Uppgift migration

Välj en av de historiska migrationerna nedan och skriv en text om den.  Texten ska vara minst en sida och max tre sidor lång. Du ska skriva i dokumentet “Uppgift migration - BG16B - Förnamn Efternamn” som delats med dig.

Ange källor i en korrekt källförteckning.

Obligatoriska punkter (1,3,7)

 1. Redogör för fakta om processen tex
 • ungefärligt antal migranter
 • när perioden inleddes och avslutades (varför då?
 • varifrån och vartill
 • vad som möjliggjorde migrationen

 1. Kategorisera den med utgångspunkt i de motsatspar vi gått igenom. (7)

 1. Lista push- och pullfaktorer för migranterna. (1,3,7)

 1.  Ta ställning till om det var push- eller pullfaktorerna som var viktigast för migranterna när de beslutade sig för att migrera. Motivera ditt svar. (2,7)

 1. Redogör för konsekvenser av denna migration som vi kan se i dag. (3,5,7)

Frivilliga punkter (7 samt ytterligare kunskapskrav)

 1.  Fundera på vad denna migration kan få för konsekvenser i framtiden. Tänk migration → konsekvenser idag → framtiden?

 1.  Historiebruk: Se om du kan hitta något exempel på hur din valda migration har använts i nutid tex i spel/böcker/filmer, för att sälja något eller för att skapa opinion (stöd för en åsikt).

 1.  Se om du kan hitta och berätta kort om någon mer eller mindre känd person som är kopplad till denna migration.

Förslag på migrationsvågor

 • svenskar till USA senare hälften av 1800-talet
 • arbetskraftsinvandringen till Sverige på ffa 1950- och 60-talen
 • slavhandeln från Afrika på 1700-talet
 • danska judar eller balter till Sverige under andra världskriget
 • europeiska judar till Israel ffa efter andra världskriget
 • palestinierna som lämnade Israel runt 1948
 • britter till bla Australien efter andra världskriget
 • britter eller fransmän till länder i Afrika eller Asien på 1800-talet och tidigt 1900-tal
 • Irländare till USA på 1800-talet
 • muslimer till Pakistan o/e hinduer till Indien efter delningen av (brittiska) Indien 1947
 • vikingarna till England och Frankrike
 • mongolerna till Europa o/e Kina på 1200-talet
 • politiska flyktingar från Chile och Argentina till Sverige på 1970- och 80-talen
 • etniska ryssar till bla Baltstaterna under kalla kriget
 • urbaniseringen av Sverige under 1900-talet

1

Eleven kan * redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat.

2

Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en dem och motiverar med * omdömen sitt val.

* enkla

* nyanserade

3

Dessutom kan eleven * redogöra för förloppen av förändrings - processerna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

5

Eleven ger * exempel på och förklarar ** samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.

* enkla

** översiktligt

*enkla

** utförligt

* komplexa

** utförligt och nyanserat

7

Eleven kan med * använda ** historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

* viss säkerhet

** några

* med viss säkerhet

** (flera)

* med säkerhet

** (flera)