev aneksa, ki bi bila skladna z ZJN-2. Poleg tega je prihajalo do različnih interpretacij dejanskega stanja s strani Loke inženiringa in Edmonda Mahniča. Na podlagi navedenega je UP najprej v marcu 2012 naročila neodvisni strokovni pregled dejanskega stanja na gradbišču in aprila 2012 izvedla postopek izbora novega nadzora, skladno z določili ZJN-2. Loka inženiring je v novem postopku sicer podala svojo ponudbo, vendar ni bila najugodnejša, zato je bil izbran drug ponudnik. Oktobra 2012 je nato UP nepričakovano prejela tožbo, ki jo je vložila Loka inženiring »zaradi plačila opravljenih dodatnih del ter odškodnine za izgubljeni ugled«. V istem obdobju je bila UP seznanjena s prvim poročilom o reviziji operacije »Sigma 2« št. ROP SI-IT-02-2012, datirano oktober 2012, ki jo je opravila skupina revizorjev Ministrstva za finance RS, Urada za nadzor proračuna. V zadevnem poročilu je bila UP med drugim izrečena finančna sankcija – znižanje sredstev sofinanciranja investicije za ugotovljeno razliko med inventurnim stanjem na dan 28. 2. 2011 in predhodno obračunanimi, potrjenimi in plačanimi začasnimi situacijami, v višini 398.150,77 EUR. V istem obdobju se je UP na gradbišču srečevala s težavami zaradi sanacije nekakovostno izvedenih del bivšega izvajalca GPG, d.d.. Na podlagi vsega navedenega se je vodstvo UP pri pripravi odgovora na tožbo Loke inženiringa odločilo za vložitev proti-tožbe, s katero želi uveljaviti plačilo odškodnine s strani Loke inženiring v višini 191.955,49 EUR.

Poziv KPK 3: Nadalje nas v vašem dopisu pozivate, da če poleg navedenega razpolagamo z dodatnimi informacijami, podatki ali dokumentacijo, ki so po naši oceni relevantni za celovito razjasnitev predmetne zadeve, nas prosite, da vam posredujemo tudí te ozìroma vas o njih obvestimo.

Odgovor UP 3: Že iz nekoliko obširnejšega Odgovora 2 izhaja, da gre pri plačilu storitev odvetniku Velimirju Cugmasu za dejansko vsebino storitev, opravljenih po standardu dobrega strokovnjaka v zadevah, ki imajo tudi pomemben vpliv na finančni položaj UP. Prijavo »o domnevnih nepravilnostih glede poslovanja UP z odvetnikom Velimirjem Cugmasom« torej razumemo kot poskus odgovornih za nepravilnosti in nezakonitosti, ki jih novo vodstvo skuša odpraviti, da bi problematizirali delo novega vodstva UP in s tem skušali preusmeriti pozornost od dejanskih nepravilnosti. Na podlagi navedenega Komisiji za preprečevanje korupcije predlagamo, da ugotovi, da v predmetni zadevi ne obstojijo predpisani pogoji za uvedbo preiskave. Prav tako komisijo prosimo za sestanek, na katerem bi preverili naše dolžno nadaljnje postopanje v zvezi z informacijami, ki jih je v sodnem postopku pisno navedla družba Loka inženiring in močno obremenjujejo bivše vodstvo UP.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

UP IAM je bil vodilni partner na projektu IDO Primorske (Izboljšanje Delovnega Okolja v ključnih panogah obalno-kraške regije), ki je bil delno financiran s strani EU (Evropski socialni skladi) preko javnega razpisa RS MDDSZ za financiranje projektov socialne varnosti pri izboljševanju delovnega okolja. Skupna vrednost projekta je bila 717.216,96 EUR. V skladu z vsebinsko in finančno konstrukcijo projekta so bila v projekt vključena tudi zunanja izvajanja. Podjetje Replika d.o.o. je bilo izbrano za zunanjega izvajalca na osnovi njihovih referenc v skladu z vsemi zakonsko določenimi postopki.

 

Raziskovalci, ki so bili vključeni v projekt, so projekt uspešno izvedli. Projekt je v celoti verificiran s strani vseh organov upravljanja, ki pregledujejo zahtevke za izplačila sredstev in UP IAM  je že v celoti prejel vsa z zahtevki zahtevana sredstva. Trditev anonimnih avtorjev o domnevni neutemeljenosti plačil podjetju Replika d.o.o. je torej v nasprotju z ugotovitvami uradnih organov upravljanja projekta.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Očitek je nerazumljiv. Anonimni avtorji ne ločijo med univerzo, kot raziskovalno in izobraževalno ustanovo, in med gospodarskimi družbami. Cilj prve je ustvarjanje znanja (znanstveni članki) in prenašanje znanja na študente (predavanja in vaje) po akreditiranih programih, cilj drugih pa ustvarjanje dodane vrednosti na področju poslovne dejavnosti. Med tema dvema ciljema ni konkurence, ampak se dopolnjujeta. Povezovanje raziskovalnih institucij in gospodarstva je prepoznano tudi kot prioritetni cilj na nivoju države.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Razpis za najem prostorov Kantine je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 78/2013, z dne 20. 9. 2013 in na spletni strani UP. V času trajanja postopka razpisa so bili prostori oddani v začasno uporabo skladno s Pravilnikom in Cenikom UP.  Z razpisom bo sedanje vodstvo UP poskrbelo za realno vrednost najemnine lokala. Podedovalo je namreč pogodbo, na osnovi katere je bil lokal oddajan po nižji ceni, kot jo določa zakon.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

UP je v svoji strategiji zavezana k internacionalizaciji tudi na območja sveta, ki v zadnjem času pridobivajo na pomenu in se nahajajo izza meja tradicionalnega anglosaškega univerzitetnega prostora. Ob tem smo lahko le zadovoljni, da ob teh priložnostih UP za promocijo uporabi avtorska dela svojih profesorjev. Ta praksa je ustaljena že od začetka delovanja UP.

 

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Naloge in pooblastila rektorja so določene v 28. členu Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003 in Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008), in zadnja dva stavka citiranega člena se glasita:

“Rektor lahko za opravljanje posameznih opravil iz prvega odstavka tega člena pooblasti prorektorja s pisnim pooblastilom.

Rektor lahko za izvrševanje nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti članic, pooblasti dekane visokošolskih zavodov oziroma direktorje raziskovalnih zavodov.”

Predmetna pooblastila so torej v osnovi rektorjeva in ne dekanjina. Tako rektor dekanji ni vzel nič njenega, ampak je “svoje vzel nazaj”. Razloge za odvzem svojih pooblastil dekanji je rektor pojasnil na Zboru zaposlenih UP FM dne 2. 10. 2013 in pred tem z več elektronskimi pismi članom Kolegija dekanov in direktorjev UP ter zaposlenim na UP FM. Pred tem je rektor sam osebno že vsaj leto dni pred odvzemom pooblastil dekanji neuspešno skušal predlagati ukrepe, ki bi odpravili finančno nevzdržno poslovanje UP FM, v ta namen pa je tudi predlagal tričlansko Komisijo za pregled finančnega stanja na UP FM, ki je maja 2013 sprejela naslednje končne sklepe:

“Komisija za pregled finančnega poslovanja in stanja financ (v nadaljevanju: Komisija) na članici Univerze na Primorskem Fakulteti za Management (UP FM) ugotavlja, da se vodstvo članice UP FM načelno strinja z ugotovitvami Komisije, ki so navedene v poročilu Komisije marec 2013. Za uskladitev stroškov delovanja UP FM z dejansko razpoložljivimi prihodki Komisija članici UP FM zato predlaga sledeče ukrepe:

a) Članica UP FM naj še naprej konstruktivno sodeluje pri nujno potrebni racionalizaciji strokovnih služb na celotni UP.  

b) Članica UP FM naj nemudoma vzpostavi analitiko ekonomičnosti izvajanja študijske dejavnosti po različnih lokacijah z uporabo obstoječega informacijskega sistema in pomožnih evidenc ter izračunov. Na osnovi ugotovitev analize mora vodstvo UP FM čimprej sprejeti odločitev o (ne)nadaljevanju izvajanja študijske dejavnosti na posameznih lokacijah.

c) Vodstvo UP FM naj si še naprej prizadeva za zniževanje vseh stroškov poslovanja.

d) Vodstvo UP FM naj skladno s svojim predlogom iz gradiva z dne 23. 11. 2012 (tč.1 -  OPTIMIZACIJA STRUKTURE KADROV) čimprej pripravi predlog nove sistematizacije delovnih mest pedagoških delavcev UP FM za obravnavo na Upravnem odboru UP. Gradivo naj poleg predloga sklepa v obrazložitvi vsebuje razloge za predlagano novo sistematizacijo (uskladitev stroškov poslovanja v okvir dejansko razpoložljivih prihodkov), natančen popis potrebnih postopkov skladno z veljavno zakonodajo, novo sistematizacijo delovnih mest (skladno z akreditiranimi programi in dejanskim številom študentov) in matriko prevedbe obstoječih zaposlenih na dejansko razpoložljiva delovna mesta po novi sistematizaciji. Prav tako naj bodo prikazani predvideni finančni prihranki po konkretnih izvorih le-teh.”

Ker se dekanja ni ustrezno odzivala na predlagane ukrepe in so na UP zaradi zapadlih neplačanih dolgov UP FM začele “deževati” sodne izvršbe upnikov, je rektor dne 4. 9. 2013 obvestil zaposlene o odvzemu svojih pooblastil dekanji s tekstom:

“Spoštovani,

dne 28. 08. 2013 smo na Kolegiju dekanov in direktorjev UP obravnavali tudi nezavidljiv finančni položaj članice UP Fakultete za management (v nadaljevanju: UP FM). Po kolegiju sem vse članice UP zaprosil, da podajo pisno izjavo, v kolikšni meri so zmožne in pripravljene prispevati lastna solidarna sredstva za pokrivanje finančnega primanjkljaja UP FM. Po preteku roka za prejem izjav ugotavljam, da članice UP ne zmorejo pokrivati finančnega primanjkljaja UP FM, rektorat pa je za ta namen tudi že izčrpal rektorjev razvojni sklad, kar je povsem predrugačilo njegovo prvotno predvideno funkcijo.

Finančne težave UP FM niso noviteta, ampak se vlečejo že vsaj dve leti. UP FM za svoje poslovanje porabi za preko 500.000,00 EUR denarnih sredstev letno več, kot ima razpoložljivih prihodkov. Rektor sem si s svojimi sodelavci v zadnjem letu prizadeval pomagati vodstvu UP FM pri identifikaciji razlogov za finančni primanjkljaj in skušal svetovati dekanji sprejem takih ukrepov, ki bi te razloge odpravili. Pri tem žal nismo bili uspešni in problemi so eskalirali do te mere, da je ogroženo normalno delovanje UP kot celote. Vse članice UP so namreč glede dolžniško upniških razmerij z dobavitelji blaga in storitev enotna pravna oseba. Posledično zaradi nakopičenih dolgov iz naslova neuspešnega finančnega poslovanja članice UP FM sedaj UP skoraj dnevno prejema izvršbe upnikov na svoj transakcijski račun, kar meče izredno slabo luč na UP in resno ovira njeno delovanje.

Zaradi vsega navedenega je dekanja prof. dr. Anita Trnavčević izgubila zaupanje rektorja, da lahko vodi (finančno) poslovanje članice UP FM. Ne preostane mi drugega, kot da dekanji odvzamem pooblastila, ki sem jih skladno z običajem nanjo prenesel. Navedeno pomeni, da bo prof. dr. Anita Trnavčević formalno še vedno ostala vaša izvoljena dekanja, vendar se bodo vse listine UP FM podpisovale na rektoratu. Na ta način, z neposrednim nadzorom nad vsemi poslovnimi odločitvami in stroški, bom skušal skupaj s svojimi sodelavci preurediti poslovanje UP FM tako, da bo postalo finančno vzdržno.”

Volitve dekana so stvar zaposlenih na UP Fakulteti za management, odgovornost za to, da račun UP ni blokiran zaradi neporavnanih zapadlih dolgov navedene fakultete, pa je rektorjeva.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Študentski svet je organ študentov članice in je v svojem delovanju avtonomen. Volitve izpelje na podlagi pravilnika, ki ga sprejme Študentski svet univerze. Ta med drugim opredeljuje, da se volitve izvedejo praviloma v novembru in da se postopek volitev prične s pozivom rektorja dekanom. Dekan nato na predlog predsednika študentskega sveta članice formalno imenuje volilno komisijo za izvedbo volitev v študentski svet članice. Roke v postopku opredeljuje omenjeni pravilnik. Vsi roki so bili pri volitvah 2012/13 upoštevani.

Navedba, da »na UP FAMNIT od novembra 2012 niso speljali volitev« je neresnična. Študenti UP FAMNIT so v študijskem letu 2012/13 veljavno izvolili svoje predstavnike v Študentski svet fakultete in univerze, in sicer v skladu z veljavnimi pravnimi podlagami UP. Razpis in druga dokumentacija v zvezi z volitvami je bila (in je še) dostopna tudi na spletni strani fakultete.

 

Plačila stroškov gostov ob 60. rojstnem dnevu rektorja

V anonimki je navedeno:

“Plačila stroškov pogostitve in nočitev gostov ob 60. rojstnem dnevu rektorja UP iz javnih sredstev”

Prikaz nasprotnih dejstev:

Kot druge članice UP, tudi UP FAMNIT in UP IAM vsako leto organizirata večje število mednarodnih znanstvenih konferenc. Le-te so odlična priložnost za izmenjavo mnenj in razprav o izbranih znanstvenih temah, z možnostjo hkratnega vključevanja večjega števila mednarodnih strokovnjakov z določenega področja. Konference prispevajo k povečanju ugleda in prepoznavnosti institucij v mednarodnem prostoru; vse tovrstne aktivnosti pa pomembno prispevajo tudi k dvigu kakovosti študijskih programov, saj v njih prinašajo najnovejša znanstvena spoznanja. Med 13-timi konferencami, ki jih je (so)organiziral UP FAMNIT v letu 2013, sta tudi v anonimki omenjeni dve konferenci: International Conference on Graph Theory and Combinatorics (DM=60, http://www.famnit.upr.si/sl/konference//DM60), ki je potekala od 1. do 3. maja 2013, in CSASC 2013 (http://conferences2.imfm.si/conferenceDisplay.py?confId=14), ki je potekala med 9. in 13. junijem 2013.

 

Tako znanstveni program, kakor tudi finančni načrt in njegova realizacija konference DM=60 je rezultat delovanja organizatorjev (UP FAMNIT, UP IAM ter Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani) in ne delovanja rektorja. Je pa bila konferenca posvečena okroglemu jubileju svetovno znanega matematika – rektorja UP prof. dr. Dragana Marušiča. V akademskem svetu je namreč običaj, da se ob okroglih obletnicah vodilnih znanstvenikov organizira znanstveno srečanje, na katerem se predstavi znanstvene rezultate, povezane z njegovim znanstveno raziskovalnim delom. Konference so se udeležili svetovno priznani znanstveniki (v tem primeru je šlo za vrh svetovne matematike iz Avstralije, Nove Zelandije, ZDA, Slovaške, Izraela itd.), kot tudi študentje iz Slovenije in od drugod.

 

Nekaj primerov podobnih srečanj v svetu:

Še več primerov je mogoče najti na povezavi: http://lmgtfy.com/?q=A+conference+in+honor+of+th+birthday.

Na konferenci DM=60 so bili predstavljeni najnovejši rezultati s področja Algebraične teorije grafov, veje matematike, katere začetnik v Sloveniji je prav prof. dr. Dragan Marušič, objavljeni pa bodo v posebni številki znanstvene matematične revije s faktorjem vpliva. Tovrstne objave so ključne za rangiranje univerz na svetovnih lestvicah kakovosti.

Gostitelji prvomajske konference so vabljenim znanstvenikom plačali prenočišče in konferenčno večerjo ter izlet v notranjost Istre, kar je povsem običajna praksa, še posebej ko, tako kot je bilo pri tej konferenci, vabljenim niso izplačani honorarji. Poleg tega, za razliko od drugih primerljivih konferenc, vabljenim gostom niso bili povrnjeni potni stroški za prihod na konferenco, temveč so jih gostje iz celega sveta poravnali sami.

Poleg tega, da je bila konferenca namenjena znanstvenemu delu, so bili med poslušalci tudi študentje, ki so tako imeli v okviru svojega študija redko priložnost poslušati predavanja in diskutirati z avtorji aktualnih znanstvenih dognanj in učbenikov, po katerih študirajo.

V anonimki navedeni podatki o stroških in stroškovnih mestih niso točni. Vsa sredstva so bila namensko porabljena.

Odvetnik Cugmas

V anonimki je navedeno:

“Nezakonito in nesorazmerno plačilo odvetniških storitev iz sredstev UP za izobraževanje, raziskovanje in investicije”

Prikaz nasprotnih dejstev:

Rektor UP in g. Velimir Cugmas nista skupaj služila vojaškega roka. Za razliko od revizorjev Urada Ministrstva za finance za nadzor proračuna, ki so stalni organ, namenjen nadzoru, z zaposlenimi strokovnjaki z revizorskim izpitom, je bila “Komisija za nadzor MIZŠ” ad hoc imenovana. Zaradi dvomljive strokovne vrednosti Zahtevka MIZŠ za vračilo sredstev bi bilo potrebno preveriti strokovno usposobljenost in način imenovanja “Komisije za nadzor MIZŠ”, ki je preverjala “namenskost trošenja javnih sredstev” na UP. Prav tako bi bilo potrebno preveriti ustreznost oziroma obstoj metodologije, po kateri je imenovana Komisija izvajala postopke preverbe. UP je namreč dne 15. 05. 2013 prejela Zahtevek MIZŠ za vračilo domnevno nenamensko porabljenih sredstev. Po analizi Zahtevka MIZŠ pa je UP ugotovila, da je le-ta strokovno sporen, in da se kar 95% zahtevka nanaša na plačila UP, za katera MIZŠ navaja, da »strošek ni bil predmet zahtevka ali predvideni strošek ni realiziran delno ali v celoti«. Zgolj 5% plačil UP je v specifikaciji MIZŠ opredeljenih kot “nenamenska plačila”, pri čemer je tudi ta navedba neutemeljena. Med temi plačili so tudi domnevno sporna plačila odvetniku Cugmasu.

Dne 23.05.2013 je UP poslala na MIZŠ argumentirano (na šestih straneh) Zavrnitev zahtevka za vračilo sredstev in do danes (5 mesecev kasneje) o tej zadevi UP ni prejela nobene nove uradne informacije. Formalno zahtevek torej ne obstoji, saj je bil pravočasno zavrnjen, prav tako pa tudi ni mogoče govoriti o nenamenski porabi na osnovi neobstoječega zahtevka.

Sicer pa je v zvezi z utemeljenostjo plačil odvetniku UP že dne 15. 3. 2013 prejela zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK) za posredovanje podatkov zaradi prijave o domnevnih nepravilnostih glede poslovanja UP z odvetnikom Velimirjem Cugmasom. Na zahtevo je UP v roku odgovorila. Prijava na KPK je bila skladna z očitki bivšega vodstva UP, javno objavljenimi na spletnem portalu časnika Žurnal24, dne 18.3.2013, in izrečenimi tudi ob številnih drugih priložnostih.

“Vprašanje KPK 1: Na kateri pravni podlagi UP poslovno sodeluje z omenjenim odvetnikom? So bili izvedeni kakršnikoli izbirni postopki glede izvedbe odvetniških storitev za UP? Če da, prosimo za posredovanje dokumentacije, ki se na izbirni postopek nanaša.

Odgovor UP 1: UP sodeluje z odvetnikom Velimirjem Cugmasom na podlagi Zakona o odvetništvu ter na podlagi tega zakona sklenjene Pogodbe o izvajanju pravne pomoči št. 1-14DM/2009 z dne 01.11.2009. Navedena pogodba je bila sklenjena po izvedenem postopku o oddaji javnega naročila na podlagi metode zbiranja najugodnejših ponudb. Poleg odvetnika Velimirja Cugmasa sta bili oddani še dve drugi ponudbi. Ker je bila ponudba odvetnika Velimirja Cugmasa najugodnejša, je bila z njim tudi sklenjena citirana pogodba. Dokumentacijo v zvezi z omenjenim postopkom posredujemo v prilogi tega odgovora. V sklenjeni pogodbi sta bili dogovorjeni dve vrsti storitev, ki jih za UP opravlja odvetnik Velimir Cugmas, in sicer kot prva pravno svetovanje, kot druga pa zastopanje pred sodišči in v delovnopravnih postopkih - zagovorih ter izdelava pisnih vlog in aktov. Za prvo storitev je bilo dogovorjeno plačilo mesečnega pavšala, za drugo storitev pa je bilo plačilo dogovorjeno skladno z odvetniško tarifo. Dne 01.03.2012 je bil sklenjen dodatek k citirani pogodbi, s katerim se je reguliralo plačilo za drugo vrsto storitev  skladno z novim Zakonom o odvetniški tarifi ter glede na povečan obseg opravljanja storitev pravnega svetovanja tudi višina pavšala za prvo vrsto storitve.

Pri tem zgolj pripominjamo, kar vam je gotovo znano, da določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) ne zavezujejo UP k izvedbi postopka javnega razpisa v primeru naročanja pravnih storitev. UP je bila pri sklenitvi pogodbe o izvajanju pravne pomoči zavezana upoštevati zgolj določila ZJN-2 o opredelitvi predmeta naročila ter o objavi obvestila o oddaji naročila, kar je bilo v celoti spoštovano.

Vprašanje KPK 2: Kako se je spremenil način poslovanja po obdobju januar 2010 do marec 2012?

Odgovor UP 2: V obdobju po marcu 2012 se način poslovanja z odvetnikom Velimirjem Cugmasom vsebinsko ni spremenil, znatno pa se je povečal obseg storitev, ki jih odvetnik opravlja za UP. Predvsem se je povečalo število zadev (pisanja odpovedi, sklepov, zagovorov itd.) in sodnih sporov, za katere se plačilo storitev obračunava skladno z Zakonom o odvetniški tarifi. Seznam vseh  sodnih sporov, ki jih vodi odvetnik Velimir Cugmas za UP, je v prilogi tega dopisa.

V pretežnem številu sodnih sporov je UP tožena stranka, tožeče stranke pa so zaposleni UP in nekdanji zaposleni UP, ki skušajo uveljaviti sodno varstvo svojih domnevno kršenih pravic iz delovnih razmerij in/ali upravnih postopkov. Do domnevnega kršenja njihovih pravic naj bi prišlo med izvajanjem ukrepov sedanjega vodstva UP, ki so bili usmerjeni k odpravi privilegijev nekaterih zaposlenih, k odpravi nezakonitosti v njihovem delovanju in predvsem k zajezitvi ekscesnega prilaščanja javnih sredstev s strani istih. Poleg redne plače so si namreč izplačevali tudi znatne dohodke na najrazličnejših podlagah. Zaradi zadevnih sodnih postopkov mora sedaj UP zalagati stroške za odvetnika, vendar bi po oceni vodstva UP moral končni rezultat ukrepov in posledičnih sodnih postopkov več kot odtehtati te založene stroške.

Poleg navedene vrste sodnih sporov se največji delež plačila odvetniku Velimirju Cugmasu nanaša na tožbo (tudi plačila iz novembra 2012, kot očita citirani članek v Žurnal24), ki jo je bila UP prisiljena sprožiti proti družbi Bevk Perović Arhitekti, projektiranje, d.o.o.. Z navedeno družbo je prejšnji rektor UP, prof. dr. Rado Bohinc, podpisal pogodbe in več aneksov za projektiranje Univerzitetnega kampusa Sonce v Kopru v vrednosti več kot 3,5 mio EUR, čeprav projekt Kampusa ni imel zagotovljene finančne konstrukcije za njegovo izvedbo. Še več, niti podpisane pogodbe za projekte niso imele zagotovljenega zadostnega vira za plačilo vseh del po pogodbi. Ker se je novo vodstvo UP v začetku leta 2012 zaradi znanih proračunskih težav soočilo s popolnim izpadom novih proračunskih sredstev za investicije, je želelo s projektanti doseči dogovor, da se projektiranje omeji v okvir porabe namenskih sredstev, ki so še ostala iz preteklega leta. Projektanti na to niso pristali, saj so bile pogodbe med njimi in UP napisane tako, kot da vir sredstev sploh ni težava, predvsem pa ne težava projektantov. V dani situaciji bi realizacija tako sklenjenih pogodb pomenila, da bi morala UP iz že tako prenizkih sredstev za izvajanje svoje temeljne študijske dejavnosti nameniti več kot milijon evrov za plačilo projektov, ki ne služijo ničemur, dokler ne bodo zagotovljena sredstva za z današnje perspektive megalomansko investicijo. UP je bila v dani situaciji prisiljena tožiti projektante na razvezo za UP škodljive pogodbe, nakar je v sodni mediaciji z veliko truda dosegla, da se izdelava projektov uskladi s proračunskimi sredstvi za ta namen. Zaradi izjemno visokih pogodbenih vrednosti so bili skladno z veljavno odvetniško tarifo tudi računi odvetnika temu primerno visoki.

Med drugimi sodnimi postopki, povezanimi z investicijami, ki jih je začelo predhodno vodstvo UP, je prejeta tožba bivšega nadzora na gradbišču objekta »A« Univerzitetnega kampusa Livade Izola in protitožba, ki jo je v tej zvezi vložila UP. Ob primopredaji rektorjev konec novembra 2011 je imela novogradnja prvega stolpiča Univerzitetnega kampusa Livade namreč teoretično sklenjeni pogodbi za zakonsko obvezen nadzor (Loka inženiring d.o.o.) in dodatno za (zakonsko neobvezen) super-nadzor (Edmond Mahnič, s.p.). Dejansko pa Loka inženiring že sedem mesecev ni bila prisotna na gradbišču, potekla pa je tudi veljavnost zadnji sklenjeni pogodbi z Edmondom Mahničem, s.p. Na ta problem novo vodstvo ni bilo opozorjeno, čeprav je nadzor pri gradnji ne samo zakonsko predpisan, ampak tudi izjemno pomemben za vsakega investitorja. Loka inženiring je pogojevala nadaljevanje del s podpisom aneksa k pogodbi za domnevna dodatna dela, ki naj bi jih opravila marca 2011, kar je vodstvo UP ocenilo kot neutemeljeno. Edmond Mahnič, s.p. je bil od leta 2009 do 2011 angažiran po raznih dogovorih (pogodbah, aneksih, naročilnicah, napotnicah,…) z UP za skupni znesek 123.422,54 EUR in ni obstajala možnost za sklenitev aneksa, ki bi bila skladna z ZJN-2. Poleg tega je prihajalo do različnih interpretacij dejanskega stanja s strani Loke inženiringa in Edmonda Mahniča. Na podlagi navedenega je UP najprej v marcu 2012 naročila neodvisni strokovni pregled dejanskega stanja na gradbišču in aprila 2012 izvedla postopek izbora novega nadzora, skladno z določili ZJN-2. Loka inženiring je v novem postopku sicer podala svojo ponudbo, vendar ni bila najugodnejša, zato je bil izbran drug ponudnik. Oktobra 2012 je nato UP nepričakovano prejela tožbo, ki jo je vložila Loka inženiring »zaradi plačila opravljenih dodatnih del ter odškodnine za izgubljeni ugled«. V istem obdobju je bila UP seznanjena s prvim poročilom o reviziji operacije »Sigma 2« št. ROP SI-IT-02-2012, datirano oktober 2012, ki jo je opravila skupina revizorjev Ministrstva za finance RS, Urada za nadzor proračuna. V zadevnem poročilu je bila UP med drugim izrečena finančna sankcija – znižanje sredstev sofinanciranja investicije za ugotovljeno razliko med inventurnim stanjem na dan 28.02.2011 in predhodno obračunanimi, potrjenimi in plačanimi začasnimi situacijami, v višini 398.150,77 EUR. V istem obdobju se je UP na gradbišču srečevala s težavami zaradi sanacije nekakovostno izvedenih del bivšega izvajalca GPG, d.d.. Na podlagi vsega navedenega se je vodstvo UP pri pripravi odgovora na tožbo Loke inženiringa odločilo za vložitev proti-tožbe, s katero želi uveljaviti plačilo odškodnine s strani Loke inženiring v višini 191.955,49 EUR.

Poziv KPK 3: Nadalje nas v vašem dopisu pozivate, da če poleg navedenega razpolagamo z dodatnimi informacijami, podatki ali dokumentacijo, ki so po naši oceni relevantni za celovito razjasnitev predmetne zadeve, nas prosite, da vam posredujemo tudí te ozìroma vas o njih obvestimo.

Odgovor UP 3: Že iz nekoliko obširnejšega Odgovora 2 izhaja, da gre pri plačilu storitev odvetniku Velimirju Cugmasu za dejansko vsebino storitev, opravljenih po standardu dobrega strokovnjaka v zadevah, ki imajo tudi pomemben vpliv na finančni položaj UP. Prijavo »o domnevnih nepravilnostih glede poslovanja UP z odvetnikom Velimirjem Cugmasom« torej razumemo kot poskus odgovornih za nepravilnosti in nezakonitosti, ki jih novo vodstvo skuša odpraviti, da bi problematizirali delo novega vodstva UP in s tem skušali preusmeriti pozornost od dejanskih nepravilnosti. Na podlagi navedenega Komisiji za preprečevanje korupcije predlagamo, da ugotovi, da v predmetni zadevi ne obstojijo predpisani pogoji za uvedbo preiskave. Prav tako komisijo prosimo za sestanek, na katerem bi preverili naše dolžno nadaljnje postopanje v zvezi z informacijami, ki jih je v sodnem postopku pisno navedla družba Loka inženiring in močno obremenjujejo bivše vodstvo UP.”

Iz navedenega izhaja, da so navedbe v anonimki o domnevno nenamenski porabi sredstev za odvetnika, brez osnove.

Prekinitev pogodbe z arhitekti z namenom, da bi odvetnik UP zaslužil

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Prejšnji rektor UP prof. dr. Rado Bohinc je podpisal pogodbe in anekse za projektiranje Univerzitetnega kampusa Sonce v Kopru v vrednosti več kot 3,5 mio EUR, čeprav utopični projekt Sonce ni imel zagotovljene finančne konstrukcije za njegovo dejansko izgradnjo. Še več, niti podpisane pogodbe za projekte niso imele zagotovljenega zadostnega vira za plačilo vseh del po pogodbi.

Ker se je novo vodstvo UP v začetku leta 2012 zaradi znanih proračunskih težav soočilo s popolnim izpadom rednih proračunskih sredstev za investicije, je želelo s projektanti doseči dogovor, da se projektiranje omeji v okvir porabe namenskih sredstev, ki so še ostala iz preteklega leta. Projektanti na to niso pristali, saj so bile pogodbe med njimi in UP napisane tako, kot da vir sredstev sploh ni težava, predvsem pa ne težava projektantov. V dani situaciji bi realizacija tako sklenjenih pogodb pomenila, da bi morala UP iz že tako prenizkih sredstev za izvajanje svoje temeljne študijske dejavnosti nameniti več kot milijon evrov za plačilo projektov, ki ne služijo ničemur, dokler ne bodo zagotovljena sredstva za z današnje perspektive megalomansko investicijo. UP je bila v dani situaciji prisiljena tožiti projektante na razvezo za UP škodljive pogodbe, nakar je v sodni mediaciji z veliko truda dosegla, da se izdelava projektov uskladi s proračunskimi sredstvi za ta namen. Zaradi izjemno visokih pogodbenih vrednosti so bili skladno z veljavno odvetniško tarifo tudi računi odvetnika temu primerno visoki. Rezultat tožbe je tak, da je UP preprečila nenamenski odliv kar milijona EUR sredstev študijske dejavnosti za projekte.

Navedba v anonimki, da je bila tožba nepotrebna, ni točna. Pogodbena določila, na katera se anonimka sklicuje, govorijo zgolj o tem, da se pogodbeni stranki lahko dogovorita za odlog plačila v primeru težav s financiranjem. Z drugimi besedami povedano, je bilo s pogodbami dogovorjeno, da vsa v pogodbi predvidena sredstva arhitektom v vsakem primeru pripadajo, lahko se samo odloži plačilo kakšnega dela sredstev. Pri tem pa bi se morali seveda s takim odlogom tudi arhitekti strinjati in podpisati ustrezen aneks k pogodbi za navedeno. V razmerah, ko v proračunu za UP preprosto ni bilo več sredstev za zadevno investicijo in iz MIZŠ ni bilo mogoče dobiti nikakršne uradne napovedi in zaveze, da bodo namenska sredstva v nekem določenem bodočem roku zagotovljena, UP nikakor ni mogla predlagati aneksa s povsem špekulativno obljubo, da bo v nekem roku preostanek pogodbene vrednosti arhitektom poravnala. Na predlog UP arhitektom, da zaustavijo vsa dela po pogodbah zaradi pomanjkanja namenskih proračunskih sredstev, so se le-ti odzvali na način, da so v naslednjih nekaj dneh pripeljali za cel kombi dokumentacije, ki naj bi bila podlaga za novo zaračunavanje del.

Tožba na razdrtje zadevnih pogodb je bila v navedenih razmerah edina mogoča rešitev. Toliko bolj, ker je novo vodstvo UP ocenjevalo, da je prejšnje vodstvo UP z arhitekti podpisalo pogodbe, ki so bile nesorazmerno v korist arhitektov. V izogib visokim pravdnim stroškom in tudi v izogib očitkom, da novo vodstvo UP samo išče napake bivšega vodstva, je bila ob spremenjenem obnašanju nasprotne pogodbene stranke po vložitvi tožbe na razvezo pogodb dosežena sodna poravnava. Kot že navedeno, je UP s tem preprečila nenamensko porabo milijona EUR denarja za študijsko dejavnost, ki bi ga sicer morala plačati arhitektom ob odsotnosti proračunskih virov za ta namen. V sodni mediaciji potrjen aneks sedaj določa, da se preostali znesek plača izključno v primeru nadaljevanja projekta Sonce z zagotovljenimi namenskimi viri sredstev in v primeru začetka dejanske gradnje kampusa.

Druge oblike nezakonitega in nenamenskega zapravljanja

V anonimki je v uvodu navedeno:

in nadalje v poglavju z naslovom “Druge oblike nezakonitega in nenamenskega zapravljanja proračunskih sredstev UP namenjenih za izobraževanje in raziskovanje” je v anonimki navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

UP FAMNIT in UP IAM izvajata številne nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte. V obdobju 2008 – 2013 sta gostila številne vrhunske raziskovalce in podoktorske študente z vseh celin, izvedla sta več kot 45 bilateralnih projektov in organizirala števila mednarodna znanstvena srečanja (http://www.famnit.upr.si/sl/konference/), med njimi tudi Triple I (maj 2012), ATCAGC 2013 (januar 2013) ter CSD6 (avgust 2012), na kateri je sodeloval tudi nobelovec Sir H. Kroto. Posledica teh zelo pomembnih aktivnosti za kakovostno znanstveno raziskovalno delo so seveda številna gostovanja raziskovalcev oz. visokošolskih učiteljev iz tujine na naši univerzi. Zaradi cenovne ugodnosti so gostujoči raziskovalci na stroške UP FAMNIT in UP IAM pogosto nastanjeni v hostlu Muzeum, v upravljanju Doris Božič, s.p.. Standard nastanitve tam ni posebno visok, a matematiki običajno niso zahtevni glede tega. Po drugi strani pa raziskovalci iz UP FAMNIT in UP IAM, med njimi tudi rektor UP in dekanja UP FAMNIT, zelo pogosto raziskovalno gostujejo na uglednih univerzah v tujini (Južna Koreja, Argentina, ZDA, Mehika, Iran, Kitajska, Španija, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Južna Afrika, Rusija, itd.) in se udeležujejo mednarodnih znanstvenih srečanj, mnogokrat kot vabljeni oz. plenarni predavatelji.

Že od leta 2010 vsaj enkrat letno na Rogli UP FAMNIT in UP IAM organizirata mednarodne znanstvene delavnice in doktorske poletne šole. Na podlagi interesa več mednarodnih raziskovalnih skupin za ustanovitev redne specializirane mednarodne konference na temo simetrije grafov in omrežij je bila prva mednarodna konferenca "Symmetry of graphs and networks" organizirana leta 2008 v Kanadi na Banff International Research Station. Zaradi mednarodnega znanstvenega ugleda raziskovalne skupine na UP, ki deluje na tem področju, je bila organizacija naslednje konference leta 2010 zaupana UP. Vsebina konference je bila osredotočena na uporabo teorije grup pri raziskovanju simetričnih grafov, geometrij in dizajnov ter uporabi kombinatorike in geometrije pri raziskovanju grup, predvsem permutacijskih grup. Na konferenci so se soočili v svetu vodilni znanstveniki s področja teorije grup in algebraične kombinatorike, ki so predstavili trenutne trende raziskovalnega dela in najnovejše rezultate, hkrati pa so udeleženci imeli priložnost diskutirati o pomembnih problemih na teh področjih. Predvsem je bilo to srečanje pomembno za mlajše raziskovalce, saj je pripomoglo k njihovi prepoznavnosti in jim omogočilo navezo stikov z vrhunskimi znanstveniki. Gostje so bili z vsebino in izvedbo sestanka zelo zadovoljni in so predstavnike UP nagovorili, da SYGN konferenca ostane v domeni skupine iz UP. Tako je prišlo do odločitve, da UP organizira navedeno konferenco vsako drugo leto. Junija 2012 je bila tako organizirana že tretja konferenca, ki je imela še več udeležencev, tako doktorskih študentov kot vrhunskih znanstvenikov. V letu 2014 pa bo na UP organizirana četrta SYGN konferenca, katere izvedba bo omogočila krepitev vezi UP s sorodnimi ustanovami in vrhunskimi raziskovalnimi skupinami po svetu ter povečala ugled slovenske matematike v mednarodnem prostoru. Leta 2011 sta UP FAMNIT in UP IAM na Rogli organizirala doktorsko šolo iz algebraične teorije grafov. Poletne šole se je udeležilo preko 80 doktorskih in podoktorskih študentov in raziskovalcev s celega sveta (Avstralija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Danska, Iran, Južna Afrika, Izrael, Japonska, Južna Koreja, Kanada, Kitajska, Mehika, Nova Zelandija, Slovaška, Slovenija, Španija, Rusija, Ukrajina, Velika Britanija, ZDA). Na ta način sta UP FAMNIT in UP IAM navezala mnoge povsem nove raziskovalne stike, ki so odlična naložba za prihodnost. Prejeli sta tudi veliko pohval glede izvedbe in organizacije navedene doktorske šole in izraženih želja, da naj z organizacijo takšnih dogodkov nadaljujeta. Zato je bila v letu 2012 in 2013 organizirana doktorska poletna šola iz diskretne matematike, v okviru katerih so bili izvedeni po 3 krajši tečaji, v katerih so uveljavljeni predavatelji in raziskovalci iz tujine predstavili mladim raziskovalcem in doktorskim študentom aktualna področja raziskav, vključno z nedavnimi odkritji in odprtimi hipotezami na različnih področjih diskretne matematike. Vseh 7 dni delavnice je potekala tudi živahna razprava o aktualnih znanstvenih vprašanjih in medsebojno sodelovanje pri raziskovanju v manjših skupinah, ki obeta nove znanstvene rezultate. Natančnejši podatki in urnik sestankov so objavljeni v biltenu in na spletni strani sestankov. Gostje so bili z vsebino in izvedbo sestankov zelo zadovoljni, zato so se organizatorji odločili, da doktorsko poletno šolo ponovijo vsako leto, seveda z drugimi tečaji. Teh doktorskih poletnih šol se namreč vedno udeležijo tudi vrhunski raziskovalci iz tujine (več deset na leto) z namenom, da na poletni šoli najdejo dobre mlade raziskovalce, ki bi jih bilo vredno vključiti v njihove raziskovalne skupine. Tako kot poletne šole v preteklih letih bo tudi poletna šola v 2014 ovrednotena z ECTS kreditnimi točkami.

Podlaga za plačila Doris Božič, s.p., so torej stroški nastanitev za gostujoče profesorje in raziskovalce ter udeležence poletnih šol za srednješolce. Namigovanje anonimke, da so to stroški rektorjevih »kavic«, je brez osnove. Rektor si kave plačuje sam.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

UP Famnit je več let razvijal študijski program “Upravljanje in treniranje v izbranih športnih disciplinah”, kar je razvidno iz Letnih programov dela UP, ki so javno objavljeni. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev iz Uredbe o financiranju visokega šolstva do realizacije navedenega študijskega programa še ni prišlo. Očitek anonimke v tej zvezi o fiktivnosti sodelovanja z društvom Ocean ne drži.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

UP FAMNIT in UP IAM sta nakazilo na TRR račune zaposlenih v višini 20 € z namenom obdaritve otrok pokrila iz prihodkov iz trga.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Potne stroške UP poravnava vsem zaposlenim skladno z veljavno zakonodajo. Tako je tudi v izpostavljenih primerih. Stroške občasnih prenočitev plačujejo zaposleni iz lastnih sredstev. UP ne razpolaga s stanovanji ali drugimi namestitvenimi kapacitetami za svoje zaposlene.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Anonimka navaja, da ime AŠD Famnit zavaja donatorje, ki so prepričani, da donirajo univerzi. V tem imenu se Univerza na Primorskem ne pojavlja, pojavlja pa se v drugih primerih, na primer v imenu Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP), čeprav organi UP nimajo nikakršnega vpliva ali povezave z delovanjem te organizacije. Donatorji zagotovo dobro vedo, komu in v kakšne namene donirajo svoja sredstva. AŠD Famnit ne uporablja telovadnice na Srednji tehnični šoli Koper znotraj časa, namenjenega Univerzi na Primorskem. UP ne opravlja računovodskih storitev za omenjeno društvo.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Univerza na Primorskem je zaradi stiske s prostorom za izvedbo svoje dejavnosti prisiljena najemati prostore. Tako je bila tudi podnajemna pogodba s podjetjem  AMAL SKUPINA d.o.o. sklenjena dne 1. 8. 2013 za potrebe dejavnosti novega Centra za avdiovizualno kulturo Univerze na Primorskem, katerega ustanovitev je bila potrjena na Senatu UP.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Trditev iz anonimke ni konkretizirana glede “občasnih najemov v nasprotju s predpisi” (katerimi predpisi konkretno?), zato nanjo ni mogoče argumentirano odgovoriti.

Eurobasket 2013 v Kopru

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

V okviru svoje izobraževalne dejavnosti na UP FHŠ deluje tudi študijski program Medijski študiji. Študentje so v tako imenovani “Medijski točki” imeli možnost seznaniti se s tem, kako v praksi deluje medijski center. Njihovo delo je bilo prostovoljno, za kar so bila izdana tudi potrdila o prostovoljstvu v času evropskega košarkarskega prvenstva v Kopru, z zahvalo župana in rektorja.

Dovoljenje, ki ga je za uporabo javne površine za postavitev stojnic na šestih lokacijah v Kopru v času poteka prvenstva pridobila Univerza na Primorskem, je bilo brezplačno. Namenjeno je bilo za izvajanje aktivnosti študentov v okviru prej omenjene Medijske točke.  

V času EB 2013 je UP skupaj z različnimi partnerji, med njimi tudi MOK in UIP, organizirala več dogodkov, ki so bili medijsko podprti in zelo dobro obiskani. Tako je UP soorganizirala tudi dogodek Business Sport Forum Koper 2013, ki so se ga udeležili visoki gostje iz Evrope, kot na primer nemška veleposlanica, visoki predstavniki veleposlaništev iz Rusije, Grčije, Kitajske,  Latvije, Belgije, Poljske,  Turčije, predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, ambasador RS za šport, strpnost in fair play Miro Cerar, predstavnika Slovensko-nemške gospodarske zbornice ter  Slovensko-avstrijskega poslovnega kluba in drugi. UP je v tem primeru poravnala le strošek moderiranja in tolmačenja v angleškem jeziku.

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. je samostojna pravna oseba, zato Univerza na Primorskem ne more komentirati zadev, vezanih na UIP.

Nenamenska poraba sredstev za investicije

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Sedanje vodstvo UP je nastopilo mandat konec novembra 2011. Ob tem je od prejšnjega vodstva prevzelo namenska sredstva za investicije v znatni višini, vendar z rokom za njihovo porabo že 15. 12. 2011. Dogajali so se veliki pritiski, da je sredstva nujno potrebno porabiti, sicer jih bo UP morala vrniti ministrstvu. Pri tem pa so bile razmere na gradbišču v Livadah povsem neurejene. Zakonsko obvezen gradbeni nadzornik že sedem mesecev sploh ni bil na gradbišču, ker mu (sicer zakonsko neobvezen) supernadzor in UP nista priznala domnevnih dodatnih del zaradi stečaja prejšnjega izvajalca GOI del GPG, d.d. spomladi 2011. Štirje izvajalci so od UP tedaj terjali plačilo svojih domnevno opravljenih del, pri čemer pa nadzora na gradbišču, ki je pristojen za prvo potrditev del, kot navedeno, sploh ni bilo.

Izvajalec supernadzora je bil od leta 2009 do 2011 angažiran po raznih dogovorih (pogodbah, aneksih, naročilnicah, napotnicah …) z UP za skupni znesek 123.422,54 EUR in ni obstajala možnost za sklenitev aneksa oz. druge oblike sodelovanja, ki bi bila skladna z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2). Poleg tega je med nadzornikom in supernadzorom prihajalo do različnih interpretacij dejanskega stanja na gradbišču. Na podlagi navedenega je UP najprej v marcu 2012 naročila neodvisni strokovni pregled dejanskega stanja na gradbišču in aprila 2012 uspešno izvedla postopek izbora novega nadzora, skladno z določili ZJN-2.

Izvajalec neodvisnega strokovnega pregleda dejanskega stanja na gradbišču je sodeloval tudi na pogajanjih med UP in štirimi izvajalci o (ne)utemeljenosti njihovih zahtevkov za plačilo več sto tisoč EUR. Pri tem je z argumenti dosegel, da sta dva izvajalca svoje neutemeljene zahtevke umaknila, čeprav je eden od njiju pred tem grozil z izvršbo in tožbo na sodišču.

Novo vodstvo UP je na drugi strani pristojnemu ministrstvu (MIZŠ) z ustreznimi argumenti predlagalo, da odobri podajšanje roka za porabo sredstev iz leta 2011. V ta namen je UP z MIZŠ sklenila več zaporednih aneksov k pogodbi o financiranju investicije, in sicer vsakokrat za nekaj mesecev, kljub menjavi ministrov v tistem času. Podaljšanje roka za porabo investicijskih sredstev iz leta 2011 do nazadnje oktobra 2012 je bilo toliko bolj smiselno, ker so zaradi proračunskih težav povsem izpadla predhodno sicer predvidena investicijska sredstva za leto 2012 (prav tako tudi za leto 2013).

Vsled navedenega je zelo nenavadno dogajanje, ki je sledilo s strani predstavnikov istega ministrstva (MIZŠ). Tam je bila v letu 2013 ustanovljena nekakšna komisija za nadzor porabe sredstev po pogodbi. Na osnovi njenih ugotovitev je UP dne 15.05.2013 od MIZŠ prejela Zahtevek za vračilo domnevno nenamensko porabljenih sredstev v višini kar 441.750,00 EUR, na katerega se anonimka izdatno sklicuje. Dne 23.05.2013 je UP navedeni zahtevek MIZŠ argumentirano (na šestih straneh) zavrnila, saj je slonel na strokovno dvomljivih predpostavkah. Od takrat do danes (5 mesecev kasneje) ni UP od MIZŠ prejela nobene nove uradne informacije o zadevi, torej UP upravičeno sklepa, da je zahtevek dokončno zavrnjen in torej neobstoječ.

V luči predhodno navedenega pa je zanimivo dejstvo, da je v zadevnem zahtevku, oziroma bolje rečeno v njegovih prilogah, dejansko kot nenamenska poraba opredeljeno zgolj 5% zneska, ostalo pa so nekakšni odmiki od napovedanih vrednosti. Med temi 5% polovico predstavlja strošek prej omenjenega neodvisnega strokovnega pregleda dejanskega stanja na gradbišču, katerega izvajalec je v svojem podrobnem strokovnem poročilu kritičen do različnih vidikov vodenja in izvajanja zadevne investicije. UP v svoji zavrnitvi zahtevka MIZŠ ni priznala nikakršne nenamenske porabe, kot to napačno navaja anonimka. Glede prekinitve pogodbe z arhitekti za Univerzitetni kampus Sonce Koper je zavrnitev trditev iz anonimke obširno navedena na drugih mestih, ki obravnavajo plačila odvetniku.

Anonimka v naslovu predmetnega poglavja očita sedanjemu vodstvu UP, da zaradi njegove “nesposobnosti, da nadaljuje z začetimi in drugimi (novimi) aktivnostmi” nastaja škoda za UP. Dejansko je novo vodstvo prevzelo gradbišče v žalostnem stanju, saj so v okenskih nišah namesto že plačanih a nevgrajenih oken plapolali raztrgani polivinili, zato je v objekt zamakalo in uničevalo že montirane gips stene… Novo vodstvo UP je kljub popolnem izpadu proračunskih investicijskih sredstev v letu 2012 in 2013 in kljub velikim težavam zaradi nelogične organizacije gradbišča pod bivšim vodstvom (ločene pogodbe z izvajalci različnih del), uspelo poceniti investicijo za preko milijon EUR, dejansko vgraditi vsa okna ter objekt zapreti in zaščititi pred vremenskimi vplivi, v letu 2014 pa se obeta dokončanje objekta in predaja v uporabo.

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

 

Kraje na gradbiščih se dogajajo in so seveda obžalovanja vredni dogodki. Ne drži navedba iz anonimke, da naj bi bila zakonska dolžnost varovanja gradbišča dolžnost UP, ampak je to dolžnost izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih (GOI) del. Problem, ki je nastal na konkretnem gradbišču Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli pa je v tem, da ima UP pogodbe sklenjene z več različnimi izvajalci za posamezne sklope del, namesto z enim glavnim izvajalcem del. To ni običajna praksa in prinaša s seboj ogromno težav, med drugim tudi to, da se izvajalci med seboj ne morejo sporazumeti, kdo izmed njih je sploh dolžan zavarovati gradbišče oz. kateri segment gradbišča.

 

Takšno nenavadno situacijo je novo vodstvo UP prevzelo od prejšnjega vodstva UP. Za razdiranje že sklenjenih pogodb s podedovanimi delnimi izvajalci in nato izvedbo javnega razpisa za izbor enega glavnega izvajalca, kar bi bilo z vidika organizacije gradbišča in zakonitosti najbolj primerno, se novo vodstvo po tehtnem premisleku ni odločilo. S tem bi se UP izpostavila možnosti odškodninskih tožb izvajalcev, s katerimi je bivše vodstvo sklenilo pogodbe. Novo vodstvo UP je vložilo velike napore v to, da je s prerazporeditvami zagotovilo investicijska sredstva in izpeljalo zakonite postopke izbora še manjkajočih izvajalcev (predvsem za strojne instalacije), da bo lahko vendarle zaključilo to investicijo.

 

Trditev iz anonimke, da so investicije sedaj »na mrtvi točki« ni točna. Kljub popolnem izpadu proračunskih sredstev za investicije v letih 2012 in 2013 in kljub zgoraj opisanim težavam z naborom delnih izvajalcev del, je sedanjemu vodstvu UP uspelo zagnati dela na gradbišču ravno sedaj z največjo dinamiko po tisti, ko se je gradil osnovni skelet stavbe. Res pa je, da sedanjih predvsem obrtniških in instalacijskih del v notranjosti objekta navzven ni videti, za razliko od faze gradbenih del, ko iz nič zraste betonska konstrukcija.

 

Anonimka očita sedanjemu vodstvu UP ukvarjanje z iskanjem napak bivšega vodstva UP. Navedba ni točna. Sedanje vodstvo UP želi izboljšati materialne pogoje za delo najmlajše slovenske javne univerze in pri tem rešuje številne probleme, ki so nastali zaradi napak bivšega vodstva UP. Tako je na primer UP v že tako zahtevni finančni situaciji izgubila del sredstev iz evropskega projekta SIGMA II, za sofinanciranje investicije v Livadah Izola iz razloga, ker so revizorji Urada RS za nadzor proračuna (Ministrstvo za finance) ugotovili, da je bivše vodstvo UP bivšemu izvajalcu GPG, d.d. (od pomladi 2011 v stečaju) plačalo za 398.150,77 EUR del, ki sploh niso bila izvedena. To preplačilo ni bilo izvršeno »pomotoma« ampak je bivši rektor z izvajalcem podpisal Sporazum, v katerem je bilo dogovorjeno, da se bodo na gradbišču vodile dvojne situacije, fiktivne in dejanske. Po fiktivnih situacijah so se nato vršila plačila.

Navedenih zadev sedanje vodstvo UP ni želelo izpostavljati v javnosti, saj takšno »pranje umazanega perila« ne bi moglo koristiti UP in njenemu ugledu, za katerega si sedanje vodstvo UP prizadeva. Zato je vse tovrstne težave reševalo interno, z obravnavo na Upravnem odboru UP, in s prijavami ustreznim inštitucijam, brez obveščanja javnosti. Po pojavu predmetne anonimke v javnosti pa sedanje vodstvo UP meni, da mora javnost biti seznanjena tudi z ukrepi UP v tej zvezi. Avgusta 2013 je UP vložila odškodninski tožbi zoper bivšega rektorja UP in zoper tedanjega nadzornika gradbišča za povračilo škode, ki je UP nastala z odvzemom evropskih sredstev zaradi ugotovljenih nezakonitosti. Prav tako je UP vložila tudi kazensko ovadbo zoper neznane storilce zaradi kaznivih dejanj Goljufija na škodo Evropskih skupnosti po členu 229. KZ-1 in ponarejanja listin po 251. členu KZ-1.

 

 

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Nobenega uradnega obvestila glede vračila vloženih sredstev v kampus Sonce UP doslej ni prejela od pristojnega ministrstva (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v nadaljevanju: MIZŠ). Mogoče je, da so med avtorji anonimke tudi zaposleni na MIZŠ, saj se pogosto zgodi, da neuradno informacija z ministrstva pride prej, kot uradni dokument, ki mora prestati protokol podpisovanja. Dejstvo je, da je MIZŠ v letu 2011 zagotovilo 2,5 mio EUR od s projektanti pogodbeno dogovorjenih 3,5 mio EUR za projekte Univerzitetnega kampusa Sonce Koper. Dejstvo je tudi, da niti za preostanek projektiranja, kaj šele za gradnjo utopičnega projekta, ki nikoli ni imel realne finančne konstrukcije, denarja v letu 2012 in 2013 preprosto ni bilo in ga tudi ni videti v bodoče. Nenavadno pa je, da želijo avtorji anonimke sedaj ta problem naprtiti sedanjemu vodstvu UP, ki je takšno situacijo zgolj podedovalo.

Kršitve predpisov o javnih naročilih

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Očitki iz anonimke, citirani v prvem odstavku zgoraj, so nekonkretizirani, zato nanje ni mogoče odgovoriti. Očitki glede naročanja storitev odvetniku so bili že večkrat pojasnjeni (na primer tukaj: Odvetnik Cugmas). V zvezi z utemeljenostjo plačil odvetniku je UP že dne 15. 3. 2013 prejela zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK) za posredovanje podatkov zaradi prijave o domnevnih nepravilnostih glede poslovanja UP z odvetnikom Velimirjem Cugmasom. Na zahtevo je UP v roku odgovorila. Prijava na KPK je bila skladna z očitki bivšega vodstva UP, javno objavljenimi na spletnem portalu časnika Žurnal24, dne 18.3.2013, in izrečenimi tudi ob številnih drugih priložnostih.

Anonimni prijavitelj očitno ni seznanjen z dejstvom, da določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) ne zavezujejo UP k izvedbi postopka javnega razpisa v primeru naročanja pravnih storitev. UP je bila pri sklenitvi pogodbe o izvajanju pravne pomoči zavezana upoštevati zgolj določila ZJN-2 o opredelitvi predmeta naročila ter o objavi obvestila o oddaji naročila, kar je bilo v celoti spoštovano.

Domnevnih primerov “razbijanja naročil kot npr. pri nabavi računalnikov” in “izbire “svojih” podjetij namesto na razpisu izbranih” ponovno ni mogoče komentirati, saj so očitki zgolj pavšalni.

Svetovalci rektorja

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Vidmar Maja je bila na Univerzi na Primorskem zaposlena v času mandata rektorja prof. dr. Rada Bohinca, in sicer 30. 3. 2011. Prav tako je tudi področje umetnosti vključeno v aktivnosti UP že vse od njenega nastanka.

 

Rektorat UP v mandatu prof. dr. Marušiča prevzema nekatere nove naloge in projekte, zaradi katerih se tudi del plače zaposlenih na teh nalogah in projektih analitično prikazuje kot strošek rektorata. Na rektoratu se tako na primer vodi raziskovalni projekt Leaving landscape, na katerem so zaposleni 3 FTE (full time equivalent - enota za obračun števila zaposlenih).

UP je uspešno pridobila tudi projekta Kakovost in Karierni center, na katerih sta zaposlena dva delavca, vodena analitično kot strošek rektorata. Stroški izvajanja pridobljenih projektov se pokrivajo iz sredstev projektov in ne iz sredstev za študijsko dejavnost. Na UP je pričela z delovanjem tudi Univerzitetna založba, ki svoje storitve opravlja za vse članice UP. Plače zaposlenih v založbi, 1,5 FTE, pa se pokrivajo s pomočjo vseh članic, ki storitev naročijo, nato pa svoje stroške pokrijejo s prodajo knjig in publikacij. Število zaposlenih, ki se vodijo analitično pod rektorat UP se je torej res povečalo, vendar ne na račun sredstev za študijsko dejavnost.

Tudi plača rektorja prof.dr. Dragana Marušiča se iz sredstev rektorata UP krije samo v višini 70%. Podobno velja za oba prorektorja, kar pomeni, da je seštevek rektorjeve zaposlitve skupaj s prorektorji v FTE-jih enak, kot je bil pri prejšnjem vodstvu, ne glede na večje absolutno število prorektorjev. Sicer pa so stroški delovanja rektorata, ki se krijejo iz sredstev za študijsko dejavnost nižji, kot so bili v prejšnjem rektorskem mandatu.

Svetovalce lahko rektor imenuje skladno s Statutom UP le iz vrst pedagoških ali razisovalnih delavcev UP. Rektor prof. dr. Dragan Marušič je imenoval dva svetovalca (Tisnikar in Vidnjevič), pri čemer opravljata delo svetovalca v okviru 50% njune redne zaposlitve. V mandatu prejšnjega rektorja so bili svetovalci rektorja plačani preko podjemne pogodbe, kar pomeni, da je UP za njih plačavala bistveno več kot sedaj, saj so bili svetovalci redno zaposleni, ki so zraven svoje 100%-ne plače prejemali še dodatne dohodke na osnovi podjemne pogodbe za svetovanje rektorju. Ježovnik in Vinkler sta zaposlena na Univerzitetni založbi in nista svetovalca. Prav tako tudi Jeretič ni svetovalec rektorja UP.

Razporejanje sredstev med članicami UP

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Proračunskih sredstev ne dodeljuje rektor, pač pa ocena sredstev za študijsko dejavnost v 2013 in razporejanje sredstev med članicami temelji na veljavnih predpisih, in sicer: Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (UL RS 7/2011) in veljavnih Merilih za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost na UP (v nadaljevanju Merila), ki jih je sprejel Upravni odbor UP na svoji 8. redni seji z dne 20. 6. 2012.

Podatki o višini predvidenih proračunskih sredstev za posamezno članico v letu 2013, ki so navedeni v anonimni prijavi, so napačni. Poleg tega število študentov ni relevanten podatek. Merila namreč, poleg drugih kazalnikov, upoštevajo število tako imenovanih »uteženih« študentov glede na faktor študijske skupine študijskih področij. Faktor študijske skupine izraža razmerje med sredstvi, namenjenimi za izvedbo študija v študijski skupini v primerjavi s prvo študijsko skupino. Študijska področja so razdeljena v šest študijskih skupin z enakimi faktorji kot so bili v uredbah o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov pred spremembo načina financiranja univerz:

številka študijske skupine

študijske smeri, katerih študenti spadajo v posamezno študijsko skupino

faktor

1

(31) družbene vede, (32) novinarstvo in obveščanje, (34) poslovne in upravne vede ter (38) pravne vede

1,00

2

(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (22) humanistika, (72) zdravstvo, podpodročji 725 – zdravstvena tehnologija in 726 – terapija in rehabilitacija, (76) socialno delo, (81) osebne storitve, (84) transportne storitve in (86) varovanje

1,75

3

(21) umetnost – visokošolski strokovni študijski programi, (48) računalništvo, (52) tehnika, brez podpodročja 524 – kemijska tehnologija in procesno inženirstvo, (54) proizvodne tehnologije, (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, (72) zdravstvo, podpodročje 723 – zdravstvena nega in oskrba ter (85) varstvo okolja

2,50

4

(42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

3,00

5

(44) fizikalne in kemijske vede, (52) tehnika, podpodročje 524 – kemijska tehnologija in procesno inženirstvo ter (72) zdravstvo, podpodročje 727 – farmacija in lekarništvo

3,50

6

(21) umetnost – univerzitetni študijski programi, (64) veterinarstvo ter (72) zdravstvo, podpodročji 721 – medicina in 724 – zobozdravstvo

4,50

Pri razporejanju sredstev po članicah se seveda upošteva tudi 57. člen Uredbe, z naslova katerega je UP v letu 2013 prejela 456.298,19 EUR (od tega 274.137,30 EUR za študijske programe, ki se izvajajo na UP FAMNIT).

Podatki v anonimki o številu študentov na UP FAMNIT so napačni. Letos je na študijske programe UP FAMNIT (brez študijskih programov aplikativne kineziologije) vpisanih 571 študentov, od tega jih je prvič v prvi letnik vpisanih 151 (od tega na matematičnih programih 16).

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

UP FAMNIT v sodelovanju z UP IAM že od začetka svojega obstoja daje velik pomen mednarodni razsežnosti na vseh področjih svojega delovanja - na študijski, raziskovalni in razvojno-projektni dejavnosti. Mednarodno sodelovanje, s katerim pomembno prispevajo k prepoznavnosti univerze, lokalnega okolja in Slovenije kot celote, se izkazuje tako v funkciji razvoja fakultete in inštituta, kakor tudi uresničevanja poslanstva na nacionalni, lokalni in čezmejni ravni. Bogato mednarodno sodelovanje, ki poleg vključevanja priznanih gostujočih profesorjev in raziskovalcev v študijski in raziskovalni proces obsega tudi strategijo internacionalizacije na področju izobraževanja (povečevanje vpisa tujih študentov), je pregledno predstavljeno tudi na spletni strani fakultete in inštituta.        

 

V skladu s strategijo se glede tujih študentov na UP FAMNIT usmerjajo v pridobivanje dijakov z odličnimi referencami na državnih in mednarodnih tekmovanjih znanja. Kljub mladosti fakultete UP FAMNIT, je znanstveno raziskovalna odličnost njenih visokošolskih učiteljev že prepričala k vpisu nanjo številne odlične dijake in študente iz tujine. Zaradi svojih referenc so ti študenti običajno uspešni tudi na razpisu za štipendije Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem, na katerem lahko sicer kandidirajo vsi študenti UP.  Tako kot je to tudi praksa na univerzah v tujini, UP tujim študentom omogoča brezplačen tečaj učnega jezika (v našem primeru slovenščine).  

Šolnine so lahko tuji študenti izven EU oproščeni, če za to obstajajo utemeljeni razlogi in na podlagi individualne vloge študenta (te obravnava študijska komisija fakultete). Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da so tujci, ki se odločajo za dodiplomski študij v Sloveniji, še vedno pretežno iz držav nekdanje skupne države, kjer je standard (ponekod tudi bistveno) nižji kot v Sloveniji.  

V anonimki je navedeno:

Prikaz nasprotnih dejstev:

Navedbe iz anonimke glede sredstev za univerzitetni šport niso točne. Za univerzitetni šport je bilo v letu 2010 in letu 2011 namenjenih po 85.000,00 EUR (glej Letno poročilo UP za leto 2010 in Letno poročilo UP za leto 2011), v letu 2012 pa je bilo za univerzitetni šport namenjenih 80.000,00 EUR (glej Letno poročilo UP za leto 2012 in 7. sklep 9. redne seje UO UP z dne 20. 7. 2012). Ne drži trditev, da so sredstva za univerzitetni šport ukinjena, saj v 30. in 27. členu Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011) piše, da sredstva za univerzitetni šport razporeja pristojen organ, to je v primeru UP njen Upravni odbor:

“30. člen (Univerzitetni šport) - določitev sredstev za univerzitetni šport

Za univerzitetni šport se lahko namenijo sredstva iz TSF-Z oziroma RSF visokošolskega zavoda. Sredstva določi visokošolski zavod v skladu z letnim programom dela in pravili iz 27. člena te uredbe.

 

27. člen (pravila visokošolskega zavoda)

Visokošolski zavod razporeja TSF-Z po pravilih, ki jih sprejme pristojni organ visokošolskega zavoda, in z njimi pisno seznani ministrstvo v petih dneh po njihovem sprejemu oziroma spremembi.”

***