Versió 2018/19

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Logo-Escola-Vitae-General-Blanc.png

TÍTOL 1: INTRODUCCIÓ

Normativa Reguladora

Objectius Generals

Àmbit d’Aplicació

TÍTOL 2: CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU

Per orientar l’organització pedagògica

Per orientar la gestió del projecte educatiu

Procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu

TÍTOL 3: ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN

Organigrama de l’Estructura de Govern

Direcció General

Direcció

Direcció General Docent

Serveis Centrals

Equip directiu

Director de Centre

Coordinador de Coordinadors Pedagògics

Coordinador Pedagògic de centre

TITOL 4: ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE

Criteris per a la organització pedagògica del centre

Organització del professorat

Coordinació General Docent

Coordinació del Projecte Imagina

Coordinació de la Tutoria

Coordinació de la FCT

Especialistes de Cicle Formatiu

Coordinació Docent de Centre

Coordinació de Cicle Formatiu de centre

Equips de treball docent

        El Claustre del Professorat

Equips docents de Cicle Formatiu

Equips docents de Grup-Classe

Equip de Tutors de Grup-Classe

Equip de Tutors d’Empresa-Escola (FCT)

Equip Imagina

Equip de Coordinadors de Matèria

Equip d’Especialistes de Cicle Formatiu

Organització de l’alumnat

Criteris per a la organització de grups-classe*

Acció i Coordinació Tutorial

Tutoria de Grup-Classe

Orientació acadèmica i professional

Tutoria de Pràctiques (FCT)

Orientació Formativa

Empresa-Escola

Inserció Laboral

Atenció a la diversitat

TITOL 5: REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Drets de l’alumnat

Deures de l’alumnat

Dret i Deure de convivència

Comissió de Convivència

Protecció contra l'assetjament escolar i contra les agressions

Règim disciplinari*

Normes de Convivència

Assistència a classe i respecte als horaris

        Inici i finalització de les classes

        Retards

Faltes d’assistència ordinàries

Justificació de retards i faltes d’assistència ordinàries

Absència de llarga durada

Faltes d’assistència per expulsió del centre

Faltes d’assistència per motius laborals

Marxar abans de la finalització d’una sessió

Faltes d’assistència per competicions/entrenaments(èlit/alt nivell)

Faltes d’assistència per competicions en representació E.V.

Faltes d’assistència en dies d’avaluació

Faltes d’assistència col·lectives

Faltes d’assistència de l’alumnat per absència del professorat

Participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre i realitzar les tasques encomanades per professorat

                Ús del Click Edu

                No realització de les sessions pràctiques

                Lesió de llarga durada

Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives

Activitats avaluatives a classe en grup

Activitats avaluatives fora de classe en grup

Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat

        Respecte durant la realització de les activitats formatives

        Respecte durant l’esbarjo i abans i després de classe

Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals

Participació a les activitats formatives i realització de tasques

Respectar l’exercici del dret d’estudi dels companys

Respectar als alumnes i al professorat

Esforç en l’aprenentatge i desenvolupament de les capacitats personals

Mesures correctores i sancions

Aplicació de mesures correctores i sancions

Gradació de les mesures correctores i sancions

Conductes contràries a les normes de convivència i mesures correctores

Conductes contràries a les normes de convivència

Mesures correctores

Competència per aplicar mesures correctores

Constància escrita

Prescripció

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta, i sancions

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre

Sancions

Responsabilitat penal

Inici de l’expedient

Notificació

Instrucció i proposta de resolució

Mesures provisionals

Resolució de l’expedient

Aplicació de les sancions

Responsabilitat per danys

La Mediació com a procés educatiu de gestió de conflictes

Definició

Principis

Àmbit d’aplicació

Desenvolupament de la mediació

Finalització de la mediació

TÍTOL 6: EL PERSONAL DOCENT

Exercici de la funció docent

        La funció docent

Drets i deures dels professors en l'exercici de la funció docent

La funció docent

Especialització del professorat

Pla d’acollida del professorat

TITOL 7: L’ALUMNAT

Representació dels alumnes

Delegats del grup-classe

Consell de delegats

Associacions d’alumnes

Pla d’acollida de l’alumnat

“Compromís de l’alumnat envers la propietat intel·lectual”

TITOL 8: LES FAMILIES

Participació de les famílies en el procés educatiu

La comunicació amb les famílies

        Click Edu famílies

TITOL 9: EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Organització del PAS

Serveis Centrals

Serveis propis de Centre

        Secretaria de centre

        Comptabilitat

        Manteniment

        Supervisió d’Espais

TITOL 10: ORGANITZACIÓ GENERAL DELS CENTRES

Normativa de preinscripció i matriculació

        Matricula ordinària

        Matrícula especial

                Matriculació a crèdits/mòduls repetits

Cicles Formatius d’un sol curs acadèmic (CAFEMN, FUTBOL)

Cicles Formatius de dos cursos acadèmics (AAFE, futur CAFEMN)

Convalidacions

        Convalidacions gestionades pel centre

        Convalidacions singulars

                Convalidacions de crèdits de cicles LOGSE a partir de títols LOE

                Altres convalidacions

Normatives econòmiques

Sortides curriculars

Sortides sense pernoctació

Sortides amb pernoctació

Altres sortides curriculars

Sortides curriculars organitzades per entitats externes

Sortides extra curriculars organitzades pel centre

Sortides extra curriculars organitzades pels alumnes

Espais Docents

        Aules

        Instal·lacions esportives del centre

        Instal·lacions esportives externes

Recursos Materials

        Ús de material docent i material esportiu durant les sessions docents

Ús de material esportiu durant el temps d’esbarjo

Serveis del centres

        Servei de reprografia

        Servei de WiFi

        Servei de custòdia de material de l’alumnat

Ús de les tecnologies mòbils a l’aula

Normatives pròpies de centre

Normatives pròpies de Cicles Formatius Esportius

Incidències

Àmbit d’aplicació

Definicions

Procediment de recepció

Resolució de les incidències

Comunicació de les resolucions

Tancament de les incidències

TÍTOL 11: DISPOSICIONS DEROGATÒRIES I FINALS

Disposicions derogatòries

Disposicions finals

Vigència

Aprovació

Modificació

Publicitat

ANNEXOS

1. Instruccions de matricula

2. Convalidacions

3. Normatives econòmiques

Normativa de pagament de cicles presencials

Normativa de pagament de cicles semipresencials

4. Normatives pròpies de centre

NOFC Escola Vitae Les Corts

NOFC Escola Vitae Cerdanyola

NOFC Escola Vitae Sant Andreu

NOFC Escola Vitae Girona

NOFC Escola Vitae Semipresencial

5. Normatives pròpies de Cicles Formatius Esportius

        Cicles Esportius LOGSE i LOE

CF GS d’Animació en Activitats Físico Esportives (AAFE)

CF GS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS)

CF GM en Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural (CAFEMN)

CF GM Tècnic en Futbol (Nivell 1 i Nivell 2)

                

        Cicles Esportius LOE

                Generalitats LOE

CF GM Tècnic en Salvament i Socorrisme (Cicle Inicial i Cicle Final)

 

* Online: funcionen diferent