Krępice, 31-05-2017

                        (miejsce i data)

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer procedury przetargowej T/2/2017

Oś priorytetowa 1  Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5  „Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie 1.5.1  „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.5 A  Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Zamawiający:

Nazwa: PULVER MACHINING AND COATING Jacek Tomczak

Adres: 55-330 Krępice, ul. Wrocławska 13

NIP: 8942731110

REGON: 021157679

Tel: 071 369 80 63

Adres poczty elektronicznej: biuro@pulvermachining.pl 

Przedmiot zmówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego pionowego centrum obróbkowego .

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych                                            wykonawczych. oraz prawnych.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Zakres dostawy:

Pionowe centrum obróbkowe – 1 szt.        

Kod CPV Zamówienia: „42612000-9 Centra obróbkowe”

Specyfikacja techniczna:

Pionowe centrum obróbkowe o następujących minimalnych parametrach technicznych:

Min. parametry techniczne:

- Przesuw osi X - nie mniej niż 1250 mm

- Przesuw osi Y - 650 mm

- Przesuw osi Z - 630 mm

- Powierzchnia stołu XxY - 1300mm x 550mm

- Maksymalne obciążenie stołu - 1800 kg

- Maksymalne obroty wrzeciona - 8000 obr/min

- Maksymalny moment obrotowy/przy 2 000 obr/min/ - 120 Nm

- Maksymalna moc wrzeciona - 22,0 kW

- Maksymalna siła pociągowa osi X i Y - 15,0 kN

- Maksymalna siła pociągowa osi Z - 24,5 kN

- Liczba narzędzi w magazynie - 20

Wymagany okres gwarancji dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy od ich uruchomienia.

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 15-12-2017r.

Miejsce realizacji projektu: 55-330 Krępice, ul. Wrocławska 13

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena    -  C

100 %

Cena:

Cena netto oferty najtańszej

------------------------------------- x 100 = ilość punktów

Cena netto oferty badanej

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tą z najniższą ceną. Cena (wartość) netto i brutto musi zawierać wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę jako jedyne kryterium zastosowano ze względu na fakt , że opisując przedmiot zamówienia Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu, które wskazał w specyfikacji technicznej. (patrz przepis art. 91 ust 2a Prawa zamówień publicznych sformułowany w oparciu o zapisy Dyrektywy 2014/24/UE).

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zawiera taką samą cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli ofertę z taką samą ceną do złożenia ofert dodatkowych. Cena wskazana w ofercie dodatkowej nie może być wyższa niż cena wskazana w ofercie pierwotnej.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy/transportu, instalacji, uruchomienia.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Miejsce składania ofert: 55-330 Krępice, ul. Wrocławska 13

Sposób: forma elektroniczna na podany adres e-mail: biuro@pulvermachining.pl lub forma papierowa na adres wskazany powyżej.

Termin składania ofert: do dnia 08-06-2017r. do godz. 15.00.

Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się z ofertą zapoznać.

Postawa do wykluczenia wykonawcy:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym       z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Ponadto,

 1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.
 2. zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert
 3. nie dopuszcza się składania ofert częściowych
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty, ma także prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny ogółem.
 5. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
 6. Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli: zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu; treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego oraz w przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu
  bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.
 8. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert
 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.
 10. Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Jacek Tomczak, tel: 602-587-119

Z poważaniem,

Jacek Tomczak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020