GUST PER LLEGIR: Estratègies per al foment de l’hàbit lector

QÜESTIONARI DE DIAGNOSI

Elements per a la reflexió

Quan parlem de gust per llegir (o hàbit lector) ens referim a l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi, a la formació del gust personal i al desig lector propi.

El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.

El gust per llegir implica que s’hagi assolit un bon nivell de competència lectora, la possibilitat de fer una lectura en llibertat i que el centre promogui i faciliti contextos lectors.

L’adquisició d’hàbits de lectura requereix la col·laboració de totes les àrees curriculars i tenir cura de fer una planificació transversal, interdisciplinària i integradora de totes les parts que intervenen en l’educació.

Lectura autònoma

Molt sovint

Sovint

Alguna vegada

Gairebé mai

L’aula disposa d’un espai dedicat a la lectura (biblioteca d’aula) amb un bon fons bibliogràfic adequat a l’alumnat?

Es disposa d’un fons bibliogràfic variat, amb textos de tipologia diversa?

Aquest fons contempla la diversitat lingüística del centre?

Respon als interessos de l’alumnat atenent la diversitat de gustos i nivells lectors?

Dins l’horari lectiu, hi ha establert un temps fix perquè els alumnes llegeixin de manera autònoma?

Hi ha una pauta definida per aquest temps de lectura? (Els alumnes poden portar llibres de casa, només es permet llegir de la biblioteca d’aula, etc.)

En aquest temps, el professorat també llegeix actuant com a model?

Es faciliten estratègies per tal que l’alumnat aprengui a triar les seves lectures? (s’ensenya a: utilitzar la informació que conté la contraportada de llibre, utilitzar webs i blocs que ofereixen ressenyes i recomanacions, fer recomanacions personals, etc.)

Es proporcionen guies de lectura a l’alumnat i/o bibliografies seleccionades amb lectures de qualitat contrastada?

Lectura compartida

Molt sovint

Sovint

Alguna vegada

Gairebé mai

Es programen activitats en les quals el professorat llegeix o recita en veu alta, amb l’objectiu de mostrar com es llegeix,  facilitar la comprensió i promoure la vivència i l’efecte estètic?

Es programen activitats en les quals l’alumne llegeix en veu alta?

Es practiquen estratègies per ensenyar a llegir en veu alta? (ajudes per preparar la lectura, enregistrament de les lectures fetes per l’alumnat, etc.)

Es seleccionen lectures variades –narracions, poesies, etc.– per ser llegides en veu alta pels alumnes?

Es planifiquen activitats en les quals l’alumnat practica la dramatització de textos literaris?

Es planifiquen activitats per discutir, col·lectivament o en petit grup, sobre el sentit d’un poema, relat o text informatiu per facilitar-ne la comprensió i promoure la implicació de l’alumnat?

Es planifiquen activitats en què l’alumnat pot opinar  sobre les seves lectures, compartir-les i recomanar-les als companys?

Es planifiquen activitats que impliquen l’apadrinament lector?

Es programen visites d’autors i il·lustradors a l’aula o al centre?

S’anima els alumnes a participar en activitats de lectura organitzades per la biblioteca del centre, la biblioteca pública o altres entitats culturals de l’entorn? (clubs de lectura, hora del conte, programa El gust per la lectura, etc.)

S’anima els alumnes a participar en fòrums i blocs lectura per compartir i opinar sobre els llibres que llegeixen? (Què llegeixes?, etc.)

S’anima l’alumnat a participar en premis literaris i actes de foment de la lectura? (Atrapallibres, Protagonista Jove, etc.)

Lectura al voltant de les àrees curriculars

Molt sovint

Sovint

Alguna vegada

Gairebé mai

La lectura de ficció es fa present a les àrees no lingüístiques amb l’objectiu d’il·lustrar, més enllà del text informatiu, el tema que es treballa? (contes, narracions, novel·les, poemes que tinguin relació amb el tema que s’estudia)

S’organitzen exposicions a l’aula o a la biblioteca de llibres i altres materials relacionats amb el tema que s’estudia?

Es faciliten a l’alumnat guies de lectura i seleccions bibliogràfiques temàtiques relacionades amb el tema que s’estudia?

Lectura guiada

Molt sovint

Sovint

Alguna vegada

Gairebé mai

Les lectures prescriptives o obligatòries es programen en coordinació amb tot el professorat i amb propostes interdisciplinàries?

En aquestes lectures es té cura d’establir un ventall divers d’autors i gèneres?

En la selecció de les lectures prescriptives, es prioritza la selecció d’obres literàries en la llengua original, sobretot pel que fa als autors catalans i castellans?

L’elecció de lectures prescriptives o recomanades es concentra només a les àrees lingüístiques?

O també es contempla a les altres àrees del currículum?