Jaká je cena Průkazu PENB ?PENB.png

Cena  samostatného průkazu energetické náročnosti budovy pro rodinný dům je od 1500 Kč. Cena energetického hodnocení v rámci  žádosti o státní dotaci, jehož je PENB  integrální součástí, je od 5000 Kč.

Kdy je PENB povinný ze zákona

1) nové budov

2) větší změna stávající budovy (na více než 25% plochy teplosměnné plochy obálky budovy)

3) provedením změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v budově.

4) pro stávající budovy orgánů veřejné moci pro A > 250 m2

5) prodej a pronájem budovy nebo její ucelené části

Co je třeba k vypracování Průkazu?

Pro vypracování (výpočet) Průkazu je třeba zadat do výpočetního nástroje 3D  rozměry hodnocené budovy a je nutná znalost stavební skladby obálky budovy (okna, vnější zdi, strop, střecha, podlaha,..)

K čemu slouží energetický průkaz ?

Protokoly Vám mohou významně ušetřit před vaším rozhodnutím investovat do rekonstrukce vašeho domu, instalace tepelného čerpadla, solárních panelů a dalších obnovitelných zdrojů energie. Nezávisle na dodavateli stavebních prací auditor ekonomicky vyhodnotí reálnost návratnosti vaší investice do úspor energii.

Jaká je záruka na zhotovený audit nebo průkaz budovy?

Auditor odpovídá za objektivnost, nestrannost, pravdivost a úplnnost vypracovaných protokolů ve smyslu zákona 406 / 2000 Sb. Kontrolu dodržení těchto kritérii provádí Státní energetická inspekce.

Jaký je princip výpočtu a hodnocení budovy průkazem energetické náročnosti?

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí energetickou náročnost budovy hodnocené a referenční a zařazuje hodnocenou budovu do energetické  třídy. Hodnocení budovy probíhá s využitím výpočtového modelu budovy při okrajových podmínkách daných TNI a ČSN. Doporučení energetického auditora stran zvýšení energetické účinnosti je zjednodušeno na jeden  návrh a realizovatelnost tohoto opatření je vyhodnocena pouze pomocí prosté doby návratnosti.

Definice  Průkazu energetické náročnosti budovy - zákon 406/2000 Sb.  (zdroj: Energetickyexpert.cz)

Průkazem energetické náročnosti se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy a dokládá se jím plnění požadavků na snižování ENB. Povinnosti dát vypracovat PENB se týkají stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek. PENB musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně energetickým specialistou uvedeným v databázi Ministerstva průmyslu a obchodu. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Obsah průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol

a) účel zpracování průkazu,

b) základní informace o hodnocené budově,

c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,

d) energetickou náročnost hodnocené budovy,

e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních zdrojů energie

f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,

g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu.

Grafické znázornění průkazu

obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy,  obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.

Princip výpočtu v průkazu

Hodnotí se velikost ztrát tepla obálkou budovy a energetické nároky na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, osvětlení, vlhčení a větrání. Navrhují se způsoby úspor energii těchto spotřebiču ve vaší budově. Vypočtené hodnoty se porovnávají s výsledky výpočtu pro budovu referenční,  jejíž parametry byly expertně stanoveny na úrovni zajišťující nejen úspory energii, ale i smysluplnou výši investic. Na základě výsledků výpočtu budovy hodnocené a referenční je hodnocená budova zařazena do energetické třídy  A-G. Třída energetické náročnosti  C  je ještě vyhovující.

Hodnocení ENB probíhá  na základě referenční budovy

Referenční budova je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy.

Oprávnění

vypracovat PENB mají pouze  energetičtí specialisté auditoři - fyzické osoby (databáze Ministerstva průmyslu a obchodu) http://www.mpo-enex.cz/experti/