KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC ĐỊA CHẤT

Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)

Ngành: ĐỊA CHẤT HỌC 

Áp dụng khóa từ Khóa 2014 – 2016

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành*

Tổng

A

Kiến thức chung

4

Triết học

4

4

Ngoại ngữ

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

34

I

Môn học bắt buộc

17

Phương pháp NCKH

2

2

Khoáng vật học và các phương pháp nghiên cứu khoáng vật

2

1

3

Thạch luận đá magma và biến chất

2

1

3

Trầm tích luận

1.5

0.5

2

Địa chất khoáng sản

2

1

3

Kiến tạo học

1.5

0.5

2

Cấu tạo địa chất và phương pháp lập bản đồ địa chất

1.5

0.5

2

II

Môn tự chọn

17

Địa chất Đệ tứ và vỏ phong hóa

1.5

0.5

2

Sinh khoáng học

1.5

0.5

2

Địa chất Việt Nam (địa tầng, magma và kiến tạo)

2

1

3

Khoáng sản và phương pháp tìm kiếm trong các thành tạo địa chất Đệ tứ và vỏ phong hoá

1.5

0.5

2

Địa hóa học

1.5

0.5

2

Địa chất đới ven biển

1.5

0.5

2

Địa chất môi trường

1.5

0.5

2

Tài nguyên và môi trường đất

1.5

0.5

2

Tài nguyên và môi trường nước

1.5

0.5

2

Môi trường trầm tích

1.5

0.5

2

Địa hoá dầu khí ứng dụng cho tìm kiếm thăm dò

1.5

0.5

2

Phân tích bồn trong công tác tìm kiếm thăm dò khoáng sản và dầu khí

1.5

0.5

2

Sự thành tạo và các tích tụ dầu khí

1.5

0.5

2

Địa chất dầu khí

1.5

0.5

2

C

Luận văn

15

-  (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar, …

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC ĐỊA CHẤT

Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)

Ngành: KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

Áp dụng khóa từ 2014 – 2016

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành*

Tổng

A

Kiến thức chung

4

Triết học

4

4

Ngoại ngữ

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

34

I

Môn học bắt buộc

17

1

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

2

2

Động lực học nước dưới đất nâng cao

1.5

0.5

2

3

Phân tích và lý giải các dữ liệu thủy địa hóa

1.5

0.5

2

4

Bản chất kết cấu trong đất dính và tính toán ổn định công trình

1.5

0.5

2

5

Địa chất công trình động lực nâng cao

1.5

0.5

2

6

Cơ học đất nâng cao

1.5

0.5

2

7

Thổ chất học

1.5

0.5

2

8

Đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất

1

0

1

9

Thạch luận công trình

1.5

0.5

2

II

Môn tự chọn

17

10

Các phương pháp thí nghiệm địa chất công trình

2

1

3

11

Cơ học đá

1.5

0.5

2

12

Tin học ứng dụng trong địa chất công trình

1.5

0.5

2

13

Phương pháp thành lập bản đồ địa chất công trình

1.5

0.5

2

14

Các phương pháp nghiên cứu và xử lý nền đất yếu

1.5

0.5

2

15

Địa mạo ứng dụng trong địa chất công trình, địa chất thủy văn

1.5

0.5

2

16

Những vấn đề địa chất công trình Đồng bằng Nam bộ

1.5

0.5

2

17

Phương pháp thành lập bản đồ địa chất thủy văn

1.5

0.5

2

18

Tính toán địa chất thủy văn theo tài liệu hút nước

1.5

0.5

2

19

Các phương pháp thí nghiệm địa chất thủy văn

2

1

3

20

Tin học ứng dụng trong địa chất thủy văn

1.5

0.5

2

21

Tài nguyên môi trường nước

1.5

0.5

2

22

Nước khoáng, nước nóng, nước công nghiệp

1.5

0.5

2

23

Phương pháp bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất

1.5

0.5

2

C

Luận văn

15

-  (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar, …