DOKLADY NUTNÉ K PROPLACENÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE    (zdroj: Energetickyexpert.cz)

a)  Fotodokumentace odstranění starého kotle/kamen a potvrzení o jeho likvidaci. Likvidace kotle znamená samotný odvoz znehodnoceného kotle do sběrných surovin, které vystaví doklad o likvidaci.

b)  Fotodokumentace připojeného nového kotle (u kotle na pevná paliva s ručním přikládáním –  fotodokumentace akumulační nádoby).

c) Fotodokumentace instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (fotodokumentace před i po realizaci akce, doklady za materiál). Práce si může žadatel v rámci mikroopatření provést svépomocí.

d) Účetní doklady vztahující se k uznatelným nákladům (faktura s dokladem o zaplacení).

Označení účetních dokladů
V souladu s dotačním programem je stanovena povinnost žadatele označit originály i kopie účetních dokladů názvem a číslem dotačního projektu
Název projektu:                 Výměna kotlů –
 “název kraje”
Registrační číslo projektu:         CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000006  
Faktura musí být opatřena originálním podpisem příjemce (všechny doklady se odevzdávají v kopii). Faktura musí obsahovat
rozpočítané jednotlivé položky. (nový kotel, materiál a práce na provedení mikroenegetického opatření, návrh mikroenergetického opatření od energetického specialisty)

e) Protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu (tento protokol musí obsahovat identifikační údaje o žadateli, nemovitosti, ve které je kotel instalován, technické údaje kotle a datum, kdy byl kotel uveden do trvalého provozu). Jedná se o otopnou a tlakovou zkoušku.

- Kopii dokladu o proškolení firmy-fyzické osoby, která instaluje nový tepelný zdroj
- Doklad o proškolení výrobcem (dovozcem) tepelného zdroje
- Doklad o profesní kvalifikaci osob oprávněných instalovat zařízení z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kamnář montér kamen na biomasu (36-117-H) ,
 https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1036/hodnotici-standard
http://www.topenaridotace.cz/topenari.  Nový zdroj vytápění musí být uveden v seznamu výrobků a technologií
( Státním fond životního prostředí ČR na
 https://svt.sfzp.cz/ - nutno uvest  kód kotle SVT

g) Kopii smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele (příjemce dotace) u peněžního ústavu nebo písemné

h) Potvrzení peněžního ústavu o vedení účtu. Pro vyplacení dotace musí mít žadatel zřízen svůj vlastní účet, dispoziční právo není dostačující. Účet nemůže být veden na jinou osobu.

i) Kopie bankovních výpisů vztahujících se k uznatelných nákladům (v případě bezhotovostních plateb) nebo příjmové pokladní doklady vztahující se k uznatelným nákladům (v případě platby v hotovosti)

j) Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí. Tento Výpis nesmí být starší 3 měsíců k datu podání Žádosti.


Další doklady požadované státním fondem životního prostředí a krajským úřadem

Vyplněná žádost o poskytnutí kotlíkové dotace

Potvrzení energetického specialisty

Prohlášení o funkčnosti stávajícího kotle (kamen) a spalovaných palivech

Závěrečná zpráva

Žádost podávána osobně na odboru životního prostředí krajského úřadu musí být v označené obálce