MATÈRIES  1r  ESO

LOMCE

MATÈRIES

1

Anglès

3 hores

2

Biologia i Geologia

3 hores

3

Educació  Física

2 hores

4

Educació  Plàstica i Visual

3 hores

5

Geografia i Història

3 hores

6

Llengua  Castellana  i  Literatura

3 hores

7

Llengua  Catalana  i  Literatura

3 hores

8

Matemàtiques

3  hores

     9        

 Música I

3  hores ,

10

Religió / Valors ètics (n’heu de cursar una) *

1 hora

PROJECTES

 

Projecte de comprensió i expressió oral i escrita dels departaments de llengua castellana i catalana

1 hora

Projecte de recerca i elaboració de projectes dels departaments de biologia i geografia

1 hora

TUTORIA

Tutoria

1 hora

TOTAL   HORES  LECTIVES  SETMANALS

30 hores

Per poder triar l’opció més adequada trobaràs informació, sobre aquestes dues matèries a la web del centre.

www.iesjoanalcover.cat    informació    acadèmica    matèries

També hi trobaràs informació sobre les matèries que es cursen a 1r d’ESO